Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

 


Workshop

Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Atferdsavtaler;Avtalestyring

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Symposium

Symposium: "Keep it simple", ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig!

Kai-Ove Ottersen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid;Utfordrende atferd;Funksjonell analyse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Som fagpersoner blir vi ofte bedt om å bistå ved behandling av utfordrende atferd (UA). Det er mye dokumentasjon på at atferdsanalytiske prinsipper og metoder er nyttige i forhold til UA. Dette symposiet viser ulike måter UA har blitt analysert og behandlet på, og ikke minst at det ofte er mulig å komme langt med enkle tiltak.

I det første innlegget beskrives ulike former for funksjonelle analyser. Slike analyser bør være en del av forarbeidet når man har mål om å redusere utfordrende atferd. Deretter går vi gjennom en rekke ulike behandlingsmuligheter basert på funn fra funksjonelle analyser, både der atferdens funksjon er entydig og når funksjon er vanskeligere å finne, ofte kalt aktive og passive metoder.

Resten av symposiet består av beskrivelser av flere «enkle» behandlingstiltak der atferdsanalytisk teori og praksis er benyttet. Det presenteres behandling fra bofellesskap og på skole.


Om funksjonelle analyser og atferdsanalytiske metoder. En innføring i mulige behandlingsvalg

Kai-Ove Ottersen

Tiltak basert på regler for å få en mann til å dusje oftere og opprettholde god personlig hygiene

Erkki Rustad Sykehuset innlandet HF

Reduksjon av utfordrende atferd på skole ved hjelp av enkel atferdsavtale

Lena Opsahl Ecura Bo og Habilitering

Behandling av depresjon med psykotiske innslag, med vekt på spontanforbedring

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Enkel tilrettelegging for å redusere utfordrende atferd

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

God natt og sov godt!

Stein Modig Andersen Stendi Heimta AS

Bruk av funksjonelle analyser og igangsettelse av langturnus for å redusere utfordrende atferd

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Nesten eliminasjon av voldelig atferd ved hjelp av enkel atferdsavtale

Ulf Larsen Lørenskog kommune

Forelesning

Systematisk arbeid med komplekse helseutfordringer

Sørum kommune
Ulla Christine Pedersen Sørum kommune
Christine Espenes Sørum kommune
Cathrine Eid Myhre Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 10:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Casepresentasjon av en mann på 23 år med infantil Autisme og moderat utviklingshemning med komplekse utfordringer knyttet til å ivareta egen helse, utfordrende atferd og gjennomføring av aktiviteter. Mannen har fobi mot gjennomføring av blodprøver, som vanskeliggjør nødvendig behandling knyttet til eks. revmatisme og tannbehandling.

I denne presentasjonen går vi igjennom forhistorien, tiltak som har blitt igangsatt med liten effekt. Vi gjennomgår hvorfor tiltakene har feilet. Det blir presentert hvordan den negative utviklingen i 2015 ble snudd med tiltak som innebærer forsterkerkartlegging, atferdsavtaler, og vedtak etter Khol. 9 ift.begrenset tilgang til mat. Vi vil presentere et tiltak ift. gjennomføring av blodprøver, der det er benyttet shaping, og positiv forsterkning. Vi presenterer hvordan vi benyttet sjekklista til Løkke og Salthe i utarbeidelse av tiltakene, data fra registreringer og ifra IOA målinger. Tiltakene har nå god effekt, ift. søvn, spising og gjennomføring av aktiviteter.


Forelesning

Regresjon av selvstendighet i matsituasjon for å endre motivasjonelle betingelser av utfordrende atferd

Gro Fossnes Omsorgspartner AS
Ronillo Calderon Omsorgspartner

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;KHOL kap.9

Tid og sted: Lørdag 10:15-11:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Forelesningen omhandler en mann i 20 årene med diagnosen infantil autisme. Han har vedtak etter KHOL kap.9.
Han har hatt en vanskelig hverdag preget av høy forekomst av utfordrende atferd og lite aktivitet. Han har i større grad vært hjelpavhengig og mye av arbeidet rundt han har hatt som mål å gjøre han mer selvstendig. Spesielt spisesituasjonen var problematisk og var preget av en høy forekomst av utfordrende atferd. Kartlegging viste et ujevnt næringsinntak, og uforholdsmessig lange måltider der han ofte spiste lite eller ingenting. For å endre på denne situasjonen ble det bestemt at han over en periode skulle mates (regresjon i forhold til selvstendighet). Det var samsvar mellom registreringer av utfordrende atferd og lite matinntak. Det var derfor rimelig å anta at ubehag ved sultfølelse, eller lavt blodsukkernivå kunne være en medvirkende årsak til utfordrende atferd.
Det legges fram bruk av funksjonell analyse i forhold til utfordrende atferd.
Det legges fram grafiske framstillinger av aktivitetsnivå, samt utfordrende atferd.
Det er benyttet et AB-design på tiltak.


Workshop

Hvordan sikre gode opplæringsferdigheter hos personalet.

Petter Næss
Marianne Mjøs
Roy Tønnessen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 16:00-18:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Personell som gir tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) til barn med autismespekterforstyrrelser, må lære spesifikke opplæringsteknikker. Dette for å gi barna den beste tilgjengelige opplæringen. Vi, Avdeling Autisme, har over tid utarbeidet et skjema for å måle personalets opplæringsferdigheter. Skjemaet tar utgangspunkt i tidligere skjema utarbeidet Koegel (1977), Steinvik (2002) og Eldevik (2009). Etter grundig utprøving og evaluering har skjemaet blitt endret til slik det blir presentert på workshopen. På workshopen vil det bli gitt en teoretisk gjennomgang av hva som defineres som grunnleggende opplæringsferdigheter hos personalet. Deltakerne vil få praktisk øvelse i bruk av skjemaet ved å registrere fra ulike videoeksempler.


Workshop

Tegnøkonomi

Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?

Jonny Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Tegnøkonomi;Forsterkningsprosedyrer

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ”The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne workshop tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Forelesning

Vektreduksjon ved hjelp av tvang og kapittel 9

Et eksempel, og drøfting

Børge Holden Sykehuset innlandet HF
Mona Nygård Sør-Odal kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;KHOL kap.9

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: En mann med lett utviklingshemning på grensen til moderat var sterkt overvektig. Han hadde ikke hatt utbytte av «avansert» behandling i form av veiledning og annet, og trengte mer konkrete tiltak og direkte tvang. Det reduserte vekten med mer enn 30 kilo på under et år. Vi beskriver hva behandlingen gikk ut på, også den delen av den som ikke inneholdt tvang. Vi drøfter også hvorfor mer avansert behandling ikke nådde fram, og hvorfor han trengte den behandlingen han fikk. Vi drøfter også hvordan kapittel 9 kan brukes i slik behandling.


Forelesning

Kognitiv behandling av sinne hos personer med utviklingshemning

Bernt Barstad Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Sinnemestring;Utviklingshemning;Kognitiv atferdsterapi

Tid og sted: Lørdag 16:00-16:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har i samarbeid med Kompetansesenteret på Brøset (v/ Erik Søndenaa) prøvd ut et program for individuell behandling av sinne hos personer med utviklingshemning. Programmet bygger på kognitiv atferdsterapi og er utviklet i England av prof. John L. Taylor ved Northumbria University, som kan vise til gode resultater hos utviklingshemmede anbragt i institusjon. Metoden har klare elementer fra blant annet ART. Felles for de vi så langt har prøvd dette programmet på, er at deltakerne ikke fungerer i grupper. Forelesningen beskriver prosjektet, og drøfter hvorvidt et slikt program kan ha effekt under norske forhold og rammebetingelser.


Forelesning

Bruk av NCR for å motivere en dame med diagnosen utviklingshemming og bipolar affektiv lidelse opp av sengen – en casepresentasjon.

Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Marit Lindberg Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:45-13:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler en 55 år gammel dame med diagnosen utviklingshemming og bipolar affektiv lidelse. Hun er også delvis inkontinent for urin og avføring. Det ble sendt en henvisning til spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i at tjenesteyterne beskrev store utfordringer med å motivere tjenestemottaker opp av sengen. Dette hadde medført liggesår som krevde daglig sårstell, som det var vanskelig å få gjennomført. Det var også utfordringer i å få gjennomført skift/ stell, spesielt i seng, samt ta medisiner og inntak av næring.
Diagnosen bipolar lidelse har hun hatt siden ungdomsårene. Denne diagnosen medfører store svingninger i stemningsleie og bistandsbehovet varierer med hvilken fase/stemningsleie hun er i.

Presentasjonen tar for seg metoden NCR, kartlegging, målvalg og resultater basert på en enkel A-B design.


Forelesning

Anvendelse av fagprinsipper i et styringssystem

Endika Marques Barril Oslo kommune
Petter Lotherington Oslo kommune
Marius Sørby
Madeleine Langsholt Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Utviklingshemning;Dagsplanstyring;

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen omhandler en gutt i 20 årene med diagnose utviklingshemning og epilepsi. Gutten bor i kommunal bolig med heldøgns bemanning. Gutten har over lenger periode vært passiv og i stor grad unngått samhandling med personalet gjennom blant annet å isolere seg selv og fremvise utagerende verbalatferd og fysiske angrep. Han har begrensede egeninitiativ til utføring av spesielt ADL oppgaver, men også aktiviteter og andre nødvendige oppgaver. Tidligere styringssystem har ikke gitt ønsket effekt og det er utarbeidet et nytt personalstyrt system basert på Premacks prinsipp i samarbeid mellom dagsenter, bolig og habiliteringstjenesten. Presentasjonen vil vise anvendelsen av negativ forsterkning, differensiell forsterkning og premacks prinsipp i ett og samme styringssystem.


Forelesning

Opp og hopp!

Tiltak mot vegring i morgensituasjon

Silje Helen Berntsen Skedsmo kommune
Per Stefan Myhrer Skedsmo kommune
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;Tvang og makt;

Tid og sted: Lørdag 15:00-15:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Hans er en mann i 20 årene med Down syndrom og psykisk utviklingshemming. Hans viste en stadig økende vegring mot å stå opp om morgenen, noen dager ble han liggende hele dagen. Det var også en økning av selvskading. Casepresentasjonen inneholder data fra før og etter igangsatt tiltak. Tiltaket innebærer et vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 på bistand til å stå opp om morgenen. Også tiltak bestående av prompting og attraktive aktiviteter i dagsplan ble benyttet forebyggende for bruk av tvang og makt. Disse med god effekt. Det vil også legges frem arbeidet rundt personalatferd hvor målet var lik praksis når behov for dette


Forelesning

Utvikling av tegnøkonomisystemer for voksne brukere med problematferd

Line Konradsen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Tiltak for funksjonshemmede

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Manglende motivasjon, passivitet, problematferd og tvangsbruk er vanlige problemstillinger blant voksne brukere med psykisk utviklingshemning. Mye anvendt atferdsanalytisk forskning tilsier at noen varianter av tegnøkonomier kan være effektive løsninger for og redusere problematferd og øke adekvat atferd i slike brukergrupper. Evidensbasen for effektiviteten av tegnøkonomier for den brukergruppen gjennomgås, i tillegg til noen praktiske- og etiske betraktninger. Med bakgrunn i samme forskning presenteres en enkel og forsvarlig måte for å designe og individuelt tilpasse et tegnøkonomisystem. Måten man implementerer, følger opp og evaluerer atferdsendrende effekter av et tegnøkonomi vil bli beskrevet. I tillegg diskuteres tegnøkonomier som positive og forebyggende alternativer til bruk av tvang og makt.


Forelesning

Fra NEI til JA!

Kjersti Lillefloth Tonstad Skole
Harald Barstad Tonstad Skole

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-17:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Autismetilbudet ved Tonstad skole ble presentert en elev som skulle begynne på ungdomskolen.

Eleven er diagnostisert med autisme, ADHD, Tourette syndrom og moderat psykisk utviklingshemming. Han er i tillegg medisinert for psykose (schizofren). Eleven hadde mye utagerende atferd i form av selvskading, angrep på personal og inventar. Selvstimulering forekom hyppig og den førte han inn i en tilnærmet psykotisk tilstand, der «fjernhet» og ødeleggelser var fokus. Eleven var omtalt som «Trondheims dyreste elev».

Eleven hadde gått på barneskole i sitt nærmiljø, med eget tilrettelagt tilbud (2 :1 bemanning). Mye av skoledagen gikk med til å begrense forekomst av utfordrende atferd uten særlig hell. Eleven ble også fratatt goder i et forsøk på å kontrollere atferden. Personalet unngikk mange samtaleemner eleven brakte på bane, av frykt for at uønsket atferd skulle oppstå. Elevens ønsker og verbale initiativ ble i liten grad imøtekommet.

Vi ønsker å presentere guttens utvikling etter at han begynte på ungdomsskolen hos oss. Metoder som ble brukt var avtaleplaner, forsterkningskartlegging, tydelige rammer, felles miljøregler, sosiale historier og korrekt bruk av forsterkning. Resultatet var reduksjon i utfordrende atferd og en mye mer fornøyd elev.


Forelesning

CRAFT

Behandling riktad till personer som har en anhörig med ett missbruk.

Lisa Katarina Bäckman

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Rusmisbruk;CRAFT;Behandling av pårørende

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) är en manualbaserad modell som utgår från CRA (Community Reinforcement.) CRA riktar sig till personer som har ett missbruk medans CRAFT vänder sig till personer som har en anhörig med ett missbruk.

CRAFT bygger, så som CRA, på uttalat operanta principer och betydelsen av att fokusera på positiv förstärkning. CRAFT har som mål att hjälpa anhöriga att förbättra sin egen livskvalite, påverka sin anhöriga att missbruka mindre, samt att få denne att söka hjälp för sitt missbruk.

Föreläsningen går igenom CRAFTS olika behandlingsmoduler. Det beskrivs bland annat hur man lär ut funktionell analys, samt hur anhöriga kan använda sig av positiv förstärkning, negativ förstärkning och till viss del naturligt negativa konsekvenser, för att påverka sin anhöriga. Andra centrala moduler som ingår och tas upp är bland annat kommunikationsfärdigheter, hur man hanterar våld och förbättring av den anhöriges livskvalitet

Kort kommer också ett aktuellt forskningsupplägg kring web-baserad CRAFT beskrivas.


Forelesning

Funksjonell behandling av alvorlig utfordrende atferd

Joakim Schärer Østhus Tynset kommune
Bente Buraas Tynset Kommune
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Hedmark
Stein Modig Andersen Habiliteringstjenesten i Hedmark

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen beskriver funksjonell behandling av utfordrende atferd hos en kvinne i 20-årene med moderat psykisk utviklingshemming. Tiltakene ble iverksatt i et bofellesskap i Tjenesten for funksjonshemmede i Tynset kommune. DRA og funksjonell kommunikasjonstrening, med fokus på opptrening av mand-funksjoner, blir presentert. Videre beskrives metoder for målrettet miljøarbeid. Arbeidet med å samkjøre personalgruppen blir beskrevet. Betydningen av samarbeidet med Habiliteringstjenesten i Hedmark blir også belyst.
Vi jobbet med 13 ulike utfordrende atferder - samtlige har hatt en kraftig reduksjon. Det vil bli presentert data over forekomsten til noen av atferdene, og reduksjonen av disse. Problemstillinger i gjennomføringen av arbeidet blir drøftet.


Forelesning

Opp og frem!

Fra massive inngripende tiltak til eksemplariske forebyggende tiltak - En case om reduksjon av bruk av makt og tvang

Simon Laursen Aberia PROFF
Nils Arne Skontorp Andersen
Per Håkon Henriksen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: En casepresentasjon der bruker tidligere ble utsatt for betydelig bruk av tvang og makt. Tvangsbruk ble søkt hjemlet i Kap 9, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilnærmingen var preget av behov for fysisk kontroll, stimulusfattig miljø og mangel på en meningsfylt hverdag. Fokus på fysisk kontroll ble endret til «opp og frem". Ved hjelp av forebyggende arbeid, endret tilnærming og miljøtilpasninger ble behovet for bruk av tvang og makt redusert fra opptil 1500 forekomster årlig til 11. Vi presenterer grunnlaget for endringene og hva arbeidet består av. Vår forståelse av andre løsninger, forebyggende arbeid og miljøtilpasninger redegjøres for. Presentasjonen vil bruke film og bilder med eksempler til mulig etterfølgelse og inspirasjon for andre.


Forelesning

Case: Tegnøkonomi og sosiale historier

Bruk av tegnøkonomi og sosiale historier for å øke motivasjon og minske utfordrende atferd

Stein Marvold Holtet bosenter og verksted
Camilla Søreide Holtet bosenter og verksted
Tone Stabbetorp Holtet bosenter og verksted
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Holtet bosenter og verksted
Kirsti Bergset Holtet bosenter og verksted

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen tar for seg en ung voksen mann med psykisk utviklingshemming og autismediagnose. Personen har ulike typer utfordrende atferd og et kap. 9 vedtak om bruk av tvang og makt. Personalet har mottatt veiledning fra Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus. Utfordrende atferd forekommer ved nærvær av krav og ulike typer lydproduksjon fra andre mennesker. Eksempler på slike lyder er kremting, snufsing, bestemte ord personen ikke liker og grammatiske bøyninger av ord. Personen er kreativ og opptatt av visuelle medier. Det er lettere å kommunisere problematiske hendelser ved hjelp av skrift og visuelle medier enn muntlig kommunikasjon.

En tilpasset atferdsavtale som er knyttet opp mot et tegnøkonomisystem blir presentert. Personalet lager sosiale historier som forebyggende tiltak for å minske hyppighet av utfordrende atferd, og for å innlære nye ferdigheter. Disse er presentert i form av enkle tegneserier og animasjoner. Personen viser at han setter pris på historiene. Det er vanskelig å måle effekten av de sosiale historiene, men erfaringene så langt tyder på at de fungerer. Det blir presentert data av utfordrende atferd.


Forelesning

Prosjekt: Arbeidsmiljø, Selvtillit, Trivsel (P.A.S.T)

Et pilotoprosjekt rettet mot arbeidstakere i en tilrettelagt bedrift

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Arbeidsmiljø;Konflikthåndtering

Tid og sted: Lørdag 16:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: P.A.S.T er en gruppeintervensjon bygget opp av elementer fra kjente atferdsanalytiske verktøy: PALS, ART, Sosiale historier og atferdsavtaler.

Bakgrunnen for prosjektet var et rapportert dårlig arbeidsmiljø ved en tilrettelagt bedrift. Det ble opplevd å være et dårlig ”klima” i gruppen av arbeidstakere. Konfliktnivået var til tider høyt, konfliktene tok stor plass og virket forringende på både arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsproduksjon.

Gruppen av arbeidstakere består av 15 personer med et varierende bistandsbehov og grad av funksjonsnedsettelser.

Prosjektet har følgende mål:

1. Arbeidstakerne rapporterer om økt trivsel på arbeidsplassen
2. Arbeidstakerne rapporterer om økt selvtillit i sin arbeidshverdag
3. Arbeidstakernes sosiale ferdigheter har økt
4. Frekvensen av synlige konflikter har økt
5. Arbeidsproduksjonen i bedriften har økt

Forelesningen presenterer gruppeintervensjonen i sin helhet, med både tiltak og materiell, mål og foreløpige data (Baseline, pre-tester og post-tester). Forelesningen vil også presentere potensielle validitetstrusler samt tanker om videreutvikling av gruppeintervensjonen.


Workshop

Workshop: Velferdsteknologi

Pål Skogstad
Yvonne Milanes Asker Kommune
Morten Berger Oslo universitetssykehus
Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 16:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Workshopen er todelt:

16:00-18:00 - Yvonne Milanes og Pål Skogstad:
"Hvordan organisere og anvende apper som styrings- og motivasjonssystem?"

Denne delen av workshopen bygger på forelesningen «Bruk av iPad som styrings- og motivasjonssystem for personer med eksekutive funksjonsvansker». Deltakere på workshop bør først ha deltatt på denne forelesningen i forkant.

Workshopen har en teoretisk del og en praktisk del. Det vil være en gjennomgang av hvordan man kan finne apper, styrker og svakheter ved dagens apper, hvilke bruksområder de har og hvordan kan man anvende appene som styrings- og motivasjonssystem. En trinnvis arbeidsmodell vil bli presentert for hvordan man kan implementere apper som styrings- og motivasjonssystem.

Til den praktiske delen må deltakerne ha med seg egen iPhone eller iPad (eventuelt Mac). Deltakerne vil bli vist hvordan de kan organisere to ulike apper som styrings- og motivasjonssystem på smarttelefon/nettbrett. Deretter skal deltakerne forsøke å gjøre dette alene med veiledning fra presentørene.

18:00-19:00 - Morten Berger og Vidar Antonsen:
"Brukertesting av e-plan"

Applikasjonsløsningen vil gjøres tilgjengelig for påmeldte deltakere i en avgrenset periode. Verktøyet lastes ned på egen Ipad og det vil bli en praktisk gjennomgang av løsningens struktur og funksjonalitet inklusive administrasjonsmodus og brukermodus. Det vil legges opp til korte øvelser knyttet til bruk av verktøyet. Dette vil utgjøre en av flere brukertester og brukerne får dermed mulighet til å påvirke det endelige sluttproduktet. Deltakerne anbefales bruke ordinær Ipad med IOS 9.0 eller nyere

(Workshopen etterfølger en forelesningsrekke om velferdsteknologi. Det legges til grunn at workshopdeltakerne også har deltatt på forelesningsrekken. Workshopen vil også ha et begrenset deltakerantall. Registrering til workshopen kan gjøres underveis i forelesningsrekken.)


Workshop

Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Evaluering;Design;Grafisk fremstilling

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Innenfor forskning- og klinisk praksis er vi avhengig av å fatte både gode og valide beslutninger. Dette er et viktig ledd i å sikre at tjenestemottakere får en godt faglig tilbud. Samtidig fremstår vi som troverdige fagpersoner ovenfor tjenestemottakere, pårørende, tjenestebestillere/ledere og i fagmiljøet. Som fagpersoner må vi blant annet kunne fatte valide beslutninger om hvor omfattende en problematikk er, om det er mulig å predikere hvordan atferd vil opptre fremover, vite noe om når det er på tide å endre intervensjoner, når intervensjoner kan avslutte, vurdering av om intervensjonen hadde effekt, effektstørrelse osv. I Workshopen vil vi gi en enkel opplæring i følgende: (1) hvordan identifisere hvilke type design som er egnet til din problemstilling, (2) hvordan utforme en passende graf baserte på gjeldende kriterier for utforming av grafer og (3) hvordan fatte beslutninger basert på datapunkter i grafen.


Workshop

Innføring i Discrete Trial Teaching

Mariann Lauritsen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Kristine Gjerde

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Skogshorn)

Sammendrag: Discrete trial teaching (DTT) er en viktig komponent innen tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA). For personer som ikke tilegner seg grunnleggende ferdigheter i sitt naturlige miljø, vil DTT kunne være et nyttig opplæringsformat. DTT innebærer etablering av små og målbare atferdsenheter, i tydelig avgrensede oppgaver.

Workshopen vil inneholde korte teoretiske innlegg, videovisning av treningsøkter og ulike praktiske øvelser. Vi vil vektlegge viktige elementer for effektiv læring, som presentasjon av instruks, promptingteknikker og forsterkerformidling. Samt viktige elementer for å opprettholde/tilegne seg gode trenerferdigheter. Workshopen passer for alle som ønsker å lære om DTT og trenerferdigheter.


Workshop

Atferdsaktivering for depresjon

En praktisk rettet workshop

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus
Eimund Fløisbonn Arnesen
Jon Magnus Eilertsen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Atferdsaktivering for depresjon er en evidensbasert, strukturert, og atferdorientert tilnærming til behandling av depresjon. Workshopen vil ta utgangspunkt i den reviderte behandlingsprotokollen til Lejuez, Hopko, Acierno, Daughters, & Pagoto (2011). Målene med workshopen er å gi deltagerne: 1) Forståelse av teorien bak behandlingen, 2) Forståelse for behandlingsrasjonale, hvordan dette henger sammen med teorien, samt hvordan formidle dette til pasienter/klienter, og 3) kliniske ferdigheter i å administrere behandlingen med utgangspunkt i protokollen til pasienter med moderat/alvorlig depresjon. Innholdet vil bestå av en forelesning der teori, rasjonale, og strukturen til protokollen presenteres, og ulike øvelser som rollespill og direct instruction. Øvelsene rettes mot sentrale ferdigheter som evaluering av daglig monitoreringsskjema, planlegging av aktiviteter, og kartlegging av verdier og verdibaserte aktiviteter. Det forventes aktiv deltagelse i workshopen av deltagerne.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Workshop

Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Sjekkliste for målrettet miljøarbeid (Løkke og Salthe, 2012) er et alternativ til Vernepleierens arbeidsmodell (beskrevet i FO, 2008). Sjekklisten er en arbeidsmodell som skaper godt grunnlag for forarbeid, igangsetting og evaluering av tiltak og er i tråd med de vesentlige dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse.

Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Vi vil bruke videofilm, praktiske eksempler, gruppeoppgaver og rollespill.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter eller andre som trenger en oppfriskning i praktisk målrettet miljøarbeid. Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene innen anvendt atferdsanalyse.


Symposium

Symposium: Intervensjoner rettet mot barn og voksne på ulike arenaer

Atferdsavtaler, differensielle forsterkningsprosedyrer, presisjonsopplæring og mer til

Jonny Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Atferdsavtaler;Forsterkningsprosedyrer;Presisjonsopplæring;Tvangsatferd;Selvskading;Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Nystølsfjellet)


Fra passivitet og destruktiv atferd til aktivitet og konstruktiv atferd ved hjelp av fagadministrative individuelle tiltak

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering
Cristine Bach Drammen kommune

Sammendrag: Ei ung jente med autisme og omfattende avlastningstilbud lokalt, ble innlagt i spesialisthelsetjenesten grunnet store atferdsproblemer i form av selvskading/selvstimulering og utagering. Jenta har store kognitive utfordringer samt omfattende og sammensatte bistandsbehov. Etter oppholdet organiserte kommunen et døgntilbud i en samlokalisert bolig.

Fokus ble rettet mot systemtiltak for å organisere tilbudet faglig, individuelle tiltak mot opplæring i kommunikasjonsferdigheter, ADL og aktivisering. Data på økning i tid i konstruktive aktiviteter, språkfunksjoner og reduksjon i bruk av tvang presenteres.


Tvangsatferd/fiksering på egne kroppsdeler med selvskadende konsekvenser

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Sammendrag: En ung mann med autisme har store utfordringer med tvangsatferd med til dels svært alvorlige konsekvenser. Forelesningen vil beskrive elementer av behandlingsopplegget med særlig vekt på differensielle forsterkningsprosedyrer i form av DRO og regelstyring, kombinert med medikamentell behandling. Datainnhentingen foretatt i opplegget presenteres.


Fra 1:1 undervisning til ordinær deltagelse i klasserommet.

Lene Degvold Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Eleven gikk i 1. trinn og viste tidlig atferd som var uforenlig med deltagelse i klassemiljøet og han ble tatt ut av ordinær undervisning. Eleven «vandret» rundt i klasserom, fulgte ikke beskjeder, utagerte, hadde høylytt verbalatferd og opptrådde generelt forstyrrende undervisningen. Han ble av ulike instanser beskrevet med «tilknytningsforstyrrelser». Atferdsavtaler og DRO ble anvendt i tilrettelagt undervisning og eleven ble etter hvert overført til ordinær undervisning. Behandlingen varte i ca. 8 måneder og det vil bli presentert data fra de ulike faser.


På og av med presisjonsopplæring

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Ei jente på 9. trinn som presterer over middels i de fleste fag, men som i lang tid har slitt med lesing. PO ble iverksatt i «privatundervisning» på slutten av barneskolen og opprettholdt ut 8. trinn. Intervensjonen ble avsluttet etter 8. trinn da resultatene var gode. Etter to-tre mnd. i 9. trinn ble hennes prestasjoner gradvis dårligere i flere fag. PO ble gjeninnsatt. Forelesningen presenterer resultatene av dette og utfordringer rundt vedlikeholdstrening for å opprettholde effekter av PO blir diskutert.


Symposium

Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Selveksperimentering har en lang historie i medisin og psykologi, men en kortere historie i atferdsanalysen. Selveksperimentering og selvendring dreier seg om analyse og påvirkning av forsterkningsbetingelsene for egen atferd og en akseptabel dokumentasjon av endringen. «Selvendringssymposiet» arrangeres i 2016 for 5. gang på Storefjell og er i ferd med å bli en tradisjon.

Formålet med symposiet er å understreke at prinsippene for atferdsendring også gjelder atferden til studenter, terapeuter eller forskere. Vi ønsker å stimulere til økt anvendelse av atferdsanalytiske prinsipper i privatliv, arbeid, men kanskje også atferdsendring til nytte for andre personer eller våre fysiske omgivelser. I symposiet presenteres korte innlegg (ca. 10-15 minutters varighet) av anvendt, og teoretisk eller konseptuell karakter.


Sosial selvendring

Stian Orm

Sammendrag: Jeg er en 19 år gammel gutt som vinteren og våren 2015 hadde et selvendringsprosjekt med fokus på sosiale relasjoner og utvikling av egen relasjonskompetanse ovenfor jevnaldrende. Prosjektet og atferdsendringen baserte seg på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse. Jeg har en autismespekterforstyrrelse som gjør at relasjoner med jevnaldrende er særskilt utfordrende. Prosjektet gikk ut på å øke sosiale initiativ og prososiale atferd. Prosjektet var svært vellykket og gikk over alle forventninger. Jeg økte både antall sosiale initiativ og prososiale atferd, og målinger høsten 2015 tyder på at atferden nå er veletablert og anvendes kontinuerlig. Prosjektet bidro til å øke min sosiale deltakelse når det kom til samspillet med jevnaldrende.


Fra tjukk til smukk? Tiltak for å redusere egen kroppsvekt

Magnus Ilebrekke Sandefjord kommune

Sammendrag: Lavt aktivitetsnivå og høyt inntak av kaloririk mat gjorde at vekten til slutt nådde 152kg. Prosjektet startet i januar 2014 og målet var gradvis vektreduksjon – over tid. Måloppnåelse vurderes gjennom konkrete delmål underveis. Det benyttes ulike tiltak, hvor alle har som formål å regulere matinntak og aktivitetsnivå. Tiltakene tilpasses fortløpende gjennom prosjektet. Det vil bli presentert data for hele perioden.


Break my self-destructive ways - tiltak for å redusere negativt selvsnakk i studiesammenheng

Linn Adriana Thomassen Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Daglige smerter og konsentrasjonsproblematikk utviklet perfeksjonismen i en maladaptiv retning. Målet var å redusere negativt selvsnakk, og eliminere panikkanfall som konsekvens i presteringssituasjoner. Tiltakene har fokus på teknikker fra ACT. Effekten fremstilles grafisk i intervensjonsfasen frem mot skriftlig eksamen i mai 2015, og forsøkes generalisert til muntlig eksamen mars 2016.


Effekter av tegnøkonomi og forsterkning på inntak av frukt og frokost samt å gå tur

Caroline Strømlid Student, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Tilnærmet daglig inntak av søtsaker gikk på bekostning av atferder som er mer helsemessig gunstig. Målet var å øke mer helsemessig gunstig atferd ved å øke inntaket av frukt, frokost samt å gå tur. Tiltaket besto av forsterking, tegnøknomi og avtalestyring. Dataene er fremstilt i et multiple baseline design som er registret september/ oktober 2015. Målet er å fortsette tiltaket i november 2015.


Vektreduksjon etter fødsel

Marita Kvia Asker Kommune

Sammendrag: På NAFO seminaret 2015 presenterte jeg foreløpige resultat på vektreduksjon syv måneder etter fødsel. Når gutten min er 1 år har jeg slanket av de tjue kiloene som gikk på i svangerskapet. Målet videre er å holde vekten stabil over tid, spise sunnere og trene mer. Vektresultat og utfordringer over en tidsperiode på 1 år og syv måneder blir presentert.


Kroppspress før framlegg: Om offentlige og private stimuli i selvendring

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Mitt bidrag kan anses som en kortfattet diskusjon og ekstrapolering av prinsippene og mekanismene som antas å ligge til grunn for noe av atferdsendringen i selvendringsarbeid - og en hjelp til diskusjonen er mine egne data i en design som ikke må forveksles med noe eksperimentelt. Nå utfordrer jeg påstanden min om at planlagte regler påvirker selvendring betydelig, og jeg skal strippe—så langt det lar seg gjøre—tiltaket for planlagte hjelpestimuli. Et framlegg blir presentert på årsmøte til NAFO i 2016 uten verken veldig mange punkter i grafen, analyser av spesifikke regler eller «påminnere», men jeg skal forsøke å gjengi en evt. atferdsendring. I år skal vekten registreres og det er satt opp et ønske på 6 kg nedgang innen NAFO-seminarets start. På nåværende tidspunkt er det ikke samlet inn mer data på vekten enn et basislinjepunkt som viser 94,4 kg målt 13.oktober.


Prosjekt ny Anders

Anders Dechsling

Sammendrag: Deltakeren hadde over lengre tid hatt til hensikt å trene mer og gå ned i vekt, men selv om det aller meste lå til rette for det så ble det ikke gjort. For å komme i gang med å skaffe en bedre livsstil ble det satt i gang et selvendringsprosjekt. Prosjektet består av å annonsere mål, og samtidig aversiver som følge av å ikke nå målet, i en facebookgruppe. Prosjektet har til hensikt, utover å gjøre deltakeren flottere, å undersøke hvorvidt tydelige mål og dermed etablering av regler er nødvendig for å faktisk gjennomføre tiltak for å endre og opprettholde den nye livsstilen.


Den enkleste måten å bli kvitt kiloene på er å gi etter for dem

Lars-Erik Høier Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Dårligere plassering av kiloene, snorking og høyt blodtrykk er noe jeg sliter med. NAFO seminaret 2015 ble et vendepunkt da Dag Gladmann Sørheim etablerte målatferden min under negativ forsterkningskontroll ved å gjøre meg oppmerksom på egen vekt som da viste 117,2 kilo. Målet ble der og da å gå ned i vekt til 102 kilo til neste NAFO seminar 2016. Stikkord som positiv forsterkning, trening, og med mål om å endre min verbal atferd, er jeg nå i hvert fall i gang.


Røykestart og røykeslutt

Rasmi Krippendorf

Sammendrag: Mange sliter med å kvitte seg med røyken, mens det er et mindre kjent hvor vanskelig det kan være å begynne. Jeg har gjennom et år, ved gradvis opptrapping, etablert røykeratferd og avhengighet av nikotin, på trods av min sterke aversjon mot det. I presentasjonen gjennomgår jeg registrering av forekomst, effekten av atferden, samt de atferdsanalytiske teknikker jeg anvendte for å overkomme forhindringene og begynne å røyke. Innlegget konkluderes med en kort gjennomgang av de atferdsanalytiske teknikkene jeg benyttet for å slutte igjen etter eksperimentets suksesfulde gjennomføring.


Symposium

Symposium: Miljøarbeid med høy kvalitet – eksempler på atferdsanalytisk praksis basert på Sjekklisten (Løkke & Salthe, 2012)

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid;Utfordrende atferd

Tid og sted: Lørdag 10:00-13:00 (Nystølsfjellet)


Sjekklisten for målrettet miljøarbeid

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Sjekklisten for målrettet miljøarbeid (Løkke & Salthe, 2012) inkluderer de syv kjente dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse og vesentlige momenter i forskningsprosessen. Antakelsen er at Sjekklisten fører til god kvalitet på miljøarbeidet. Symposiet inneholder innlegg som enten via empiri, eller systematisk tenkning, utforsker antakelsen om at Sjekklisten faktisk fører til god kvalitet på habiliteringen eller avdekker betingelser for godt miljøarbeid.


Verdi for hvem?

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Den første av de sju dimensjonene i anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf & Risley, 1968) sier oss at arbeidet skal omhandle endringer som har betydning for personen selv En viktig del av mål- og tiltaksarbeid er å vurdere brukers og andre parters interesser i form av verdier, ønsker og problemoppfatninger. Presentasjonen omhandler en voksen dame med alvorlig psykisk utviklingshemming som bruker mye tid på det som kan oppfattes av andre som sære interesser. Innlegget presenterer de involvertes verdier og ønsker samt kortsiktige og langsiktige konsekvenser.


En sak uten gode data, men god effekt

Elin Nøkleby Andreassen Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Fremlegget omhandler en dame i slutten av 20-årene med moderat utviklingshemming, diabetes og dysfagi og omfattende tilsyn ved spising. Tiltaket innebærer en enkel form for avtalestyring med servering av mat med tilpasset konsistens og aksept av blodsukkermåling.


Akseptering av tjenester

Gry Glorvigen Akershus universitetssykehus HF
Vårin Glorvigen Akershus Universitetssykehus

Sammendrag: Målet med tiltaket var at deltakeren, en ung dame med alvorlig utviklingshemming og fysiske tilleggsproblemer, skulle ta imot tjenester og akseptere krav. Tiltaket innebærer en dagsplan med bilder. Saken er sammensatt og effektene uklare.


Overvekt: Normative vurderinger og empirisk støtte for tiltak

Thuva Dyve Furuseth

Sammendrag: Fremlegget innebærer en drøfting av normative premisser før tiltak og en oversikt over evidenslitteraturen.


Intervallregistrering, permanente produkter og planlegging av registrering

Rune Tverberg

Sammendrag: Innlegget innebærer forslag til enkle fremgangsmåter for å oppnå reliable data. Eksempler på registreringsmetoder vises og fordeler og ulemper diskuteres.


Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse og omsorgstjeneste, til pasient/brukerens beste?

Gry Glorvigen Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Innlegget har fokus på forsvarlige tjenester og behandlingsintegritet.


En sak med alvorlig problematferd

Karianne Tviberg Akershus universitetssykehus HF
Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Innlegget dreier seg om en voksen mann moderat utviklingshemning, alvorlige psykiatriske diagnoser, gjentagende ringing til legevakt og fremmed med trusler om suicid og farlig atferd. Tiltaket omfatter tverrfaglig utredning inkludert funksjonell analyser som antyder positiv forsterkning i form av oppmerksomhet. Intervensjonen innebærer tett oppfølging, dagsplanstyring, «boardmaker» med tegnøkonomi. Tiltaket virker så det suser; data er fremstilt i et AB-design behandlingsintegritet er ivaretatt.


En sak med gode data - og god effekt

Anita Grønvold Akershus Universitetssykehus

Sammendrag: Fremlegget omhandler en dame i 30 årene med Rett syndrom og mye generell uro. Intervensjonen er preget av tverrfaglig samarbeid, medikamentell behandling, og bildedagsplan med musikk. Effekten er målt som nedgang i problematisk atferd og kortere reaksjonstid. Observatørenigheten er god og måling av behandlingsintegritet er utviklet over tid.


Forelesning

Dagsplanstyring med bruk av Premacks prinsipp - Nye utfordringer

Marius Sørby
Frank Gøran Johnsen Oppegård kommune - TILFU

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler evaluering, justering og videreutvikling av dagsplanstyring med bruk av Premacks prinsipp for en mann i 20 årene med Schizofreni. Det gis en introduksjon av den etablerte dagsplanstyringen, samt fagprinsippene bak Premacks prinsipp. Samhandlingstiden har økt ytterligere fra 3 timer presentert i fjor til å stabilisere seg nær 4 timer i år. Resultatene viser også noe variasjoner, som et fall i samhandlingstid omkring hver 14-20 dag, som vil bli diskutert under fremlegget. Mannens atferdsbilde er blitt kartlagt og delt inn i syv operasjonaliserte kategorier hvor fire av disse kategoriene innebærer en vesentlig svekking i ADL- og sosiale ferdigheter. Disse kategoriene er sentrale i utvikling av nye tiltak som gir styringssystemet større fleksibilitet til å tilrettelegge oppgavenes innhold etter mannens ferdighetsnivå og behov. Utarbeidelsen av registrering av atferdsbilde, nye tiltak iverksatt på bakgrunn av data funnet ved registrering av atferdsbilde, data på samhandlingstid, samt forekomst utfordrende atferd presenteres.


Forelesning

Using Pouched Rats to Detect Landmines and Tuberculosis: Research Findings and Practical Applications

Alan Poling Western Michigan University

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: For more than a decade, APOPO, a Belgian NGO headquartered in Tanzania, has used scent-detecting giant African pouched rats (Cricetomys) to detect landmines and other explosive remnants of war and to detect human tuberculosis. APOPO has also explored other potential humanitarian applications of the rats. For several years, my students and I have worked with other APOPO personnel to ascertain how well the rats perform in detecting landmines and in finding tuberculosis, to devise strategies to increase the rats’ effectiveness and efficiency, and to extend the range of valuable services they can provide. This presentation summarizes how APOPO uses the rats and what we have learned about them.


Workshop

Kartlegging og registrering

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF
Even Skavhaug WeissTech AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Kartlegging;Registrering

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Workshopen vil belyse ulike grunner til hvorfor registrering av atferd kan være avgjørende for å lykkes i arbeid med mennesker med ulike utfordringer. Den vil i tillegg gå gjennom generelle prinsipper for kartlegging og registrering. Vi vil gi eksempler på de vanligste registreringsmetodene, gjennomføring, oppsummering og bearbeidelse av data. Det vil bli praktiske øvelser.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Poster

Many to One og stimulusekvivalenstest

Amund Kennedy Thorsen Høgskolen i Østfold
Christer J. Gustavsen Høgskolen i Østfold
Per Asle Wisur Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målet med denne studien er å etablere respondering i henhold til stimulusekvivalens hos en elev i barneskolen diagnostisert med lett utviklingshemming og atypisk autisme. Det ble gjennomført kartlegging av match-to-sample (MTS), og resultatene fra denne kartleggingen indikerte at eleven kunne identifisere bilder og lese de korresponderende printede ordene, og vice Det er også gjennomført en Reinforcement Assessment for Individuals with Severe Disabilities (RAISD), etterfulgt av probing av topp tre valgte stimuli for å se om preferansene hadde forandret seg. Treningsstrukturen som er valgt er Many-to-One (MTO), og det er valgt tre stimulusklasser med tre medlemmer i hver klasse. I tillegg til bilder og printede norske ord bruker vi også engelske ord. Utvalg av stimuli skjer i samarbeid med elevens lærere i norsk og engelsk. For at en relasjon skal kvalifiseres som en ekvivalensrelasjon må den møte tre krav – refleksivitet, symmetri og transitivitet, og under utført pilot viste eleven lovende resultater.


Poster

Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?

Alexandra Kimmell Høgskolen i Østfold
Beate Lindhjem Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hensikten med denne studien er å styrke sosiale ferdigheter for å oppnå sosial inkludering i det sosiale fellesskapet i klassen hos en elev i tredje klasse på en ordinær skole. Kartleggingen er blitt gjennomført med direkte og indirekte observasjoner, i alle situasjoner som forekommer utenfor klasserommet. Det ble utført en Social Skills Improvement System- Rating Scales(SSIS-RS), for å kartlegge sosiale ferdigheter, problematferd og akademisk kompetanse. Resultatet av kartleggingen ble tre sosiale atferder. Atferdene skilte seg ut fra forventet sosial kompetanse tilhørende elevens alders trinn. De tre atferdene som skilte seg ut i kartleggingen går innunder tre av undergruppene til ferdighetsdimensjonene; samarbeid, selvhevdelse og selvkontroll. Tiltaket vil bli utarbeidet i henhold til Social Skills Intervention Guide(SSIG).


Poster

Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem

Camilla Lindebakk Høgskolen i Østfold
Trine Gullie Aaberg Høgskolen i Østfold
Thomas Heier Haukåssveen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde kommune
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det er en forventet økning av personer med demens i Norge, og god kommunikasjon med brukergruppen er en viktig del av behandlingstilbudet. Målet med studien er å øke sosial interaksjon mellom pasienter og ansatte på en demensavdeling. Samtlige beboere har en langtkommen demensdiagnose og trenger bistand i en eller flere ADL ferdigheter. Det ble gjennomført en pilot for å finne kartleggingsmetoden som ga det mest presise bildet av målatferden, som er vokal, verbal atferd fra personal direkte rettet mot bruker. Delvis intervall registrering med 5 sekunders intervall ble valgt. Baseline viser at målatferden forekommer i gjennomsnitt under 10 % av registreringsperioden. For å øke målatferden implementeres ulike primingaktivteter basert på en eksisterende preferansekartlegging som er gjennomført på avdelingen. Primingaktivitetene gjøres tilgjengelig for personal og brukere, forfatterne predikerer at det vil øke samhandling og interaksjon med brukerne.


Poster

Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling

Anders Dechsling Høgskolen i Østfold
Sindre Kvebæk Høgskolen i Østfold
Bjørn Erik Navestad Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Studien har til hensikt å etablere og øke spontane vokale mandingresponser fra et førskolebarn med forsinket utvikling. Det ble gjennomført tact-test og tact-trening av navn på kartlagte antatte preferanser før undersøkelse av deltakerens predominante mands. Det ble målt antall mandingresponser i baseline og intervensjon, i arrangerte settinger i deltakerens naturlige miljø. Intervensjonen bestod av differensiell forsterkning av alternativ atferd (DRA) i kombinasjon med funksjonell kommunikasjonstrening (FCT) og modified incidental teaching sessions (MITS). Data blir fremstilt med baseline, tre intervensjonsfaser og tre non-kontingent forsterkning (NCR) kontrollbetingelser. Generalisering blir målt underveis i fasene og presentert som probes.


Poster

Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?

Malin Lybæk Ro Akershus universitetssykehus HF
Kamilla Bjølseth Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I denne studien ble aktivitetsperm benyttet for å overføre ferdigheter fra treningsrom til en avdeling i ordinær barnehage. Målpersonen er et 4 år gammelt barn med forsinket utvikling. Barnet har mye uønsket atferd (erting, biting, slag) rettet mot andre barn i barnehagen. Ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser indikerer at atferden er sosialt positivt forsterket, og forekommer når han ikke er opptatt i en aktivitet. Basislinjen tyder på at atferden forekommer særlig i frilekssituasjon. Aktivitetsperm er en måte å lære barn med blant annet autisme i å være mer selvstendige i en eller flere aktiviteter ved å følge en aktivitetsplan med et sett bilder eller ord som setter barnet i gang med en eller flere aktiviteter. Det er et tiltak som kan brukes for å redusere uønsket atferd, øke sosial interaksjon og selvstendighet. En pilotstudie har vist at barnet viser mindre uønsket atferd mot andre barn mens han jobber med aktivitetsperm ute på avdelingen.


Poster

Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole

Linn Pfister Høgskolen i Østfold
Madelén Eriksen Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hensikten med studien er å kartlegge problematferdens funksjon hos en elev i 2.klasse på en ordinær skole. Det ble foretatt et Functional Assessment Interview (FAI) av to lærere, og resultatene indikerte på at atferden kan være sosialt positivt forsterket ved oppmerksomhet, og sosialt negativt forsterket ved krav. Det ble utført forekomstregistrering hvor basislinjen viste at atferden varierte i frekvens, spesielt når elevassistenten var tilgjengelig og veiledet eleven under oppgaveløsing. Det skal videre bli utført kontinuerlig FAK-analyse for å danne en klarere hypotese på om atferden er sosial negativt forsterket eller sosialt positivt forsterket, eller opprettholdt av begge. Videre vil det bli utviklet et tiltak basert på funnene fra FAI og kontinuerlig FAK-analyse.


Poster

En atferdsanalytisk tilnærming til miljøterapeutisk arbeid ovenfor en yngre person med demenssykdom

Med fokus på aktivitet og glede

Ramona Helen Eltvik Mjørud Råde kommune
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Aktuell tjenestemottaker er en mann i femtiårene. Settingen er på et dagsenter for eldre mennesker. Undertegnede sitt hovedoppdrag var å kartlegge tjenestemottakers aktivitetsnivå og å forsøke å øke dette. Det ble gjennomført preferansekartlegging i form av Pleasant Events Schedule (PES), intervju og observasjon. Måling av glede under aktiviteter har blitt målt ved å registrere smil og latter under aktivisering. Det er forsøkt å øke tjenestemottakers deltakelse i aktiviteter på dagsenteret ved hjelp av avtalestyring, prompts og ros. Videre har det blitt forsøkt å øke varigheten på gåturer med tjenestemottaker. Ikke alle data fra PES og intervjuer stemte med hva undertegnede så under observasjon. Sosiale forsterkere som ros og oppmerksomhet ser ut til være meget viktig, dette fører ofte til smil og latter hos tjenestemottaker. Tjenestemottakers prat øker hvis han har ett personell som bevisst forsterker hans prat. Tjenestemottakers turvarighet ble nesten doblet ved bruk av avtaler i forkant av tur. Tjenestemottaker smiler og ler spesielt mye under fysiske aktiviteter som turgåing og ballspill. En til en bemanning ser ut til å være en fordel da tjenestemottaker ofte må igangsettes med prompts under aktiviteter han deltar på.


Poster

Økt tid med undervisning og reduksjon av uønsket atferd med innføring av en enkel atferdsavtale

Lene Skogsrud Holen Høgskolen i Oslo og Akershus
Karl Johan Gustavsson Høgskolen i Oslo og Akershus
Martin Olsson Nordvoll skole og autismesenter

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I dette studentprosjektet ble det iverksatt tiltak for å redusere uønsket atferd og tid brukt i overgangssituasjoner mellom undervisningsøkter. Deltager i prosjektet var en gutt i tenårene med diagnose innen autismespekteret. Gutten kunne lese og skrive, samt fremvise mand. Eleven brukte mye tid på uhensiktsmessig og uønsket atferd i overgangssituasjoner, men jobbet effektivt og godt når han først var i gang. På bakgrunn av dette ble det etablert en enkel atferdsavtale med sikte på å redusere tid mellom undervisningsøkter. I forkant av tiltaket ble det gjennomført en preferansekartlegging for å finne potensielle forsterkere. Atferden ble målt flere ganger under baseline og tiltaksfase. Foreløpige resultater viser nedgang i uønsket atferd og redusert tid i overgangssituasjoner.


Poster

Bruk av atferdsavtale for å øke sammenhengende tid i utførelse av arbeidsoppgaver hos mann med alvorlig utviklingshemning

Julie Justad Dehlin Høgskolen i Oslo og Akershus
Hege Aasvangen Tangen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Bruk av atferdsavtale for å øke sammenhengende tid i utførelse av arbeidsoppgaver hos mann med alvorlig utviklingshemning. Atferdsavtaler har hatt god effekt for å øke selvstendighet hos blant annet personer med utviklingshemming. I denne studien ønsket vi å se om bruk av atferdsavtale og tegnøkonomi førte til økning i sammenhengende tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Deltager var en mann på 25 år med alvorlig utviklingshemning. Han hadde sitt arbeidstilbud på en tilrettelagt arbeidsplass. Arbeidsoppgavene mestret han godt, utfordringen var å få han til å jobbe sammenhengende med dem. Det ble innført en arbeidsavtale for å øke tiden han skulle arbeide sammenhengende. Et changing criterium design ble bruk og resultater fra baseline og intervensjonen vil bli presentert.


Poster

Tillämpning av Acceptance and Commitment Therapy för att öka social interaktion hos klient med diagnosen paranoid schizofreni

Annika Poulsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Torgunn Petterson Kamfjord Akershus universitetssykehus
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Nervösitet, rädsla eller tveksamhet som har sin orsak i närvaro av andra människor omtalas oftast som social ångest. Atferdsmönster som inkluderar oro och destruktivt språk bidrar till en kamp som skapar isolation, brister i sociala relationer och hindrar ett verdistyrt liv. Den aktuella studien omfattade en 40 årig klient diagnostiserad paranoid schizofreni med negativa symptom. Klienten hade slitit med social osäkerhet i formella situationer och till motsatt kön sedan barndom och önskade därför hjälp. Innan interventionens start var social aktivitet i omnämnda kontexter nästintill obefintlig. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en samtal terapeutisk intervention baserad på modern atferdsanalyse med fokus på det mänskliga språket och dess funktion. I behandlingen arbetades det med kärnprocesserna till ACT och exponering för att få avstånd till onyttiga tankar samt ökning av socialisering. En AB design blev använt för att registrera veckovis aktivitetsnivå där resultaten visade ökad socialisering på olika arenor.


Poster

Kvalitetssikring ved oppstart av nytt styringssystem

Marianne Ragan Oslo kommune
Marius Sørby Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Ved evaluering har det blitt avdekket at inneværende styringssystem har store mangler og huller, som innebærer daglige situasjoner som tjenestemottakeren mangler forutsetninger for å håndtere. I så måte er det ikke tilrettelagt for mestring i stor nok grad. Tjenestemottakeren fremviser atferd som ofte er uforenlig med det oppgaven som er gitt krever. Tjenestemottakerens generelle ferdighetsnivå preges av å ha blitt vurdert for høyt samtidig som tjenesteyterne opplever at tjenestetilbudet setter dem ut av posisjon. Posterpresentasjonen vil vise prosessen der et nytt styringssystem er utarbeidet og har særlig fokus på kartlegging, design og datainnsamling, operasjonalisering og kvalitetssikring.


Poster

Grenseoverskridende seksuell atferd

Bachelor oppgave 2015

Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Posteren presenterer en case. Målpersonen, en mann i førtiårene viste det som kunne tolkes som grenseoverskridende seksuell atferd. Målpersonen hadde ikke verbalt språk og begrensede nonverbale kommunikasjonsferdigheter. Studiet fulgte case design. Innhenting av data ble gjort gjennom deltagende observasjoner før og etter at tiltak ble endret og iverksatt. Tiltaket gikk ut på å beskrive fem spesifikke situasjoner og hvordan de ansatte skulle respondere på målpersonens målatferd. Studiet hadde positive resultater, men hadde også mangler når det kom til å innlemme positiv forsterkning ved fravær av målatferd i tiltaket. Endinger i tiltaket ble sett på som nødvendig da målatferden gikk direkte utover andre personer i målpersonens nærområde. Samt at målatferden førte til utfordringer knyttet til gjennomføringen av tjenestetilbudet tjenesteyterne skulle tilby.


Poster

Kognitiv behandling av sinne hos mennesker med psykisk utviklingshemming - en behandlingsmodell

Bernt Barstad St. Olavs Hospital HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag i samarbeid med Erik Søndenaa (Brøset kompetansesenter), har den senere tid forsøkt ut et behandlingsprogram for å redusere aggresjon og sinne hos mennesker med utviklingshemming. Programmet bygger på kognitiv atferdsterapi og er basert på 18 seksjoner à 1 time, 1:1 konsultasjoner. Programmet er utviklet i England av prof. John L. Taylor ved Northumbria University.


Poster

FIKS: Fysisk aktivitet/friluftsliv, idrett, kosthold og sosialt

Dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne

Stine gundersen Høglie Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I følge nasjonale rapporter lever utviklingshemmede gjennomsnittlig 17 år kortere enn befolkningen ellers. De er overrepresentert i statistikker over høyt blodtrykk, overvekt, innaktivitet og diabetes. Dette har Asker kommune tatt tak i, og i august 2015 startet kommunen opp FIKS, et pilotprosjekt for utviklingshemmede. Fiks er et tilbud til voksne utviklingshemmede over 18 år, som ikke har et fullverdig tilbud på et arbeidssenter. Per dags dato er vi tolv deltagere og fire instruktører. Deltakerne har et dagtilbud i FÌKS to ganger i uken. Posteren vil presentere våre kjerneområder i FIKS, hvordan vi jobber, deltakernes evalueringer og videre arbeid.


Poster

Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest

Marius Lande Fredriksen Høgskolen i Østfold
Espen Bredholt Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Studien har som hensikt å etablere enkel leseforståelse hos et barn i tidlig barneskolealder med diagnosen autisme. Det har blitt gjennomført en preferansekartleging ved å utføre Reinforcement Assessment for Individuals with Severe Disabilities (RAISD) som intervju og deretter en direkte preferansekartlegging ved å bruke metoden multippel stimulus uten erstatning. Tiltaket består av en matching to sample prosedyre, med treningstrukturen One-To-Many (OTM). Det vil trenes inn tre stimuliklaser, der hver klasse består av tre medlemmer. Først vil vi trene relasjonene 3d-objekter til 2d-symboler og 3d-objekter til tekst i hver stimuliklasse. Deretter vil det bli testet om deltaker responderer i henhold til ekvivalens ved å undersøke om utrente relasjoner (2d-symboler til tekst) har oppstått som følge av treningen. Før tiltaket iverksettes vil det blitt trent på identitets matching ved å trene på matching av 2d-symboler, 3d-objekter og tekst med fysisk likhet. Data vil bli fremstilt basert på resultater i trening og resultater i test (Trening-test design).