Program for søndag 10-12


Forelesning

Forbedringer i Problematferd; en Systematisk Replikasjon

Rebekka Cecilie Wood Strand

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-10:45 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: En nylig studie med et barn med autisme beskrev en sammensatt behandling hvor en funksjonell analyse var basert på et «open ended» intervju kombinert med funksjonell kommunikasjon og utsettelse-toleransetrening (Hanley, Jin, Vanselow, & Hanratty, 2014). Behandlingen resulterte i en reduksjon i problematferd og en økning i passende forespørsler. Det meste av analysen og intervensjonen ble gjennomført i en klinisk setting og krevde ukentlige besøk av familien.

Resultatet i gjennomført replikasjon og i pågående replikasjon på en barneskole viste like resultater, som tidligere artikkel, med en tydelig reduksjon i problematferd og en økning i passende forespørsler. Disse funnene tyder på at det er mulig å utføre behandlingen i hjemmet og på skolen, med nesten ukentlige konsultasjoner med familiene.


Forelesning

Å være pappa til gutt med Down Syndrom

Ups and Downs med Down Syndrom:

Pål-Erik Ruud Privat

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 11:00-12:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Fredrik er 11 år og har Down Syndrom. Han er en godtfungerende gutt med mye energi og godt humør. Men hvordan er det å være familie, søsken og foreldre. Og hvordan fungerer all hjelpen som skal gjøre hverdagen lettere for oss som familie. Kom og få et lite innblikk i våre Ups and Downs gjennom 11 år som familie.


Forelesning

Offentlige anskaffelser

Bestemor på anbud?

Karl Anders Øvrelid Bydel Søndre Nordstrand
Grete Nossum Bydel Søndre Nordstrand

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Offentlige anskaffelser

I de tilfeller hvor bydel eller kommune ikke har egnede tilbud selv, settes tjenestene til brukere ut på anbud. Dette fordrer stor kompetanse hos tilbydende firmaer. Anskaffelser og prosessen rundt dette er det som er utslagsgivende for hvilken tjeneste som leveres, og med tanke på at det er mange firmaer som presenterer gode resultater og gode tilnærmingsmodeller på NAFO-seminaret, er det underlig at ingen snakker om hvor bestillingen startet. Bydelen har også et inntrykk av at anbudsrunder er uglesett, og dette har blitt snakket om som at det er bestemor på salg. Disse mytene håper vi å kunne løse litt opp i ved hjelp av dette foredraget, samt gi noen tips og veiledning til hvordan man kan skrive bedre anbud.

Brukermedvirkning

I utarbeidelse av anbudsdokumentene samtykker bruker eller verge til at opplysninger brukes i anbudsøyemed, og brukeren eller brukerens representant(er) er sterkt involvert i utformingen av disse, og kommer her med sine innspill om hva som er viktig for dem, ved alle sider av et tilbud. Dette dreier seg ofte om beliggenhet, standard på bolig, kompetanse hos personal, og tilnærmingsmåter til bruker og diagnoser.

Beskrivelse av brukeren

Konkurransedokumentene inneholder alltid en beskrivelse av brukeren. Denne beskrivelsen er så deskriptiv som mulig, uten å beskrive hvilke løsninger vi ser for oss, og i liten grad beskrivelse av behov. Dette fordi vi ønsker å la det være opp til leverandørens kreativitet å se på mulige behov som en følge av beskrivelsen, og deretter komme med sine løsninger. Samtidig er det overraskende å se at så få av leverandørene bruker atferdsanalytiske prinsipper og kun sender inn generelle beskrivelser av tiltaket, i stedet for å synliggjøre hvordan man har forstått oppdraget, og se for seg løsninger til denne ene spesifikke brukeren, for å få et godt og individuelt tilpasset bo- og omsorgstilbud.

Dette vil også være hoveddelen av vår presentasjon, hvor vi ved eksempler gjennomgår tenkte brukere og ser på anbudsdokumenter og tenkte tiltak.


Forelesning

Pest eller kolera?

Adferdsanalytiske prinsipper i arbeid med høyt intelligente barn

Jan Terje Bakler

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Barn;Skole

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Vi hører om høyt intelligente barn som faller ut av skolen, havner i psykiatrien eller flytter til spesialskoler i utlandet, slik som for eksempel Mentiqa-skolen i Danmark. Hvorfor sliter de med best forutsetninger til å lykkes i skolen? Hva skjer i barnehagen og klasserommet som gjør at det blir så uutholdelig for disse? Og ikke minst; hva skjer hjemme når det skjærer seg?

Det tas utgangspunkt i Betts og Neiharts seks typer begavede barn og hvilken atferd og behov som kjennetegner disse. Modellen beskriver også typiske forsterkere som den enkelte typen responderer på. Det vil bli gitt eksempler på hvordan lærers atferd i Norsk grunnskole forsterker eller ekstingverer prestasjonsatferd blant de begavede barna, og hvilken konsekvens dette kan få for barnas sosiale, emosjonelle og akademiske atferd.

Det vil bli vist hvorfor de evidensbaserte pedagogiske prinsippene fra John Hatties «Visible Learning», spesielt kapitlet om effektfaktorer for begavede barn, forsterker høyt presterende atferd. I tillegg vil det bli en innføring i hvordan dette kan tilpasses barnehager.