Program for lørdag 15-18


Symposium

Symposium: Selection by Consequences

Espen Sjøberg OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Dette symposiet reflekterer spesialutgaven til Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse i 2016 som omhandler Skinner sin artikkel i Science, med tittelen "Selection by Consequences". Artikkelen presenterer evolusjonen av atferd fra et atferdsanalytisk perspektiv, og hvordan operant betinging er en sentral mekanisme i utviklingen av atferd i mennesker og dyr. Vi presenterer kommentarer, kritikk, og historiske synspunkter på Skinner sin artikkel etter 35 år. Symposiet reflekterer forskere fra forskjellige institusjoner og land, med forskjellige synspunkter på Skinner's teori.


Det empiriske grundlag for Skinner’s argumenter om Selection by Consequences

Iver H. Iversen University of North Florida

Sammendrag: Skinners tidlige basale forskning med rotter, der dannede grundlaget for hans senere udtrykte meninger om kognition, kultur og udvikling, vil blive gennemgået i hovedtræk. Specielt vil der blive gjort opmærksom på Skinners gentagne påmindelser om, at en enkelt forstærkning er tilstrækkelig til at forandre adfærd på kort sigt, altså inden for en kort tidsperiode på et par minutter. Det vil blive berørt, at udslukningskurver havde stor betydning for Skinners fortolkning af adfærd. At adfærd kan forekomme i stor udstrækning under udslukningsprocedurer uden direkte påvirkning (såkaldt ”pure behavior”) betyder, at adfærden skyldes tidligere påvirkninger qua forstærkende konsekvenser inden udslukningsproceduren. Der vil blive redegjort for, hvad Skinner mener med at sige, at ”operant conditioning occurs at a speed at which it can be observed from moment to moment”. Det er vigtigt for forståelsen af Skinners argumenter i hovedartiklen, at man er klar over Skinners empiriske baggrund, der blev dannet i hans tidlige forskning ved Harvard Universitet i 1930erne.


Variasjonens rolle i seleksjon ved konsekvenser

Line Flatebø Widmark

Sammendrag: Seleksjon er mekanismen bak endring i alle systemer der liv er involvert, være seg det er utvikling av arter, atferd eller kulturer, som beskrevet i Skinners Selection by Consequences (1981). For at en seleksjonsprosess skal kunne finne sted må noen bestemte forutsetninger være til stede: et varierende miljø og en seleksjonsenhet med evne til variasjon, reproduksjon og retensjon. Analoge prinsipper for seleksjon beskrives på tvers av fylogenetisk, ontogenetisk og kulturelt nivå, men kilder til variasjon i atferd er et område hvor behovet for empiri og konseptuell diskusjon er stort, og vil bli drøftet i presentasjonen.


Kulturell seleksjon: gruppekontingenser, co-operanter og kjernepraksiser

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Noen poenger i Skinners artikkel Cultural Selection fra 1981 blir kommentert. Det gjelder poenget om at kulturell seleksjon ikke kan sees mens den pågår og videre poenget om at at seleksjonsbetingelsene selv ”utvikler seg” som følge av operant og kulturell utvikling. Det vil bli gitt eksempler på småskala, mellomskala og storskala eksperimenter innen kulturell seleksjon i form av gruppekontingenser og co-operanter fra en periode før Skinners artikkel, samtidig med artikkelen og i perioden etterpå. Noen kjernepraksiser som kan anvendes i både operant og kulturell seleksjon beskrives. En praksis på småskalanivå som inneholder flere kjernepraksiser som synes å støtte antagelsen om at seleksjonsbetingelsene utvikler seg.


Unifying Cultural Analysis: An Evolutionary/Selectionist Approach

Kalliu Carvalho Couto
Ingunn Sandaker OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag: In Selection by Consequences, Skinner (1981) described a causal model to explain natural selection, shaping of individual behavior and the evolution of cultures. This causal model is at the core of Behavior Analysis and may serve as a point of departure for communication with other fields of study. At the individual level, knowledge produced by Behavior Analysis has led to effective technology of intervention and greatly improving the methodology of interventions in various areas such as education, organizations and clinical settings. However, methods focusing on individuals, families and small groups have limited success when applied to large-scale issues (Biglan, 1995). We are still challenged on how to effectively influence social issues generated by large populations, such as pollution, crime control, global warming, drug abuse, academic failure. Fortunately, in the last 40 years a variety of fields of study (e.g. Behavior Analysis, Behavioral Economics, Evolutionary Biology) have worked to produce and improve a technology of intervention in the third level of analysis (cultural). In this paper, we will discuss how an evolutionary/selectionist perspective may unify cultural analysis from different perspectives.


Evolusjon og atferd: Evolusjonspsykologi, læring, og kritisk analyse av Selection by Consequences

Espen Sjøberg OsloMet - storbyuniversitetet
Leif E.O. Kennair NTNU

Sammendrag: Selection by Consequences blir gjennomgått fra et kritisk ståsted, med fokus på operant seleksjon og læringspsykologiens påvirkning av evolusjonspsykologi. Det Skinner definerer som operant seleksjon lider av svakheten av at arvemekanismen om overførsel fra foreldre til avkom ikke er tydelig definert, med unntak av når kulturell overførsel er brukt, slik som i mennesker og arter hvor foreldre fungerer som lærer. Vi argumenterer for at operant betinging er en mekanisme som kan forårsake variasjon som går gjennom naturlig seleksjon. Kulturell seleksjon lider av mangelen på en definerbar enhet av seleksjon, og kan hovedsakelig kun forklares via gruppeseleksjon. Gjennom artikkelen uttrykker Skinner også omstridte syn som naïv gruppeseleksjonisme, som innebærer at naturlig seleksjon kan velge ut egenskaper som er best for arten. Operant betinging og kulturell overførsel er allikevel aktuelle temaer innenfor moderne evolusjonsteori, hvor operant betinging er en mekanisme som tillater atferdsvariasjon innenfor en art, og kulturell seleksjon kan til en viss grad brukes innenfor moderne menneskelige kulturer. Videre diskuterer vi hvordan læringsteorier passer inn sammen med feltet evolusjonspsykologi, og hvordan det er et feilaktig inntrykk av at feltene motstrider hverandre. Vi foreslår at læring ikke er en forklaringsmodell hvis begrepet «læring» ikke klart defineres.


An Interdisciplinary Behavior-Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology - Advantages and Challenges (Revised edition)

Øystein Vogt OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: An interdisciplinary behavioral science that places behavior analysis as the seamlessly interconnecting discipline between evolutionary biology and cultural anthropology is preferable to the current paradigm of cognitivist evolutionary psychology. Nevertheless, evolutionary psychology has some strong qualities, particularly a modular multi-adaptation perspective that emphasizes domain-specific adaptations. A synthesis between this and the domain-general emphasis on operant selection in behavior analysis is proposed. On the other hand, evolutionary psychology in its current form holds on to an implausible monopoly on creativity, by limiting acknowledgement of legitimate selection processes to natural selection alone. Natural selection initially prepares the organism for environments that resemble past environments. The mismatch hypothesis, central to evolutionary psychology, highlights this insight, but the mistake made by evolutionary psychologists is to assume that there has not been significant differential phylogenetic selection for a remedy to this initial blind spot inherent in natural selection itself. A better, much more plausible assertion is that there has been tremendously strong selection for any capacities that promote adaptation to current, novel environments, most notably learning and social, cultural learning. Interdisciplinary behavior analysis potentially refines and transforms the "mismatch" hypothesis that is prevalent in evolutionary psychology, and accounts for cultural novel adaptive complexity in a way that evolutionary psychology does not and cannot. Parallel to causal categorical distinction between proximate and ultimate causes within ontogeny, one may also distinguish between ontogenetic behavioral replicators and interactors. This distinction in turn also enables a better understanding of the relationship between domain-specific and domain-general phylogenetic behavioral adaptations.


Forelesning

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang

Hvordan kvalitetssikre minst mulig inngripende tiltak

Pål-Erik Ruud Verge Opplæring AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Bruk av fysisk makt og tvang er et fagområde med mangelfull faglig forankring. Mangel på kompetanse og forskning gjør det utfordrende å utvikle generelle standarder og krav til faglig forsvarlighet. Bruk av makt og tvang påvirkes av juridiske rammer, behovet for funksjonelle metoder, forebyggende behandling/miljøterapi, og etikk. Presentasjonen har som formål å formidle kunnskap, erfaring, og status relatert til evidensbasert forskning. Målgruppe for presentasjonen er yrkesgrupper som berøres av spørsmål knyttet til fysisk bruk av makt og tvang, spesielt bolig, skole, psykiatri, barnevern og demensomsorg, men også spesialisthelsetjeneste, habilitering og fylkesmenn. Det legges opp til dialog med deltakerne for konkrete spørsmål.


Forelesning

"Hva bruker du den til...?"

Nettvaner og uvaner blant pasienter ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag...

Bernt Barstad Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag
Frode Dragsten Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Sosiale medier;

Tid og sted: Lørdag 15:00-15:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Vaner (og uvaner) blant utviklingshemmede i bruk av internett, sosiale medier og apper er et økende problem. Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har gjennomført en undersøkelse med fokus på bruk av data og sosiale medier og bygger på semistrukturert intervju, samt fokusgruppeintervju i kjølvannet av kartleggingsperioden. Presentasjonen beskriver undersøkelsen, bakgrunnen og resultater fra denne. Blant annet kom det fram at flere ønsker hjelp til å få endret sine vaner.


Forelesning

Kognitiv behandling av sinne hos personer med utviklingshemning

Bernt Barstad Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Sinnemestring;Utviklingshemning;Kognitiv atferdsterapi

Tid og sted: Lørdag 16:00-16:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har i samarbeid med Kompetansesenteret på Brøset (v/ Erik Søndenaa) prøvd ut et program for individuell behandling av sinne hos personer med utviklingshemning. Programmet bygger på kognitiv atferdsterapi og er utviklet i England av prof. John L. Taylor ved Northumbria University, som kan vise til gode resultater hos utviklingshemmede anbragt i institusjon. Metoden har klare elementer fra blant annet ART. Felles for de vi så langt har prøvd dette programmet på, er at deltakerne ikke fungerer i grupper. Forelesningen beskriver prosjektet, og drøfter hvorvidt et slikt program kan ha effekt under norske forhold og rammebetingelser.


Forelesning

Anvendelse av fagprinsipper i et styringssystem

Endika Marques Barril Oslo kommune
Petter Lotherington Oslo kommune
Marius Sørby
Madeleine Langsholt Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utfordrende atferd;Utviklingshemning;Dagsplanstyring;

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen omhandler en gutt i 20 årene med diagnose utviklingshemning og epilepsi. Gutten bor i kommunal bolig med heldøgns bemanning. Gutten har over lenger periode vært passiv og i stor grad unngått samhandling med personalet gjennom blant annet å isolere seg selv og fremvise utagerende verbalatferd og fysiske angrep. Han har begrensede egeninitiativ til utføring av spesielt ADL oppgaver, men også aktiviteter og andre nødvendige oppgaver. Tidligere styringssystem har ikke gitt ønsket effekt og det er utarbeidet et nytt personalstyrt system basert på Premacks prinsipp i samarbeid mellom dagsenter, bolig og habiliteringstjenesten. Presentasjonen vil vise anvendelsen av negativ forsterkning, differensiell forsterkning og premacks prinsipp i ett og samme styringssystem.


Forelesning

Opp og hopp!

Tiltak mot vegring i morgensituasjon

Silje Helen Berntsen Skedsmo kommune
Per Stefan Myhrer Skedsmo kommune
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Utviklingshemning;Utfordrende atferd;Tvang og makt;

Tid og sted: Lørdag 15:00-15:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Hans er en mann i 20 årene med Down syndrom og psykisk utviklingshemming. Hans viste en stadig økende vegring mot å stå opp om morgenen, noen dager ble han liggende hele dagen. Det var også en økning av selvskading. Casepresentasjonen inneholder data fra før og etter igangsatt tiltak. Tiltaket innebærer et vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 på bistand til å stå opp om morgenen. Også tiltak bestående av prompting og attraktive aktiviteter i dagsplan ble benyttet forebyggende for bruk av tvang og makt. Disse med god effekt. Det vil også legges frem arbeidet rundt personalatferd hvor målet var lik praksis når behov for dette


Forelesning

Fra NEI til JA!

Kjersti Lillefloth Tonstad Skole
Harald Barstad Tonstad Skole

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-17:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Autismetilbudet ved Tonstad skole ble presentert en elev som skulle begynne på ungdomskolen.

Eleven er diagnostisert med autisme, ADHD, Tourette syndrom og moderat psykisk utviklingshemming. Han er i tillegg medisinert for psykose (schizofren). Eleven hadde mye utagerende atferd i form av selvskading, angrep på personal og inventar. Selvstimulering forekom hyppig og den førte han inn i en tilnærmet psykotisk tilstand, der «fjernhet» og ødeleggelser var fokus. Eleven var omtalt som «Trondheims dyreste elev».

Eleven hadde gått på barneskole i sitt nærmiljø, med eget tilrettelagt tilbud (2 :1 bemanning). Mye av skoledagen gikk med til å begrense forekomst av utfordrende atferd uten særlig hell. Eleven ble også fratatt goder i et forsøk på å kontrollere atferden. Personalet unngikk mange samtaleemner eleven brakte på bane, av frykt for at uønsket atferd skulle oppstå. Elevens ønsker og verbale initiativ ble i liten grad imøtekommet.

Vi ønsker å presentere guttens utvikling etter at han begynte på ungdomsskolen hos oss. Metoder som ble brukt var avtaleplaner, forsterkningskartlegging, tydelige rammer, felles miljøregler, sosiale historier og korrekt bruk av forsterkning. Resultatet var reduksjon i utfordrende atferd og en mye mer fornøyd elev.


Forelesning

Multi-Scale Selection - Towards a Fully Rounded Evolutionary Approach to Explaining Behavior

Carsta Simon Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: How do biology and behavior analysis relate to each other? How can biology benefit from behavior analysis by paralleling the behaviorist’s approach to developing explanations of behavior omitting human agency as a causal factor? How can behavior analysis benefit from Baum’s (1994) introduction of the Multi-Scale View, which paves the road between the two disciplines by arguing for a selection of nested activities through their correlation with phylogenetically important events? By breaking ground for uniting phylogenetic and ontogenetic explanations of behavior, the answers to those questions not only benefit basic knowledge but can also inform effective public policy making.

Since biologists no longer limit themselves to studying the evolution of physical bodies but have developed theories of complex human behavior such as altruistic and cooperative actions (cf. group selection theory,) their area of study overlaps considerably with that of behavioral scientists. Behavior analysists study how environmental events during an organism’s ontogeny correlate with changes in that organism’s allocation of time to different activities. Those events cause changes in behavior because of their effect on the individual’s relative fitness. Despite the overlap in topic areas, both biologists and behavioral scientists are largely uninformed about each other’s work.

Forelesningen vil avholdes på engelsk.


Forelesning

Prosjekt: Arbeidsmiljø, Selvtillit, Trivsel (P.A.S.T)

Et pilotoprosjekt rettet mot arbeidstakere i en tilrettelagt bedrift

Thuva Dyve Furuseth Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Arbeidsmiljø;Konflikthåndtering

Tid og sted: Lørdag 16:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: P.A.S.T er en gruppeintervensjon bygget opp av elementer fra kjente atferdsanalytiske verktøy: PALS, ART, Sosiale historier og atferdsavtaler.

Bakgrunnen for prosjektet var et rapportert dårlig arbeidsmiljø ved en tilrettelagt bedrift. Det ble opplevd å være et dårlig ”klima” i gruppen av arbeidstakere. Konfliktnivået var til tider høyt, konfliktene tok stor plass og virket forringende på både arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsproduksjon.

Gruppen av arbeidstakere består av 15 personer med et varierende bistandsbehov og grad av funksjonsnedsettelser.

Prosjektet har følgende mål:

1. Arbeidstakerne rapporterer om økt trivsel på arbeidsplassen
2. Arbeidstakerne rapporterer om økt selvtillit i sin arbeidshverdag
3. Arbeidstakernes sosiale ferdigheter har økt
4. Frekvensen av synlige konflikter har økt
5. Arbeidsproduksjonen i bedriften har økt

Forelesningen presenterer gruppeintervensjonen i sin helhet, med både tiltak og materiell, mål og foreløpige data (Baseline, pre-tester og post-tester). Forelesningen vil også presentere potensielle validitetstrusler samt tanker om videreutvikling av gruppeintervensjonen.


Symposium

Symposium: Intervensjoner rettet mot barn og voksne på ulike arenaer

Atferdsavtaler, differensielle forsterkningsprosedyrer, presisjonsopplæring og mer til

Jonny Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS
Anne Louise Finstad Mjøsen bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Atferdsavtaler;Forsterkningsprosedyrer;Presisjonsopplæring;Tvangsatferd;Selvskading;Målrettet miljøarbeid

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Nystølsfjellet)


Fra passivitet og destruktiv atferd til aktivitet og konstruktiv atferd ved hjelp av fagadministrative individuelle tiltak

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering
Cristine Bach Drammen kommune

Sammendrag: Ei ung jente med autisme og omfattende avlastningstilbud lokalt, ble innlagt i spesialisthelsetjenesten grunnet store atferdsproblemer i form av selvskading/selvstimulering og utagering. Jenta har store kognitive utfordringer samt omfattende og sammensatte bistandsbehov. Etter oppholdet organiserte kommunen et døgntilbud i en samlokalisert bolig.

Fokus ble rettet mot systemtiltak for å organisere tilbudet faglig, individuelle tiltak mot opplæring i kommunikasjonsferdigheter, ADL og aktivisering. Data på økning i tid i konstruktive aktiviteter, språkfunksjoner og reduksjon i bruk av tvang presenteres.


Tvangsatferd/fiksering på egne kroppsdeler med selvskadende konsekvenser

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Sammendrag: En ung mann med autisme har store utfordringer med tvangsatferd med til dels svært alvorlige konsekvenser. Forelesningen vil beskrive elementer av behandlingsopplegget med særlig vekt på differensielle forsterkningsprosedyrer i form av DRO og regelstyring, kombinert med medikamentell behandling. Datainnhentingen foretatt i opplegget presenteres.


Fra 1:1 undervisning til ordinær deltagelse i klasserommet.

Lene Degvold Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Eleven gikk i 1. trinn og viste tidlig atferd som var uforenlig med deltagelse i klassemiljøet og han ble tatt ut av ordinær undervisning. Eleven «vandret» rundt i klasserom, fulgte ikke beskjeder, utagerte, hadde høylytt verbalatferd og opptrådde generelt forstyrrende undervisningen. Han ble av ulike instanser beskrevet med «tilknytningsforstyrrelser». Atferdsavtaler og DRO ble anvendt i tilrettelagt undervisning og eleven ble etter hvert overført til ordinær undervisning. Behandlingen varte i ca. 8 måneder og det vil bli presentert data fra de ulike faser.


På og av med presisjonsopplæring

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering

Sammendrag: Ei jente på 9. trinn som presterer over middels i de fleste fag, men som i lang tid har slitt med lesing. PO ble iverksatt i «privatundervisning» på slutten av barneskolen og opprettholdt ut 8. trinn. Intervensjonen ble avsluttet etter 8. trinn da resultatene var gode. Etter to-tre mnd. i 9. trinn ble hennes prestasjoner gradvis dårligere i flere fag. PO ble gjeninnsatt. Forelesningen presenterer resultatene av dette og utfordringer rundt vedlikeholdstrening for å opprettholde effekter av PO blir diskutert.


Symposium

Symposium: Effekter av Tidlig Intervensjon ovenfor Barn med Autisme

Sigmund Eldevik

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Autisme;Tidligintervensjon;Barn;Skole

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:15 (Storefjellhall 1)


Effekter av Tidlig Intervensjon Basert på Anvendt Atferdsanalyse for Barn med Autisme Tilbudt gjennom Oslo Kommune

Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for tidligintervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for Tidlig Intervensjon
Elisabeth Ulvestad Rustebakke Senter for Tidlig Intervensjon

Sammendrag: Vi evaluerte effekter av tidlig intervensjon for barn med autisme tilbudt gjennom Senter For Tidlig Intervensjon (STI) i Oslo Kommune. Alle barn med autisme som har mottatt intervensjon gjennom STI mellom 2011 og 2015 er inkludert. Barna ble testet ved inntak og etter omtrent to år med intervensjon. Effekter ble målt med en standardisert intelligenstest, et intervju med barnehagen og foreldre som kartlegger generelt funksjonsnivå i hverdagen og en sjekkliste som gir skårer for alvorlighetsgraden av autisme. Resultatene er sammenlignet med publiserte resultater fra andre sentra i inn- og utland.


Effekt av Tidlig og Intensiv Opplæring basert på Anvendt Atferdsanalyse effekt hos Førskolebarn med Autismespekterforstyrrelse i Bergen kommune

Hege Aarlie Avdeling Autisme, Bergen kommune
Marianne Mjøs
Roy Tønnessen Avdeling Autisme, Bergen kommune

Sammendrag: Siden 2005 har Bergen kommune gitt tilbud om tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (TIOBA) autismespekterforstyrrelser (ASF). Fra 2011 startet vi å evaluere effekt av TIOBA ved å måle grad av autismespesifikk atferd og adaptive ferdigheter. Begrunnelse for å evaluere effekt av TIOBA på disse variablene var at reduksjon av autismespesifikk atferd og økning i adaptive ferdigheter antas å ha stor påvirkning på barnets videre språklige- og sosiale utvikling. Vi vil presentere resultater på Childhood Autism Rating Scale -2ed og Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition hos barn med ASF (to til seks år) som mottok TIOBA mellom 2011-2016. Resultatene sammenlignes med tilsvarende studier i inn- og utland.


Effekter av fortsatt TIOBA i de første årene på skolen

Cathrine Olsson Senter for Tidlig Intervensjon
Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for Tidlig Intervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for Tidlig Intervensjon

Sammendrag: Vi evaluerte effekter av intervensjon basert på atferdsanalyse for barn med autisme når dette fortsetter fra barnehagen og de første skoleårene. Fortsatt intervensjon ble tilbudt gjennom Senter for Tidlig Intervensjon (STI) i Oslo Kommune. En gruppe barn som fortsatte intervensjon i skolen ble sammenlignet med en annen gruppe barn som gikk over til et mer tradisjonelt spesialpedagogisk tilbud når de begynte på skolen. Barna ble testet når de begynte på skolen og etter 2. og 3. trinn. Effekter ble målt med en standardisert intelligenstest og et intervju med skole og foreldre som kartlegger generelt funksjonsnivå i hverdagen.


Symposium

Symposium: Etablering av verbal atferd hos barn med forsinket utvikling

Inger Karin Almås OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Verbal atferd;Språkopplæring;Uviklingsforstyrrelser;Autisme;Barn

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjellhall 1)


Etablering av intraverbal atferd hos tre gutter med forsinket språkutvikling.

Inger Karin Almås Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Forsinket språkutvikling;Språkopplæring

Sammendrag: Intraverbal atferd er viktig for å kunne delta i samhandling med andre personer. I den senere tid har det blitt forsket på effektive opplæringsmetoder hos barn som ikke etablerer slik atferd i naturlige situasjoner. I denne studien ønsket vi å se om etablering av lytteratferd førte til etablering av intraverbal atferd innen kategorier. Studien ble gjennomført med tre gutter i alderen 4-6 år med forsinket språkutvikling. Det ble brukt et concurrent multiple probe design over personer og det vil bli en presentasjon av prosedyren samt resultater fra studien. Resultatene vil bli drøftet opp mot andre lignende studier.


Overføring mellom Reseptivt og Ekspressivt språk hos et Barn med Autisme

Når Enten Ekspressivt eller Reseptivt Språk er Lært Først

Uzma Gondal

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Etablering av verbal atferd hos barn med autisme skjer tradisjonelt ved å starte med reseptiv trening før ekspressiv trening (UCLA modellen, Løvaas (1997). Det er gjennomført få studier som har sammenlignet om rekkefølge på treningssekvensene (reseptivt- ekspressivt eller ekspressivt-reseptivt) har noe å si ved etablering av verbal atferd. I denne studien ble det undersøkt hvilken rekkefølge på treningssekvensene som hadde best effekt ved etablering av verb, hos et barn med autisme. Det ble og sjekket om det skjedde en overføring fra ekspressiv til reseptivt og motsatt etter mestring under den første betingelsen.

Det ble brukt en multiple probe design over fire betingelser: reseptivt via bilder, reseptivt in vivo, ekspressivt via bilder og ekspressivt in vivo. Resultatene viser en økning av antall riktige verb under begge treningsbetingelsene. Dette tyder på at det skjer en overføring fra den ene betingelsen til den andre (reseptivt til ekspressivt og motsatt). Den treningsbetingelsen som viste best effekt var ekspressiv trening først, noe som ikke er i samsvar med den anbefalte rekkefølgen til Løvaas.


Effekt av funksjonelle forsterkningsbetingelser på grunnleggende språkforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelse

Hege Aarlie Bergen kommune

Sammendrag: Et av hovedproblemene hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) er manglende eller lite utviklet språk. Forskning og erfaring viser at tross omfattende språkopplæring over år er det noen barn med ASF som ikke lærer grunnleggende språkforståelse.

Formålet med studien var å finne ut om en funksjonell forsterkningsprosedyre kunne bidra til etableringen av reseptive diskriminasjoner hos barn med ASF. Funksjonell forsterkning innebærer at en forsterker følger naturlig av en respons. For eksempel kan å følge beskjeden «Spis is» lede til is. I arbitrær forsterkning kan å følge beskjeden «Ta på koppen» lede til forsterkeren sjokolade.

Seks barn mellom 2 og 6 år deltok i studien. En alternating treatment design ble benyttet, hvor funksjonell forsterkning ble sammenlignet med arbitrær forsterkning.

Resultatene indikerer at funksjonell forsterkning kan føre til raskere etablering av reseptiv diskriminasjon. Funksjonell forsterking kan derfor være en prosedyrer som kan vurderes når man står ovenfor barn hvor det er vanskelig å etablere grunnleggende språkforståelse


Forelesning

Dagsplanstyring med bruk av Premacks prinsipp - Nye utfordringer

Marius Sørby
Frank Gøran Johnsen Oppegård kommune - TILFU

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler evaluering, justering og videreutvikling av dagsplanstyring med bruk av Premacks prinsipp for en mann i 20 årene med Schizofreni. Det gis en introduksjon av den etablerte dagsplanstyringen, samt fagprinsippene bak Premacks prinsipp. Samhandlingstiden har økt ytterligere fra 3 timer presentert i fjor til å stabilisere seg nær 4 timer i år. Resultatene viser også noe variasjoner, som et fall i samhandlingstid omkring hver 14-20 dag, som vil bli diskutert under fremlegget. Mannens atferdsbilde er blitt kartlagt og delt inn i syv operasjonaliserte kategorier hvor fire av disse kategoriene innebærer en vesentlig svekking i ADL- og sosiale ferdigheter. Disse kategoriene er sentrale i utvikling av nye tiltak som gir styringssystemet større fleksibilitet til å tilrettelegge oppgavenes innhold etter mannens ferdighetsnivå og behov. Utarbeidelsen av registrering av atferdsbilde, nye tiltak iverksatt på bakgrunn av data funnet ved registrering av atferdsbilde, data på samhandlingstid, samt forekomst utfordrende atferd presenteres.