Program for torsdag 14-19


Forelesning

Åpningsforelesning: Atferdsanalyse i diagnosenes tid

Hvordan vi tenker om oss. Fra Darwin, via Binet til DSM-5

Jon Arne Farsethås Leder, Norsk atferdsanalytisk forening

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Legger vi sammen fagekspertisens estimater har til enhver tid omkring 250% av befolkningen en psykiatrisk lidelse som krever behandling. I følge 100% av de samme ekspertene finnes det effektiv behandling, som de mener å kjenne til og selvfølgelig kunne anvende. Likevel rapporterer de om et stadig økende problem. Verre år for år. Noe er åpenbart svært galt.

Forelesningen vil forsøke å kaste lys over diagnostikkens historie, mulige meritter og åpenbare villganger. Den pågående diagnostiske epidemiologien og hvordan man som atferdsanalytiker kan forstå og forholde seg til denne vil være det gjennomgående tema.


Workshop

Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Atferdsavtaler;Avtalestyring

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Workshop

Innføring i atferdsanalyse

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Per Tronsaune Koment AS

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: I likhet med andre forståelses- og praksisformer har også atferdsanalysen sitt eget begrepsapparat. For å kunne utvikle faget teoretisk og praktisk har vi behov for et fagspråk som er såpass presist at vi kan forstå hverandre. Foredraget er et tilbud til kursdeltakere som er ukjent med det atferdsanalytiske begrepsapparatet, men vil også være interessant for de som ønsker å få en repetisjon av grunnleggende begreper og prinsipper. Det vil legges opp til å eksemplifisere begrepsapparetet med gjenkjennelige situasjoner fra eget arbeid og fritid.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar. Den har ingen begrensninger i deltakerantall


Workshop

Hvordan sikre gode opplæringsferdigheter hos personalet.

Petter Næss
Marianne Mjøs
Roy Tønnessen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 16:00-18:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Personell som gir tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA) til barn med autismespekterforstyrrelser, må lære spesifikke opplæringsteknikker. Dette for å gi barna den beste tilgjengelige opplæringen. Vi, Avdeling Autisme, har over tid utarbeidet et skjema for å måle personalets opplæringsferdigheter. Skjemaet tar utgangspunkt i tidligere skjema utarbeidet Koegel (1977), Steinvik (2002) og Eldevik (2009). Etter grundig utprøving og evaluering har skjemaet blitt endret til slik det blir presentert på workshopen. På workshopen vil det bli gitt en teoretisk gjennomgang av hva som defineres som grunnleggende opplæringsferdigheter hos personalet. Deltakerne vil få praktisk øvelse i bruk av skjemaet ved å registrere fra ulike videoeksempler.


Workshop

Tegnøkonomi

Hvordan utarbeide, etablere og sikre opprettholdelse av effektive tegnøkonomisystemer?

Jonny Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Tegnøkonomi;Forsterkningsprosedyrer

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ”The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.

Denne workshop tar sikte på å gjøre deltatagerne i stand til å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomiprogrammer, unngå avbetinging av allerede betingede forsterkere samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og mye praktisk arbeid. Det er en fordel om deltagerne jobber med tjenestemottakere der det er planer om å iverksette tegnøkonomi eller som allerede bruker det. Aktuelle måter å arrangere tegnøkonomi for nettopp disse personene kan drøftes særskilt under det praktiske arbeidet.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Workshop

What Makes Psychotherapy Powerful: A Skinnerian Approach to Freud.

An approach to psychotherapy that changes the lives of patients and therapists.

Chauncey R. Parker
Alby Dean

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: During his graduate school program in clinical psychology, Kohlenberg trained in the dominate therapy of the day, Beck’s CBT. However, Kohlenberg had read Skinner’s work and was so impressed with that approach he expected that one day a Skinnerian approach to psychotherapy would emerge. Eventually, inspired by the work of Steve Hayes, Kohlenberg, in partnership with Tsai, developed Functional Analytic Psychotherapy (FAP).
This workshop will begin with a review of the history and philosophy of FAP, then will progress to basic guidelines for conducting therapy: the three stimulus functions of the therapist and The Five Rules. Small group exercises will demonstrate methods and reveal therapist factors that may enhance or impede therapy.
We also will address natural vs. contrived reinforcement, how operant and respondent behavior are relevant in therapy, the diagnostic value of the therapist’s reactions to patient behavior, and integrating strategies from ACT (Hayes) and DBT (Linehan).


Workshop

Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Evaluering;Design;Grafisk fremstilling

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Innenfor forskning- og klinisk praksis er vi avhengig av å fatte både gode og valide beslutninger. Dette er et viktig ledd i å sikre at tjenestemottakere får en godt faglig tilbud. Samtidig fremstår vi som troverdige fagpersoner ovenfor tjenestemottakere, pårørende, tjenestebestillere/ledere og i fagmiljøet. Som fagpersoner må vi blant annet kunne fatte valide beslutninger om hvor omfattende en problematikk er, om det er mulig å predikere hvordan atferd vil opptre fremover, vite noe om når det er på tide å endre intervensjoner, når intervensjoner kan avslutte, vurdering av om intervensjonen hadde effekt, effektstørrelse osv. I Workshopen vil vi gi en enkel opplæring i følgende: (1) hvordan identifisere hvilke type design som er egnet til din problemstilling, (2) hvordan utforme en passende graf baserte på gjeldende kriterier for utforming av grafer og (3) hvordan fatte beslutninger basert på datapunkter i grafen.


Workshop

Innføring i Discrete Trial Teaching

Mariann Lauritsen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Kristine Gjerde

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Skogshorn)

Sammendrag: Discrete trial teaching (DTT) er en viktig komponent innen tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA). For personer som ikke tilegner seg grunnleggende ferdigheter i sitt naturlige miljø, vil DTT kunne være et nyttig opplæringsformat. DTT innebærer etablering av små og målbare atferdsenheter, i tydelig avgrensede oppgaver.

Workshopen vil inneholde korte teoretiske innlegg, videovisning av treningsøkter og ulike praktiske øvelser. Vi vil vektlegge viktige elementer for effektiv læring, som presentasjon av instruks, promptingteknikker og forsterkerformidling. Samt viktige elementer for å opprettholde/tilegne seg gode trenerferdigheter. Workshopen passer for alle som ønsker å lære om DTT og trenerferdigheter.


Workshop

Kompetanseheving i praksis

Hvordan holde korte og effektive kurs

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli
Jo Mellemstuen
Bettina Martinsen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Personalopplæring;Kompetansemåling;FAK-analyser

Tid og sted: Torsdag 16:00-18:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Workshopen tar utgangspunktet i fjorårets innlegg «Opplæring av en personalgruppe i FAK skjema». Workshopen begynner med en gjennomgang av dette kurset slik det holdes på tjenestedene. Kursets hoveddel består av et rollespill der man skal beskrive atferd. Rollespillet gir deltageren en direkte tilbakemelding på hvordan beskrivelsen tolkes av andre deltagere. Workshopen avsluttes med å dele erfaringer om praktisk gjennomføring. Workshopens målsetting er å sette deltagerene i stand til å gjennomføre lignende kurs på egen arbeidsplass.


Workshop

Atferdsaktivering for depresjon

En praktisk rettet workshop

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus
Eimund Fløisbonn Arnesen
Jon Magnus Eilertsen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Atferdsaktivering for depresjon er en evidensbasert, strukturert, og atferdorientert tilnærming til behandling av depresjon. Workshopen vil ta utgangspunkt i den reviderte behandlingsprotokollen til Lejuez, Hopko, Acierno, Daughters, & Pagoto (2011). Målene med workshopen er å gi deltagerne: 1) Forståelse av teorien bak behandlingen, 2) Forståelse for behandlingsrasjonale, hvordan dette henger sammen med teorien, samt hvordan formidle dette til pasienter/klienter, og 3) kliniske ferdigheter i å administrere behandlingen med utgangspunkt i protokollen til pasienter med moderat/alvorlig depresjon. Innholdet vil bestå av en forelesning der teori, rasjonale, og strukturen til protokollen presenteres, og ulike øvelser som rollespill og direct instruction. Øvelsene rettes mot sentrale ferdigheter som evaluering av daglig monitoreringsskjema, planlegging av aktiviteter, og kartlegging av verdier og verdibaserte aktiviteter. Det forventes aktiv deltagelse i workshopen av deltagerne.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar


Workshop

Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Sjekkliste for målrettet miljøarbeid (Løkke og Salthe, 2012) er et alternativ til Vernepleierens arbeidsmodell (beskrevet i FO, 2008). Sjekklisten er en arbeidsmodell som skaper godt grunnlag for forarbeid, igangsetting og evaluering av tiltak og er i tråd med de vesentlige dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse.

Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Vi vil bruke videofilm, praktiske eksempler, gruppeoppgaver og rollespill.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter eller andre som trenger en oppfriskning i praktisk målrettet miljøarbeid. Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene innen anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Kartlegging og registrering

Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet HF
Even Skavhaug WeissTech AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Kartlegging;Registrering

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Workshopen vil belyse ulike grunner til hvorfor registrering av atferd kan være avgjørende for å lykkes i arbeid med mennesker med ulike utfordringer. Den vil i tillegg gå gjennom generelle prinsipper for kartlegging og registrering. Vi vil gi eksempler på de vanligste registreringsmetodene, gjennomføring, oppsummering og bearbeidelse av data. Det vil bli praktiske øvelser.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar