Postersesjonen

På fredag ettermiddag finner du seminarets postersesjon.

Tid & sted: Veslefjellhall 2 & 3, kl. 16:45 - 18:15.


Poster

Effekt av Forsinket og Umiddelbar Feedback på Gjentatte Feil etter 30 Dager

Katrine Sørgjerd Finstad

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Hensikten med denne studien var å undersøke forskjell på umiddelbar og forsinket tilbakemelding på gjentatte feil etter 30 dager. Metode: 30 deltakere mottok umiddelbar og forsinket tilbakemelding ved to flervalgstester som testet leseforståelse, i en innengruppedesign med repeterte målinger. Posttest ble tatt etter fem minutter, og oppfølgingstesten ble tatt etter 30 dager, med de samme oppgavene. Data ble registrert automatisk i programmet. Resultatene viste at forsinket tilbakemelding førte til flest gjentatte feil ved posttest, mens umiddelbar tilbakemelding førte til flest gjentatte feil ved oppfølgingstesten etter 30 dager. Det var stor variasjon i prestasjon i de ulike tilbakemeldings-betingelsene. Det kan indikere at begrepet tilbakemelding kan ha ulike funksjoner det kan være vanskelig å kontrollere for, til tross for veldefinerte operante prosedyrer. Ulike metoder for å undersøke tilbakemelding kan påvirke effekten av forsinket og umiddelbar tilbakemelding. Derfor kan det være hensiktsmessig å analysere begrepet tilbakemelding med fokus på funksjonen.


Poster

Effekten av differensiell forsterkning på diskriminering av luktstimuli hos hund

Differensiell forsterkning ved luktdiskriminasjon

Line Børtveit

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Målet med studien var å undersøke effekten av å tilføre positiv forsterker for markering av bestemte luktstimuli, samt å ikke levere forsterker ved andre luktstimuli for å etablere diskriminasjon hos en spansk vannhund. Studien er en N=1 studie basert på et multiple probe design over tre diskriminasjonsoppgaver. Hunden ble satt til å søke på en bane med seks bokser, tre av boksene inneholdt en bestemt lukt og markering på disse boksene ble forsterket. Det ble målt korrekte positiver, falske positiver og om hunden passerte bokser. Registering av data ble foretatt i etterkant ved scoring fra film. Resultatene viser at hunden etter trening diskriminerer mellom boksene med luktstimuli der markering ble forsterket og boksene der markering ikke ble forsterket. Det var lav frekvens av falske positiver og passering av bokser under probemålingene.


Poster

Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen

Gjertrud Hansen Høgskolen i Østfold
Tone Heidenberg Høgskolen i Østfold
Frank Øyvind Sannerød Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det er gjennomført få atferdsanalytiske studier med deltagere som har demens og bor på sykehjem. Et litteratursøk med emneordene «demens», «NCR», «NCE», «TSF» og «problematferd» gav 9 studier som inneholdt NCR-prosedyrer hos personer med demens. Deltageren i vår studie er en eldre dame med demens. Målatferden er roping i form av at hun sier «hallo», «kom» og/eller «hjelp» slik at det høres fra 7 meter eller lenger unna. Det er gjennomført narrative FAK-analyser av når målatferden er tilstede og ved fravær av målatferden. Funnene våre er at det er en sammenheng mellom trilling i rullestolen og målatferden, det er også en sammenheng mellom lite stimuli og målatferden. Samtidig ser vi en sammenheng mellom beriket miljø samt tilstedeværelse av oppmerksomhet og fravær av målatferden. Inter-responstiden er 1 minutt og median i basislinjen er 26 forekomster av målatferden per time. Vi utarbeider et tiltak med utgangspunkt i funnene; tidsbasert presentasjon av stimuli med mulig forsterkereffekt.


Poster

Helse- og Omsorgstjenesteloven Kap.9

Hvilke tvangstiltak benyttes?

Frode Dragsten St. Olavs Hospital HF
Geir Bjarte Gravdal
Ditlev Johnsen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning er blant annet regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Helsetilsynets statistikk gir en god oversikt over om vedtak er fattet etter bokstav A, B eller C i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, men sier lite om hva de faktiske tiltak innebærer.

Denne poster vil gi en oversikt over hvilke planlagte tvangstiltak som benyttes overfor personer fra 18 år i Sør- Trøndelag fylke. Posteren presenterer data fra kartlegging av tvangstiltak foretatt i tre ulike tidsperioder.


Poster

Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming

Sebastian Rønneberg Hansen Høgskolen i Østfold
Siri Johannessen Høgskolen i Østfold
Karoline R Lorentzen Høgskolen i Østfold
Emilie Pedersen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Overvekt og fedme er et økende problem, og utviklingshemmede har høyere prevalens av fedme enn befolkningen generelt. Deltakerne er fem personer med utviklingshemming med et ønske om å gå ned i vekt. Kartleggingen avdekket god kunnskap om mat, men manglende ADL ferdigheter som inngår i planlegging, tilberedelse og porsjonering av en matrett. Effekt av tiltaket blir målt i antall kilo deltaker går ned pr uke.

Studien tar for seg en tiltakspakke som veileder fra planlegging av et middagsmåltid til middagen er på bordet. Tiltakspakken består av veiledning i selvendringsteknikker og middagsplaner


Poster

Redusere uvaner med DRI

Bruk av DRI-prosedyre med tegnøkonomi og response cost for å redusere uvaner hos normaltfungerende gutt

Anders Dechsling

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Upassende uvaner hos enkeltindivider kan føre til irritasjon og/eller sosiale sanksjoner fra omgivelsene. Posteren viser hvordan differensiell forsterkning av uforenlig atferd (DRI) kan redusere den upassende uvanen hos en normaltfungerende gutt på 10 år. Gutten fikk selv velge den uforenlige atferden som ville gi forsterker og fikk instruks om at den atferden ville gi token og at forekomst av uvanen ville føre til response cost på fem token. Posteren presenterer data fra baseline, tiltaksfase, og faser hvor levering av token ble fadet og deretter gitt på et VR-skjema. Forekomsten av den upassende uvanen ble redusert, og det antas at det skyldes tiltaket.


Poster

The problem with the inter-trial-interval in an animal model of ADHD

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus
Per Holth OsloMet - storbyuniversitetet
Hans Martin Ottåsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Espen Borgå Johansen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Does the length of the inter-trial-interval affect animal’s responses in an experiment? In an animal model of ADHD (the Spontaneously Hypertensive Rat), rats are subjected to two choices: a small, immediate reinforcer and a larger, delayed reinforcer. Following the delivery of the reinforcer, an inter-trial-interval occurs. Despite its delay, the large reinforcer is optimal as it produces the highest amount of rewards, and expressing a preference for the small reinforcer is therefore considered a measure of impulsivity. We tested two groups of rats using a modified version of this approach: in the Delay group, the delay between response and reinforcer was increased for each session, while in the ITI group the inter-trial-interval increased instead, corresponding in length to the delay in the other group. We found that the rats in the Delay group showed a decreased preference for the larger reinforcer as the trial length increased, but the rats in the ITI group did not show this pattern. This suggests that the rats were sensitive to response-reinforcer delays, but not the length of the inter-trial-interval or the trial length as a whole.


Poster

Intensjonell hjelpeatferd hos rotter

Latens og topografi data fra en gruppestudie

Magnus Blystad Høgskolen i Oslo og Akershus
Danielle Andersen Høgskolen i Oslo og Akershus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Empati hos dyr er et tema som det har blitt forsket mye på i senere tid. Denne studien er en videreføring av forskning som hevder at rotter utviser empatilignende hjelpeatferd. Men hvor reliabel er denne hjelpeatferden? Og i hvilken grad blir slik atferd påvirket av dyrenes læringshistorie? For å øke eksperimentell kontroll har vi utviklet et nytt habituering og treningsoppsett for rottene. Vi tar også i bruk et nytt eksperimentelt design hva angår åpningsmekanismen rottene interagerer med. Med disse endringene ønsker vi å øke eksperimentell kontroll. Basert på visuell analyse av topografi og latens i våre data, ser det ut til at rotter utviser hjelpeatferd intensjonelt. Vi ser også at rotter som lærer døråpning i forkant av testing av hjelpeatferd, utøver hjelpeatferd mye raskere enn tidligere forskning har indikert.


Poster

Selection by Cansequences: The Fourth Level of Selection

Diane Gemiso

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: In Skinner’s landmark 1981 paper “Selection by Consequences”, he outlines three levels of selection: natural, operant, and cultural. He states that only living things, as well as machines made by living things, follow this causal mode. Skinner’s comment on how machines follow these principles have been largely overlooked. Here, we illustrate how machines represent the fourth level of selection, which we call vending machine (VM) selection, due to the machine’s relationship with cultural production and interactions with environmental agents. Designed machines have their unique learning history and unit of selection. This type of selection, which applies to both man-made machines, and machines made by other machines, cannot be explained by operant selection alone. However, similarly to how operant selection is a necessity for cultural selection to occur, both cultural and operant selection are high relevant prerequisites for VM selection. As technology in artificial intelligence and robotics advances, VM selection may form a central part of our understanding of selection by consequences in the future.


Poster

Etablering av ferdigheter for å leke butikk

Inger Karin Almås Høgskolen i Oslo og Akershus
Sabine Gulbrandsen Skedsmo kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: En populær lek blant barn er «butikkleken». Vi ønsket i denne studien å etablere snakker- og lytterferdigheter for å kunne leke butikk hos et barn på 4 år med diagnosen atypisk autisme. Ferdighetene ble delt inn i 6 trinn, hvor det siste trinnet var trening under naturlige betingelser med andre barn. Prosedyren bestod av tegnøkonomi i etableringsfasene og et pre-post design ble benyttet. Data viser god effekt i etablering av snakker- og lytteratferd for å leke butikk, både som «kunde» og «butikkekspeditør».


Poster

Gjenfortelling av korte historier

Etablering av intraverbal atferd

Inger Karin Almås Høgskolen i Oslo og Akershus
Ida Breifjell Ullensaker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Formålet med denne studien var å undersøke om bruk av bilder som prompt kan føre til etablering av intraverbale ferdigheter. De intraverbale ferdighetene var å gjenfortelle korte historier. Deltager var en gutt på 3 år og 6 måneder med forsinket språkutvikling. Det ble benyttet et multiple probe design over tre forskjellige historier. Resultatene viser god effekt ved bruk av bilder som prompt for å gjenfortelle disse tre historiene.


Poster

Using scatterplot to monitor behavioural changes during discontinued psychotrophic drugs

Jørn Arve Vold Råde Kommune
Malin Therese Thøgersen Råde Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Tilsynsleger har begrenset med besøkstid i sykehjem, og regulering av medikamenter foregår som oftest, fra verbale tilbakemeldinger fra helsepersonell eller slektninger. Deltakerne i studien omhandler to personer med demens i en sykehjemsavdeling, med ulik problematferd som er under nedtrapping av psykofarmaka. Samtidig med nedtrapping av psykofarmaka, settes det inn ulike miljøtiltak for å forebygge problematferd. Studien viser hvordan man enkelt kan administrere scatterplot som et verktøy for å kartlegge endringer i atferd hos personer med demens gjennom et døgn, i en periode på 15-25 uker. Resultatene fremstilles grafisk, og viser tydelig at miljøtiltak er mer effektivt enn bruk av psykofarmaka. Metoden viser seg også å være nyttig for å støtte opp under de verbale rapporter i medisinsk behandling av personer med demens og utfordrende atferd. Metoden er lett å administrere for alle yrkesgrupper i sykehjem, uten å gi økt arbeidsmengde.


Poster

Diskriminasjon Mellom Føflekker og Melanomer

Ruth Kopperud Høgskolen I Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Norge ligger på toppen når det kommer til føflekkreft og dødelighet. Til tross for at andre land har langt høyere forekomst av føflekkreft rangerer vi høyest når det kommer til dødelighet. Dette misforholdet indikerer at nordmenn må gjøre noen atferdsendringer med tanke på det å oppdage melanomer tidlig, og på den måten komme i gang med tidlig behandling. Atferdsanalysen er en viktig bidragsyter når det kommer til å etablere stimuluskontroll og diskriminasjon. Forskningsgruppen Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved høgskolen i Oslo og Akershus har vist i en studie at man kan etablere diskriminasjon av ulike typer føflekker. På bakgrunn av dette har Kreftforeningen bedt om et samarbeid med tanke på en nasjonal kampanje om å etablere diskriminasjon på ulike føflekker. Forskningslaboratoriet presenterer sitt bidrag til denne nasjonale kampanjen, som Kreftforeningen ønsker å bruke.


Poster

Distraktorer i Delayed Matching-to-Sample Prosedyrer

Ingrid Eknes Høgskolen i Østfold
Aleksander Vie Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Tidligere gjennomførte eksperimenter har vist at matteoppgaver som distraktorer introdusert under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens har redusert sannsynligheten for et positivt ekvivalensutkomme. Den foreliggende studien inneholder tre eksperimenter hvor Eksperiment 1 og Eksperiment 2 ble gjennomført i en ABA design. A betingelsene i Eksperiment 1 og 2 var uten distraktorer under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens, mens B betingelsene var med distraktorer under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens. Distraktor i Eksperiment 1 var diktasjon, mens distraktor i Eksperiment 2 var ekkoiske oppgaver. Eksperiment 3 var satt opp i en AB design med diktasjon som distraktor, hvor A betingelsen var lik den i Eksperiment 1 og 2, mens i B betingelsen ble distraktorene introdusert etter de betingede diskriminasjonene hadde blitt etablert, uten å introdusere symmetri og ekvivalens trials. Til forskjell fra tidligere distraktorstudier ved forskningsgruppen Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd, så ble det lagt til et ekskluderingskriterium hvor deltakerne måtte fremvise respondering i henhold til stimulusekvivalens i første A betingelse for å gå videre til de neste betingelsene. Resultatene fra den foreliggende studien ser ut til å vise at diktasjonsoppgaven i Eksperiment 1 påvirker ekvivalensutkomme negativt hos en av to deltakere. Det samme resultatet vises også i Eksperiment 2, mens ekkoikkoppgavene i Eksperiment 3 ikke ser ut til å påvirke fremvisningen av de betingede diskriminasjonene. Flere replikasjoner i hvert eksperiment er viktig for å kunne trekke bastante konklusjoner.


Poster

Identitetsmatching og Titrerende Forsinkelse med en Person med Demenslidelse

Fredrik Dale Høyskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok en mann på 66 år med alkoholrelatert demenslidelse. Deltakeren har tidligere vært med i en tilsvarende studie for 4 år siden. Deltakeren ble presentert for identitetsmatching med titrerende forsinkelse i mellom utvalgsstimulus og sammenligningsstimuli i en betinget diskriminasjonsprosedyre. Eksperimentet ble arrangert som en AB-design. I A-fasen ble deltakeren presentert for titrerende forsinkelse 500 millisekunder (ms), og i B-fasen ble han presentert for titrerende forsinkelse 2500 ms. Hensikten med studien var å se om det var mulig å avdekke hvor langt det var mulig å øke forsinkelsen som en funksjon av respondering, dvs. til asymptotisk nivå. Videre var det av interesse å se hvordan ulike titreringstrinn (500 ms vs. 2500 ms) påvirket respondering.


Poster

Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser

Steffen Myrvin Høgskolen i Østfold
Regina Ruud Høgskolen i Østfold
Sven Terje Straith Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Deltakeren er en voksen mann med autismespekterforstyrrelse, alvorlig utviklingshemming og bipolar lidelse. I forkant av opplæringen ble det gjennomført kartlegging av talespråk, og deretter en preferansekartlegging som danner grunnlaget for bildene som benyttes i opplæringen. I kartleggingen av talespråket ble det registrert hvilke ord deltakeren brukte da han oppsøkte personalet og hvilke konsekvenser dette fikk for deltakeren. Da deltakeren oppsøkte personalet førte dette ofte til utfordrende atferd i form av mishagsytringer og/eller selvskading, noe som kan tyde på at talespråket er lite funksjonelt. Det er derfor iverksatt bildekommunikasjon. Opplæringen er individuelt tilpasset, basert på metodene og prinsippene som benyttes i PECS-manualen. Vi gjennomfører opplæringen i tre faser og foreløpige data fra fase 1 viser rask progresjon i å plukke opp bildene selvstendig. Det jobbes fortsatt med å få deltakeren til å vise bildene til kommunikasjonspartner på en tilfredsstillende måte uten prompts.


Poster

Bruk av simultan og enkel-til-kompleks treningsprotokoller under etablering av ansiktsgjenkjenning hos en pasient med demens

Silje Boye-Hansen Høgskolen i Oslo og Akershus
Hanna Steinunn Steingrimsdóttir Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Antall personer med demens vil øke i de kommende årene. Sykdommen kjennetegnes av hukommelsessvikt, samt generell forverring i det som kalles for kognitive ferdigheter. Ett av problemene demens pasienter opplever, er å glemme navn på sine nærmeste. Det er derfor viktig å identifisere variabler som kan påvirke sannsynligheten for å vedlikeholde det å huske navn. I denne studien ble to treningsprotokoller, simultan (A og A1) og enkel-til-kompleks (B og B1) brukt for å etablere ekvivalensklasser bestående av navn, ansikt og relasjon til deltakeren. Resultatene viste at deltakeren ikke responderte i henhold til eksperimentator definerte kriterier for stimulusekvivalens ved bruk av en simultan protokoll (A eller A1). Videre responderte ikke deltakeren i henhold til stimulusekvivalens i den første B fasen. Derimot ved økt inter-trial interval (ITI) under B1 fasene responderte han i henhold til stimulusekvivalens.


Poster

Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme

Ina Madelen Løkkevik Høgskolen i Østfold
Anette Møller Nilsen Høgskolen i Østfold
Linn Adriana Thomassen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hensikten med studien er å etablere tre stimulusklasser med tre medlemmer hos en voksen kvinne med utviklingshemning og autisme. Metodedelen er en systematisk replikasjon av Arntzen, Lian og Halstadrø (2011). Klassene etableres med One-To-Many (OTM) treningsstruktur i en seriebasert protokoll. Medlemmene i hver klasse har arbitrære relasjoner til hverandre, hvor A-medlemmene i hver klasse består av auditive stimuli gitt av trener (A1 = ”ball”; A2 = ”sko”; A3 = ”kopp”), B-medlemmene er visuelle bilder (bilde av ball, sko og kopp, respektivt), og C-medlemmene av hver klasse (C1, C2, C3) er den korresponderende teksten (ball, sko og kopp). I posteren presenteres trening i den direkte trente AB-relasjonen (A1B1B2B3; A2B1B2B3; A3B1B2B3). I forkant av treningsprosedyren ble det gjennomført en preferansekartlegging ved bruk av modifisert Reinforcement Assessment for Individuals with Servere Disabilities (RAISD), og videre en direkte preferansekartlegging i form av multippel stimuluskartlegging uten erstatning. Vi presenterer resultater fra den trente AB-relasjonen og diskuterer fremtidig arbeid som innebærer blant annet trening av AC-relasjonen, og testing av transitivitet (BC-relasjon) og ekvivalens (CB-relasjon). Studiens nytte for deltakeren blir diskutert.


Poster

Various Experiments Focusing on Stimulus Control at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory at Oslo and Akershus University College

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Justice Mensah OsloMet - storbyuniversitetet
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Students at bachelor, masters and Ph.D. levels, along with faculty members at the Department of Behavioral Science, are working on different experiments related to studying variables affecting stimulus control. The experiments range from experimental analysis of behavior to translational research. The current poster provides an overview of the experiments conducted at the lab in 2016 to date. Contact information for those interested to participate or collaborate with the lab, will be provided.


Poster

Bruk av Atferdsavtaler for å øke oppmøte og gjennomføring av et tilrettelagt arbeidstilbud

Bjørnar Øyahals HAVA-Omsorg
Bjørge Vatnøy HAVA-Omsorg

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Atferdsavtaler har vist seg å være et egnet verktøy for å øke frekvensen av ønsket atferd eller for å redusere uønsket atferd. Denne studien omhandler justeringer i en pågående atferdsavtale for å øke oppmøte og kvalitet i gjennomføringen av et tilrettelagt jobbtiltak, samt ivaretagelse av personlig hygiene. Deltageren i studien var en ung mann med Aspergers syndrom. En AB-design, men ulike B-faser ble benyttet. Her var det en løpende forandring i forsterknings arrangementet gjennom fortløpende evalueringer gjennom observasjon og samtaler med bruker. Resultatene viste en solid økning i jobbgjennomføring og dusjing etter at flere justeringer ble foretatt. Målpersonens mulighet til løpende evaluering og påvirkning av egen plan var antagelig et vesentlig moment for resultatene.


Poster

Oslo og Akershus Studentlag av NAFO

Et hjem for oss, et hjem for deg

Jon Magnus Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Caroline Strømlid Oslo og Akershus studentlag av NAFO
Martin Øverlien Myhre Oslo og Akershus Studentlag av NAFO
Rebekka Cecilie Wood Strand Oslo og Akershus Studentlag av NAFO
Nora Marie Sigurdsen Oslo og Akershus Studentlag av NAFO
Vetle Aaserud Berge Oslo og Akershus Studentlag av NAFO

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Oslo og Akershus studentlag av NAFO er et lokallag for studentmedlemmer i NAFO. Målet til lokallaget er å spre kunnskap om atferdsanalyse, skape et inkluderende miljø som bidrar til økt interesse for atferdsanalytisk teori og praksis, og være et møtested for studenter uavhengig av kull, grad, eller utdanning. Studentlaget arrangerer jevnlig quiz i Oslo, og har de tre siste årene arrangert quiz under NAFO seminaret. I den kommende tiden vil vi fortsette å jevnlig arrangere quizer i Oslo. Videre planlegger vi å holde workshop/seminar med tema anvendt atferdsanalyse.


Poster

Påvirkning av preferanser ved overføring av stimulusfunksjoner i ekvivalensklasser

Jon Magnus Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Åtte deltakere ble bedt om å velge en av tre vannflasker (baseline test). På vannflaskene var det etiketter med abstrakte symboler. Deretter etablerte deltakerne tre ekvivalensklasser med tre medlemmer (A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 og C3). A, B, og C, stimuliene besto av abstrakte symboler som deltakerne ikke hadde noen kjennskap til før eksperimentet. De etablerte klassene ble så utvidet ved å trene en D stimulus til hver av A stimuliene (D?A). D stimuliene inneholdt bilder av sedler med ulike verdier (50, 100 og 200 NOK). Deltakerne ble etter en ny test for stimulusekvivalens (A, B, C og D) bedt om å velge en av de tre vannflaskene. Etikettene på vannflaskene viste de abstrakte B stimuliene (B1, B2 og B3). Resultatene viser at fem av åtte deltakere valgte flasken med etiketten B1, som var i samme ekvivalensklasse som 200 nok symbolet (D1). Videre så viste baseline testen at fire av fem deltakere endret valget sitt til B1 fra henholdsvis B2 og B3.


Poster

Hvordan Forskjeller i Mestringskriterier av Baselinerelasjoner Påvirker Respondering i Henhold til Stimulusekvivalens

Felix Høgnason Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Fjorten voksne deltakere i alder av 18 til 24 år deltok i eksperimentet. Tidsbegrensningene til å respondere var satt til 0,7 sekunder for utvalgsstimulus, og 1,2 sekunder for sammenligningsstimuli under trening, og til 0,7 sekunder for utvalgsstimulus og 6,2 sekunder for sammenligningsstimuli under test. Etter identitetstrening med tre farger i Fase 1, trente deltakerne tre klasser med 5 medlemmer av vilkårlige stimuli i en lineær treningsstruktur i Fase 2. I Fase 3 til 5 ble programmerte konsekvenser på avgitte svar redusert til 75%, 50% og 25%. Så langt var mestringskriteriene under trening satt til 90%. I Fase 6 ble programmerte konsekvenser redusert til 0% for bare en blokk av 60 treningstrials. For en gruppe av deltakere ble treningskriteriene satt til mellom 80–89%, mens den ble satt til 90% eller mer for de andre. Til slutt ble deltakerne testet for respondering i henhold til stimulusekvivalens i Fase 7 og for forsinket respondering i henhold til stimulusekvivalens i Fase 8. Resultatene viste, at for den gruppen med lavere mestringskriterier for den siste treningsblokken responderte én deltaker i henhold til stimulusekvivalens på begge testene og en responderte i henhold til forsinket respondering. For den gruppen med høyere mestringskriterier responderte tre i henhold til forsinket respondering i henhold til stimulusekvivalens. Antall treningstrials var 2921 for den gruppen med lavere mestringskriterier, og 1932 trials for den andre gruppen.


Poster

Økte krav ved manglende mestring

Høysannsynlig atferd betinget med lavsannsynlig atferd

Karina Louise Andersen Ecura Bo og Habilitering
Thor Henrik Lind Mjøsen bo- og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Manglende mestring på atferdsavtaler leder ofte til en senkning av krav eller en økning av forsterkningen i betingelsene. I det foreliggende tilfellet observerte vi en variasjon i utførelse av oppgaver på planen mellom 0-100%, noe som skulle tilsi at det ikke var manglende ferdigheter som var årsak til manglende mestring. En økning i forsterkermengde ble forsøkt ved enkeltstående avtaler men det ble kun utført akkurat nok oppgaver til å mette målpersonens behov for å kjøpe sigaretter ved de første fasene. Ved å endre arrangementet slik at det måtte være mestring på den lavsannsynlige komplekse avtalen for å få tilgang til å utføre den høysannsynlige enkeltstående avtalen benyttes de gjeldende motivasjonelle forhold til å øke kravene. Resultatene viser at det tar en stund før det sees en økning i prosent av utførte oppgaver på den ordinære avtalen, men at den deretter ligger stabilt over 95 % mestring de siste 14 fire ukes periodene. Den enkeltstående avtalen synker i frekvens og blir lavsannsynlig mens den komplekse øker og blir høysannsynlig.


Poster

Presence and Absence of Familiar Pictures in Emergent Relations Testing

Justice Mensah OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Past experiments have found that, the inclusion of at least a meaningful stimulus in a class of abstract stimuli influences the probability of equivalence class formation. Experiments so far have tested the effect of meaningful stimuli on equivalence class formation by training and testing emergent relations with the inclusion of meaningful stimuli. This study examined the effect of the inclusion of meaningful stimuli in training but without it in emergent relations testing on equivalence class formation. Forty five college students were randomly assigned to three experimental conditions: Abstract (ABS), with C1, C2, and C3 as Pictures in test (W-C-as-Pic), and Without C1, C2, and C3 as Pictures in test (Wo-C-as-Pic). The findings from this experiment are that 20% and 33.33% of participants in ABS formed classes in the immediate and delayed tests blocks, respectively. Also, 66.67% and 93.33% of participants in W-C-as-Pic formed classes in the immediate and delayed tests blocks respectively. In Wo-C-as-Pic, 66.67% and 93.33% of participants formed classes in the immediate and delayed tests blocks, respectively. Also, there was no significant difference between performance of participants in W-C-as-Pic and Wo-C-as-Pic.


Poster

The Effects of Compounds of Meaningful Stimuli on Equivalence Class Formation

Justice Mensah OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Many of the experiments exploring the class enhancing effect of meaningful stimuli have so far used black and white abstract stimuli and colorful pictures. This experiment, therefore, sought to find out the effect of both colorful pictures, and black white pictures on equivalence class formation. Hence, forty-five college students were randomly assigned to three experimental conditions: No Picture, Black and White Picture, and Colorful Picture. The findings from the present experiment showed that three of 15 participants in the No Picture formed classes, 10 of 15 in Black and White Picture formed classes, and 11 of 15 in Colorful Picture formed classes. Also, the findings showed a significant difference in equivalence class formation between the No Picture Group and Black and White Picture Group, as well as between the No Picture Group and Colorful Picture Group. Furthermore, the findings showed no significant difference between the Black and White Picture Group, and the Colorful Picture Group.


Poster

Development of Eye Tracking

Pedram Sadeghi Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: The understanding of the multifaceted nature of eye-movements is important in the understanding of how learning comes about. Eye-tracking technology allows for the measuring of where and how a person gazes trough a visual scene. Eye-tracking has been used in various fields of science. As eye-tracking has developed, the technology has become less invasive and more accurate and accessible. The results of these developments have also allowed for the establishment of verifying various eye movements definitions more accurately and precisely than before. Although, eye-tracking rarely has been employed within behavior analysis, it has been utilized in studying complex behavior by studying stimulus control, attending, and observing response. By expanding methodology in the study of behavior, eye-tracking could be beneficial in the development of field of behavior.