Program for fredag 09-13


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00
Fredag 15:00-16:00 (Nystølsfjellet)


Introduksjon til tema velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Prosjektrapport: Bruk av IPAD som styrings- og motivasjonssystem for personer med utviklingshemming


Velferdsteknologi: Løsningen på fremtidens utfordringer?

Irén Westrum Asker kommune
Solveig Onstad FOU- enheten, Asker kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Det er ingen hemmelighet at helsetjenestene de neste årene står overfor store utfordringer. Flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte disse utfordringene. Hvem er det som skal definere behovet for velferdsteknologi? Er det brukerne, pårørende, helsepersonell eller leverandørene? Det er lett å la seg forføre av leverandørenes fancy løsninger, og det skapes en forventning om at teknologien er svaret med to streker under. Enda viktigere er det å spørre hva det faktisk er behov for. Her er brukermedvirkning et viktig stikkord. Hvordan kan mennesker med utviklingshemming nyttiggjøre seg teknologi som kan bidra til økt mestring i dagliglivets ferdigheter? Autonomi, verdighet, konfidensialitet og tid er verdier som utfordres ved bruk av velferdsteknologi.

Vil velferdsteknologi kunne påvirke bruk av tvang og makt?


Velferdsteknologi i praksis

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Nettbrett

Sammendrag: Presentasjon av hvordan bruk av iPad har effektivisert opplæringen og økt kompetansen i personalgruppen på en bolig. Ved bruk av opplæringsvideoer sikrer man at opplæringen som gis er lik og kvalitetssikret. Ipadene brukes også blant annet til planlegging, kompetansehevende tiltak for personal, og aktivisering og opplæring av tjenestemottakere. Eksempler blir vist frem ved presentasjonen.


Bruk av Ipad som styrings- og motivasjonssystem for personer med eksekutive funksjonsvansker

Yvonne Milanes Asker Kommune
Pål Skogstad

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Utviklingshemning;Dagsplan

Sammendrag: Forelesningen bygger på et forskningsprosjekt innen det velferdsteknologiske feltet, støttet av Helsedirektoratet. Brukere med psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, ADHD, demens, slagpasienter, sen – og tidlig ervervede hjerneskader (inklusive utviklingshemming) har ofte vansker med å organisere egen hverdag, planlegge aktiviteter og igangsette aktiviteter. Slike vansker er en del av det som kalles eksekutiv svikt.

I forelesningen presenteres et BAB`-design (N=2) hvor komplekse atferdsavtaler, ordinære omsorgsbetingelser (vedtaksfestet bistand ytes) og et styrings- og motivasjonssystem regulert av ulike apper på iPad sammenliknes. Målet med studien var å undersøke hvilke av tre betingelser som viser seg mest hensiktsmessig i forhold til følgende variabler: Øke brukernes selvstendighet (igangsette og gjennomføre aktiviteter på egenhånd), øke aktivitetsnivå og hastighet på utførelse av aktiviteter. Det vil i tillegg presenteres data på sosial deltakelse og utfordrende atferd. Det vurderes at de samlede data som presenteres er pålitelige indikatorer for brukernes livskvalitet under hver betingelse.


Presentasjon av prosjekt e-plan - Et planverktøy på nettbrett

Idè, prototyping og pilotering av en applikasjonsløsning

Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus
Morten Berger Oslo universitetssykehus

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Dagsplan;Utviklingshemning

Sammendrag: Mange personer med utviklingshemming og/eller autisme er avhengige av hjelp for å gjennomføre dagliglivets gjøremål. Denne hjelpen formidles i stor grad gjennom instruksjoner gitt av tjenesteytere og/eller bildebaserte dagsplaner. En slik måte å formidle bistand på forutsetter ofte nærvær av personell og er verken samfunnsøkonomisk eller egnet til å etablere reell egenmestring. En kartlegging av tilgjengelige hjelpemidler har vist en mangel på teknologiske løsninger som fremmer slik mestring og som kan erstatte dagens analoge verktøy.

Presentasjonen vil beskrive et prosjekt der målet har vært å lage en applikasjonsløsning for nettbrett som kan erstatte dagens analoge dagsplanverktøy og samtidig implementere hjelpebetingelser som fremmer selvstendighet, medvirkning og mer hensiktsmessig bruk av bistandstid.

Det vil også presenteres piloteringsarbeid med mål om å evaluere verktøyet samt å avdekke hvilke kritiske forhold som må være tilstede for å overføre hjelpebetingelser formidlet av personell til teknologisk formidlet hjelp


Symposium

Symposium: "Keep it simple", ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig!

Kai-Ove Ottersen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid;Utfordrende atferd;Funksjonell analyse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Som fagpersoner blir vi ofte bedt om å bistå ved behandling av utfordrende atferd (UA). Det er mye dokumentasjon på at atferdsanalytiske prinsipper og metoder er nyttige i forhold til UA. Dette symposiet viser ulike måter UA har blitt analysert og behandlet på, og ikke minst at det ofte er mulig å komme langt med enkle tiltak.

I det første innlegget beskrives ulike former for funksjonelle analyser. Slike analyser bør være en del av forarbeidet når man har mål om å redusere utfordrende atferd. Deretter går vi gjennom en rekke ulike behandlingsmuligheter basert på funn fra funksjonelle analyser, både der atferdens funksjon er entydig og når funksjon er vanskeligere å finne, ofte kalt aktive og passive metoder.

Resten av symposiet består av beskrivelser av flere «enkle» behandlingstiltak der atferdsanalytisk teori og praksis er benyttet. Det presenteres behandling fra bofellesskap og på skole.


Om funksjonelle analyser og atferdsanalytiske metoder. En innføring i mulige behandlingsvalg

Kai-Ove Ottersen

Tiltak basert på regler for å få en mann til å dusje oftere og opprettholde god personlig hygiene

Erkki Rustad Sykehuset innlandet HF

Reduksjon av utfordrende atferd på skole ved hjelp av enkel atferdsavtale

Lena Opsahl Ecura Bo og Habilitering

Behandling av depresjon med psykotiske innslag, med vekt på spontanforbedring

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Enkel tilrettelegging for å redusere utfordrende atferd

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

God natt og sov godt!

Stein Modig Andersen Stendi Heimta AS

Bruk av funksjonelle analyser og igangsettelse av langturnus for å redusere utfordrende atferd

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Nesten eliminasjon av voldelig atferd ved hjelp av enkel atferdsavtale

Ulf Larsen Lørenskog kommune

Symposium

Symposium: Studier innen Stimuluskontroll og Emergente Relasjoner

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Stimulusekvivalens;Stimuluskontroll;Diskriminativ kontroll;Demens;Hukommelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Dette symposiet vil omhandle eksperimenter i forskningsfronten innen området stimuluskontroll og kompeks menneskelig atferd. Det vil ble presentert noe av den forskningen som foregår i forskningsgruppen Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Eksperimentene vil være i forhold til ulike aldersgrupper og også pasientgrupper som personer med demens. Både eksperimenter innen grunnforskning og “translational” forskning vil bli berørt. Symposiet vil starte med en kort oversikt og innføring om stimulusekvivalens. Deretter vil presentasjonene innebefatte eksperimenter innen områder som blant annet hvordan begreper etableres, oppmerksomhet, og det som tradisjonelt har blitt betegnet som hukommelse.


A Brief Tutorial on Stimulus Equivalence

Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The presentation will include an overview of the most important terms about complex stimulus control. Terms like matching-to-sample, conditional discrimination, sample and comparison, simultaneous and concurrent matching, and delayed matching-to-sample will be described. Furthermore, terms empoyed in the equivalence class formation literature, as features of stimulus equivalence, training structures, training and testing protocols will be outlined.


Stimulus Equivalence and Reaction Time in Extended Testing

Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Reaction time data in stimulus equivalence experiments typically shows a pattern of increased reaction time from training to test and higher reaction time for equivalence and transitivity trials than for symmetry trials. Test phases are, however, often conducted with a minimum of test trials to avoid fatigue and troublesome effects of extinction. In the present experiment, 36 participants experienced prolonged testing and were given three to five test phases with a short break in between. The present paper will focus on analysis of reaction time data in these participants.


MTO vs. OTM: Training Structures and the Emergence of Three 7-Member Equivalence Classes in Adults

Vanessa Aires-Pereira Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The objective of this experiment was to compare the outcomes of two training structures over the emergence of three 7-member equivalence classes. The participants were 20 adults. Ten were exposed to the Many-to-One (MTO) training structure, and the other ten were exposed to the One-to-Many (OTM) training structure. After learning the directly trained relations, a test evaluated the emergence of equivalence classes. As result, 10 of 10 participants exposed to the MTO responded in accordance with equivalence, and 8 of 10 did so after being exposed to the OTM. Statistical analysis did not show any differences between the outcomes of both groups.


On the Role of Meaningful Stimuli

Richard Nartey OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: We investigated how the pre-training of abstract stimuli with some meaningful pictures with different delay durations will influence the formation equivalence classes. Eighty-four college students were randomly assigned to seven groups of equal number of members. Participants were trained to form three 3-node 5-member equivalence classes (A->B->C->D->E) under the simultaneous protocol. For participants in the ABS group, all of the stimuli used were abstract shapes, while in the PIC group, the C stimuli were pictures and the A, B, D, and E stimuli were the same abstract shapes as in the ABS group. For the other five groups, participants were pre-trained to form arbitrary relations between the C-abstract shapes and the C-picture stimuli in the first two groups prior to class formation. These five groups varied in the delay duration of the disappearance of the sample stimulus and the appearance of the comparison stimuli. In one group (SMTS), the sample remained until the comparison choice was made, while in the others (0s, 3s, 6s and 9s), the arbitrary conditional discriminations with the C stimuli were trained using 0s, 3s, 6s and 9s delayed matching-to-sample procedures, respectively.


The Formation of Equivalence Classes as Function of Number of Familiar Stimuli

Justice Mensah Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Previous experiments have investigated the importance of using pictures as C stimuli in equivalence class formation. Findings have indicated that, pictures used as C stimuli have shown to be the most efficient in producing equivalence class formation relative to when all stimuli set are abstract. This study extends the literature further by examining the extent to which the number of C as pictures stimuli leads to equivalence class formation. Sixty participants were randomly assigned equally to four experimental conditions: No Picture Group, 1-Picture Group, 2-Pictures Group, and 3-Pictures Group. The findings from the experiment showed that 2 of 15 participants in the Abstract Group formed classes. In addition, 2 of 15 participants in the 1-Picture Group formed classes, 8 of 15 participants in the 3-Pictures Group formed classes, and lastly 12 of 15 members in the 3-Pictures Group formed classes. The statistical analysis showed that equivalence class formation is a function of the number of pictures.


Additional tasks in a Delayed Matching-to-Sample procedure

Aleksander Vie Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Dictation tasks and echoic tasks were introduced in a delayed matching-to-sample procedure in two experiments, respectively. In both experiments, the participants were tested for equivalence class formation. Furthermore, in a third experiment, dictation tasks were also introduced when the conditional discriminations were established, without introducing symmetry or equivalence trials. The results showed that the dictation tasks as an additional task in the first experiment reduced equivalence class formation, while the echoic task in the second experiment did not affect responding in accordance with stimulus equivalence as the dictation tasks in the first experiment. In the third experiment the conditional discriminations were affected by the additional task, but not to the same degree as in the first experiment.


A Within-Participant Study on Tracked Eye-Movement Measures across Training Structures

Steffen Hansen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The analysis of eye-movements, obtained with Eye-tracking Technology, during Matching-to-Sample Performance, extends and enriches our behavioral attempts to understand complex human behavior (Hansen & Arntzen, 2015). Previous group studies from our eye-tracking research lab suggest that topographically different eye-movement and observing response measures, such as duration, rate, variability, pattern, and speed, emerge during the establishment of stimulus equivalence classes that are formed using different training structures (e.g., Hansen & Arntzen, 2013, October; Hansen & Arntzen, 2014, May). In a systematic replication, introducing a within-participant design, we intend to establish five 3-member classes in a concurrent training format by exposing all participants to one of three conditional discrimination training sequences that involve the Many-to-One, One-to-Many, and Linear Series training structures. Preliminary results suggest differences in the fixation measures duration, rate, and sequence as a function of order of learning conditions and in eye-movement speed as a function of both order of learning conditions and variation in motivation.


Fast responding and the formation of equivalent classes.

Felix Høgnason OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: A group of ten individuals participated in an experiment with limited hold (LH) contingencies for responding to sample and comparisons. The LH was set to 0.7 s and 1.2 s in a one-to-many (OTM) training structure. After reaching the training criterion with at least 90% accuracy, a test for derived relations was implemented. None of the participants responded in accordance to stimulus equivalence, indicating that the responding with a requirement of fast responding prevents equivalence class formation.


Effects of Instructions on Conditional Discriminations

Annika Poulsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The role of instructions on conditional discriminations and stimulus equivalence has often been discussed, but not extensively empirically explored. In most cases, participants are given as little information as possible to limit the effects of the instructions on conditional discrimination. Hence, in the current experiment the effects of instructions are investigated. The experiment consists of three conditions, where the first condition involves presentation of general instructions (e.g., “your task is to find out which stimuli that belongs together”), and the second condition includes presentation of specific instructions (e.g., “this stimulus is a fish and belongs together with the car which is this stimulus”). In addition there is a control group which does not employ general or specific instructions. The dependent measures are the number of training trials and equivalence responding.


Attending Behavior Examined Through Identity Matching and Sorting Tasks

Eva Lyholm Limi Høgskolen i Oslo og Akerhus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The present experiment employed compound stimuli to investigate variables influencing attending behavior. Chinese characters with the radical or without the radical were used as compound stimuli. The presented as a matching-to-sample task. Participants were randomly assigned to two different groups. Both groups were exposed to pre-sorting of stimuli with and without the radical and MTS training including stimuli with the radical. Group 1 had two sorting test of stimuli with and without the radical, followed by MTS testing including stimuli with the radical and post-sorting of stimuli with and without the radical. Group 2 had MTS testing including stimuli with the radical, two sorting tests of stimuli with and without the radical, followed by post-sorting of stimuli with and without the radical.


Discrimination between Malignant and Benign Melanoma

Ruth Kopperud Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The occurrence of mole cancer is 1700–1800 cases per year, and the challenges are highest when the malignant melanoma is discovered too late. Each year 325 cases discover the malignant melanoma too late and die from it. If the death rate is to be reduced, it will be essential to establish discrimination skills so that malignant melanomas are detected and treated early. This study investigates whether conditional discrimination procedures can be used to establish discrimination between malignant and benign melanoma. The application of the results will be discussed.


Training Structures and Different Matching-to-Sample Procedures in the Formation of Equivalence Classes in Elderly People

Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: The participants in the study were elderly people, 70 years and older. The experimental conditions were presented in a combined single-subject design and group design with reversals, where both training structures (many-to one and one-to-many), and matching-to-sample task (simultaneous matching to sample and delayed matching to sample 0 seconds) were alternated. The purpose of the experiment was to study formation of equivalence classes in elderly people, and how the responding in accordance to equivalence varied as a function of the manipulations done.


Forelesning

Systematisk arbeid med komplekse helseutfordringer

Sørum kommune
Ulla Christine Pedersen Sørum kommune
Christine Espenes Sørum kommune
Cathrine Eid Myhre Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 10:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Casepresentasjon av en mann på 23 år med infantil Autisme og moderat utviklingshemning med komplekse utfordringer knyttet til å ivareta egen helse, utfordrende atferd og gjennomføring av aktiviteter. Mannen har fobi mot gjennomføring av blodprøver, som vanskeliggjør nødvendig behandling knyttet til eks. revmatisme og tannbehandling.

I denne presentasjonen går vi igjennom forhistorien, tiltak som har blitt igangsatt med liten effekt. Vi gjennomgår hvorfor tiltakene har feilet. Det blir presentert hvordan den negative utviklingen i 2015 ble snudd med tiltak som innebærer forsterkerkartlegging, atferdsavtaler, og vedtak etter Khol. 9 ift.begrenset tilgang til mat. Vi vil presentere et tiltak ift. gjennomføring av blodprøver, der det er benyttet shaping, og positiv forsterkning. Vi presenterer hvordan vi benyttet sjekklista til Løkke og Salthe i utarbeidelse av tiltakene, data fra registreringer og ifra IOA målinger. Tiltakene har nå god effekt, ift. søvn, spising og gjennomføring av aktiviteter.


Forelesning

Atferdsanalytiske tiltak rettet mot omfattende utagerende og selvskadende atferd, og den effekt disse har hatt på personalgruppen og deres utøvelse av miljøterapeutisk arbeid.

Anette Raasok Holmenkollen dagsenter og boliger
Elin Guntvedt Holmenkollen Dagsenter og Boliger, avd Øvreseter
Bianca Victoria Mørck Bydel Vestre Aker
Aleksander Moen Kveum Holmenkollen Dagsenter og Boliger, avd Øvreseter

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-09:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Utgangspunktet for de tiltakene som er iverksatt er en ung mann med mye utfordrende atferd i form av selvskading, angrep på personalet, høyt selvsnakk, perioder med isolasjon og liten aktivitet.
Hvordan har strukturerte og detaljerte tiltak med krav til lik praksis blitt innført og innlemmet i praktisk miljøarbeid? Hvilken effekt har vi sett at tiltakene har hatt også ovenfor personalgruppen? Da med spesielt fokus på lojalitet, trygghet, samhold og faglig bevissthet. Foredraget vil også beskrive vårt arbeid med opplæring, veiledning og behandlingsintegritet. Videre vil vi ta for oss hvilke strukturelle faktorer og tilrettelegginger som har vært viktig i arbeid mot lik praksis, lojalitet og økt faglig fokus. Arbeidet er gjort på tvers av kommunal bolig og privat drevet dagsenter med felles målsetning om et helhetlig tilbud.


Forelesning

Utvikling av tegnøkonomisystemer for voksne brukere med problematferd

Line Konradsen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Tiltak for funksjonshemmede

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Manglende motivasjon, passivitet, problematferd og tvangsbruk er vanlige problemstillinger blant voksne brukere med psykisk utviklingshemning. Mye anvendt atferdsanalytisk forskning tilsier at noen varianter av tegnøkonomier kan være effektive løsninger for og redusere problematferd og øke adekvat atferd i slike brukergrupper. Evidensbasen for effektiviteten av tegnøkonomier for den brukergruppen gjennomgås, i tillegg til noen praktiske- og etiske betraktninger. Med bakgrunn i samme forskning presenteres en enkel og forsvarlig måte for å designe og individuelt tilpasse et tegnøkonomisystem. Måten man implementerer, følger opp og evaluerer atferdsendrende effekter av et tegnøkonomi vil bli beskrevet. I tillegg diskuteres tegnøkonomier som positive og forebyggende alternativer til bruk av tvang og makt.


Forelesning

Evidensbasert praksis i atferdsanalyse

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Begrepet evidenbasert paraksis, eller kunnskapsbasert praksis, brukes mer og mer om sammensmeltingen av en empirisk støttet terapi, behandlerens kompetanse og pasientens ønsker/verdier. De fleste terapier/behandlinger med empirisk støtte er basert på gruppeforskning, gjerne med bruk av randomiserte trial, RCT. Allikevel kan forskning basert på Single Case Experimental Design godtas dersom de er gode nok og mange nok. Det vil bli gitt en gjennomgang av kritiske designstandarder som må være tilstede for at studien skal regnes som "god design" og hvor mange slike man trenger for å kunne si at en terapi er empirisk støttet.

Det vil også bli gitt en gjennomgang av metaanalyser/kvantitative synteser av ulike atferdsanalytiske tiltak/metoder som momentum, sosiale ferdigheter, tegnøkonomi, self-management, choice-making, funksjonell analyse/kartlegging. Avslutningsvis vil krav til ekspertise og pasientens verdier og ønsker bli gjennomgått.


Forelesning

Verdier i klinisk endringsarbeid

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-09:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen vil introdusere verdikonseptet fra Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), og utdype hvordan dette kan benyttes i ulike typer klinisk endringsarbeid. Verdier belyser et normativt element ved atferdsendring; hvordan klienter eller pasienter ønsker at ulike deler av livet bør være. Konseptet bidrar dermed til den anvendte dimensjonen i anvendt atferdsanalyse, at atferdsendringen skal være av betydning for den aktuelle pasient eller klient. Ulike intervensjoner, opplevelsesbaserte øvelser, og analogier for å illustrere konseptet og kartlegge verdier – med vekt på Bulls Eye verdikartlegging – vil gjennomgås. Ulike eksempler fra arbeid med verdier fra en akuttpsykiatrisk døgnavdeling vil bli gitt.


Forelesning

Case: Tegnøkonomi og sosiale historier

Bruk av tegnøkonomi og sosiale historier for å øke motivasjon og minske utfordrende atferd

Stein Marvold Holtet bosenter og verksted
Camilla Søreide Holtet bosenter og verksted
Tone Stabbetorp Holtet bosenter og verksted
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Holtet bosenter og verksted
Kirsti Bergset Holtet bosenter og verksted

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen tar for seg en ung voksen mann med psykisk utviklingshemming og autismediagnose. Personen har ulike typer utfordrende atferd og et kap. 9 vedtak om bruk av tvang og makt. Personalet har mottatt veiledning fra Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus. Utfordrende atferd forekommer ved nærvær av krav og ulike typer lydproduksjon fra andre mennesker. Eksempler på slike lyder er kremting, snufsing, bestemte ord personen ikke liker og grammatiske bøyninger av ord. Personen er kreativ og opptatt av visuelle medier. Det er lettere å kommunisere problematiske hendelser ved hjelp av skrift og visuelle medier enn muntlig kommunikasjon.

En tilpasset atferdsavtale som er knyttet opp mot et tegnøkonomisystem blir presentert. Personalet lager sosiale historier som forebyggende tiltak for å minske hyppighet av utfordrende atferd, og for å innlære nye ferdigheter. Disse er presentert i form av enkle tegneserier og animasjoner. Personen viser at han setter pris på historiene. Det er vanskelig å måle effekten av de sosiale historiene, men erfaringene så langt tyder på at de fungerer. Det blir presentert data av utfordrende atferd.


Symposium

Symposium: Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Barn;Opplæring

Tid og sted: Fredag 09:00-11:45 (Storefjellhall 1)


Innføring i TIOBA

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Tidlig innsats er samfunnsøkonomisk lønnsomt og det kan ha avgjørende betydning for livskvaliteten til familier hvor barn har ulike utfordringer og diagnoser. Tidlig innsats kan være så mangt, og i arbeidet med barn innenfor autismespekteret er Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Atferdsanalyse (TIOBA) den innsatsen som er best dokumentert. Evidensbasert intervensjon har blitt et moteord som står i mange handlingsplaner rundt omkring i kommunene i Norge. Vi skal se på det forskningsmessige grunnlaget for TIOBA og om kriteriene for evidensbasert intervensjon er oppfylt.

Det vil bli gitt en innføring i TIOBA, med gjennomgang av kjennetegn for god kvalitet på intervensjonen. Forelesningen vil også gi et raskt innblikk i Discrete Trial Teaching, Incidental Teaching og PECS, samt en avklaring av likheter og ulikheter på disse opplæringsmetodene.


Behandlingsintegritet - Gjør man det man sier man gjør?

Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus - Ullevål

Sammendrag: Implementering av EIBI innebærer bruk av flere ulike opplæringsprosedyrer avhengig av hvilke behandlingsmål som implementeres og hvert enkelt barn. I tillegg til valg av opplæringsmetodikk vil effektiviteten av EIBI avhenge av at opplæringsprosedyrene implementeres med høy nok behandlingsintegritet, slik de er beskrevet i forskningen som ligger til grunn for valg av metodikk.

Forelesningen vil belyse betydningen av å opprettholde høy behandlingsintegritet, definisjoner av behandlingsintegritet innen ulike opplæringsstrategier, prosedyrer for å måle behandlingsintegritet. Forelesningen vil ta utgangspunkt i forskning, sammen med enkelt case beskrivelser fra implementeringen av EIBI i Norge.


Utfordringer ved måling av språk og sosial kommunikasjon i studier av barn med ASD

Anders Johan Nordahl-Hansen Bjørknes Høgskole

Sammendrag: Resultater fra forskning på tidlig intervensjon for småbarn med autisme er ikke entydige. Noe av årsaken til varierende resultater, spesielt når randomiserte kontrollerte design (RCT) benyttes kan ha ulike forklaringer som at kontrollen på studiene ikke er gode nok, eller at heterogeniteten blant deltagerne er for stor, eller at intervensjonene rett og slett ikke har den ønskede effekten. I våre studier har vi adressert noe av kjerneproblematikken som relateres til hvordan man skal måle effekter av intervensjoner. Våre resultater bidrar med kunnskap om hva som kan forventes når ulike måleinstrumenter blir benyttet, samt hvordan vi videre kan benytte disse instrumentene for å tilegne ny kunnskap om bakenforliggende faktorer og mekanismer som er med på å forme utviklingsstier hos barn med autisme.


Alternative kommunikasjonsformer og effekter på tale

Thomas Haugerud Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: Innen EIBI er tale som kommunikasjonsform førstevalget for barn som ikke har verbaltaferd. Noen barn er derimot i behov av en alternativ kommunikasjonsform, noe som antakelig krever ulike forferdigheter som verbalimitasjon, motorisk imitasjon og matchingferdigheter. Når «vanlige» opplæringsstrategier som ekoikk til mand eller ekoikk til tact ikke fører til etablering av vokale operanter forsøkes gjerne billedkommunikasjon eller tegn til tale. Presentasjonen vil omhandle hvilke effekter tegn til tale og PECS har på vokal tale basert på studier som har sammenliknet disse kommunikasjonsformene.


Å leve med TIOBA

Magdalena Hernes Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Sammendrag: Da Birk var 1 år og 9 måneder fikk han diagnosen barneautisme. Familien ble umiddelbart nødt til å endre tanker og forestillinger om fremtiden. De ble nødt til å forholde seg både til en alvorlig diagnose og en spesifikk måte å øve på ulike ferdigheter. Mor vil fortelle om tiden som kom med hardt arbeid med tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse, samarbeid med fagpersoner og hvordan det påvirket Birk og hans familie. Familielivet ble sterkt preget av hardt arbeid med TIOBA, samtidig som det ble en balansegang mellom å være en vanlig familie og ikke la TIOBA ta helt over. Innlegget vil vise en gutt som hadde tydelige tegn på autisme, men som raskt hadde god effekt av tidlig intervensjon basert og som utviklet seg til å bli en gutt, som ved skolestart begynte i vanlig klasse på lik linje som sine jevnaldrende. En av suksessfaktorene var et godt samarbeid mellom fagpersoner og foreldre.


Symposium

Symposium: Seksualitet og utviklingshemming.

Atferdsanalytiske og pedagogiske metoder til bruk i opplæring innen temaet seksualitet.

Gøril Brevik Melbye Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus.

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Seksualitet;Utviklingshemning

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Storefjellhall 2)


Burrhus Frederic Skinner og begrepet seksualitet – et lite kåseri

Wenche Fjeld Statens barnehus

Sammendrag: Begrepet seksualitet er ikke det som er mest omtalt i atferdsanalytiske kretser. Derfor var det med stor iver og interesse jeg noterte meg alle referanser i boka “Science and human behavior” (1953) hvor Skinner viste til «sexual contact», «sexual behaviour» og «sexual reinforcement». Index i boka viser til 8 referanser, men jeg kom fram til 18 eksempler i boka som viser til begrepet seksualitet. Et eksempel er på side 73 hvor Skinner definerer «forsterker»:

“Events which are found to be reinforcing are of two sorts. Some reinforcements consist of presenting stimuli, of adding something - for example, food, water, or sexual contact - to the situation. These we call positive reinforcers. Others consist of removing something - for example, a loud noise, a very bright light, extreme cold or heat, or electric shock - from the situation. These we call negative reinforcers

Den seksuelle atferdstopografien er et resultat av en ontogenetisk seleksjonsprosess. Atferden som selekteres ut, er den atferden som individet lærer. Det kan være ved imitasjon og gjennom verbal atferd (regelstyring). Seksuelle stimuli blir betraktet som primærforsterkere på lik linje med mat og væske. Skinner skriver på side 76: “…only a small part of behaviour is immediately reinforced with food, water, sexual contact, or other events of obvious biological importance.” En forsterker må generere ny atferd. Betingede forsterkere er ofte et produkt av naturlige kontingenser.

Senere skrev Skinner “Recent Issues in the Analysis of Behavior” (1989) og kapittel fem handler om “Love”. Innledningsvis sier han at en kritiker har sagt at for atferdsanalytikere betyr «jeg elsker deg» at «du forsterker meg». Men Skinner hevder at en god atferdsanalytiker vil si «du forsterker atferden min». Kåseriet vil i hovedsak handle om «Love» og om det kan være lurt å følge Skinners tankegang for å etablere gode forhold – både til kjæreste, familie og venner?


Seksuell utfordrende atferd i samhandling med andre

Kaisa Milch Johannessen Oslo kommune

Sammendrag: Mann med psykisk utviklingshemning fremviste det som ble tolket som seksuell utfordrende atferd i samhandling med andre. Etter observasjoner ble det videreutviklet et tiltak som omfattet hvordan de ansatte skulle grensesette samt viderelede målpersonen når målatferden ble fremvist. Tiltaket gikk ut på at de ansatte skulle respondere på bestemte måter ved forekomst av målatferden. Enkelte svakheter ved studiet var blant annet at det ikke ble vektlagt å gi målpersonen positiv forsterkning i tiltakets beskrivelse, ved fravær av målatferden. Til tross for studiets svakheter i tiltakets beskrivelse viser tiltaket til positive resultater ved at målpersonen gjentatte ganger var i samhandling med andre uten å fremvise målatferden. Videre forskning og observasjon av målpersonen samt oppfølging av tiltaket er nødvendig for å sikre flere holdbare data i forhold til studiets pålitelighet når gjelder resultater.


Pedagogiske visuelle hjelpemidler ved innlæring av onani

Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus

Sammendrag: Vi vil presentere videoer om onani, som er spesielt utarbeidet for målgruppen mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser. Dessuten vil vi vise noen eksempler på andre visuelle hjelpmidler (bruk av bilder/tegninger og tekst) som er utarbeidet i forhold til mannlige henviste pasienter. Disse hjelpemidlene vil enkelt kunne tilpasses også andre med tilsvarende behov.


Seksuell helse - undervisning. Tverrfaglig tilnærming på individ- og gruppenivå

G. Hilde Lunde OsloMet - storbyuniversitetet
Stine Kühle-Hansen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Hvordan formidle seksualkunnskap til mennesker i ulike aldre og livsfaser? Fleksibelt nettkurs som er tilgjengelig for alle. Temaer med aktuelle case, fag- og pasient-intervjuer presenteres NAFO 2016. Studiet er brukervennlig og intensivt med tilgang også via mobilteknologi, nettbrett og smarttelefon.

Videreutdanningen starter høsten 2016, den kan gi 10 studiepoeng om en består temaene og gjennomfører eksamen.


Presentasjon av ulike historier som kan nyttes i opplæring. Digitale fortellinger og tema kropp, identitet og seksualitet

G. Hilde Lunde OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Digital fortelling / digital storytelling (DS) er en multimodal fortellingsform for å formidle og synliggjøre forskning, men med en personlig stemme som tar utgangspunkt i et konkret tema eller problem. Fortellingene har en varighet på ca. tre minutter og kombinerer stemme, visuelle uttrykk, lyd, musikk og tekst. Målet er å vekke tilskueren/tilhøreren til refleksjon, bidra til holdningsendring, redusere likegyldighet og stigmatisering, og ikke minst tilføre ny kunnskap og nye perspektiver på et utvalgt tema. Dette gjør fortellingsformen spesielt egnet til å føre oppmerksomhet mot et tema og budskap.

Sexologi er tverrfaglig og refererer til mange ulike studier av menneskets seksualitet. Seksualitet utfordrer vår biologi, vår kultur, vårt intellekt, våre holdninger og våre følelser. Seksualitet er allmenndannende og en del av vår identitet og kultur. Seksualitet læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser og er grunnleggende for vår livskvalitet. De seksuelle rettighetene skal ta i vare enkeltmennesket og mellommenneskelige forhold. Disse rettighetene burde alle våre profesjoner kjenne til.


En utvidet Plissit-modell

Wenche Fjeld Sykehuset innlandet HF

Sammendrag: Plissit-modellen er en sexologisk rådgivningsmodell som er basert på prinsippene om vikarierende læring eller sosiale læringsteorier. Slik observasjonslæring innebærer at en jobber med svært konkrete pedagogiske midler der man på ulike måter, for eksempel ved bruk av filmer og bilder, viser hvilken atferd en ønsker personen skal fremvise (vicarious learning). Ved behandling og oppfølging etter seksuelle overgrep mot utviklingshemmede er det mulig å følge retningslinjer etter en utvidet PLISSIT-modell. ”Ny” modell definerer nivåer av tiltak for å ivareta utviklingshemmede etter overgrep innen områdene Trygghet, Livskvalitet, Kompetanse og Behandling. Ideen er at hvis utviklingshemmede blir møtt på en god møte ved avdekking av overgrep, så vil færre utvikle traumer etter overgrepet.


Hvorfor i alle dager skal man ha sex?

Bernt Barstad St. Olavs Hospital HF

Sammendrag: Flere av landets habiliteringstjenester har i mange år tilbudt ulike former for kurs innen tema kjæresteri, venner, seksualitet osv. Internasjonale studier bekrefter at dette er lurt, men hvordan vil kursdeltakernes seksualliv fortone seg dersom kursene er for dårlige?

Innlegget ser på intensjoner for å ha sex, har kvinner med utviklingshemming andre intensjoner for å ha sex enn de fleste kvinner som deltar på NAFO-seminar? Er det forskjell på menn med utviklingshemming og mange av mennene som deltar på NAFO-seminaret når det kommer til sex?

Det foreligger ingen intensjoner hos foreleser om at tilhørerne skal bli særlig klokere, men at de kanskje i blant stopper opp og undrer, både her på Storefjell, men også når de er tilbake til hverdagen på jobb.


Symposium

Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Selveksperimentering har en lang historie i medisin og psykologi, men en kortere historie i atferdsanalysen. Selveksperimentering og selvendring dreier seg om analyse og påvirkning av forsterkningsbetingelsene for egen atferd og en akseptabel dokumentasjon av endringen. «Selvendringssymposiet» arrangeres i 2016 for 5. gang på Storefjell og er i ferd med å bli en tradisjon.

Formålet med symposiet er å understreke at prinsippene for atferdsendring også gjelder atferden til studenter, terapeuter eller forskere. Vi ønsker å stimulere til økt anvendelse av atferdsanalytiske prinsipper i privatliv, arbeid, men kanskje også atferdsendring til nytte for andre personer eller våre fysiske omgivelser. I symposiet presenteres korte innlegg (ca. 10-15 minutters varighet) av anvendt, og teoretisk eller konseptuell karakter.


Sosial selvendring

Stian Orm

Sammendrag: Jeg er en 19 år gammel gutt som vinteren og våren 2015 hadde et selvendringsprosjekt med fokus på sosiale relasjoner og utvikling av egen relasjonskompetanse ovenfor jevnaldrende. Prosjektet og atferdsendringen baserte seg på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse. Jeg har en autismespekterforstyrrelse som gjør at relasjoner med jevnaldrende er særskilt utfordrende. Prosjektet gikk ut på å øke sosiale initiativ og prososiale atferd. Prosjektet var svært vellykket og gikk over alle forventninger. Jeg økte både antall sosiale initiativ og prososiale atferd, og målinger høsten 2015 tyder på at atferden nå er veletablert og anvendes kontinuerlig. Prosjektet bidro til å øke min sosiale deltakelse når det kom til samspillet med jevnaldrende.


Fra tjukk til smukk? Tiltak for å redusere egen kroppsvekt

Magnus Ilebrekke Sandefjord kommune

Sammendrag: Lavt aktivitetsnivå og høyt inntak av kaloririk mat gjorde at vekten til slutt nådde 152kg. Prosjektet startet i januar 2014 og målet var gradvis vektreduksjon – over tid. Måloppnåelse vurderes gjennom konkrete delmål underveis. Det benyttes ulike tiltak, hvor alle har som formål å regulere matinntak og aktivitetsnivå. Tiltakene tilpasses fortløpende gjennom prosjektet. Det vil bli presentert data for hele perioden.


Break my self-destructive ways - tiltak for å redusere negativt selvsnakk i studiesammenheng

Linn Adriana Thomassen Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Daglige smerter og konsentrasjonsproblematikk utviklet perfeksjonismen i en maladaptiv retning. Målet var å redusere negativt selvsnakk, og eliminere panikkanfall som konsekvens i presteringssituasjoner. Tiltakene har fokus på teknikker fra ACT. Effekten fremstilles grafisk i intervensjonsfasen frem mot skriftlig eksamen i mai 2015, og forsøkes generalisert til muntlig eksamen mars 2016.


Effekter av tegnøkonomi og forsterkning på inntak av frukt og frokost samt å gå tur

Caroline Strømlid Student, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag: Tilnærmet daglig inntak av søtsaker gikk på bekostning av atferder som er mer helsemessig gunstig. Målet var å øke mer helsemessig gunstig atferd ved å øke inntaket av frukt, frokost samt å gå tur. Tiltaket besto av forsterking, tegnøknomi og avtalestyring. Dataene er fremstilt i et multiple baseline design som er registret september/ oktober 2015. Målet er å fortsette tiltaket i november 2015.


Vektreduksjon etter fødsel

Marita Kvia Asker Kommune

Sammendrag: På NAFO seminaret 2015 presenterte jeg foreløpige resultat på vektreduksjon syv måneder etter fødsel. Når gutten min er 1 år har jeg slanket av de tjue kiloene som gikk på i svangerskapet. Målet videre er å holde vekten stabil over tid, spise sunnere og trene mer. Vektresultat og utfordringer over en tidsperiode på 1 år og syv måneder blir presentert.


Kroppspress før framlegg: Om offentlige og private stimuli i selvendring

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Mitt bidrag kan anses som en kortfattet diskusjon og ekstrapolering av prinsippene og mekanismene som antas å ligge til grunn for noe av atferdsendringen i selvendringsarbeid - og en hjelp til diskusjonen er mine egne data i en design som ikke må forveksles med noe eksperimentelt. Nå utfordrer jeg påstanden min om at planlagte regler påvirker selvendring betydelig, og jeg skal strippe—så langt det lar seg gjøre—tiltaket for planlagte hjelpestimuli. Et framlegg blir presentert på årsmøte til NAFO i 2016 uten verken veldig mange punkter i grafen, analyser av spesifikke regler eller «påminnere», men jeg skal forsøke å gjengi en evt. atferdsendring. I år skal vekten registreres og det er satt opp et ønske på 6 kg nedgang innen NAFO-seminarets start. På nåværende tidspunkt er det ikke samlet inn mer data på vekten enn et basislinjepunkt som viser 94,4 kg målt 13.oktober.


Prosjekt ny Anders

Anders Dechsling

Sammendrag: Deltakeren hadde over lengre tid hatt til hensikt å trene mer og gå ned i vekt, men selv om det aller meste lå til rette for det så ble det ikke gjort. For å komme i gang med å skaffe en bedre livsstil ble det satt i gang et selvendringsprosjekt. Prosjektet består av å annonsere mål, og samtidig aversiver som følge av å ikke nå målet, i en facebookgruppe. Prosjektet har til hensikt, utover å gjøre deltakeren flottere, å undersøke hvorvidt tydelige mål og dermed etablering av regler er nødvendig for å faktisk gjennomføre tiltak for å endre og opprettholde den nye livsstilen.


Den enkleste måten å bli kvitt kiloene på er å gi etter for dem

Lars-Erik Høier Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Dårligere plassering av kiloene, snorking og høyt blodtrykk er noe jeg sliter med. NAFO seminaret 2015 ble et vendepunkt da Dag Gladmann Sørheim etablerte målatferden min under negativ forsterkningskontroll ved å gjøre meg oppmerksom på egen vekt som da viste 117,2 kilo. Målet ble der og da å gå ned i vekt til 102 kilo til neste NAFO seminar 2016. Stikkord som positiv forsterkning, trening, og med mål om å endre min verbal atferd, er jeg nå i hvert fall i gang.


Røykestart og røykeslutt

Rasmi Krippendorf

Sammendrag: Mange sliter med å kvitte seg med røyken, mens det er et mindre kjent hvor vanskelig det kan være å begynne. Jeg har gjennom et år, ved gradvis opptrapping, etablert røykeratferd og avhengighet av nikotin, på trods av min sterke aversjon mot det. I presentasjonen gjennomgår jeg registrering av forekomst, effekten av atferden, samt de atferdsanalytiske teknikker jeg anvendte for å overkomme forhindringene og begynne å røyke. Innlegget konkluderes med en kort gjennomgang av de atferdsanalytiske teknikkene jeg benyttet for å slutte igjen etter eksperimentets suksesfulde gjennomføring.


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Opplæring av personale og nærpersoner rundt barn med autisme

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00
Fredag 15:00-17:00 (Storefjellhall 1)


Professional Parent Training Project

Parent Training using Teaching Social Communication Skills to Children With Autism (Manual)

Brittany Marie DiSanti Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Foreldreveiledning;Autisme;Barn;Tidligintervensjon

Sammendrag: This project was part of a graduate practicum placement through the University of Pittsburgh in Pennsylvania, USA. The practicum placement used Brooke Ingersoll and Anna Dvortcsak’s (2010), Teaching Social Communication to Children with Autism, to teach parents of a young child with autism. Techniques written in the manual are evidence-based and are meant to enhance interaction, imitation, language, and play skills. Two graduate students and a PhD supervisor, worked with two parents over a 10-week period to target goals for their child and work through the teaching techniques that were discussed in the manual. Data was collected weekly on the child’s goals, along with fidelity measures of both the student trainers and the parents. This manual is similar to pivotal response training therapy and will be compared and contrasted within the lecture. A breakdown of techniques, benefits, and challenges of this project will be discussed during the lecture.


Personalutbildning vid Autismcenter för små barn, Stockholm

Dag Strömberg Autismcenter för små barn

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Autismcenter för små barn är ett habiliteringscenter inom Stockholms läns landsting med 50 anställda, som varje år erbjuder stöd till omkring 800 förskolebarn med diagnos inom autismspektrumet. De flesta insatserna bygger på tillämpad beteendeanalys.

Autismcenter har utarbetat ett ettårigt program för introduktion av ny personal. Programmet är indelat i tre faser och består av teori och praktik baserad på beteendeanalys men också annat som är relevant för arbetsplatsen. Olika inlärningsformat används. En av modellerna är Behavior Skills Training.

Dessutom finns ett system för intern handledning och utbildning för samtliga medarbetare. En gång per månad arrangeras ett forum för hela arbetsgruppen, med fördjupning om något aktuellt ämne. Grupphandledning ges också varje månad, med 7-8 medarbetare per grupp. Därutöver finns möjlighet att få individuell handledning av någon av centrets tre metodstödjare.


Veiledning over avstand. TIOBA-veiledning via mobil videokonferanse

Aina W Hay-Hansson SIV HF
Stig Hjalmar Nikolaisen Vestre Viken HF
Gaute Golden-Myreng Vestre Viken HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Veiledning

Sammendrag: Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA), er et tilbud ved Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF til førskolebarn med diagnosen autismespekterforstyrrelse. TIOBA utløser et høyfrekvent veiledningstilbud til barnets foreldre og ansatte i barnets barnehage.

Vi er nå i gang med et prosjekt med midler fra helsedirektoratet hvor hensikten er å undersøke i hvilken utstrekning det er funksjonelt og anvendbart å bruke mobil videokonferanse som veiledningsarena i TIOBA-saker. Inkluderte saker drives videre som i vanlig drift, men veiledningstreffpunkt skal i prosjektperioden gjennomføres via mobil videokonferanse med kun enkelte treffpunkt OnSite.

Vi ønsker å presentere prosjektet med erfaringer og data hittil (med forbehold om tilstrekkelig) med tanke på både ressursbruk, og hvordan denne veiledningsformen/arenaen har fungert og blitt opplevd, både hos veilederne og hos trenerne lokalt i kommunene.