Andre presentasjoner med relevans for atferdsanalyse


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00
Fredag 15:00-16:00 (Nystølsfjellet)


Introduksjon til tema velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Prosjektrapport: Bruk av IPAD som styrings- og motivasjonssystem for personer med utviklingshemming


Velferdsteknologi: Løsningen på fremtidens utfordringer?

Irén Westrum Asker kommune
Solveig Onstad FOU- enheten, Asker kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Det er ingen hemmelighet at helsetjenestene de neste årene står overfor store utfordringer. Flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte disse utfordringene. Hvem er det som skal definere behovet for velferdsteknologi? Er det brukerne, pårørende, helsepersonell eller leverandørene? Det er lett å la seg forføre av leverandørenes fancy løsninger, og det skapes en forventning om at teknologien er svaret med to streker under. Enda viktigere er det å spørre hva det faktisk er behov for. Her er brukermedvirkning et viktig stikkord. Hvordan kan mennesker med utviklingshemming nyttiggjøre seg teknologi som kan bidra til økt mestring i dagliglivets ferdigheter? Autonomi, verdighet, konfidensialitet og tid er verdier som utfordres ved bruk av velferdsteknologi.

Vil velferdsteknologi kunne påvirke bruk av tvang og makt?


Velferdsteknologi i praksis

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Nettbrett

Sammendrag: Presentasjon av hvordan bruk av iPad har effektivisert opplæringen og økt kompetansen i personalgruppen på en bolig. Ved bruk av opplæringsvideoer sikrer man at opplæringen som gis er lik og kvalitetssikret. Ipadene brukes også blant annet til planlegging, kompetansehevende tiltak for personal, og aktivisering og opplæring av tjenestemottakere. Eksempler blir vist frem ved presentasjonen.


Bruk av Ipad som styrings- og motivasjonssystem for personer med eksekutive funksjonsvansker

Yvonne Milanes Asker Kommune
Pål Skogstad

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Utviklingshemning;Dagsplan

Sammendrag: Forelesningen bygger på et forskningsprosjekt innen det velferdsteknologiske feltet, støttet av Helsedirektoratet. Brukere med psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, ADHD, demens, slagpasienter, sen – og tidlig ervervede hjerneskader (inklusive utviklingshemming) har ofte vansker med å organisere egen hverdag, planlegge aktiviteter og igangsette aktiviteter. Slike vansker er en del av det som kalles eksekutiv svikt.

I forelesningen presenteres et BAB`-design (N=2) hvor komplekse atferdsavtaler, ordinære omsorgsbetingelser (vedtaksfestet bistand ytes) og et styrings- og motivasjonssystem regulert av ulike apper på iPad sammenliknes. Målet med studien var å undersøke hvilke av tre betingelser som viser seg mest hensiktsmessig i forhold til følgende variabler: Øke brukernes selvstendighet (igangsette og gjennomføre aktiviteter på egenhånd), øke aktivitetsnivå og hastighet på utførelse av aktiviteter. Det vil i tillegg presenteres data på sosial deltakelse og utfordrende atferd. Det vurderes at de samlede data som presenteres er pålitelige indikatorer for brukernes livskvalitet under hver betingelse.


Presentasjon av prosjekt e-plan - Et planverktøy på nettbrett

Idè, prototyping og pilotering av en applikasjonsløsning

Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus
Morten Berger Oslo universitetssykehus

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Dagsplan;Utviklingshemning

Sammendrag: Mange personer med utviklingshemming og/eller autisme er avhengige av hjelp for å gjennomføre dagliglivets gjøremål. Denne hjelpen formidles i stor grad gjennom instruksjoner gitt av tjenesteytere og/eller bildebaserte dagsplaner. En slik måte å formidle bistand på forutsetter ofte nærvær av personell og er verken samfunnsøkonomisk eller egnet til å etablere reell egenmestring. En kartlegging av tilgjengelige hjelpemidler har vist en mangel på teknologiske løsninger som fremmer slik mestring og som kan erstatte dagens analoge verktøy.

Presentasjonen vil beskrive et prosjekt der målet har vært å lage en applikasjonsløsning for nettbrett som kan erstatte dagens analoge dagsplanverktøy og samtidig implementere hjelpebetingelser som fremmer selvstendighet, medvirkning og mer hensiktsmessig bruk av bistandstid.

Det vil også presenteres piloteringsarbeid med mål om å evaluere verktøyet samt å avdekke hvilke kritiske forhold som må være tilstede for å overføre hjelpebetingelser formidlet av personell til teknologisk formidlet hjelp


Forelesning

En evolusjonær hypotese om kvinners overlegne hemmingsegenskaper: en litteraturgjennomgang.

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus
Geoff Cole University of Essex
Antonia D’Souza University of Essex

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Bjorklund og Kipp (1996) foreslo at kvinner bør ha overlegne hemmingsegenskaper sammenlignet med menn på grunn av asymmetrisk seksuell seleksjon, hvor hunner er ansett som det kresne kjønn og dermed tjener mer på å kontrollere egen atferd. Hemming er definert som evnen til å ikke utføre en atferd (inhibisjon). Vi foretok en oppdatert evaluering av relatert forskning på dette temaet for å undersøke hvilken empirisk støtte hypotesen til Bjorklund og Kipp har. Resultatene av litteraturgjennomgangen viser at kvinner viser sterke hemmingsegenskaper sammenlignet med menn i kontekster relatert til seksuell atferd. I andre domener, slik som kognitiv atferd og motoratferd, finnes det lite empirisk forskning som dokumenterer kjønnsforskjeller. I de tilfellene hvor slike kjønnseffekter er observert, så er de oftest i retningen av en kvinnelig overlegenhet. Dette kan tyde på at en kvinnelig hemmingsegenskap eksisterer, men utenfor seksuelle situasjoner er effekten såpass liten at den ofte unnslipper signifikansnivåer. Implikasjoner for hypotesen diskuteres.


Forelesning

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang

Hvordan kvalitetssikre minst mulig inngripende tiltak

Pål-Erik Ruud Verge Opplæring AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Bruk av fysisk makt og tvang er et fagområde med mangelfull faglig forankring. Mangel på kompetanse og forskning gjør det utfordrende å utvikle generelle standarder og krav til faglig forsvarlighet. Bruk av makt og tvang påvirkes av juridiske rammer, behovet for funksjonelle metoder, forebyggende behandling/miljøterapi, og etikk. Presentasjonen har som formål å formidle kunnskap, erfaring, og status relatert til evidensbasert forskning. Målgruppe for presentasjonen er yrkesgrupper som berøres av spørsmål knyttet til fysisk bruk av makt og tvang, spesielt bolig, skole, psykiatri, barnevern og demensomsorg, men også spesialisthelsetjeneste, habilitering og fylkesmenn. Det legges opp til dialog med deltakerne for konkrete spørsmål.


Forelesning

Å være pappa til gutt med Down Syndrom

Ups and Downs med Down Syndrom:

Pål-Erik Ruud Privat

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 11:00-12:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Fredrik er 11 år og har Down Syndrom. Han er en godtfungerende gutt med mye energi og godt humør. Men hvordan er det å være familie, søsken og foreldre. Og hvordan fungerer all hjelpen som skal gjøre hverdagen lettere for oss som familie. Kom og få et lite innblikk i våre Ups and Downs gjennom 11 år som familie.


Forelesning

Atferdsanalytiske tiltak rettet mot omfattende utagerende og selvskadende atferd, og den effekt disse har hatt på personalgruppen og deres utøvelse av miljøterapeutisk arbeid.

Anette Raasok Holmenkollen dagsenter og boliger
Elin Guntvedt Holmenkollen Dagsenter og Boliger, avd Øvreseter
Bianca Victoria Mørck Bydel Vestre Aker
Aleksander Moen Kveum Holmenkollen Dagsenter og Boliger, avd Øvreseter

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-09:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Utgangspunktet for de tiltakene som er iverksatt er en ung mann med mye utfordrende atferd i form av selvskading, angrep på personalet, høyt selvsnakk, perioder med isolasjon og liten aktivitet.
Hvordan har strukturerte og detaljerte tiltak med krav til lik praksis blitt innført og innlemmet i praktisk miljøarbeid? Hvilken effekt har vi sett at tiltakene har hatt også ovenfor personalgruppen? Da med spesielt fokus på lojalitet, trygghet, samhold og faglig bevissthet. Foredraget vil også beskrive vårt arbeid med opplæring, veiledning og behandlingsintegritet. Videre vil vi ta for oss hvilke strukturelle faktorer og tilrettelegginger som har vært viktig i arbeid mot lik praksis, lojalitet og økt faglig fokus. Arbeidet er gjort på tvers av kommunal bolig og privat drevet dagsenter med felles målsetning om et helhetlig tilbud.


Forelesning

Offentlige anskaffelser

Bestemor på anbud?

Karl Anders Øvrelid Bydel Søndre Nordstrand
Grete Nossum Bydel Søndre Nordstrand

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Offentlige anskaffelser

I de tilfeller hvor bydel eller kommune ikke har egnede tilbud selv, settes tjenestene til brukere ut på anbud. Dette fordrer stor kompetanse hos tilbydende firmaer. Anskaffelser og prosessen rundt dette er det som er utslagsgivende for hvilken tjeneste som leveres, og med tanke på at det er mange firmaer som presenterer gode resultater og gode tilnærmingsmodeller på NAFO-seminaret, er det underlig at ingen snakker om hvor bestillingen startet. Bydelen har også et inntrykk av at anbudsrunder er uglesett, og dette har blitt snakket om som at det er bestemor på salg. Disse mytene håper vi å kunne løse litt opp i ved hjelp av dette foredraget, samt gi noen tips og veiledning til hvordan man kan skrive bedre anbud.

Brukermedvirkning

I utarbeidelse av anbudsdokumentene samtykker bruker eller verge til at opplysninger brukes i anbudsøyemed, og brukeren eller brukerens representant(er) er sterkt involvert i utformingen av disse, og kommer her med sine innspill om hva som er viktig for dem, ved alle sider av et tilbud. Dette dreier seg ofte om beliggenhet, standard på bolig, kompetanse hos personal, og tilnærmingsmåter til bruker og diagnoser.

Beskrivelse av brukeren

Konkurransedokumentene inneholder alltid en beskrivelse av brukeren. Denne beskrivelsen er så deskriptiv som mulig, uten å beskrive hvilke løsninger vi ser for oss, og i liten grad beskrivelse av behov. Dette fordi vi ønsker å la det være opp til leverandørens kreativitet å se på mulige behov som en følge av beskrivelsen, og deretter komme med sine løsninger. Samtidig er det overraskende å se at så få av leverandørene bruker atferdsanalytiske prinsipper og kun sender inn generelle beskrivelser av tiltaket, i stedet for å synliggjøre hvordan man har forstått oppdraget, og se for seg løsninger til denne ene spesifikke brukeren, for å få et godt og individuelt tilpasset bo- og omsorgstilbud.

Dette vil også være hoveddelen av vår presentasjon, hvor vi ved eksempler gjennomgår tenkte brukere og ser på anbudsdokumenter og tenkte tiltak.


Forelesning

Effektiv og målrettet opplæring av personalgrupper

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Funksjonell analyse;FAK-analyser;Personalopplæring

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: En oppfølging av fjorårets innlegg om «Opplæring av en personalgruppe i FAK skjema» der nye resultater og erfaringer blir fremlagt. Innlegget vil også ta for seg hvordan vi har arbeidet videre med kompetansehevende tiltak innenfor målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Det har vært viktig at tiltakene skal være enkle og praktiske og kunne gjennomføres i en travel hverdag. Vi har benyttet oss av kompetansetest for å kartlegge kompetansenivå og skreddersy tiltakene mot behovene i personalgruppa.


Forelesning

"Hva bruker du den til...?"

Nettvaner og uvaner blant pasienter ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag...

Bernt Barstad Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag
Frode Dragsten Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Sosiale medier;

Tid og sted: Lørdag 15:00-15:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Vaner (og uvaner) blant utviklingshemmede i bruk av internett, sosiale medier og apper er et økende problem. Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har gjennomført en undersøkelse med fokus på bruk av data og sosiale medier og bygger på semistrukturert intervju, samt fokusgruppeintervju i kjølvannet av kartleggingsperioden. Presentasjonen beskriver undersøkelsen, bakgrunnen og resultater fra denne. Blant annet kom det fram at flere ønsker hjelp til å få endret sine vaner.


Forelesning

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - "....det har vi ikke tid til!"

En innføring i kunnskapsbasert praksis -hva er det - og hvordan får vi det til i praksis?

Hege Berge
Evelyn Skalstad Utviklingsenheten Skap gode dager Drammen kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Formålet med presentasjonen er å gi en innføring i hva kunnskapsbasert praksis er og viktigheten av å ha en kritisk holdning til egen praksis. Videre belyses hvordan man med enkle grep kan stille de gode kliniske spørsmålene som gir grunnlag for grundige databasesøk. Vi vil gi en kort gjennomgang av de mest sentrale databaser for søk etter relevant faglitteratur og vise hvordan vi kan gå fram i søkeprosessen. Spørsmålet om hva som skal til for å vurdere om en artikkel er god eller dårlig vil kort bli gjennomgått. Avslutningsvis vil vi ta for oss hva som kan hemme og fremme implementering av ny praksis og/eller retningslinjer.


Forelesning

Evidensbasert praksis i atferdsanalyse

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Begrepet evidenbasert paraksis, eller kunnskapsbasert praksis, brukes mer og mer om sammensmeltingen av en empirisk støttet terapi, behandlerens kompetanse og pasientens ønsker/verdier. De fleste terapier/behandlinger med empirisk støtte er basert på gruppeforskning, gjerne med bruk av randomiserte trial, RCT. Allikevel kan forskning basert på Single Case Experimental Design godtas dersom de er gode nok og mange nok. Det vil bli gitt en gjennomgang av kritiske designstandarder som må være tilstede for at studien skal regnes som "god design" og hvor mange slike man trenger for å kunne si at en terapi er empirisk støttet.

Det vil også bli gitt en gjennomgang av metaanalyser/kvantitative synteser av ulike atferdsanalytiske tiltak/metoder som momentum, sosiale ferdigheter, tegnøkonomi, self-management, choice-making, funksjonell analyse/kartlegging. Avslutningsvis vil krav til ekspertise og pasientens verdier og ønsker bli gjennomgått.


Forelesning

Pest eller kolera?

Adferdsanalytiske prinsipper i arbeid med høyt intelligente barn

Jan Terje Bakler

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Barn;Skole

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Vi hører om høyt intelligente barn som faller ut av skolen, havner i psykiatrien eller flytter til spesialskoler i utlandet, slik som for eksempel Mentiqa-skolen i Danmark. Hvorfor sliter de med best forutsetninger til å lykkes i skolen? Hva skjer i barnehagen og klasserommet som gjør at det blir så uutholdelig for disse? Og ikke minst; hva skjer hjemme når det skjærer seg?

Det tas utgangspunkt i Betts og Neiharts seks typer begavede barn og hvilken atferd og behov som kjennetegner disse. Modellen beskriver også typiske forsterkere som den enkelte typen responderer på. Det vil bli gitt eksempler på hvordan lærers atferd i Norsk grunnskole forsterker eller ekstingverer prestasjonsatferd blant de begavede barna, og hvilken konsekvens dette kan få for barnas sosiale, emosjonelle og akademiske atferd.

Det vil bli vist hvorfor de evidensbaserte pedagogiske prinsippene fra John Hatties «Visible Learning», spesielt kapitlet om effektfaktorer for begavede barn, forsterker høyt presterende atferd. I tillegg vil det bli en innføring i hvordan dette kan tilpasses barnehager.


Forelesning

Lavaffektiv tilnærming for å redusere selvskading og utagerende atferd hos ung mann med autisme og utviklingshemming

Nina Nicolaisen Stavanger kommune
Leif Ivar Ulvestad Stavanger kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Vår arbeidsplass har etter overtagelse av avlastningstilbudet og etter hvert dagtilbudet for en ung mann med autisme og utviklingshemming utviklet et tilbud sentrert rundt lav-affektiv (low-arousal) tilnærming for å redusere problematferd. Lavaffektiv tilnærming er utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi og anvendt atferdsanalyse og hovedpunkter er; færre krav og forventninger fra de ansatte som kan skape konflikter, unngå triggere som kan virke aktiverende og utfordring av ansattes antagelser om hvordan utfordrende atferd skal håndteres. Lavaffektiv tilnærming bygger på en grunnforståelse der troen på mennesker og dets verdi i seg selv, styrer både tjenestetilbudet og tilretteleggelsen av det. Presentasjonen omfatter tilbudet til en ung mann som mottar dagtilbud og avlastning ved boligen. Vi vil ha en gjennomgang av teori og hvordan vi tar i bruk lavaffektiv tilnærming for å redusere problematferd, og hvorfor vi mener dette har bidratt til reduksjon av problematferd. Eksempler på utforming av tilbudet vil bli fremlagt og statistikk på bruken av tvang etter kap. 9.


Workshop

What Makes Psychotherapy Powerful: A Skinnerian Approach to Freud.

An approach to psychotherapy that changes the lives of patients and therapists.

Chauncey R. Parker
Alby Dean

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: During his graduate school program in clinical psychology, Kohlenberg trained in the dominate therapy of the day, Beck’s CBT. However, Kohlenberg had read Skinner’s work and was so impressed with that approach he expected that one day a Skinnerian approach to psychotherapy would emerge. Eventually, inspired by the work of Steve Hayes, Kohlenberg, in partnership with Tsai, developed Functional Analytic Psychotherapy (FAP).
This workshop will begin with a review of the history and philosophy of FAP, then will progress to basic guidelines for conducting therapy: the three stimulus functions of the therapist and The Five Rules. Small group exercises will demonstrate methods and reveal therapist factors that may enhance or impede therapy.
We also will address natural vs. contrived reinforcement, how operant and respondent behavior are relevant in therapy, the diagnostic value of the therapist’s reactions to patient behavior, and integrating strategies from ACT (Hayes) and DBT (Linehan).


Workshop

Kompetanseheving i praksis

Hvordan holde korte og effektive kurs

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli
Jo Mellemstuen
Bettina Martinsen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Personalopplæring;Kompetansemåling;FAK-analyser

Tid og sted: Torsdag 16:00-18:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen tar utgangspunktet i fjorårets innlegg «Opplæring av en personalgruppe i FAK skjema». Workshopen begynner med en gjennomgang av dette kurset slik det holdes på tjenestedene. Kursets hoveddel består av et rollespill der man skal beskrive atferd. Rollespillet gir deltageren en direkte tilbakemelding på hvordan beskrivelsen tolkes av andre deltagere. Workshopen avsluttes med å dele erfaringer om praktisk gjennomføring. Workshopens målsetting er å sette deltagerene i stand til å gjennomføre lignende kurs på egen arbeidsplass.


Symposium

Symposium: Seksualitet og utviklingshemming.

Atferdsanalytiske og pedagogiske metoder til bruk i opplæring innen temaet seksualitet.

Gøril Brevik Melbye Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus.

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Seksualitet;Utviklingshemning

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Storefjellhall 2)


Burrhus Frederic Skinner og begrepet seksualitet – et lite kåseri

Wenche Fjeld Statens barnehus

Sammendrag: Begrepet seksualitet er ikke det som er mest omtalt i atferdsanalytiske kretser. Derfor var det med stor iver og interesse jeg noterte meg alle referanser i boka “Science and human behavior” (1953) hvor Skinner viste til «sexual contact», «sexual behaviour» og «sexual reinforcement». Index i boka viser til 8 referanser, men jeg kom fram til 18 eksempler i boka som viser til begrepet seksualitet. Et eksempel er på side 73 hvor Skinner definerer «forsterker»:

“Events which are found to be reinforcing are of two sorts. Some reinforcements consist of presenting stimuli, of adding something - for example, food, water, or sexual contact - to the situation. These we call positive reinforcers. Others consist of removing something - for example, a loud noise, a very bright light, extreme cold or heat, or electric shock - from the situation. These we call negative reinforcers

Den seksuelle atferdstopografien er et resultat av en ontogenetisk seleksjonsprosess. Atferden som selekteres ut, er den atferden som individet lærer. Det kan være ved imitasjon og gjennom verbal atferd (regelstyring). Seksuelle stimuli blir betraktet som primærforsterkere på lik linje med mat og væske. Skinner skriver på side 76: “…only a small part of behaviour is immediately reinforced with food, water, sexual contact, or other events of obvious biological importance.” En forsterker må generere ny atferd. Betingede forsterkere er ofte et produkt av naturlige kontingenser.

Senere skrev Skinner “Recent Issues in the Analysis of Behavior” (1989) og kapittel fem handler om “Love”. Innledningsvis sier han at en kritiker har sagt at for atferdsanalytikere betyr «jeg elsker deg» at «du forsterker meg». Men Skinner hevder at en god atferdsanalytiker vil si «du forsterker atferden min». Kåseriet vil i hovedsak handle om «Love» og om det kan være lurt å følge Skinners tankegang for å etablere gode forhold – både til kjæreste, familie og venner?


Seksuell utfordrende atferd i samhandling med andre

Kaisa Milch Johannessen Oslo kommune

Sammendrag: Mann med psykisk utviklingshemning fremviste det som ble tolket som seksuell utfordrende atferd i samhandling med andre. Etter observasjoner ble det videreutviklet et tiltak som omfattet hvordan de ansatte skulle grensesette samt viderelede målpersonen når målatferden ble fremvist. Tiltaket gikk ut på at de ansatte skulle respondere på bestemte måter ved forekomst av målatferden. Enkelte svakheter ved studiet var blant annet at det ikke ble vektlagt å gi målpersonen positiv forsterkning i tiltakets beskrivelse, ved fravær av målatferden. Til tross for studiets svakheter i tiltakets beskrivelse viser tiltaket til positive resultater ved at målpersonen gjentatte ganger var i samhandling med andre uten å fremvise målatferden. Videre forskning og observasjon av målpersonen samt oppfølging av tiltaket er nødvendig for å sikre flere holdbare data i forhold til studiets pålitelighet når gjelder resultater.


Pedagogiske visuelle hjelpemidler ved innlæring av onani

Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus

Sammendrag: Vi vil presentere videoer om onani, som er spesielt utarbeidet for målgruppen mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser. Dessuten vil vi vise noen eksempler på andre visuelle hjelpmidler (bruk av bilder/tegninger og tekst) som er utarbeidet i forhold til mannlige henviste pasienter. Disse hjelpemidlene vil enkelt kunne tilpasses også andre med tilsvarende behov.


Seksuell helse - undervisning. Tverrfaglig tilnærming på individ- og gruppenivå

G. Hilde Lunde OsloMet - storbyuniversitetet
Stine Kühle-Hansen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Hvordan formidle seksualkunnskap til mennesker i ulike aldre og livsfaser? Fleksibelt nettkurs som er tilgjengelig for alle. Temaer med aktuelle case, fag- og pasient-intervjuer presenteres NAFO 2016. Studiet er brukervennlig og intensivt med tilgang også via mobilteknologi, nettbrett og smarttelefon.

Videreutdanningen starter høsten 2016, den kan gi 10 studiepoeng om en består temaene og gjennomfører eksamen.


Presentasjon av ulike historier som kan nyttes i opplæring. Digitale fortellinger og tema kropp, identitet og seksualitet

G. Hilde Lunde OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Digital fortelling / digital storytelling (DS) er en multimodal fortellingsform for å formidle og synliggjøre forskning, men med en personlig stemme som tar utgangspunkt i et konkret tema eller problem. Fortellingene har en varighet på ca. tre minutter og kombinerer stemme, visuelle uttrykk, lyd, musikk og tekst. Målet er å vekke tilskueren/tilhøreren til refleksjon, bidra til holdningsendring, redusere likegyldighet og stigmatisering, og ikke minst tilføre ny kunnskap og nye perspektiver på et utvalgt tema. Dette gjør fortellingsformen spesielt egnet til å føre oppmerksomhet mot et tema og budskap.

Sexologi er tverrfaglig og refererer til mange ulike studier av menneskets seksualitet. Seksualitet utfordrer vår biologi, vår kultur, vårt intellekt, våre holdninger og våre følelser. Seksualitet er allmenndannende og en del av vår identitet og kultur. Seksualitet læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser og er grunnleggende for vår livskvalitet. De seksuelle rettighetene skal ta i vare enkeltmennesket og mellommenneskelige forhold. Disse rettighetene burde alle våre profesjoner kjenne til.


En utvidet Plissit-modell

Wenche Fjeld Sykehuset innlandet HF

Sammendrag: Plissit-modellen er en sexologisk rådgivningsmodell som er basert på prinsippene om vikarierende læring eller sosiale læringsteorier. Slik observasjonslæring innebærer at en jobber med svært konkrete pedagogiske midler der man på ulike måter, for eksempel ved bruk av filmer og bilder, viser hvilken atferd en ønsker personen skal fremvise (vicarious learning). Ved behandling og oppfølging etter seksuelle overgrep mot utviklingshemmede er det mulig å følge retningslinjer etter en utvidet PLISSIT-modell. ”Ny” modell definerer nivåer av tiltak for å ivareta utviklingshemmede etter overgrep innen områdene Trygghet, Livskvalitet, Kompetanse og Behandling. Ideen er at hvis utviklingshemmede blir møtt på en god møte ved avdekking av overgrep, så vil færre utvikle traumer etter overgrepet.


Hvorfor i alle dager skal man ha sex?

Bernt Barstad St. Olavs Hospital HF

Sammendrag: Flere av landets habiliteringstjenester har i mange år tilbudt ulike former for kurs innen tema kjæresteri, venner, seksualitet osv. Internasjonale studier bekrefter at dette er lurt, men hvordan vil kursdeltakernes seksualliv fortone seg dersom kursene er for dårlige?

Innlegget ser på intensjoner for å ha sex, har kvinner med utviklingshemming andre intensjoner for å ha sex enn de fleste kvinner som deltar på NAFO-seminar? Er det forskjell på menn med utviklingshemming og mange av mennene som deltar på NAFO-seminaret når det kommer til sex?

Det foreligger ingen intensjoner hos foreleser om at tilhørerne skal bli særlig klokere, men at de kanskje i blant stopper opp og undrer, både her på Storefjell, men også når de er tilbake til hverdagen på jobb.


Informasjonsstand

Infostand fra Asker kommune

Hilde Beate Fevik Asker kommune
Linda Flathus Skeie Asker kommune
Marit Lykseth Asker Kommune
Einar Størdal Asker kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Opplæring av personale og nærpersoner rundt barn med autisme

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00
Fredag 15:00-17:00 (Storefjellhall 1)


Professional Parent Training Project

Parent Training using Teaching Social Communication Skills to Children With Autism (Manual)

Brittany Marie DiSanti Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Foreldreveiledning;Autisme;Barn;Tidligintervensjon

Sammendrag: This project was part of a graduate practicum placement through the University of Pittsburgh in Pennsylvania, USA. The practicum placement used Brooke Ingersoll and Anna Dvortcsak’s (2010), Teaching Social Communication to Children with Autism, to teach parents of a young child with autism. Techniques written in the manual are evidence-based and are meant to enhance interaction, imitation, language, and play skills. Two graduate students and a PhD supervisor, worked with two parents over a 10-week period to target goals for their child and work through the teaching techniques that were discussed in the manual. Data was collected weekly on the child’s goals, along with fidelity measures of both the student trainers and the parents. This manual is similar to pivotal response training therapy and will be compared and contrasted within the lecture. A breakdown of techniques, benefits, and challenges of this project will be discussed during the lecture.


Personalutbildning vid Autismcenter för små barn, Stockholm

Dag Strömberg Autismcenter för små barn

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Autismcenter för små barn är ett habiliteringscenter inom Stockholms läns landsting med 50 anställda, som varje år erbjuder stöd till omkring 800 förskolebarn med diagnos inom autismspektrumet. De flesta insatserna bygger på tillämpad beteendeanalys.

Autismcenter har utarbetat ett ettårigt program för introduktion av ny personal. Programmet är indelat i tre faser och består av teori och praktik baserad på beteendeanalys men också annat som är relevant för arbetsplatsen. Olika inlärningsformat används. En av modellerna är Behavior Skills Training.

Dessutom finns ett system för intern handledning och utbildning för samtliga medarbetare. En gång per månad arrangeras ett forum för hela arbetsgruppen, med fördjupning om något aktuellt ämne. Grupphandledning ges också varje månad, med 7-8 medarbetare per grupp. Därutöver finns möjlighet att få individuell handledning av någon av centrets tre metodstödjare.


Veiledning over avstand. TIOBA-veiledning via mobil videokonferanse

Aina W Hay-Hansson SIV HF
Stig Hjalmar Nikolaisen Vestre Viken HF
Gaute Golden-Myreng Vestre Viken HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Veiledning

Sammendrag: Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA), er et tilbud ved Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF til førskolebarn med diagnosen autismespekterforstyrrelse. TIOBA utløser et høyfrekvent veiledningstilbud til barnets foreldre og ansatte i barnets barnehage.

Vi er nå i gang med et prosjekt med midler fra helsedirektoratet hvor hensikten er å undersøke i hvilken utstrekning det er funksjonelt og anvendbart å bruke mobil videokonferanse som veiledningsarena i TIOBA-saker. Inkluderte saker drives videre som i vanlig drift, men veiledningstreffpunkt skal i prosjektperioden gjennomføres via mobil videokonferanse med kun enkelte treffpunkt OnSite.

Vi ønsker å presentere prosjektet med erfaringer og data hittil (med forbehold om tilstrekkelig) med tanke på både ressursbruk, og hvordan denne veiledningsformen/arenaen har fungert og blitt opplevd, både hos veilederne og hos trenerne lokalt i kommunene.


Poster

Demografiske publikasjonstrender i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: En demografisk kartlegging ble utført av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Alle artikler publisert i perioden 2006-2015 ble gjennomgått, og forfatter-, institusjons-, og kjønnstrender ble undersøkt. Resultatene viser at Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med Høgskolen i Østfold står for nærmere 2/3 av alle publikasjoner. Jon Løkke er forøvrig den største bidragsyteren i form av antall publikasjoner. Omtrent halvparten av alle forfattere var kvinner, men hvis vi ser på antall førsteforfattere og forfattere med mer enn én publikasjon, så utgjør kvinner kun nærmere 1/4 av denne trenden. Resultatene tyder på at NTA utgir artikler som dekker forskjellige tema og representerer flere institusjoner, skjønt hovedsakelig kommer de fleste bidrag fra kun to institusjoner.


Poster

How to nudge healthy food choices

Kjersti Stjernen Høgskolen i Oslo og Akershus
Hilde Mobekk OsloMet - storbyuniversitetet
Knut Ivar Karevold GreeNudge
Huy Quoc Tran Handelshøgskolen BI

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Nudging is a method for influencing the decisions people make. Nudging alters behavior through altering the environment, context or decision-architecture. Nudging can be described as a gentle push in a positive direction for the consumer (Thaler & Sunstein, 2009). This poster presents an experiment where two nudges are implemented in 3 hotels. It is a multiple baseline design and the results are significant at a 0.01 level.


Poster

The Effects of Continuous Live Feedback on Group Performance

Evidence from a three-person IPDG

Marco Tagliabue Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Ingunn Sandaker Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Twelve Italian undergraduate students participated in a "Iterated Prisoner's Dilemma Game" (IPDG), divided in 4 groups of 3 players: half of them received timely feedback on the automatic sum of their earnings, round after round, whereas this information was hidden to the other half, whose decisional outcomes were nevertheless visible at all times, but their automatically calculated sum was not. Initial findings seems to support increased cooperative contingencies among the latter two groups when compared to the first two, whose decisional strategy displayed a higher frequency of competitive (or defective) behaviors. The effects represented by the metacontingency is described in the discussion section, as well as further developments in terms of lines of investigation.


Poster

Undervisning i temaene kropp, identitet og seksualitet – for personer med utviklingshemming

Bachelor oppgave 2015

Sirpa Tellervo Lämsä

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Denne studien beskriver et opplæringstiltak innen temaene: kropp, identitet og seksualitet. Problemstillingen er: Hvordan gjennomføre seksualundervisning for mann med diagnosen lett utviklingshemming og ulike tilleggs handikap?


Poster

Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA)

Swedish Association for Behavior Analysis

Dag Strömberg SWABA

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Den svenska föreningen för beteendeanalys, SWABA, bildades i september 1996 och har idag omkring 200 medlemmar i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA men bor eller arbetar i andra länder. Sedan år 2001 är SWABA ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International. SWABA är en förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.


Poster

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Et lokallag i NAFO

Jon Magnus Eilertsen Oslo og Akershus Studentlag av NAFO
Martin Øverlien Myhre Oslo og Akershus studentlag av NAFO
Caroline Strømlid Oslo og Akershus studentlag av NAFO
Anine Walle Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Oslo og Akershus studentlag av NAFO er et lokallag for studentmedlemmer i NAFO. Målet til lokallaget er å spre kunnskap om atferdsanalyse, skape et inkluderende miljø som bidrar til økt interesse for atferdsanalytisk teori og praksis, og være et møtested for studenter uavhengig av kull, grad, eller utdanning. Studentlaget arrangerer jevnlig quiz i Oslo, og har de tre siste årene arrangert quiz under NAFO seminaret. Vi arrangerte høsten 2015 et utsolgt dagsseminar i klinisk atferdsanalyse i Oslo. I den kommende tiden vil vi fortsette å jevnlig arrangere quizer i Oslo, og planlegger en samling der tidligere studenter presenterer sine bachelor eller masteroppgaver.


Poster

Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost

Jorunn Olstad Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Inntaksposten ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus gjennomførte i 2014 et prosjekt der tvangsbruk ble redusert. Målet med den aktuelle studien var å kartlegge pasientenes opplevelse av tvang under innleggelse i psykisk helsevern for voksne i et pilotprosjekt. Deltagerne fylte ut selvutfyllingsskjemaet Experienced Coercion Questionnaire (ECS) ved overføring til annen post eller utskrivelse fra posten. ECS måler en subjektiv opplevelse av tvang, og er sensitivt ovenfor bruk av faktisk og formell tvang. Resultatene viste at 74 % av deltagerne i studien opplevde en lav grad av tvang under innleggelsen. Analyser med enkel regresjon viste at innleggelsesparagraf var den eneste prediktoren som var signifikant assosiert med skåre på opplevd tvang. Resultatene viser at opplevd tvang ble drevet at juridisk tvang, og indikerer at reduksjon av tvangsmidler også påvirker deltagernes opplevelse av tvang. Sentral feilkilder er et høyt frafall av deltagere og potesielt seleksjons bias.


Poster

TotalKAOS

- fra Risikovurdering til Atferdsterapi

Kim Andre Westad Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Njål Hellesfjord Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Jan Peder Moen Sentral fagenhet for tvungen omsorg
John Hanssen Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: ARMIDILO er et strukturert klinisk instrument for vurdering av vold som består av tretti faktorer som er funnet å korrelere med risiko for vold hos mennesker med utviklingshemming og redusert kognitiv kapasitet. ARMIDILO skåres ved hjelp av innhentet informasjon og et tilhørende intervju av personal/nærpersoner. Målet er å identifisere forhold hos klienten, klientens miljø og i samspillet mellom disse som øker risiko for fremtidig vold. Dette sammenstilles i en risikovurdering med fokus på spesifikke risikoscenario og en tilhørende anbefaling av håndtering og behandling. KAOS er benevnelsen på satsningsområder innen kognitiv atferdsterapi for omsorgsdømte og mennesker med spesielle behov. Behandlingen bygger på følgende prinsipper: Økologisk forståelse og fokus, bruk av prinsipper fra evidensbasert behandling, brukerperspektiv, prinsipper fra atferdsanalyse og kognitiv terapi, fokus på psykoedukasjon og den er “menybasert." Dialogisk Kommunikasjon består av 4 enheter og disse er sentrale i å endre miljøet på en positiv måte, som igjen kan gi et bedre miljø for klienten.


Poster

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kim Andre Westad Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Njål Hellesfjord Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Jan Peder Moen Sentral fagenhet for tvungen omsorg
John Hanssen Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Sentral fagenhet er et nasjonalt tiltak for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §63 og §64. Enheten har ansvar for sikkerhet og rehabilitering. I visse tilfeller også varetekts plikt. Fagenhetens sengepost har fem plasser. Videre har enheten ansvar for enkelttiltak lokalisert utenfor sengeposten. Hovedoppgaver er å sikre samfunnet mot nye lovbrudd fra den domfelte, gi behandling i samsvar med dommen og sikre den domfelte personen en god materiell levestandard. Sentral fagenhet har førstehånds kjennskap til og oversikt over straffelovens bestemmelser når det gjelder særreaksjonen tvungen omsorg. Enheten har kompetanse som kan avdekke risiko for nye lovbrudd og alvorlige konflikter, og er ellers et behandlings- og rehabiliteringstiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming som er dømt pga. brannstifting, seksualforbrytelser eller alvorlig voldsproblematikk. Fagenheten gjennomfører spesialtilpasset utredning og oppfølgning av den domfelte. Sentral Fagenhet er bemannet med kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid må balansere etikk, rettssikkerhet, samfunnsvern, behandling og (re)habilitering.


Poster

Prosjekt kompetanseheving

Erlend Hoff Jensen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Holtet bosenter og verksted
Manuel Fiedler Bolig Schu

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: I seksjon tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune, er vi er i gang med et omfattende prosjekt som omhandler kompetanseheving innenfor kap 9, atferdsanalyse, diagnoser, etikk og profesjonelle ferdigheter. Dette prosjektet favner 250-300 ansatte innenfor seksjonen vår. Vi har allerede testet kunnskapsnivået gjennom baseline innenfor kap 9 og er i gang med baseline på atferdsanalyse. Målet er å øke kompetansen i seksjonen med 20% sett ut fra baseline. Vi ønsker å presenterer prosjektet og dets bakgrunn med hovedmål og delmål, samt legge frem nåværende data fra baslineregistreingene rundt kap 9. I tillegg tenker vi å vise frem et kompetansehefte om bruk av tvang og makt, utarbeidet av prosjektgruppen.