Program for lørdag 09-13


Symposium

Symposium: Begreper i atferdsanalysen

Terje Fredheim Ecura Bo og Habilitering

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 10:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: En vitenskap om atferd er helt avhengig av et presist språk. Dette symposiet vil ta for seg noen av begrepene, og drøfte praktiske og vitenskapelige aspekter ved de enkelte begrepene.

I dette symposiet vil dere få høre presentører som kan betgenes som «up and coming» i det norske atferdsanalytiske miljøet. De jobber alle innenfor det atferdsanalytiske miljøet i Norge, og anvender daglig prosedyrer som er basert på atferdsanalytisk teori. Samtlige bidragsytere er spesielt invitert til å delta.
Symposiet vil både være av teoretisk og praktisk art, og egner seg godt for alle som er nysgjerrige på hva som er siste nytt innenfor de begrepene som presentasjonen består av. Deltagerne kan forvente faglige fremlegg der begrep blir drøftet og diskutert, og det vil bli fokusert på praktiske og kliniske implikasjoner. Det settes av 20 minutter til hvert innlegg, og tid til noen få spørsmål eller kommentarer på slutten av hvert innlegg.


Klassisk betinging

Michelle Frøslev Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Klassisk betinging er en forklaringsmodell som kan vise hvordan frykt og fobier oppstår og utvikles, der i utgangspunktet harmløse stimuli endrer funksjon gjennom parring til å bli fryktfremkallende stimuli.

Atferdsanalysen sin forståelse av hvordan fryktresponser etableres gjennom klassisk betinging, og behandlingen for fobier har fått bredere utbredelse. Ulike behandlere i klinisk praksis der det behandles fobier er tilnærmingen bortimot det samme, men det anvendes et ulikt begrepsapparat.


Automatisk forsterkning – hva betyr det egentlig?

Joachim Skåren Sør-Aurdal kommune
Terje Fredheim Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Automatisk forsterkning innebærer forsterkere som ikke formidles av andre personer (Skinner, 1953). Det dreier seg med andre ord om responser som i seg selv produserer forsterkere, f.eks. ved lyden av musikk når man spiller på et instrument. I dette innlegget vil vi presisere definisjonen av begrepet og komme med eksempler på både negativ og positiv automatisk forsterkning. Det vil også drøftes om det er nødvendig med ytterligere analyser når funksjonelle analyser tilsier at responsen er opprettholdt av automatisk forsterkning.


Motivasjonelle operasjoner og setting hendelser; hvordan skille disse?

Einar Skyt Pedersen Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Gode funksjonelle analyser bør bestå av mer enn bare stimuluskontroll. Tilsynelatende like situasjoner med samme forsterkningsbetingelser kan gi vidt forskjellig utslag på atferd fra dag til dag både i behandingssituasjoner og i livet generelt. Som gode behandlere kan det være lurt å vite hvordan man best kan potensiere forsterkere. Motivasjonelle operasjoner og setting events er bakenforliggende faktorer som endrer vår atferd. Jeg forklarer begrepene, hva som skiller dem og hvordan vi best kan benytte oss av denne kunnskapen i behandling.


Høyere ordens klasse, behavioral cusp, pivotal responses, prerekvisitter; likheter og forskjeller

Raymond Johansen Allagi

Sammendrag: Denne delen vil ta for seg begrepene høyere ordens klasse, behavioral cusps, pivotal responses og prerekvisitter. Disse begrepene dekker noe av det samme, men blir til dels brukt i forskjellige sammenhenger. Fremlegget vil gi en kort innføring i begrepene, og deretter søke å avdekke om det er noen viktige forskjeller mellom begrepene, eller om det er forskjellige navn på samme fenomen. Og hvis det er overlappende fenomen, er det allikevel nyttig med forskjellige begreper?


Fri vilje

Karina Louise Andersen Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Begrepet fri vilje blir brukt i dagligtalen som om det er en selvfølge at vi vet hva begrepet innebærer, men hva er egentlig det å ha fri vilje? Ideen om en fri vilje hos mennesket har stått sentralt i filosofien og i de vestlig religionene i årtusener. Radikal behaviorismen utfordrer en lang tradisjon, en høyt verdsatt ide om menneskets frie vilje og evne til å fritt bestemme sin egen atferd. Fri vilje tar utgangspunkt i at individer i seg selv kan være årsak til atferd. Den ontologiske uenigheten fører til at spørsmålet om eksistensen av fri vilje blir ganske altomfattende. Det er således både politiske, religiøse og ideologiske argumenter som kommer i konflikt med hverandre fordi det går helt ned til hvordan man oppfatter verden. Når behaviorismen kritiseres for å anse mennesket som determinert og uten fri vilje er det en negativt ladet påstand som lett kan oppfattes som om mennesket blir kontrollert og dominert. Ved å sette seg grundigere inn i hva som ligger i behaviorismens syn på fri vilje og hva behaviorismen kan gjøre for å gi mennesket et følelse av frihet og glede vil kanskje kritikken mildne. Om ikke annet blir det da i det minste diskutert på et reelt grunnlag og ikke på myter og misforståelser.


Motkontroll

Knut-Aleksander Brath Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Innlegget vil omhandle ordet motkontroll (countercontrol). Skinner introduserte begrepet i «Science and Human Behavior,» som en egen funksjonell klasse innenfor sosial atferd. Når andre mennesker presenterer en aversiv situasjon vil motkontroll bli beskrevet som atferd som rømmer eller unngår den aversive stimuleringen, samtidig som det straffer eller ekstingverer kontrollørens atferd. Motkontroll kan være passiv i topografi, som for eksempel ignorering, eller det kan være aktivt som vold og trusler. Det skiller seg fra unngåelsesatferd fordi det utelukker forsterkning av forsterkning av kontrollørens aversive stimulering.

Å ta motkontroll til etterretning kan hjelpe oss å identifisere når personer er underlagt aversive stimuli. Det vil si oss noe om interaksjonen mellom sosiale parter, og bidra til en eventuell endring av disse slik at prediksjon og kontroll øker for alle parter. Det er tilsynelatende lite studert, men et regelmessig brukt begrep som fortjener en tydeliggjøring slik at det kan tas i bruk effektivt eller avfeies til gode for andre, bedre alternativ.

Innlegget vil inneholde teoretisk gjennomgang begrepet motkontroll som inkluderer en gjennomgang av litteratur, skillet mellom kontroll og ulike funksjoner av atferd, motivasjonelle operasjoner, og tradisjonelle forklaringsmodeller for lignende begrep. Det vil også være en kort gjennomgang av eventuelle behandlingsmetoder, samt visning av videoklipp som viser atferd med den mulige funksjonen kontroll.


Forelesning

Regresjon av selvstendighet i matsituasjon for å endre motivasjonelle betingelser av utfordrende atferd

Gro Fossnes Omsorgspartner AS
Ronillo Calderon Omsorgspartner

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;KHOL kap.9

Tid og sted: Lørdag 10:15-11:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Forelesningen omhandler en mann i 20 årene med diagnosen infantil autisme. Han har vedtak etter KHOL kap.9.
Han har hatt en vanskelig hverdag preget av høy forekomst av utfordrende atferd og lite aktivitet. Han har i større grad vært hjelpavhengig og mye av arbeidet rundt han har hatt som mål å gjøre han mer selvstendig. Spesielt spisesituasjonen var problematisk og var preget av en høy forekomst av utfordrende atferd. Kartlegging viste et ujevnt næringsinntak, og uforholdsmessig lange måltider der han ofte spiste lite eller ingenting. For å endre på denne situasjonen ble det bestemt at han over en periode skulle mates (regresjon i forhold til selvstendighet). Det var samsvar mellom registreringer av utfordrende atferd og lite matinntak. Det var derfor rimelig å anta at ubehag ved sultfølelse, eller lavt blodsukkernivå kunne være en medvirkende årsak til utfordrende atferd.
Det legges fram bruk av funksjonell analyse i forhold til utfordrende atferd.
Det legges fram grafiske framstillinger av aktivitetsnivå, samt utfordrende atferd.
Det er benyttet et AB-design på tiltak.


Forelesning

Effektiv og målrettet opplæring av personalgrupper

Marion Kilde Bydel Grorud
Ole Kristian Storli

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Funksjonell analyse;FAK-analyser;Personalopplæring

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: En oppfølging av fjorårets innlegg om «Opplæring av en personalgruppe i FAK skjema» der nye resultater og erfaringer blir fremlagt. Innlegget vil også ta for seg hvordan vi har arbeidet videre med kompetansehevende tiltak innenfor målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Det har vært viktig at tiltakene skal være enkle og praktiske og kunne gjennomføres i en travel hverdag. Vi har benyttet oss av kompetansetest for å kartlegge kompetansenivå og skreddersy tiltakene mot behovene i personalgruppa.


Forelesning

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - "....det har vi ikke tid til!"

En innføring i kunnskapsbasert praksis -hva er det - og hvordan får vi det til i praksis?

Hege Berge
Evelyn Skalstad Utviklingsenheten Skap gode dager Drammen kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Formålet med presentasjonen er å gi en innføring i hva kunnskapsbasert praksis er og viktigheten av å ha en kritisk holdning til egen praksis. Videre belyses hvordan man med enkle grep kan stille de gode kliniske spørsmålene som gir grunnlag for grundige databasesøk. Vi vil gi en kort gjennomgang av de mest sentrale databaser for søk etter relevant faglitteratur og vise hvordan vi kan gå fram i søkeprosessen. Spørsmålet om hva som skal til for å vurdere om en artikkel er god eller dårlig vil kort bli gjennomgått. Avslutningsvis vil vi ta for oss hva som kan hemme og fremme implementering av ny praksis og/eller retningslinjer.


Forelesning

Bruk av NCR for å motivere en dame med diagnosen utviklingshemming og bipolar affektiv lidelse opp av sengen – en casepresentasjon.

Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Marit Lindberg Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:45-13:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler en 55 år gammel dame med diagnosen utviklingshemming og bipolar affektiv lidelse. Hun er også delvis inkontinent for urin og avføring. Det ble sendt en henvisning til spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i at tjenesteyterne beskrev store utfordringer med å motivere tjenestemottaker opp av sengen. Dette hadde medført liggesår som krevde daglig sårstell, som det var vanskelig å få gjennomført. Det var også utfordringer i å få gjennomført skift/ stell, spesielt i seng, samt ta medisiner og inntak av næring.
Diagnosen bipolar lidelse har hun hatt siden ungdomsårene. Denne diagnosen medfører store svingninger i stemningsleie og bistandsbehovet varierer med hvilken fase/stemningsleie hun er i.

Presentasjonen tar for seg metoden NCR, kartlegging, målvalg og resultater basert på en enkel A-B design.


Forelesning

CRAFT

Behandling riktad till personer som har en anhörig med ett missbruk.

Lisa Katarina Bäckman

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Rusmisbruk;CRAFT;Behandling av pårørende

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) är en manualbaserad modell som utgår från CRA (Community Reinforcement.) CRA riktar sig till personer som har ett missbruk medans CRAFT vänder sig till personer som har en anhörig med ett missbruk.

CRAFT bygger, så som CRA, på uttalat operanta principer och betydelsen av att fokusera på positiv förstärkning. CRAFT har som mål att hjälpa anhöriga att förbättra sin egen livskvalite, påverka sin anhöriga att missbruka mindre, samt att få denne att söka hjälp för sitt missbruk.

Föreläsningen går igenom CRAFTS olika behandlingsmoduler. Det beskrivs bland annat hur man lär ut funktionell analys, samt hur anhöriga kan använda sig av positiv förstärkning, negativ förstärkning och till viss del naturligt negativa konsekvenser, för att påverka sin anhöriga. Andra centrala moduler som ingår och tas upp är bland annat kommunikationsfärdigheter, hur man hanterar våld och förbättring av den anhöriges livskvalitet

Kort kommer också ett aktuellt forskningsupplägg kring web-baserad CRAFT beskrivas.


Forelesning

Lavaffektiv tilnærming for å redusere selvskading og utagerende atferd hos ung mann med autisme og utviklingshemming

Nina Nicolaisen Stavanger kommune
Leif Ivar Ulvestad Stavanger kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Vår arbeidsplass har etter overtagelse av avlastningstilbudet og etter hvert dagtilbudet for en ung mann med autisme og utviklingshemming utviklet et tilbud sentrert rundt lav-affektiv (low-arousal) tilnærming for å redusere problematferd. Lavaffektiv tilnærming er utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi og anvendt atferdsanalyse og hovedpunkter er; færre krav og forventninger fra de ansatte som kan skape konflikter, unngå triggere som kan virke aktiverende og utfordring av ansattes antagelser om hvordan utfordrende atferd skal håndteres. Lavaffektiv tilnærming bygger på en grunnforståelse der troen på mennesker og dets verdi i seg selv, styrer både tjenestetilbudet og tilretteleggelsen av det. Presentasjonen omfatter tilbudet til en ung mann som mottar dagtilbud og avlastning ved boligen. Vi vil ha en gjennomgang av teori og hvordan vi tar i bruk lavaffektiv tilnærming for å redusere problematferd, og hvorfor vi mener dette har bidratt til reduksjon av problematferd. Eksempler på utforming av tilbudet vil bli fremlagt og statistikk på bruken av tvang etter kap. 9.


Forelesning

Funksjonell behandling av alvorlig utfordrende atferd

Joakim Schärer Østhus Tynset kommune
Bente Buraas Tynset Kommune
Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Hedmark
Stein Modig Andersen Habiliteringstjenesten i Hedmark

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen beskriver funksjonell behandling av utfordrende atferd hos en kvinne i 20-årene med moderat psykisk utviklingshemming. Tiltakene ble iverksatt i et bofellesskap i Tjenesten for funksjonshemmede i Tynset kommune. DRA og funksjonell kommunikasjonstrening, med fokus på opptrening av mand-funksjoner, blir presentert. Videre beskrives metoder for målrettet miljøarbeid. Arbeidet med å samkjøre personalgruppen blir beskrevet. Betydningen av samarbeidet med Habiliteringstjenesten i Hedmark blir også belyst.
Vi jobbet med 13 ulike utfordrende atferder - samtlige har hatt en kraftig reduksjon. Det vil bli presentert data over forekomsten til noen av atferdene, og reduksjonen av disse. Problemstillinger i gjennomføringen av arbeidet blir drøftet.


Forelesning

Opp og frem!

Fra massive inngripende tiltak til eksemplariske forebyggende tiltak - En case om reduksjon av bruk av makt og tvang

Simon Laursen Aberia PROFF
Nils Arne Skontorp Andersen
Per Håkon Henriksen

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: En casepresentasjon der bruker tidligere ble utsatt for betydelig bruk av tvang og makt. Tvangsbruk ble søkt hjemlet i Kap 9, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilnærmingen var preget av behov for fysisk kontroll, stimulusfattig miljø og mangel på en meningsfylt hverdag. Fokus på fysisk kontroll ble endret til «opp og frem". Ved hjelp av forebyggende arbeid, endret tilnærming og miljøtilpasninger ble behovet for bruk av tvang og makt redusert fra opptil 1500 forekomster årlig til 11. Vi presenterer grunnlaget for endringene og hva arbeidet består av. Vår forståelse av andre løsninger, forebyggende arbeid og miljøtilpasninger redegjøres for. Presentasjonen vil bruke film og bilder med eksempler til mulig etterfølgelse og inspirasjon for andre.


Symposium

Symposium: Pivotal Response Treatment

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Pivotal Response Treatment;Foreldreveiledning;

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjellhall 1)


Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment

Marcus Drange Hansen Kapellveien habiliteringssenter
Mari Østgaard Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: I følge Regional strategiplan for pasient og pårørendeopplæring 2013-2016 (HSØ) skal det «satses betydelig på opplæring av pasienter og pårørende slik at mennesker med langvarige tilstander/kroniske lidelser kan ha en mer aktiv rolle i egen behandling og omsorg»

«Pasient og pårørende opplæring er ifølge spesialisthelsetjenesteloven, en av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver på lik linje med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og forskning»
Viktigheten av foreldrenes rolle som samarbeidspartnere er vektlagt i de fleste opplæringsprogrammer for barn med autismespekterforstyrrelser. Også i Pivotal Response Treatment vektlegges involvering av familien og opplæring av foreldre. I Pivotal Response Treatment tilrettelegges det for læringsmuligheter i barnets naturlige miljø.

Presentasjonen viser opplæring av foreldre, til førskolebarn med autisme, i språktrening basert på PRT og sier noe om omfang av opplæringen av foreldrene, viktige elementer og erfaringer gjort. Det vil vises film fra opplæringen/veiledningen av foreldrene.


PRT Foreldreprogram

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Sammendrag: Pivotal response treatment (PRT) foreldreprogram er et gruppebasert opplæringsprogram for foresatte til små barn med autismespekterforstyrrelser, og tilbys som et supplement til EIBI ved Glenne regionale senter for autisme. Programmet har som mål å lære foresatte å anvende motivasjonelle strategier fra PRT overfor barna og på denne måten kunne presentere funksjonelle læringsmuligheter gjennom daglige aktiviteter og gjøremål. I presentasjonen gjøres det rede for evidensen programmet baserer seg på og de ulike elementene i programmet.


Pivotal Response Treatment (PRT) – målvalg og kartlegging

Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus - Ullevål

Sammendrag: Pivotal Response Treatment (PRT) er i flere oppsummeringer definert som en kunnskapsbasert atferdsanalytisk behandling og opplæring for barn med autismespekterforstyrrelser. PRT vektlegger fokus på definerte kjerneområder, opplæring i naturlige miljø og stor nettverksinnvolvering. Fokuset på kjerneområdet motivasjon og fokuset på implementering i naturlig miljø og rutiner fordrer operasjonaliserte, målbare og individuelt tilpassede målsettinger og kartleggingsstrategier.

Forelesningen vil belyse strategier for kartlegging som grunnlag for målvalg innen PRT.


Initiering med utgangspunkt i Pivotal Response Treatment

Marcus Drange Hansen Kapellveien habiliteringssenter
Mari Østgaard Kapellveien habiliteringssenter

Sammendrag: Når barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har ervervet en del ord og setninger vil benyttelsen av ordene for å skaffe seg ny informasjon og som en ren glede til sosialt samvær være viktige mål. For barn med autismespekterforstyrrelser skjer ikke dette alltid automatisk. Ofte er barnas kommunikasjon begrenset til mands for aktiviteter, leker, mat, unngåelse av ulike aktiviteter. Koegel & Koegel (2012) mener at initiering er så viktig at de kaller det et pivotalt område. Når vi trener initiering vil uhensiktsmessig atferd reduseres i omfang, barna får utvidet verbale funksjoner, barna lærer viktig ny atferd og får ny informasjon. Initiering er sosial atferd og “long-term outcome” er langt bedre når barnet initierer interaksjon med andre mennesker regelmessig (Koegel & Koegel, 2012). Forelesningen vil omhandle det pivotale området initiering og noen eksempler på opplæringen vil bli demonstrert gjennom video.


Symposium

Symposium: Miljøarbeid med høy kvalitet – eksempler på atferdsanalytisk praksis basert på Sjekklisten (Løkke & Salthe, 2012)

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Målrettet miljøarbeid;Utfordrende atferd

Tid og sted: Lørdag 10:00-13:00 (Nystølsfjellet)


Sjekklisten for målrettet miljøarbeid

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Sjekklisten for målrettet miljøarbeid (Løkke & Salthe, 2012) inkluderer de syv kjente dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse og vesentlige momenter i forskningsprosessen. Antakelsen er at Sjekklisten fører til god kvalitet på miljøarbeidet. Symposiet inneholder innlegg som enten via empiri, eller systematisk tenkning, utforsker antakelsen om at Sjekklisten faktisk fører til god kvalitet på habiliteringen eller avdekker betingelser for godt miljøarbeid.


Verdi for hvem?

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Den første av de sju dimensjonene i anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf & Risley, 1968) sier oss at arbeidet skal omhandle endringer som har betydning for personen selv En viktig del av mål- og tiltaksarbeid er å vurdere brukers og andre parters interesser i form av verdier, ønsker og problemoppfatninger. Presentasjonen omhandler en voksen dame med alvorlig psykisk utviklingshemming som bruker mye tid på det som kan oppfattes av andre som sære interesser. Innlegget presenterer de involvertes verdier og ønsker samt kortsiktige og langsiktige konsekvenser.


En sak uten gode data, men god effekt

Elin Nøkleby Andreassen Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Fremlegget omhandler en dame i slutten av 20-årene med moderat utviklingshemming, diabetes og dysfagi og omfattende tilsyn ved spising. Tiltaket innebærer en enkel form for avtalestyring med servering av mat med tilpasset konsistens og aksept av blodsukkermåling.


Akseptering av tjenester

Gry Glorvigen Akershus universitetssykehus HF
Vårin Glorvigen Akershus Universitetssykehus

Sammendrag: Målet med tiltaket var at deltakeren, en ung dame med alvorlig utviklingshemming og fysiske tilleggsproblemer, skulle ta imot tjenester og akseptere krav. Tiltaket innebærer en dagsplan med bilder. Saken er sammensatt og effektene uklare.


Overvekt: Normative vurderinger og empirisk støtte for tiltak

Thuva Dyve Furuseth

Sammendrag: Fremlegget innebærer en drøfting av normative premisser før tiltak og en oversikt over evidenslitteraturen.


Intervallregistrering, permanente produkter og planlegging av registrering

Rune Tverberg

Sammendrag: Innlegget innebærer forslag til enkle fremgangsmåter for å oppnå reliable data. Eksempler på registreringsmetoder vises og fordeler og ulemper diskuteres.


Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse og omsorgstjeneste, til pasient/brukerens beste?

Gry Glorvigen Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Innlegget har fokus på forsvarlige tjenester og behandlingsintegritet.


En sak med alvorlig problematferd

Karianne Tviberg Akershus universitetssykehus HF
Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Innlegget dreier seg om en voksen mann moderat utviklingshemning, alvorlige psykiatriske diagnoser, gjentagende ringing til legevakt og fremmed med trusler om suicid og farlig atferd. Tiltaket omfatter tverrfaglig utredning inkludert funksjonell analyser som antyder positiv forsterkning i form av oppmerksomhet. Intervensjonen innebærer tett oppfølging, dagsplanstyring, «boardmaker» med tegnøkonomi. Tiltaket virker så det suser; data er fremstilt i et AB-design behandlingsintegritet er ivaretatt.


En sak med gode data - og god effekt

Anita Grønvold Akershus Universitetssykehus

Sammendrag: Fremlegget omhandler en dame i 30 årene med Rett syndrom og mye generell uro. Intervensjonen er preget av tverrfaglig samarbeid, medikamentell behandling, og bildedagsplan med musikk. Effekten er målt som nedgang i problematisk atferd og kortere reaksjonstid. Observatørenigheten er god og måling av behandlingsintegritet er utviklet over tid.


Symposium

Symposium: Dyremodeller på atferd: Hva kan vi lære av det?

Espen Sjøberg OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Dette symposiet tar for seg dyremodeller som blir brukt til å fremme læring av menneskelig atferd. Vi går gjennom fordeler og ulemper ved bruken av dyremodeller i eksperimentelle og konseptuelle kontekster. Det diskuteres hvordan atferd kan måles i dyr, spesielt i henhold til hvordan man måler variasjon og analyserer data fra slike eksperimenter. Videre diskuteres det hvorvidt slike metoder er pålitelige, og om funn i laboratoriet kan generaliseres til mennesker. Vi henviser til eksempler på atferdseksperimenter på dyr, samt studier på mennesker som har grunnlag fra eller implikasjoner for dyremodeller. Metodene, konseptene, og eksperimentene blir diskutert fra et atferdsanalytisk ståsted, med vektlegging på hvilke kunnskaper vi kan forvente å lære gjennom bruken av dyremodeller.


Bruk av dyremodeller for å studere grunnleggende atferdsprosesser, blant annet etablering av betingede forsterker

Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: B. F. Skinners empiriske arbeid utviklet seg fra tidlige studier av rotters atferd i labyrinter til forskning av «frie operanter» ved at dyrene i såkalte operantkammere nå kunne respondere i sitt eget tempo. Ved bruk av operantkammer eller «Skinnerboks» kunne Skinner utføre nøyaktige eksperimentelle undersøkelser av for eksempel effekten av ulike forsterkningsskjemaer på frekvensen av atferd hos rotter og duer og demonstrere empiriske sammenhenger mellom atferd og miljø (stimuli). Skinners konsept om operant betinging er veletablert og av betydning for flere anvendte/kliniske behandlingsformer innenfor psykologien så vel som i anvendt atferdsanalyse. Til tross for at det nærmer seg hundre år med eksperimentelle undersøkelser er det fortsatt relevant å benytte dyremodeller for å evaluere etablerte sannheter og for å vinne ny kunnskap om grunnleggende atferdsprosesser som for eksempel betingede forsterkere. Eksperimenter med bruk av dyremodeller for å sammenligne effekt av og utvikle bedre prosedyrer for etablering av betingede forsterkere vil presenteres og diskuteres.


Et atferdsanalytisk perspektiv på prososial atferd

Magnus Blystad OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: I de siste årene har det blitt gjort forskning på bruk av rotter som en dyremodell for prososial eller empatisk atferd. Dette ble startet med publiseringen av en studie fra Chicago, USA, i 2011 hvor forskerne hevdet at rottene deres valgte å hjelpe en artsfrende tilsynelatende uten å gagne noe selv. Senere har andre gjort lignende forsøk. Muligheten for å bruke en dyremodell for prososial/empati-lignende atferd åpner for nye eksperimenter for å undersøke effekten av for eksempel medisiner mot lidelser med en klar sosial komponent. Men hva slags atferd har de faktisk observert i dyremodellstudiene? Tidlige funn fra disse studiene vil bli diskutert i et atferdsanalytisk lys og vi vil så beskrive vårt PhD prosjekt som tar for seg etterprøving og videreutvikling av disse resultatene.


Systematisk analyse av SHR modellen

Espen Sjøberg OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Spontaneous Hypertensive Rat (SHR) er en validert modell på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Modellen blir evaluert gjennom systematisk review og meta-analytiske metoder. Preliminære resultater viser at i studier på impulsivitet er SHR modellen ikke en effektiv refleksjon av ADHD symptomer, da SHR rotter viser samme atferdsavvik som kontrollgrupper. Forskjellige forklaringer på dette diskuteres. Det vektlegges at systematiske analyser kan være viktige metoder i å vurdere hvorvidt resultater fra dyremodeller kan generaliseres til mennesker, og bidra til vår forståelse for menneskelige lidelser.


Cooperation and meta-contingency procedure in rats

Lucas Couto de Carvalho Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingunn Sandaker OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: Experimental analysis of culture may investigate independent variables involved in two levels of selection: Individual and cultural. Experimental analysis of individual behavior are well established in the field of Behavior Analysis, and its basic principles are used to explain the evolution of cultural practices (e.g., Biglan, 1995; Skinner, 1953). Experimental analysis on a cultural level of selection is still in its early stage, however. Many of the published material reported in the literature for the experimental study of cultural selection are on human participants. The current work is aiming to present a preparation designed to study group behavior using non-human animals.


Logiske feilslutninger i dyremodeller

Espen Sjøberg OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Dyremodeller på menneskelig atferd lider av analogi-problemer, hvor resultater fra dyrelaboratoriet antas å reflektere menneskelig atferd. Forskning på dyremodeller legger mye vekt på face validity, som er hvorvidt dyrene på overflaten ser ut til å vise samme atferdsavvik som mennesker, sammenlignet med kontroller. Det diskuteres hvorvidt vi kan tillate å trekke konklusjoner om menneskelig atferd basert på empiriske dyrestudier. Det argumenteres at dyrestudier ikke er replikasjoner av menneskelig atferd, men heller rekonstruksjoner, som begrenser hvor mye kunnskap om mennesker vi kan lære gjennom dyremodeller.


Forsterkning av variasjon - hemmende eller fremmende for læring hos dyr og mennesker?

Siv Kristin Nergaard OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Grunow og Neuringer (2002) viste at rotter som fikk forsterkning for å variere lærte en vanskelig sekvens, mens rottene som ikke fikk forsterkning for å variere ikke lærte den samme sekvensen. Deres konklusjon var derfor at forsterkning av variasjon var fornuftig ved læring av vanskelig atferd. Maes og Goot (2006) forsøkte å replikere studien med mennesker, men endte opp med motsatt resultat. Jeg vil diskutere disse funnene med bakgrunn i forskjeller i prosedyre og regelfølging. Jeg vil også å se nærmere på overføring av resultater fra dyre-eksperimenter til menneskelig atferd ut ifra molar og molekylær analyse.


Molar or molecular?

Rasmi Krippendorf Uavhengig forsker/MathEasy

Sammendrag: In the study of variation, measurements are often gathered on a set of responses, and not on single responses, and usually on only two to four operanda. The difference between recording data per response versus per groups of responses is illustrated by a practical example, and the instant cluttering of data obtained from the former method is shown.


ADHD i lys av ulike vitenskapsteoretiske rammeverk

Line Flatebø Widmark

Sammendrag: Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) er en atferdsforstyrrelse som rammer 3-5% av barn i skolealder . Det finnes flere teorier vedrørende hva som forårsaker ADHD-symptomer. Eksekutive Funksjoner-Teori ( EF ), Kognitiv Energisk-Teori ( CET ) og Dynamic Developmental-Teori ( DDT ) er temporære teorier om ADHD, som representerer ulike metateoretiske rammeverk og skiller seg i syn på etiologi og patogenese. EF og CET er kognitive teorier, altså basert på mekanistisk, dualistisk vitenskapsfilosofi, og omfavner beskrivelse og prediksjon som epistemologiske kriterier. DDT er en helhetlig tilnærming som kombinerer nevrobiologi og atferdsanalyse. Teoriene vil bli diskutert i lys av radikal behavioristisk pragmatisk kontekstuell metateori, med vekt på utslag etiologi, epistemologi og behandling.


SHR: Video-analyser av atferd som supplement til analyser av spaktrykk

Espen Borgå Johansen OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) er en atferdsforstyrrelse kjennetegnet av oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. I følge the Dynamic Developmental Theory (DDT) er ADHD-symptomene forårsaket av endrete forsterker-effekter og mindre effektiv ekstinksjon av atferd. Spontant hypertensive rotter (SHR) er den best validerte dyremodellen for ADHD, og effekter av forsterkere på operasjonaliseringer av symptomene har vært studert i operantkamre der avhengige variabler vanligvis har vært spaktrykk. Video-opptak av atferd under operant testing gir flere interessante atferdsmål i tillegg til spaktrykking, inkludert bevegelsesmengde og -mønster, akselerasjon, fart, og retning. Disse målene viser klare forskjeller mellom SHR og kontroll-rotter og er også svært sensitive i å påvise effekter av uavhengige variabler som e.g. miljøgifter (PCB) og Omega-3 tilskudd. Video-analyser av atferd under operant testing vil bli diskutert som et mulig supplement til tradisjonelle analyser av spaktrykk.


Forelesning

Using Pouched Rats to Detect Landmines and Tuberculosis: Research Findings and Practical Applications

Alan Poling Western Michigan University

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: For more than a decade, APOPO, a Belgian NGO headquartered in Tanzania, has used scent-detecting giant African pouched rats (Cricetomys) to detect landmines and other explosive remnants of war and to detect human tuberculosis. APOPO has also explored other potential humanitarian applications of the rats. For several years, my students and I have worked with other APOPO personnel to ascertain how well the rats perform in detecting landmines and in finding tuberculosis, to devise strategies to increase the rats’ effectiveness and efficiency, and to extend the range of valuable services they can provide. This presentation summarizes how APOPO uses the rats and what we have learned about them.