Postersesjonen

På fredag ettermiddag finner du seminarets postersesjon. I år presenteres nærmere 40 postere.

Tid & sted: Veslefjellhall 2 & 3, kl. 16:45 - 18:15.


Poster

Studies on Different Aspects of Complex Stimulus Control

Vanessa Aires-Pereira OsloMet - storbyuniversitetet
Justice Mensah Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Guro Dunvoll Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: The present poster gives an overview of a variety of the ongoing experiments and studies in the Experimental Studies of Complex Human behavior lab at Oslo and Akershus University College. Hence, experiments related to language, symbolic function, and remembering to mention some, will be described. The lab has been running for more than 15 years. The main focus has been research within experimental behavior analysis and translational research. As for example, understanding of meaningfulness and concept formation, and studying variables affecting discrimination behavior in elderly and dementia patients.


Poster

Begrepsdannelse varierer mellom ulike betingede diskriminasjonsprosedyrer

Elisabeth Bergesen Høgskolen i Oslo og Akershus
Theo Chan Høgskolen i Oslo og Akershus
Steffen Hansen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Forskning innen betinget diskriminasjon og respondering i henhold til stimulusekvivalens har blant annet fokusert på forskjellige trenings- og testparametere (Arntzen, 2012). Innen denne forskningen i forhold til treningsstrukturer har man sammenliknet treningsstrukturene Many-to-One (MTO), One-to-Many (OTM) og Linear Series (LS). I denne studien undersøkes det spesifikt om treningsstrukturene OTM og LS leder til signifikante forskjeller med hensyn på dannelse av stimulusekvivalensklasser som er sentralt innen begrepsdannelse. Studien ser på resultatene av forskjellige betinget diskriminasjonsprosedyrer hos 20 voksne deltakere, i aldersgruppen 25–35 år, samlet inn ved bruk av en mellomgruppedesign. Ti deltakere i hver gruppe ble trent til å danne 3 klasser med 5 stimuli i hver klasse i en simultan Matching-to-Sample prosedyre, trent med henholdsvis OTM og LS. Oppnådde deltakerne mer enn 90 % korrekt respondering i den betingete diskriminasjonstreningen, ble de eksponert for en test, hvor det ble testet for dannelse av stimulusekvivalensklasser. Foreløpige resultater viser at 6 av 7 deltakere i OTM-gruppen, samt 0 av 7 i LS-gruppen responderte i henhold til stimulusekvivalens. Deltakerne i OTM betingelsen reagerte raskere på de lærte relasjoner, og under test for stimulusekvivalens reagerte deltakerne langsommere på ekvivalente relasjoner. Derimot i LS-strukturen, under test, ser man en kortere responstid på korrekte relasjoner. Dette replikerer tidligere funn.


Poster

Treningsstrukturer og respondering i henhold til stimulusekvivalens

Siri Hegna Berge Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok 20 personer mellom 24 og 29 år. Det ble benyttet en mellomgruppedesign, der deltakerne ble delt i to grupper, hvorav hver gruppe ble presentert for trening og test i en betinget diskriminasjonsprosedyre. Deltakerne ble fordelt i to grupper med henholdsvis treningsstrukturene linear series (LS) og many-to-one (MTO). I testen responderte 7 av 10 deltakere som hadde blitt presentert for treningsstrukturen MTO i henhold til ekvivalens, mens ingen deltakere gjorde det i gruppen som hadde blitt presentert for trening i LS.


Poster

Om Bruk av Sortering i Matching-to-Sample Prosedyrer

Eline Hambro Wik Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Eksperimenter om sortering av stimuli kan brukes til å undersøke hvordan mennesker kategoriserer konsepter hvor det ikke er fysiske likheter mellom stimuli. I dette eksperimentet er det to grupper som alle gjennomfører matching-to-sample trening med linear series som treningsstruktur. Den ene gruppen sorterer så stimuliene i klasser, mens den andre gruppen gjør matching-to-sample test. Deretter gjør den første gruppen matching-to-sample test, og den andre gjør sortering. Den siste fasen er som den første etter treningen for begge gruppene. Foreløpige resultater viser at flere sorterer riktig når sorteringen kommer rett etter treningen. En av deltakerne i gruppe 1 sorterer korrekt, men ikke i matching-to-sample testen. En deltaker i gruppe 2 gjør ikke sorteringen riktig, men forbedrer resultatet utover forsøket og responderer i henhold til stimulusekvivalens på de to siste testene. Det kan være interessant å undersøke videre om repetisjon av de direkte trente relasjonene kan øke sannsynligheten for respons i henhold til stimulusekvivalens.


Poster

Etablering av diskriminasjon mellom malign og benign melanoma

Ruth Kopperud Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I følge kreftforeningen er forekomst av føflekkreft pr dags dato fra 1700–1800 tilfeller i året. Mellom 300–400 tilfeller oppdager den maligne melanomaen for sent hvert år og dør av den. Om dødsraten skal reduseres vil det være avgjørende å etablere diskriminasjonsferdigheter slik at maligne melanomer oppdages og behandles tidlig. Vi har undersøkt om ved bruk av en betinget diskriminasjonsprosedyre kan etablere diskriminasjonsferdigheter mellom ulike kategorier av føflekker. I studien ble det brukt de kriteriene kreftforeningen bruker som risikofylte føflekker. Deltakerene som var med på undersøkelsen var kommunearbeidere og studenter i aldersgruppen 16 til 49 år .De gjennomførte en betinget diskriminasjonsprosedyre med ulike eksperimentelle faser; trening, test og generaliseringstest.


Poster

Diktasjonsoppgaver og Ekoiske Oppgaver som Distraktorer i Delayed Matching-to-Sample

Aleksander Vie Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I tidligere forsøk (Arntzen, 2006; Arntzen & Vie, 2013) har det blitt benyttet matteoppgaver som distraktorer. Distraktorene har blitt presentert i tidsmellomrommet mellom avsluttet presentasjon av utvalgsstimulus og presentasjon av sammenligningsstimuliene under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens. Resultatene i disse studiene har vist at sannsynligheten for respondering i henhold til stimulusekivalens reduseres når distraktorer introduseres i ekvivalenstesten. I den gjeldende studien ble tre eksperimenter gjennomført. Disktraktorene i Eksperiment 1 var diktasjonsoppgaver, i Eksperiment 2 ble ekoiske oppgaver benyttet som distraktorer. Videre ble det presentert diktasjonsoppgaver som distraktorer når de betingede diskriminasjonene hadde blitt etablert, uten å introdusere symmetri og ekvivalens trials. Resultatene viste at sannsynligheten for respondering i henhold til stimulusekvivalens avtok i Eksperiment 1 når disktraktorene ble introdusert. Det samme resultatene forekom i Eksperiment 2, men ikke i samme grad som i Eksperiment 1. Resultatene i Eksperiment 3 viste at antall korrekte betingede diskriminasjoner i liten grad ble påvirket av distraktorene.


Poster

Many to One og stimulusekvivalenstest

Amund Kennedy Thorsen Høgskolen i Østfold
Christer J. Gustavsen Høgskolen i Østfold
Per Asle Wisur Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Målet med denne studien er å etablere respondering i henhold til stimulusekvivalens hos en elev i barneskolen diagnostisert med lett utviklingshemming og atypisk autisme. Det ble gjennomført kartlegging av match-to-sample (MTS), og resultatene fra denne kartleggingen indikerte at eleven kunne identifisere bilder og lese de korresponderende printede ordene, og vice Det er også gjennomført en Reinforcement Assessment for Individuals with Severe Disabilities (RAISD), etterfulgt av probing av topp tre valgte stimuli for å se om preferansene hadde forandret seg. Treningsstrukturen som er valgt er Many-to-One (MTO), og det er valgt tre stimulusklasser med tre medlemmer i hver klasse. I tillegg til bilder og printede norske ord bruker vi også engelske ord. Utvalg av stimuli skjer i samarbeid med elevens lærere i norsk og engelsk. For at en relasjon skal kvalifiseres som en ekvivalensrelasjon må den møte tre krav – refleksivitet, symmetri og transitivitet, og under utført pilot viste eleven lovende resultater.


Poster

Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?

Alexandra Kimmell Høgskolen i Østfold
Beate Lindhjem Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hensikten med denne studien er å styrke sosiale ferdigheter for å oppnå sosial inkludering i det sosiale fellesskapet i klassen hos en elev i tredje klasse på en ordinær skole. Kartleggingen er blitt gjennomført med direkte og indirekte observasjoner, i alle situasjoner som forekommer utenfor klasserommet. Det ble utført en Social Skills Improvement System- Rating Scales(SSIS-RS), for å kartlegge sosiale ferdigheter, problematferd og akademisk kompetanse. Resultatet av kartleggingen ble tre sosiale atferder. Atferdene skilte seg ut fra forventet sosial kompetanse tilhørende elevens alders trinn. De tre atferdene som skilte seg ut i kartleggingen går innunder tre av undergruppene til ferdighetsdimensjonene; samarbeid, selvhevdelse og selvkontroll. Tiltaket vil bli utarbeidet i henhold til Social Skills Intervention Guide(SSIG).


Poster

Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem

Camilla Lindebakk Høgskolen i Østfold
Trine Gullie Aaberg Høgskolen i Østfold
Thomas Heier Haukåssveen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde kommune
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det er en forventet økning av personer med demens i Norge, og god kommunikasjon med brukergruppen er en viktig del av behandlingstilbudet. Målet med studien er å øke sosial interaksjon mellom pasienter og ansatte på en demensavdeling. Samtlige beboere har en langtkommen demensdiagnose og trenger bistand i en eller flere ADL ferdigheter. Det ble gjennomført en pilot for å finne kartleggingsmetoden som ga det mest presise bildet av målatferden, som er vokal, verbal atferd fra personal direkte rettet mot bruker. Delvis intervall registrering med 5 sekunders intervall ble valgt. Baseline viser at målatferden forekommer i gjennomsnitt under 10 % av registreringsperioden. For å øke målatferden implementeres ulike primingaktivteter basert på en eksisterende preferansekartlegging som er gjennomført på avdelingen. Primingaktivitetene gjøres tilgjengelig for personal og brukere, forfatterne predikerer at det vil øke samhandling og interaksjon med brukerne.


Poster

Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling

Anders Dechsling Høgskolen i Østfold
Sindre Kvebæk Høgskolen i Østfold
Bjørn Erik Navestad Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Studien har til hensikt å etablere og øke spontane vokale mandingresponser fra et førskolebarn med forsinket utvikling. Det ble gjennomført tact-test og tact-trening av navn på kartlagte antatte preferanser før undersøkelse av deltakerens predominante mands. Det ble målt antall mandingresponser i baseline og intervensjon, i arrangerte settinger i deltakerens naturlige miljø. Intervensjonen bestod av differensiell forsterkning av alternativ atferd (DRA) i kombinasjon med funksjonell kommunikasjonstrening (FCT) og modified incidental teaching sessions (MITS). Data blir fremstilt med baseline, tre intervensjonsfaser og tre non-kontingent forsterkning (NCR) kontrollbetingelser. Generalisering blir målt underveis i fasene og presentert som probes.


Poster

Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?

Malin Lybæk Ro Akershus universitetssykehus HF
Kamilla Bjølseth Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I denne studien ble aktivitetsperm benyttet for å overføre ferdigheter fra treningsrom til en avdeling i ordinær barnehage. Målpersonen er et 4 år gammelt barn med forsinket utvikling. Barnet har mye uønsket atferd (erting, biting, slag) rettet mot andre barn i barnehagen. Ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser indikerer at atferden er sosialt positivt forsterket, og forekommer når han ikke er opptatt i en aktivitet. Basislinjen tyder på at atferden forekommer særlig i frilekssituasjon. Aktivitetsperm er en måte å lære barn med blant annet autisme i å være mer selvstendige i en eller flere aktiviteter ved å følge en aktivitetsplan med et sett bilder eller ord som setter barnet i gang med en eller flere aktiviteter. Det er et tiltak som kan brukes for å redusere uønsket atferd, øke sosial interaksjon og selvstendighet. En pilotstudie har vist at barnet viser mindre uønsket atferd mot andre barn mens han jobber med aktivitetsperm ute på avdelingen.


Poster

Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole

Linn Pfister Høgskolen i Østfold
Madelén Eriksen Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hensikten med studien er å kartlegge problematferdens funksjon hos en elev i 2.klasse på en ordinær skole. Det ble foretatt et Functional Assessment Interview (FAI) av to lærere, og resultatene indikerte på at atferden kan være sosialt positivt forsterket ved oppmerksomhet, og sosialt negativt forsterket ved krav. Det ble utført forekomstregistrering hvor basislinjen viste at atferden varierte i frekvens, spesielt når elevassistenten var tilgjengelig og veiledet eleven under oppgaveløsing. Det skal videre bli utført kontinuerlig FAK-analyse for å danne en klarere hypotese på om atferden er sosial negativt forsterket eller sosialt positivt forsterket, eller opprettholdt av begge. Videre vil det bli utviklet et tiltak basert på funnene fra FAI og kontinuerlig FAK-analyse.


Poster

En atferdsanalytisk tilnærming til miljøterapeutisk arbeid ovenfor en yngre person med demenssykdom

Med fokus på aktivitet og glede

Ramona Helen Eltvik Mjørud Råde kommune
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Aktuell tjenestemottaker er en mann i femtiårene. Settingen er på et dagsenter for eldre mennesker. Undertegnede sitt hovedoppdrag var å kartlegge tjenestemottakers aktivitetsnivå og å forsøke å øke dette. Det ble gjennomført preferansekartlegging i form av Pleasant Events Schedule (PES), intervju og observasjon. Måling av glede under aktiviteter har blitt målt ved å registrere smil og latter under aktivisering. Det er forsøkt å øke tjenestemottakers deltakelse i aktiviteter på dagsenteret ved hjelp av avtalestyring, prompts og ros. Videre har det blitt forsøkt å øke varigheten på gåturer med tjenestemottaker. Ikke alle data fra PES og intervjuer stemte med hva undertegnede så under observasjon. Sosiale forsterkere som ros og oppmerksomhet ser ut til være meget viktig, dette fører ofte til smil og latter hos tjenestemottaker. Tjenestemottakers prat øker hvis han har ett personell som bevisst forsterker hans prat. Tjenestemottakers turvarighet ble nesten doblet ved bruk av avtaler i forkant av tur. Tjenestemottaker smiler og ler spesielt mye under fysiske aktiviteter som turgåing og ballspill. En til en bemanning ser ut til å være en fordel da tjenestemottaker ofte må igangsettes med prompts under aktiviteter han deltar på.


Poster

Økt tid med undervisning og reduksjon av uønsket atferd med innføring av en enkel atferdsavtale

Lene Skogsrud Holen Høgskolen i Oslo og Akershus
Karl Johan Gustavsson Høgskolen i Oslo og Akershus
Martin Olsson Nordvoll skole og autismesenter

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I dette studentprosjektet ble det iverksatt tiltak for å redusere uønsket atferd og tid brukt i overgangssituasjoner mellom undervisningsøkter. Deltager i prosjektet var en gutt i tenårene med diagnose innen autismespekteret. Gutten kunne lese og skrive, samt fremvise mand. Eleven brukte mye tid på uhensiktsmessig og uønsket atferd i overgangssituasjoner, men jobbet effektivt og godt når han først var i gang. På bakgrunn av dette ble det etablert en enkel atferdsavtale med sikte på å redusere tid mellom undervisningsøkter. I forkant av tiltaket ble det gjennomført en preferansekartlegging for å finne potensielle forsterkere. Atferden ble målt flere ganger under baseline og tiltaksfase. Foreløpige resultater viser nedgang i uønsket atferd og redusert tid i overgangssituasjoner.


Poster

Bruk av atferdsavtale for å øke sammenhengende tid i utførelse av arbeidsoppgaver hos mann med alvorlig utviklingshemning

Julie Justad Dehlin Høgskolen i Oslo og Akershus
Hege Aasvangen Tangen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Bruk av atferdsavtale for å øke sammenhengende tid i utførelse av arbeidsoppgaver hos mann med alvorlig utviklingshemning. Atferdsavtaler har hatt god effekt for å øke selvstendighet hos blant annet personer med utviklingshemming. I denne studien ønsket vi å se om bruk av atferdsavtale og tegnøkonomi førte til økning i sammenhengende tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Deltager var en mann på 25 år med alvorlig utviklingshemning. Han hadde sitt arbeidstilbud på en tilrettelagt arbeidsplass. Arbeidsoppgavene mestret han godt, utfordringen var å få han til å jobbe sammenhengende med dem. Det ble innført en arbeidsavtale for å øke tiden han skulle arbeide sammenhengende. Et changing criterium design ble bruk og resultater fra baseline og intervensjonen vil bli presentert.


Poster

Etablering av leseflyt for tre elever på 3. trinn ved bruk av presisjonsopplæring

Anne Louise Finstad Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Tre elever skårer under kritisk grense på nasjonal kartlegging i lesing, 2. trinn. Studien har tatt sikte på å undersøke om elevene vil forbedre sine leseferdigheter gjennom en seks ukers intervensjon basert på Presisjonsopplæring. Elevene har trent fem dager i uken i 20 minutter daglig. Intervensjonen ble gjennomført ved hjelp av programmet «Tempolex, bedre leseferdigheter». Målet med treningen var å oppnå automatiserte avkodingsferdigheter og leseflyt hos deltagerne. Treningen er basert på høy intensitet og korte økter, fem minutter regnes som effektiv treningstid. Tempo og nøyaktighet er sentrale øvingsprinsipper. I studien er det benyttet Multiple Baseline Design (MBD) over tre deltakere, og inneholder 9 faser. Det er videre gjennomført pre- og posttest med standardisert kartlegging av leseferdigheter (Carlsten). Designen ble gjennomført over 11 uker fra pre- til posttest og det ble utført follow-up en uke etter posttest.
Data fra studien vil bli presentert.


Poster

Tillämpning av Acceptance and Commitment Therapy för att öka social interaktion hos klient med diagnosen paranoid schizofreni

Annika Poulsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Torgunn Petterson Kamfjord Akershus universitetssykehus
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Nervösitet, rädsla eller tveksamhet som har sin orsak i närvaro av andra människor omtalas oftast som social ångest. Atferdsmönster som inkluderar oro och destruktivt språk bidrar till en kamp som skapar isolation, brister i sociala relationer och hindrar ett verdistyrt liv. Den aktuella studien omfattade en 40 årig klient diagnostiserad paranoid schizofreni med negativa symptom. Klienten hade slitit med social osäkerhet i formella situationer och till motsatt kön sedan barndom och önskade därför hjälp. Innan interventionens start var social aktivitet i omnämnda kontexter nästintill obefintlig. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en samtal terapeutisk intervention baserad på modern atferdsanalyse med fokus på det mänskliga språket och dess funktion. I behandlingen arbetades det med kärnprocesserna till ACT och exponering för att få avstånd till onyttiga tankar samt ökning av socialisering. En AB design blev använt för att registrera veckovis aktivitetsnivå där resultaten visade ökad socialisering på olika arenor.


Poster

En sammenligning av to paringsprosedyrer for å etablere betingede forsterkere hos rotter

Linn Therese Sagen Knashaug Høgskolen i Oslo og Akershus
Vetle Berthelsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet
Per Holth OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Til tross for tidligere studier som viser god effekt av etablering av betingede forsterkere ved respons-stimulus-stimulus paring (RSSP), har det de senere årene vært publisert flere studier hvor stimulus-stimulus paring (SSP) har vært benyttet. Hensikten med denne studien var å evaluere disse paringsprosedyrene for å undersøke hvilken prosedyre som best etablerte lys som forsterker for en enkel målatferd hos rotter. Studien var en systematisk replikasjon av Dozier et al. (2012) som undersøkte dette hos barn med autisme. En multiple single case-design med fire rotter ble benyttet. To av rottene inngikk i RSSP-betingelsen hvor målresponsen var spaktrykk på høyre spak, og som produserte lys (S1)+lyd (S2) og vann (ubetinget forsterker). De øvrige to rottene inngikk i SSP-betingelsen (yoked), uten målrespons, men med lys (S1)+lyd (S2) og vann. Som en utvidelse av studien til Dozier et al. (2012) ble lyd formidlet etter et CRF-skjema, mens lys ble formidlet etter et intermitterende skjema. Resultatene etter test viste at S2 (lyd) fungerte som betinget forsterker på ny respons (trykk på venstre spak) kun hos de to rottene i RSSP betingelsen. S1 (lys) hadde beskjeden effekt som betinget forsterker for en annen ny respons (kjedetrekk) hos en av fire rotter. Data fra denne studien støtter funn fra studien til Dozier et al. (2012) og indikerer at det er flere kompliserende forhold enn enkel stimulusparing involvert i prosedyrer for å etablere betingede forsterkere.


Poster

Tandem skjemaer som kontroll prosedyrer under studering av betinget forsterkning

Silje Mangen Hjellnes OsloMet - storbyuniversitetet
Alexander Belgum Andresen Høgskolen i Oslo og Akershus
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet
Per Holth OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Å sammenlikne kjedede skjemaer og tandemskjemaer med like komponenter er en måte å studere hvilken rolle stimuli har i et kjedet skjema. Forskjellen mellom tandemskjemaer og kjedede skjemaer er at det forekommer forandringer i stimuli i kjedede skjemaer. Flere studier har kommet frem til at komponentstimuli i kjedede skjemaer får to funksjoner: (1) komponentstimuli kontrollerer rate og responsmønster i komponentene ved at de fungerer som diskriminative stimuli for påfølgende responser, og (2) de kontrollerer responser i foregående komponent ved at de også kan fungerer som betingede forsterkere. I denne studien ble respondering hos åtte rotter under et kjedet skjema, med vedvarende eller kortvarig signalstimuli, sammenliknet med et tilsvarende tandemskjema (uten signalstimuli). Responsraten endret seg i de ulike komponentene i det kjedede skjemaet, og det var ulike mønstre ved vedvarende og kortvarige signalstimuli. Dette kan være en demonstrasjon av at endringene skyldes de eksteroseptive stimuliene i det kjedede skjemaet, og det diskuteres hvilken rolle disse stimuliene kan ha fått i denne studien.


Poster

Stimulus control of within-session variability and stereotypy of operant behavior in rats

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus
Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Operant behavior customarily becomes very efficient or stereotyped after several sessions of exposure to a given response-reinforcement contingency. Operant behavior becomes very variable when a contingency is changed or behavior placed under extinction. These processes are usually studied separately. In our experiment we examined stimulus control of both processes within daily sessions. Each of six different responses produced 10 food reinforcers simultaneously with the “beep” from the feeder (CRF). The response reinforced in a given block of CRF was randomly determined. Therefore, each block of CRF was followed by a period of non-reinforcement until the rat emitted the response reinforced in the next block. Rats continued stereotyped responding when responses were followed by a beep, but immediately began to vary among the responses when there was no beep following a response, after 10 reinforcers. The results have implications for applied work that involves use of continuous reinforcement for different behaviors.


Poster

Tidlige funn fra en studie på prososial atferd hos rotter

Data fra en pilotstudie

Magnus Blystad HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Espen Borgå Johansen HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Per Holth HiOA - Eksperimentell atferdsanalyse - Translasjonell og konseptuell forskning
Nora Marie Sigurdsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Nikola Ljusic Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Vi har gjennomført en pilotstudie etter modell fra Bartal et al (2011) hvor rotter lærte å gjennomføre en prososial oppgave. Der skulle en rotte slippe fri en annen rotte som var fanget inne i et lite rør. Røret kunne bare åpnes fra utsiden, så kun den frie rotta kunne åpne røret. De forfatterne hevdet å observere empatisk motivert atferd. I vår pilotstudie har vi hatt en systematisk replikering av Bartal et al (2011). I pilotstudien vår har vi samlet høyfrekvente kommunikasjonslyder hos rottene og undersøkt i hvilken grad forskjellige sosiale situasjoner virker som forsterkere på slik kommunikasjons atferd. Utenom dette har vi også sett på hvor lang tid det har tatt før rottene lærer å gjennomføre oppgaven, og rottenes bevegelser. Funnene blir diskutert, og implikasjoner for videre arbeid drøftes.


Poster

Demografiske publikasjonstrender i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: En demografisk kartlegging ble utført av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Alle artikler publisert i perioden 2006-2015 ble gjennomgått, og forfatter-, institusjons-, og kjønnstrender ble undersøkt. Resultatene viser at Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med Høgskolen i Østfold står for nærmere 2/3 av alle publikasjoner. Jon Løkke er forøvrig den største bidragsyteren i form av antall publikasjoner. Omtrent halvparten av alle forfattere var kvinner, men hvis vi ser på antall førsteforfattere og forfattere med mer enn én publikasjon, så utgjør kvinner kun nærmere 1/4 av denne trenden. Resultatene tyder på at NTA utgir artikler som dekker forskjellige tema og representerer flere institusjoner, skjønt hovedsakelig kommer de fleste bidrag fra kun to institusjoner.


Poster

How to nudge healthy food choices

Kjersti Stjernen Høgskolen i Oslo og Akershus
Hilde Mobekk OsloMet - storbyuniversitetet
Knut Ivar Karevold GreeNudge
Huy Quoc Tran Handelshøgskolen BI

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Nudging is a method for influencing the decisions people make. Nudging alters behavior through altering the environment, context or decision-architecture. Nudging can be described as a gentle push in a positive direction for the consumer (Thaler & Sunstein, 2009). This poster presents an experiment where two nudges are implemented in 3 hotels. It is a multiple baseline design and the results are significant at a 0.01 level.


Poster

Delay discounting and procrastination behavior: a literature review

Raluca Elvira Cojan Origosenteret
Arild Olsen Origosenteret

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Individuals have the tendency to procrastinate in daily tasks preferring the immediate gratification activities over other less attractive tasks. Moreover, they tend to delay discounting choosing a smaller-sooner reward over a larger-later reward. The inability to focus on future goal and tendency to seek for immediate reward can be seen in both procrastination behavior and delay discounting tendency. While delay discounting is to discount future, procrastination is to discount present time. This study aims to provide an assessment of the relation between delay discounting and procrastination via quantitative research synthesis on the available literature.


Poster

Coordinated Responding under Concurrent Schedules of Reinforcement

Samantha Kay Kelly Berge Oslo and Akershus University College
Kalliu Couto Oslo and Akershus University College
Lucas Couto de Carvalho Oslo and Akershus University College
Ingunn Sandaker Oslo and Akershus University College

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Allocation of responses under concurrent schedules of reinforcement is well documented in behaviour analysis and described by the generalized matching law. However, much of this research focuses on the responding of individual organisms. In an interlocking behavioural contingency (IBC) the behaviour or behavioural product of one individuals behaviour can serve as the antecedent or consequence for the behaviour of another. The result of an IBC, an aggregate product, can be used as a unit of analysis and was in this research was studied under concurrent schedules reinforcement. Pairs of human participants played a computer game with a two-choice procedure on a variety of variable intervals on concurrent schedules. Twenty four individuals aged 20 - 37 (12 pairs) participated. Results were analysed using the generalised matching equation (Baum, 1974) and suggest that response allocation was in accordance with the generalised matching law. The relevance for future research is discussed.


Poster

The Effects of Continuous Live Feedback on Group Performance

Evidence from a three-person IPDG

Marco Tagliabue Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Ingunn Sandaker Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Twelve Italian undergraduate students participated in a "Iterated Prisoner's Dilemma Game" (IPDG), divided in 4 groups of 3 players: half of them received timely feedback on the automatic sum of their earnings, round after round, whereas this information was hidden to the other half, whose decisional outcomes were nevertheless visible at all times, but their automatically calculated sum was not. Initial findings seems to support increased cooperative contingencies among the latter two groups when compared to the first two, whose decisional strategy displayed a higher frequency of competitive (or defective) behaviors. The effects represented by the metacontingency is described in the discussion section, as well as further developments in terms of lines of investigation.


Poster

Kvalitetssikring ved oppstart av nytt styringssystem

Marianne Ragan Oslo kommune
Marius Sørby Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Ved evaluering har det blitt avdekket at inneværende styringssystem har store mangler og huller, som innebærer daglige situasjoner som tjenestemottakeren mangler forutsetninger for å håndtere. I så måte er det ikke tilrettelagt for mestring i stor nok grad. Tjenestemottakeren fremviser atferd som ofte er uforenlig med det oppgaven som er gitt krever. Tjenestemottakerens generelle ferdighetsnivå preges av å ha blitt vurdert for høyt samtidig som tjenesteyterne opplever at tjenestetilbudet setter dem ut av posisjon. Posterpresentasjonen vil vise prosessen der et nytt styringssystem er utarbeidet og har særlig fokus på kartlegging, design og datainnsamling, operasjonalisering og kvalitetssikring.


Poster

Undervisning i temaene kropp, identitet og seksualitet – for personer med utviklingshemming

Bachelor oppgave 2015

Sirpa Tellervo Lämsä

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Denne studien beskriver et opplæringstiltak innen temaene: kropp, identitet og seksualitet. Problemstillingen er: Hvordan gjennomføre seksualundervisning for mann med diagnosen lett utviklingshemming og ulike tilleggs handikap?


Poster

Grenseoverskridende seksuell atferd

Bachelor oppgave 2015

Oslo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Posteren presenterer en case. Målpersonen, en mann i førtiårene viste det som kunne tolkes som grenseoverskridende seksuell atferd. Målpersonen hadde ikke verbalt språk og begrensede nonverbale kommunikasjonsferdigheter. Studiet fulgte case design. Innhenting av data ble gjort gjennom deltagende observasjoner før og etter at tiltak ble endret og iverksatt. Tiltaket gikk ut på å beskrive fem spesifikke situasjoner og hvordan de ansatte skulle respondere på målpersonens målatferd. Studiet hadde positive resultater, men hadde også mangler når det kom til å innlemme positiv forsterkning ved fravær av målatferd i tiltaket. Endinger i tiltaket ble sett på som nødvendig da målatferden gikk direkte utover andre personer i målpersonens nærområde. Samt at målatferden førte til utfordringer knyttet til gjennomføringen av tjenestetilbudet tjenesteyterne skulle tilby.


Poster

Kognitiv behandling av sinne hos mennesker med psykisk utviklingshemming - en behandlingsmodell

Bernt Barstad St. Olavs Hospital HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag i samarbeid med Erik Søndenaa (Brøset kompetansesenter), har den senere tid forsøkt ut et behandlingsprogram for å redusere aggresjon og sinne hos mennesker med utviklingshemming. Programmet bygger på kognitiv atferdsterapi og er basert på 18 seksjoner à 1 time, 1:1 konsultasjoner. Programmet er utviklet i England av prof. John L. Taylor ved Northumbria University.


Poster

Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA)

Swedish Association for Behavior Analysis

Dag Strömberg SWABA

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Den svenska föreningen för beteendeanalys, SWABA, bildades i september 1996 och har idag omkring 200 medlemmar i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA men bor eller arbetar i andra länder. Sedan år 2001 är SWABA ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International. SWABA är en förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.


Poster

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Et lokallag i NAFO

Jon Magnus Eilertsen Oslo og Akershus Studentlag av NAFO
Martin Øverlien Myhre Oslo og Akershus studentlag av NAFO
Caroline Strømlid Oslo og Akershus studentlag av NAFO
Anine Walle Oslo og Akershus studentlag av NAFO

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Oslo og Akershus studentlag av NAFO er et lokallag for studentmedlemmer i NAFO. Målet til lokallaget er å spre kunnskap om atferdsanalyse, skape et inkluderende miljø som bidrar til økt interesse for atferdsanalytisk teori og praksis, og være et møtested for studenter uavhengig av kull, grad, eller utdanning. Studentlaget arrangerer jevnlig quiz i Oslo, og har de tre siste årene arrangert quiz under NAFO seminaret. Vi arrangerte høsten 2015 et utsolgt dagsseminar i klinisk atferdsanalyse i Oslo. I den kommende tiden vil vi fortsette å jevnlig arrangere quizer i Oslo, og planlegger en samling der tidligere studenter presenterer sine bachelor eller masteroppgaver.


Poster

Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost

Jorunn Olstad Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Inntaksposten ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus gjennomførte i 2014 et prosjekt der tvangsbruk ble redusert. Målet med den aktuelle studien var å kartlegge pasientenes opplevelse av tvang under innleggelse i psykisk helsevern for voksne i et pilotprosjekt. Deltagerne fylte ut selvutfyllingsskjemaet Experienced Coercion Questionnaire (ECS) ved overføring til annen post eller utskrivelse fra posten. ECS måler en subjektiv opplevelse av tvang, og er sensitivt ovenfor bruk av faktisk og formell tvang. Resultatene viste at 74 % av deltagerne i studien opplevde en lav grad av tvang under innleggelsen. Analyser med enkel regresjon viste at innleggelsesparagraf var den eneste prediktoren som var signifikant assosiert med skåre på opplevd tvang. Resultatene viser at opplevd tvang ble drevet at juridisk tvang, og indikerer at reduksjon av tvangsmidler også påvirker deltagernes opplevelse av tvang. Sentral feilkilder er et høyt frafall av deltagere og potesielt seleksjons bias.


Poster

TotalKAOS

- fra Risikovurdering til Atferdsterapi

Kim Andre Westad Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Njål Hellesfjord Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Jan Peder Moen Sentral fagenhet for tvungen omsorg
John Hanssen Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: ARMIDILO er et strukturert klinisk instrument for vurdering av vold som består av tretti faktorer som er funnet å korrelere med risiko for vold hos mennesker med utviklingshemming og redusert kognitiv kapasitet. ARMIDILO skåres ved hjelp av innhentet informasjon og et tilhørende intervju av personal/nærpersoner. Målet er å identifisere forhold hos klienten, klientens miljø og i samspillet mellom disse som øker risiko for fremtidig vold. Dette sammenstilles i en risikovurdering med fokus på spesifikke risikoscenario og en tilhørende anbefaling av håndtering og behandling. KAOS er benevnelsen på satsningsområder innen kognitiv atferdsterapi for omsorgsdømte og mennesker med spesielle behov. Behandlingen bygger på følgende prinsipper: Økologisk forståelse og fokus, bruk av prinsipper fra evidensbasert behandling, brukerperspektiv, prinsipper fra atferdsanalyse og kognitiv terapi, fokus på psykoedukasjon og den er “menybasert." Dialogisk Kommunikasjon består av 4 enheter og disse er sentrale i å endre miljøet på en positiv måte, som igjen kan gi et bedre miljø for klienten.


Poster

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kim Andre Westad Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Njål Hellesfjord Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Jan Peder Moen Sentral fagenhet for tvungen omsorg
John Hanssen Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Sentral fagenhet er et nasjonalt tiltak for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §63 og §64. Enheten har ansvar for sikkerhet og rehabilitering. I visse tilfeller også varetekts plikt. Fagenhetens sengepost har fem plasser. Videre har enheten ansvar for enkelttiltak lokalisert utenfor sengeposten. Hovedoppgaver er å sikre samfunnet mot nye lovbrudd fra den domfelte, gi behandling i samsvar med dommen og sikre den domfelte personen en god materiell levestandard. Sentral fagenhet har førstehånds kjennskap til og oversikt over straffelovens bestemmelser når det gjelder særreaksjonen tvungen omsorg. Enheten har kompetanse som kan avdekke risiko for nye lovbrudd og alvorlige konflikter, og er ellers et behandlings- og rehabiliteringstiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming som er dømt pga. brannstifting, seksualforbrytelser eller alvorlig voldsproblematikk. Fagenheten gjennomfører spesialtilpasset utredning og oppfølgning av den domfelte. Sentral Fagenhet er bemannet med kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid må balansere etikk, rettssikkerhet, samfunnsvern, behandling og (re)habilitering.


Poster

FIKS: Fysisk aktivitet/friluftsliv, idrett, kosthold og sosialt

Dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne

Stine gundersen Høglie Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: I følge nasjonale rapporter lever utviklingshemmede gjennomsnittlig 17 år kortere enn befolkningen ellers. De er overrepresentert i statistikker over høyt blodtrykk, overvekt, innaktivitet og diabetes. Dette har Asker kommune tatt tak i, og i august 2015 startet kommunen opp FIKS, et pilotprosjekt for utviklingshemmede. Fiks er et tilbud til voksne utviklingshemmede over 18 år, som ikke har et fullverdig tilbud på et arbeidssenter. Per dags dato er vi tolv deltagere og fire instruktører. Deltakerne har et dagtilbud i FÌKS to ganger i uken. Posteren vil presentere våre kjerneområder i FIKS, hvordan vi jobber, deltakernes evalueringer og videre arbeid.


Poster

Prosjekt kompetanseheving

Erlend Hoff Jensen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Inez Veronika Nordseth-Antonsen Holtet bosenter og verksted
Manuel Fiedler Bolig Schu

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: I seksjon tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune, er vi er i gang med et omfattende prosjekt som omhandler kompetanseheving innenfor kap 9, atferdsanalyse, diagnoser, etikk og profesjonelle ferdigheter. Dette prosjektet favner 250-300 ansatte innenfor seksjonen vår. Vi har allerede testet kunnskapsnivået gjennom baseline innenfor kap 9 og er i gang med baseline på atferdsanalyse. Målet er å øke kompetansen i seksjonen med 20% sett ut fra baseline. Vi ønsker å presenterer prosjektet og dets bakgrunn med hovedmål og delmål, samt legge frem nåværende data fra baslineregistreingene rundt kap 9. I tillegg tenker vi å vise frem et kompetansehefte om bruk av tvang og makt, utarbeidet av prosjektgruppen.


Poster

Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest

Marius Lande Fredriksen Høgskolen i Østfold
Espen Bredholt Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Studien har som hensikt å etablere enkel leseforståelse hos et barn i tidlig barneskolealder med diagnosen autisme. Det har blitt gjennomført en preferansekartleging ved å utføre Reinforcement Assessment for Individuals with Severe Disabilities (RAISD) som intervju og deretter en direkte preferansekartlegging ved å bruke metoden multippel stimulus uten erstatning. Tiltaket består av en matching to sample prosedyre, med treningstrukturen One-To-Many (OTM). Det vil trenes inn tre stimuliklaser, der hver klasse består av tre medlemmer. Først vil vi trene relasjonene 3d-objekter til 2d-symboler og 3d-objekter til tekst i hver stimuliklasse. Deretter vil det bli testet om deltaker responderer i henhold til ekvivalens ved å undersøke om utrente relasjoner (2d-symboler til tekst) har oppstått som følge av treningen. Før tiltaket iverksettes vil det blitt trent på identitets matching ved å trene på matching av 2d-symboler, 3d-objekter og tekst med fysisk likhet. Data vil bli fremstilt basert på resultater i trening og resultater i test (Trening-test design).