Program for fredag 15-19


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00
Fredag 15:00-16:00 (Nystølsfjellet)


Introduksjon til tema velferdsteknologi

Pål Skogstad Oslo universitetssykehus

Prosjektrapport: Bruk av IPAD som styrings- og motivasjonssystem for personer med utviklingshemming


Velferdsteknologi: Løsningen på fremtidens utfordringer?

Irén Westrum Asker kommune
Solveig Onstad FOU- enheten, Asker kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Det er ingen hemmelighet at helsetjenestene de neste årene står overfor store utfordringer. Flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte disse utfordringene. Hvem er det som skal definere behovet for velferdsteknologi? Er det brukerne, pårørende, helsepersonell eller leverandørene? Det er lett å la seg forføre av leverandørenes fancy løsninger, og det skapes en forventning om at teknologien er svaret med to streker under. Enda viktigere er det å spørre hva det faktisk er behov for. Her er brukermedvirkning et viktig stikkord. Hvordan kan mennesker med utviklingshemming nyttiggjøre seg teknologi som kan bidra til økt mestring i dagliglivets ferdigheter? Autonomi, verdighet, konfidensialitet og tid er verdier som utfordres ved bruk av velferdsteknologi.

Vil velferdsteknologi kunne påvirke bruk av tvang og makt?


Velferdsteknologi i praksis

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Nettbrett

Sammendrag: Presentasjon av hvordan bruk av iPad har effektivisert opplæringen og økt kompetansen i personalgruppen på en bolig. Ved bruk av opplæringsvideoer sikrer man at opplæringen som gis er lik og kvalitetssikret. Ipadene brukes også blant annet til planlegging, kompetansehevende tiltak for personal, og aktivisering og opplæring av tjenestemottakere. Eksempler blir vist frem ved presentasjonen.


Bruk av Ipad som styrings- og motivasjonssystem for personer med eksekutive funksjonsvansker

Yvonne Milanes Asker Kommune
Pål Skogstad

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Utviklingshemning;Dagsplan

Sammendrag: Forelesningen bygger på et forskningsprosjekt innen det velferdsteknologiske feltet, støttet av Helsedirektoratet. Brukere med psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, ADHD, demens, slagpasienter, sen – og tidlig ervervede hjerneskader (inklusive utviklingshemming) har ofte vansker med å organisere egen hverdag, planlegge aktiviteter og igangsette aktiviteter. Slike vansker er en del av det som kalles eksekutiv svikt.

I forelesningen presenteres et BAB`-design (N=2) hvor komplekse atferdsavtaler, ordinære omsorgsbetingelser (vedtaksfestet bistand ytes) og et styrings- og motivasjonssystem regulert av ulike apper på iPad sammenliknes. Målet med studien var å undersøke hvilke av tre betingelser som viser seg mest hensiktsmessig i forhold til følgende variabler: Øke brukernes selvstendighet (igangsette og gjennomføre aktiviteter på egenhånd), øke aktivitetsnivå og hastighet på utførelse av aktiviteter. Det vil i tillegg presenteres data på sosial deltakelse og utfordrende atferd. Det vurderes at de samlede data som presenteres er pålitelige indikatorer for brukernes livskvalitet under hver betingelse.


Presentasjon av prosjekt e-plan - Et planverktøy på nettbrett

Idè, prototyping og pilotering av en applikasjonsløsning

Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus
Morten Berger Oslo universitetssykehus

Tema/nøkkelord: Velferdsteknologi;Dagsplan;Utviklingshemning

Sammendrag: Mange personer med utviklingshemming og/eller autisme er avhengige av hjelp for å gjennomføre dagliglivets gjøremål. Denne hjelpen formidles i stor grad gjennom instruksjoner gitt av tjenesteytere og/eller bildebaserte dagsplaner. En slik måte å formidle bistand på forutsetter ofte nærvær av personell og er verken samfunnsøkonomisk eller egnet til å etablere reell egenmestring. En kartlegging av tilgjengelige hjelpemidler har vist en mangel på teknologiske løsninger som fremmer slik mestring og som kan erstatte dagens analoge verktøy.

Presentasjonen vil beskrive et prosjekt der målet har vært å lage en applikasjonsløsning for nettbrett som kan erstatte dagens analoge dagsplanverktøy og samtidig implementere hjelpebetingelser som fremmer selvstendighet, medvirkning og mer hensiktsmessig bruk av bistandstid.

Det vil også presenteres piloteringsarbeid med mål om å evaluere verktøyet samt å avdekke hvilke kritiske forhold som må være tilstede for å overføre hjelpebetingelser formidlet av personell til teknologisk formidlet hjelp


Forelesning

Experimental analysis of variability in operant behavior

Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Operant atferd;Variabilitet

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Variability is not necessarily a fixed property of behavior, as implied by the term inherent variability, but can be considered a dependent variable amenable to analysis and control. Experiments demonstrate that behavioral variability can both be expanded and contracted. Expansion of variability is needed for shaping where experimental methods select for “novelty” among the variations in behavior. Contraction of variability happens when the same contingency applies for a long time and each response becomes very efficient and varies very little from one episode to the next. Experiments will illustrate these issues. In one experiment with rats, initial expansion and then gradual contraction of variability is shown within a session during acquisition of “complex” operants. In a second experiment, expansion and contraction of variability are brought under stimulus control. These experimental paradigms are useful for studies of variability in behavioral repertoires.


Forelesning

En evolusjonær hypotese om kvinners overlegne hemmingsegenskaper: en litteraturgjennomgang.

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus
Geoff Cole University of Essex
Antonia D’Souza University of Essex

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Bjorklund og Kipp (1996) foreslo at kvinner bør ha overlegne hemmingsegenskaper sammenlignet med menn på grunn av asymmetrisk seksuell seleksjon, hvor hunner er ansett som det kresne kjønn og dermed tjener mer på å kontrollere egen atferd. Hemming er definert som evnen til å ikke utføre en atferd (inhibisjon). Vi foretok en oppdatert evaluering av relatert forskning på dette temaet for å undersøke hvilken empirisk støtte hypotesen til Bjorklund og Kipp har. Resultatene av litteraturgjennomgangen viser at kvinner viser sterke hemmingsegenskaper sammenlignet med menn i kontekster relatert til seksuell atferd. I andre domener, slik som kognitiv atferd og motoratferd, finnes det lite empirisk forskning som dokumenterer kjønnsforskjeller. I de tilfellene hvor slike kjønnseffekter er observert, så er de oftest i retningen av en kvinnelig overlegenhet. Dette kan tyde på at en kvinnelig hemmingsegenskap eksisterer, men utenfor seksuelle situasjoner er effekten såpass liten at den ofte unnslipper signifikansnivåer. Implikasjoner for hypotesen diskuteres.


Forelesning

Vektreduksjon ved hjelp av tvang og kapittel 9

Et eksempel, og drøfting

Børge Holden Sykehuset innlandet HF
Mona Nygård Sør-Odal kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;KHOL kap.9

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: En mann med lett utviklingshemning på grensen til moderat var sterkt overvektig. Han hadde ikke hatt utbytte av «avansert» behandling i form av veiledning og annet, og trengte mer konkrete tiltak og direkte tvang. Det reduserte vekten med mer enn 30 kilo på under et år. Vi beskriver hva behandlingen gikk ut på, også den delen av den som ikke inneholdt tvang. Vi drøfter også hvorfor mer avansert behandling ikke nådde fram, og hvorfor han trengte den behandlingen han fikk. Vi drøfter også hvordan kapittel 9 kan brukes i slik behandling.


Workshop

Workshop: Velferdsteknologi

Pål Skogstad
Yvonne Milanes Asker Kommune
Morten Berger Oslo universitetssykehus
Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 16:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Workshopen er todelt:

16:00-18:00 - Yvonne Milanes og Pål Skogstad:
"Hvordan organisere og anvende apper som styrings- og motivasjonssystem?"

Denne delen av workshopen bygger på forelesningen «Bruk av iPad som styrings- og motivasjonssystem for personer med eksekutive funksjonsvansker». Deltakere på workshop bør først ha deltatt på denne forelesningen i forkant.

Workshopen har en teoretisk del og en praktisk del. Det vil være en gjennomgang av hvordan man kan finne apper, styrker og svakheter ved dagens apper, hvilke bruksområder de har og hvordan kan man anvende appene som styrings- og motivasjonssystem. En trinnvis arbeidsmodell vil bli presentert for hvordan man kan implementere apper som styrings- og motivasjonssystem.

Til den praktiske delen må deltakerne ha med seg egen iPhone eller iPad (eventuelt Mac). Deltakerne vil bli vist hvordan de kan organisere to ulike apper som styrings- og motivasjonssystem på smarttelefon/nettbrett. Deretter skal deltakerne forsøke å gjøre dette alene med veiledning fra presentørene.

18:00-19:00 - Morten Berger og Vidar Antonsen:
"Brukertesting av e-plan"

Applikasjonsløsningen vil gjøres tilgjengelig for påmeldte deltakere i en avgrenset periode. Verktøyet lastes ned på egen Ipad og det vil bli en praktisk gjennomgang av løsningens struktur og funksjonalitet inklusive administrasjonsmodus og brukermodus. Det vil legges opp til korte øvelser knyttet til bruk av verktøyet. Dette vil utgjøre en av flere brukertester og brukerne får dermed mulighet til å påvirke det endelige sluttproduktet. Deltakerne anbefales bruke ordinær Ipad med IOS 9.0 eller nyere

(Workshopen etterfølger en forelesningsrekke om velferdsteknologi. Det legges til grunn at workshopdeltakerne også har deltatt på forelesningsrekken. Workshopen vil også ha et begrenset deltakerantall. Registrering til workshopen kan gjøres underveis i forelesningsrekken.)


Postersesjon

Postersesjonen

Tid og sted: Fredag 16:45-18:15 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Programmet til postersesjonen er tilgjengelig på denne siden


Forelesingsrekke

Forelesningsrekke: Opplæring av personale og nærpersoner rundt barn med autisme

Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00
Fredag 15:00-17:00 (Storefjellhall 1)


Professional Parent Training Project

Parent Training using Teaching Social Communication Skills to Children With Autism (Manual)

Brittany Marie DiSanti Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Foreldreveiledning;Autisme;Barn;Tidligintervensjon

Sammendrag: This project was part of a graduate practicum placement through the University of Pittsburgh in Pennsylvania, USA. The practicum placement used Brooke Ingersoll and Anna Dvortcsak’s (2010), Teaching Social Communication to Children with Autism, to teach parents of a young child with autism. Techniques written in the manual are evidence-based and are meant to enhance interaction, imitation, language, and play skills. Two graduate students and a PhD supervisor, worked with two parents over a 10-week period to target goals for their child and work through the teaching techniques that were discussed in the manual. Data was collected weekly on the child’s goals, along with fidelity measures of both the student trainers and the parents. This manual is similar to pivotal response training therapy and will be compared and contrasted within the lecture. A breakdown of techniques, benefits, and challenges of this project will be discussed during the lecture.


Personalutbildning vid Autismcenter för små barn, Stockholm

Dag Strömberg Autismcenter för små barn

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Autismcenter för små barn är ett habiliteringscenter inom Stockholms läns landsting med 50 anställda, som varje år erbjuder stöd till omkring 800 förskolebarn med diagnos inom autismspektrumet. De flesta insatserna bygger på tillämpad beteendeanalys.

Autismcenter har utarbetat ett ettårigt program för introduktion av ny personal. Programmet är indelat i tre faser och består av teori och praktik baserad på beteendeanalys men också annat som är relevant för arbetsplatsen. Olika inlärningsformat används. En av modellerna är Behavior Skills Training.

Dessutom finns ett system för intern handledning och utbildning för samtliga medarbetare. En gång per månad arrangeras ett forum för hela arbetsgruppen, med fördjupning om något aktuellt ämne. Grupphandledning ges också varje månad, med 7-8 medarbetare per grupp. Därutöver finns möjlighet att få individuell handledning av någon av centrets tre metodstödjare.


Veiledning over avstand. TIOBA-veiledning via mobil videokonferanse

Aina W Hay-Hansson SIV HF
Stig Hjalmar Nikolaisen Vestre Viken HF
Gaute Golden-Myreng Vestre Viken HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Veiledning

Sammendrag: Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (TIOBA), er et tilbud ved Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF til førskolebarn med diagnosen autismespekterforstyrrelse. TIOBA utløser et høyfrekvent veiledningstilbud til barnets foreldre og ansatte i barnets barnehage.

Vi er nå i gang med et prosjekt med midler fra helsedirektoratet hvor hensikten er å undersøke i hvilken utstrekning det er funksjonelt og anvendbart å bruke mobil videokonferanse som veiledningsarena i TIOBA-saker. Inkluderte saker drives videre som i vanlig drift, men veiledningstreffpunkt skal i prosjektperioden gjennomføres via mobil videokonferanse med kun enkelte treffpunkt OnSite.

Vi ønsker å presentere prosjektet med erfaringer og data hittil (med forbehold om tilstrekkelig) med tanke på både ressursbruk, og hvordan denne veiledningsformen/arenaen har fungert og blitt opplevd, både hos veilederne og hos trenerne lokalt i kommunene.


Forelesning

Reporting participants’ race/ethnicity, socioeconomic status, and sex in behavior-analytic research articles: Implications for implementing behavioral interventions in US schools

Kristal Ehrhardt Western Michigan University

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: The current Publication Manual of the American Psychological Association indicates that the sex, race/ethnicity, socioeconomic status, and disability status of research participants should be reported. The present study found that most (94.61%) of the manuscripts describing clinical interventions and published from 2013 through 2015 in five journals sympathetic to behavior analysis reported the sex of participants. Fewer such articles described participants’ disability status (68.86%), race/ethnicity (10.73%), or socioeconomic status (2.27%). Sex, disability status, race/ethnicity, and socioeconomic status were reported in 92.31, 64.04, 52.81, and 28.88% of the intervention articles published a special education journal sympathetic to behavior analysis from 2010 through 2015. Although there is general agreement that participant characteristics likely to influence responsiveness to the intervention being examined should be reported, there apparently is no agreement as to whether race/ethnicity, socioeconomic status, and disability status constitutes such characteristics. One purpose of this presentation is to encourage people who submit manuscripts to behavior-analytic journals, review those manuscripts, or read published articles, to consider which characteristics of participants merit reporting and the possible consequences of failing to consistently report those characteristics. The second purpose is to examine the implications of current reporting practices for implementing behavioral interventions in schools in the United States.