Anvendt atferdsanalyse

 


Forelesning

Forbedringer i Problematferd; en Systematisk Replikasjon

Rebekka Cecilie Wood Strand

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-10:45 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: En nylig studie med et barn med autisme beskrev en sammensatt behandling hvor en funksjonell analyse var basert på et «open ended» intervju kombinert med funksjonell kommunikasjon og utsettelse-toleransetrening (Hanley, Jin, Vanselow, & Hanratty, 2014). Behandlingen resulterte i en reduksjon i problematferd og en økning i passende forespørsler. Det meste av analysen og intervensjonen ble gjennomført i en klinisk setting og krevde ukentlige besøk av familien.

Resultatet i gjennomført replikasjon og i pågående replikasjon på en barneskole viste like resultater, som tidligere artikkel, med en tydelig reduksjon i problematferd og en økning i passende forespørsler. Disse funnene tyder på at det er mulig å utføre behandlingen i hjemmet og på skolen, med nesten ukentlige konsultasjoner med familiene.


Forelesning

Verdier i klinisk endringsarbeid

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-09:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen vil introdusere verdikonseptet fra Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), og utdype hvordan dette kan benyttes i ulike typer klinisk endringsarbeid. Verdier belyser et normativt element ved atferdsendring; hvordan klienter eller pasienter ønsker at ulike deler av livet bør være. Konseptet bidrar dermed til den anvendte dimensjonen i anvendt atferdsanalyse, at atferdsendringen skal være av betydning for den aktuelle pasient eller klient. Ulike intervensjoner, opplevelsesbaserte øvelser, og analogier for å illustrere konseptet og kartlegge verdier – med vekt på Bulls Eye verdikartlegging – vil gjennomgås. Ulike eksempler fra arbeid med verdier fra en akuttpsykiatrisk døgnavdeling vil bli gitt.


Symposium

Symposium: Effekter av Tidlig Intervensjon ovenfor Barn med Autisme

Sigmund Eldevik

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Barn;Skole

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:15 (Storefjellhall 1)


Effekter av Tidlig Intervensjon Basert på Anvendt Atferdsanalyse for Barn med Autisme Tilbudt gjennom Oslo Kommune

Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for tidligintervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for Tidlig Intervensjon
Elisabeth Ulvestad Rustebakke Senter for Tidlig Intervensjon

Sammendrag: Vi evaluerte effekter av tidlig intervensjon for barn med autisme tilbudt gjennom Senter For Tidlig Intervensjon (STI) i Oslo Kommune. Alle barn med autisme som har mottatt intervensjon gjennom STI mellom 2011 og 2015 er inkludert. Barna ble testet ved inntak og etter omtrent to år med intervensjon. Effekter ble målt med en standardisert intelligenstest, et intervju med barnehagen og foreldre som kartlegger generelt funksjonsnivå i hverdagen og en sjekkliste som gir skårer for alvorlighetsgraden av autisme. Resultatene er sammenlignet med publiserte resultater fra andre sentra i inn- og utland.


Effekt av Tidlig og Intensiv Opplæring basert på Anvendt Atferdsanalyse effekt hos Førskolebarn med Autismespekterforstyrrelse i Bergen kommune

Hege Aarlie Avdeling Autisme, Bergen kommune
Marianne Mjøs
Roy Tønnessen Avdeling Autisme, Bergen kommune

Sammendrag: Siden 2005 har Bergen kommune gitt tilbud om tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (TIOBA) autismespekterforstyrrelser (ASF). Fra 2011 startet vi å evaluere effekt av TIOBA ved å måle grad av autismespesifikk atferd og adaptive ferdigheter. Begrunnelse for å evaluere effekt av TIOBA på disse variablene var at reduksjon av autismespesifikk atferd og økning i adaptive ferdigheter antas å ha stor påvirkning på barnets videre språklige- og sosiale utvikling. Vi vil presentere resultater på Childhood Autism Rating Scale -2ed og Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition hos barn med ASF (to til seks år) som mottok TIOBA mellom 2011-2016. Resultatene sammenlignes med tilsvarende studier i inn- og utland.


Effekter av fortsatt TIOBA i de første årene på skolen

Cathrine Olsson Senter for Tidlig Intervensjon
Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for Tidlig Intervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for Tidlig Intervensjon

Sammendrag: Vi evaluerte effekter av intervensjon basert på atferdsanalyse for barn med autisme når dette fortsetter fra barnehagen og de første skoleårene. Fortsatt intervensjon ble tilbudt gjennom Senter for Tidlig Intervensjon (STI) i Oslo Kommune. En gruppe barn som fortsatte intervensjon i skolen ble sammenlignet med en annen gruppe barn som gikk over til et mer tradisjonelt spesialpedagogisk tilbud når de begynte på skolen. Barna ble testet når de begynte på skolen og etter 2. og 3. trinn. Effekter ble målt med en standardisert intelligenstest og et intervju med skole og foreldre som kartlegger generelt funksjonsnivå i hverdagen.


Symposium

Symposium: Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Barn;Opplæring

Tid og sted: Fredag 09:00-11:45 (Storefjellhall 1)


Innføring i TIOBA

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Tidlig innsats er samfunnsøkonomisk lønnsomt og det kan ha avgjørende betydning for livskvaliteten til familier hvor barn har ulike utfordringer og diagnoser. Tidlig innsats kan være så mangt, og i arbeidet med barn innenfor autismespekteret er Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Atferdsanalyse (TIOBA) den innsatsen som er best dokumentert. Evidensbasert intervensjon har blitt et moteord som står i mange handlingsplaner rundt omkring i kommunene i Norge. Vi skal se på det forskningsmessige grunnlaget for TIOBA og om kriteriene for evidensbasert intervensjon er oppfylt.

Det vil bli gitt en innføring i TIOBA, med gjennomgang av kjennetegn for god kvalitet på intervensjonen. Forelesningen vil også gi et raskt innblikk i Discrete Trial Teaching, Incidental Teaching og PECS, samt en avklaring av likheter og ulikheter på disse opplæringsmetodene.


Behandlingsintegritet - Gjør man det man sier man gjør?

Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus - Ullevål

Sammendrag: Implementering av EIBI innebærer bruk av flere ulike opplæringsprosedyrer avhengig av hvilke behandlingsmål som implementeres og hvert enkelt barn. I tillegg til valg av opplæringsmetodikk vil effektiviteten av EIBI avhenge av at opplæringsprosedyrene implementeres med høy nok behandlingsintegritet, slik de er beskrevet i forskningen som ligger til grunn for valg av metodikk.

Forelesningen vil belyse betydningen av å opprettholde høy behandlingsintegritet, definisjoner av behandlingsintegritet innen ulike opplæringsstrategier, prosedyrer for å måle behandlingsintegritet. Forelesningen vil ta utgangspunkt i forskning, sammen med enkelt case beskrivelser fra implementeringen av EIBI i Norge.


Utfordringer ved måling av språk og sosial kommunikasjon i studier av barn med ASD

Anders Johan Nordahl-Hansen Bjørknes Høgskole

Sammendrag: Resultater fra forskning på tidlig intervensjon for småbarn med autisme er ikke entydige. Noe av årsaken til varierende resultater, spesielt når randomiserte kontrollerte design (RCT) benyttes kan ha ulike forklaringer som at kontrollen på studiene ikke er gode nok, eller at heterogeniteten blant deltagerne er for stor, eller at intervensjonene rett og slett ikke har den ønskede effekten. I våre studier har vi adressert noe av kjerneproblematikken som relateres til hvordan man skal måle effekter av intervensjoner. Våre resultater bidrar med kunnskap om hva som kan forventes når ulike måleinstrumenter blir benyttet, samt hvordan vi videre kan benytte disse instrumentene for å tilegne ny kunnskap om bakenforliggende faktorer og mekanismer som er med på å forme utviklingsstier hos barn med autisme.


Alternative kommunikasjonsformer og effekter på tale

Thomas Haugerud Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: Innen EIBI er tale som kommunikasjonsform førstevalget for barn som ikke har verbaltaferd. Noen barn er derimot i behov av en alternativ kommunikasjonsform, noe som antakelig krever ulike forferdigheter som verbalimitasjon, motorisk imitasjon og matchingferdigheter. Når «vanlige» opplæringsstrategier som ekoikk til mand eller ekoikk til tact ikke fører til etablering av vokale operanter forsøkes gjerne billedkommunikasjon eller tegn til tale. Presentasjonen vil omhandle hvilke effekter tegn til tale og PECS har på vokal tale basert på studier som har sammenliknet disse kommunikasjonsformene.


Å leve med TIOBA

Magdalena Hernes Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Sammendrag: Da Birk var 1 år og 9 måneder fikk han diagnosen barneautisme. Familien ble umiddelbart nødt til å endre tanker og forestillinger om fremtiden. De ble nødt til å forholde seg både til en alvorlig diagnose og en spesifikk måte å øve på ulike ferdigheter. Mor vil fortelle om tiden som kom med hardt arbeid med tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse, samarbeid med fagpersoner og hvordan det påvirket Birk og hans familie. Familielivet ble sterkt preget av hardt arbeid med TIOBA, samtidig som det ble en balansegang mellom å være en vanlig familie og ikke la TIOBA ta helt over. Innlegget vil vise en gutt som hadde tydelige tegn på autisme, men som raskt hadde god effekt av tidlig intervensjon basert og som utviklet seg til å bli en gutt, som ved skolestart begynte i vanlig klasse på lik linje som sine jevnaldrende. En av suksessfaktorene var et godt samarbeid mellom fagpersoner og foreldre.


Symposium

Symposium: Pivotal Response Treatment

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Pivotal Response Treatment;Foreldreveiledning;

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 1)


Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment

Marcus Drange Hansen Kapellveien habiliteringssenter
Mari Østgaard Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: I følge Regional strategiplan for pasient og pårørendeopplæring 2013-2016 (HSØ) skal det «satses betydelig på opplæring av pasienter og pårørende slik at mennesker med langvarige tilstander/kroniske lidelser kan ha en mer aktiv rolle i egen behandling og omsorg»

«Pasient og pårørende opplæring er ifølge spesialisthelsetjenesteloven, en av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver på lik linje med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og forskning»
Viktigheten av foreldrenes rolle som samarbeidspartnere er vektlagt i de fleste opplæringsprogrammer for barn med autismespekterforstyrrelser. Også i Pivotal Response Treatment vektlegges involvering av familien og opplæring av foreldre. I Pivotal Response Treatment tilrettelegges det for læringsmuligheter i barnets naturlige miljø.

Presentasjonen viser opplæring av foreldre, til førskolebarn med autisme, i språktrening basert på PRT og sier noe om omfang av opplæringen av foreldrene, viktige elementer og erfaringer gjort. Det vil vises film fra opplæringen/veiledningen av foreldrene.


PRT Foreldreprogram

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Sammendrag: Pivotal response treatment (PRT) foreldreprogram er et gruppebasert opplæringsprogram for foresatte til små barn med autismespekterforstyrrelser, og tilbys som et supplement til EIBI ved Glenne regionale senter for autisme. Programmet har som mål å lære foresatte å anvende motivasjonelle strategier fra PRT overfor barna og på denne måten kunne presentere funksjonelle læringsmuligheter gjennom daglige aktiviteter og gjøremål. I presentasjonen gjøres det rede for evidensen programmet baserer seg på og de ulike elementene i programmet.


Pivotal Response Treatment (PRT) – målvalg og kartlegging

Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus - Ullevål

Sammendrag: Pivotal Response Treatment (PRT) er i flere oppsummeringer definert som en kunnskapsbasert atferdsanalytisk behandling og opplæring for barn med autismespekterforstyrrelser. PRT vektlegger fokus på definerte kjerneområder, opplæring i naturlige miljø og stor nettverksinnvolvering. Fokuset på kjerneområdet motivasjon og fokuset på implementering i naturlig miljø og rutiner fordrer operasjonaliserte, målbare og individuelt tilpassede målsettinger og kartleggingsstrategier.

Forelesningen vil belyse strategier for kartlegging som grunnlag for målvalg innen PRT.


Initiering med utgangspunkt i Pivotal Response Treatment

Marcus Drange Hansen Kapellveien habiliteringssenter
Mari Østgaard Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: Når barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har ervervet en del ord og setninger vil benyttelsen av ordene for å skaffe seg ny informasjon og som en ren glede til sosialt samvær være viktige mål. For barn med autismespekterforstyrrelser skjer ikke dette alltid automatisk. Ofte er barnas kommunikasjon begrenset til mands for aktiviteter, leker, mat, unngåelse av ulike aktiviteter. Koegel & Koegel (2012) mener at initiering er så viktig at de kaller det et pivotalt område. Når vi trener initiering vil uhensiktsmessig atferd reduseres i omfang, barna får utvidet verbale funksjoner, barna lærer viktig ny atferd og får ny informasjon. Initiering er sosial atferd og “long-term outcome” er langt bedre når barnet initierer interaksjon med andre mennesker regelmessig (Koegel & Koegel, 2012). Forelesningen vil omhandle det pivotale området initiering og noen eksempler på opplæringen vil bli demonstrert gjennom video.


Symposium

Symposium: Etablering av verbal atferd hos barn med forsinket utvikling

Inger Karin Almås OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Verbal atferd;Språkopplæring;Uviklingsforstyrrelser;Autisme;Barn

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjellhall 1)


Etablering av intraverbal atferd hos tre gutter med forsinket språkutvikling.

Inger Karin Almås Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Forsinket språkutvikling;Språkopplæring

Sammendrag: Intraverbal atferd er viktig for å kunne delta i samhandling med andre personer. I den senere tid har det blitt forsket på effektive opplæringsmetoder hos barn som ikke etablerer slik atferd i naturlige situasjoner. I denne studien ønsket vi å se om etablering av lytteratferd førte til etablering av intraverbal atferd innen kategorier. Studien ble gjennomført med tre gutter i alderen 4-6 år med forsinket språkutvikling. Det ble brukt et concurrent multiple probe design over personer og det vil bli en presentasjon av prosedyren samt resultater fra studien. Resultatene vil bli drøftet opp mot andre lignende studier.


Overføring mellom Reseptivt og Ekspressivt språk hos et Barn med Autisme

Når Enten Ekspressivt eller Reseptivt Språk er Lært Først

Uzma Gondal

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Etablering av verbal atferd hos barn med autisme skjer tradisjonelt ved å starte med reseptiv trening før ekspressiv trening (UCLA modellen, Løvaas (1997). Det er gjennomført få studier som har sammenlignet om rekkefølge på treningssekvensene (reseptivt- ekspressivt eller ekspressivt-reseptivt) har noe å si ved etablering av verbal atferd. I denne studien ble det undersøkt hvilken rekkefølge på treningssekvensene som hadde best effekt ved etablering av verb, hos et barn med autisme. Det ble og sjekket om det skjedde en overføring fra ekspressiv til reseptivt og motsatt etter mestring under den første betingelsen.

Det ble brukt en multiple probe design over fire betingelser: reseptivt via bilder, reseptivt in vivo, ekspressivt via bilder og ekspressivt in vivo. Resultatene viser en økning av antall riktige verb under begge treningsbetingelsene. Dette tyder på at det skjer en overføring fra den ene betingelsen til den andre (reseptivt til ekspressivt og motsatt). Den treningsbetingelsen som viste best effekt var ekspressiv trening først, noe som ikke er i samsvar med den anbefalte rekkefølgen til Løvaas.


Effekt av funksjonelle forsterkningsbetingelser på grunnleggende språkforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelse

Hege Aarlie Bergen kommune

Sammendrag: Et av hovedproblemene hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) er manglende eller lite utviklet språk. Forskning og erfaring viser at tross omfattende språkopplæring over år er det noen barn med ASF som ikke lærer grunnleggende språkforståelse.

Formålet med studien var å finne ut om en funksjonell forsterkningsprosedyre kunne bidra til etableringen av reseptive diskriminasjoner hos barn med ASF. Funksjonell forsterkning innebærer at en forsterker følger naturlig av en respons. For eksempel kan å følge beskjeden «Spis is» lede til is. I arbitrær forsterkning kan å følge beskjeden «Ta på koppen» lede til forsterkeren sjokolade.

Seks barn mellom 2 og 6 år deltok i studien. En alternating treatment design ble benyttet, hvor funksjonell forsterkning ble sammenlignet med arbitrær forsterkning.

Resultatene indikerer at funksjonell forsterkning kan føre til raskere etablering av reseptiv diskriminasjon. Funksjonell forsterking kan derfor være en prosedyrer som kan vurderes når man står ovenfor barn hvor det er vanskelig å etablere grunnleggende språkforståelse


Forelesning

Reporting participants’ race/ethnicity, socioeconomic status, and sex in behavior-analytic research articles: Implications for implementing behavioral interventions in US schools

Kristal Ehrhardt Western Michigan University

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: The current Publication Manual of the American Psychological Association indicates that the sex, race/ethnicity, socioeconomic status, and disability status of research participants should be reported. The present study found that most (94.61%) of the manuscripts describing clinical interventions and published from 2013 through 2015 in five journals sympathetic to behavior analysis reported the sex of participants. Fewer such articles described participants’ disability status (68.86%), race/ethnicity (10.73%), or socioeconomic status (2.27%). Sex, disability status, race/ethnicity, and socioeconomic status were reported in 92.31, 64.04, 52.81, and 28.88% of the intervention articles published a special education journal sympathetic to behavior analysis from 2010 through 2015. Although there is general agreement that participant characteristics likely to influence responsiveness to the intervention being examined should be reported, there apparently is no agreement as to whether race/ethnicity, socioeconomic status, and disability status constitutes such characteristics. One purpose of this presentation is to encourage people who submit manuscripts to behavior-analytic journals, review those manuscripts, or read published articles, to consider which characteristics of participants merit reporting and the possible consequences of failing to consistently report those characteristics. The second purpose is to examine the implications of current reporting practices for implementing behavioral interventions in schools in the United States.


Poster

Etablering av leseflyt for tre elever på 3. trinn ved bruk av presisjonsopplæring

Anne Louise Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Tre elever skårer under kritisk grense på nasjonal kartlegging i lesing, 2. trinn. Studien har tatt sikte på å undersøke om elevene vil forbedre sine leseferdigheter gjennom en seks ukers intervensjon basert på Presisjonsopplæring. Elevene har trent fem dager i uken i 20 minutter daglig. Intervensjonen ble gjennomført ved hjelp av programmet «Tempolex, bedre leseferdigheter». Målet med treningen var å oppnå automatiserte avkodingsferdigheter og leseflyt hos deltagerne. Treningen er basert på høy intensitet og korte økter, fem minutter regnes som effektiv treningstid. Tempo og nøyaktighet er sentrale øvingsprinsipper. I studien er det benyttet Multiple Baseline Design (MBD) over tre deltakere, og inneholder 9 faser. Det er videre gjennomført pre- og posttest med standardisert kartlegging av leseferdigheter (Carlsten). Designen ble gjennomført over 11 uker fra pre- til posttest og det ble utført follow-up en uke etter posttest.
Data fra studien vil bli presentert.