Ulike perspektiver på læring

Forseminar på NAFO-seminaret 2016

Onsdag 20.04 (15:30 - 19:00)
Torsdag 21.04 (09:00 - 13:00)

Skole - illustrasjon

Årets forseminar vil omhandle et av de mest sentrale begrepene innen psykologi, læring.

Læring er et område som enhver er i befatning med og ikke i minst gjennom skolen. Diskusjoner om hva læring er har vært sentralt innen både psykologi og andre fagfelt gjennom svært lang tid. Læring defineres på ulike måter, som for eksempel som en varig endring som et resultat av erfaring. Men er det en god definisjon? Hva er varig endring? Hva slags erfaring? Dette er områder som blant annet vil bli diskutert på forseminaret.

En annen distinksjon, læring vs. atferd, som ikke minst er vesentlig for atferdsanalytikere, vil bli omtalt. Et nylig søk i «PsycInfo» (en av de største databasene innen psykologi og psykiatri) ga 415.466 treff på «learning» og 1.240.618 treff på «behavior».


Forelesning på forseminar

Operant Learning and the Motivating Operations Concept: A Skeptical Appraisal

Alan Poling Western Michigan University

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Over the past two decades, many behavior analysts have embraced the motivating operations concept as a useful way of categorizing and analyzing variables that alter the reinforcing effectiveness of designated changes in the environment, such as the delivery of food, water, or attention. In this presentation I will summarize the MO concept as it was initially developed and discuss its adequacy in accounting for variables known to alter reinforcer effectiveness. I will also discuss how the concept has been expanded, and arguably misused, in attempts to explain complex human behavior. Finally, I will offer suggestions for the further development of a behavior-analytic approach to motivation.


Dr. Alan Poling er årets spesielt inviterte internasjonale gjest. Du kan lese mer om ham på denne sidenForelesning på forseminar

Læring: Den hellige gral i tåkenes dal

Jon Arne Farsethås

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Læring har vært et sentralt begrep i psykologien siden dens aller spedeste begynnelse. Og innen atferdsanalyse. Begrepet er imidlertid fortsatt innhyllet i tykk tåke, og mange stiller seg temmelig avvisende til bruken av begrepet i det hele tatt. Forelesningen vil forsøke å bidra litt til å splitte tåka ved å fokusere på fire punkter:


  • Læring som nevrobiologisk fenomen. Hva vet vi

  • Forholdet mellom grunneksperimenter og læring i «naturlige» situasjonr

  • Forholdet mellom klassisk og operant betingig

  • Læring i et generelt atferdsbiologisk perspekt


Forelesning på forseminar

Fra betinget diskriminasjon til privat atferd som stimulus-stimulusrelasjoner: Et forsøk på ekstrapolering

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Innlegget sikter på å berøre begrepet læring fra et kronglete og ikke alltid like tilgjengelig perspektiv; privat atferd. Flere har uttalt at privat atferd (i.e., kun tilgjengelig for én person) ikke bør betraktes som noe unikt og annerledes enn annen offentlig atferd, men heller at atferd i alle former er styrt av de samme kontrollbetingelsene. Samtidig som det er lett å se nytten av en slik antakelse om ikke-observerbar atferd og stimuli den produserer, så vil viktigheten av studier—med variasjon i fremgangsmåter—på ikke-observerbar privat atferd og dens kontrollerende forhold bli argumentert for. Det gjøres forskjell på anvendte og eksperimentelle formål.


Forelesning på forseminar

Hva kan vi lære av dagens motivasjonsteorier?

Silje Haugland Universitetet i Agder

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Atferdsanalyse har en lang tradisjon med hensyn til empiriske funn knyttet til foranledninger og konsekvenser for atferd - også kalt funksjonelle analyser. I dagligtale og innen deler av psykologien favnes dette av begrepet «motivasjon» hvis hovedmål er å søke årsaker til atferd. Retninger som kognitiv psykologi og nevropsykologi undersøker dette temaet også empirisk. Tolkningene og teoriene er ikke nødvendigvis sammenfallende med atferdsanalyse – men data er data. Innlegget vil være en gjennomgang av noen av de ulike motivasjonsteoriene som råder i dag og nytteverdien av dem for anvendt atferdsanalyse.


Forelesning på forseminar

Placebo effekter, assosiativ tolerance og korleis du lærer å like rusmiddel

Magne Arve Flaten NTNU

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Å innta eit lege- eller rusmiddel er eit eksempel på klassisk betinging: indre og ytre stimuli kan assosierast med effekten av legemiddelet, og utløyse betinga responsar. Disse betinga responsane observerast som subjektive og fysiologiske reaksjonar, som kan påverke andre subjektive og fysiologiske reaksjonar eller tilstander. For eksempel kan betinga stimuli som er assosiert med injeksjon av smertedempande legemiddel , generere betinga fysiologiske reaksjonar som dempar smerte. Andre assosiasjonar kan føre til auka smerte. Gjennom assosiasjon mellom stimuli kan individ også lære å like rusmiddel som individet i utgangspunktet ikkje likar. Disse formene for assosiasjonar har betyding for helse.