NAFO-seminaret 2019

Oversikt over program innen kategoriene "Anvendt atferdsanalyse" og "atferdsanalyse i praktisk anvendelse"


Symposium

Symposium: Atferdsavtaler og arbeid

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-12:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Symposiet vil presentere fire ulike eksempler på hvordan anvende atferdsavtaler i tilrettelagt arbeid ved en verkstedsbedrifts VTA-avdeling. Hovedfokuset i en VTA-bedrift er at arbeidet er tilpasset arbeidstakers arbeidsevne og utvikling av arbeidstakers ressurser. Fossheim Aktiv Hverdag er en VTA-avdeling som retter seg mot arbeidstakere som har særskilt behov for tilrettelegging og tettere bemanning enn ved vanlige VTA-avdelinger. Avdelingen legger til grunn en systematisk metodisk tilnærming med vekt på tilrettelegging av miljø, effektiv samhandling og opplæring. Anvendt atferdsanalyse er en viktig del i det målrettede arbeidet, der tiltakene innrettes og evalueres opp mot tydelige mål. Spesielt har det vært gode erfaringer med bruk av atferdsavtaler for å forebygge og redusere utfordrende atferd, ritualistisk- og tvangspreget atferd og passivitet, og på den måten bidra til å effektivisere og bedre flyten i gjennomføring av arbeidsoppgaver.


Når tvangshandlinger styrer arbeidshverdagen – Begrensning av tvangspreget atferd ved hjelp av en atferdsavtale

Anna Ratei Fossheim
Stine Hasle Langer Fossheim

Sammendrag: Personen som presenteres har ADHD og en moderat utviklingshemming og jobber på en VTA-avdeling. Han har hatt en gradvis tiltakende forekomst av tvangsmessige atferdsmønstre, som blant annet innebærer å lukte på ting, berøringsritualer som det å ta på ting og kollegaer og bekreftelsesritualer. For at vedkommende skal få en stabil og god arbeidsdag som ikke blir begrenset av den tvangspregede atferden, ble det iverksatt et tiltak med utgangspunkt i en N=1 design. Tiltaket som ble tatt i bruk var en atferdsavtale med tegnøkonomi med mål om å begrense den uønskete atferden. I tillegg ble det forsøkt å avbryte personens tvangspregede atferd ved hjelp av fysisk berøring. Han velger selv bør-oppgaver med ulike krav for mestring fra en oppgavemeny og blir premiert for gjennomføring av disse.


Kan atferdsavtaler og tegnøkonomi bidra til økt selvstendighet i egen arbeidshverdag?

Linda Stadsøy Grjotheim Fossheim
Stian Midtgaard Sandberg Fossheim

Sammendrag: Personer med autismespekterforstyrrelse utviser ofte ufrivillig ulik repetitiv atferd, hvilket tenderer å hemme deres hverdag i å utføre daglige gjøremål og arbeidsoppgaver. Personen som blir presentert er arbeidstaker ved en VTA-avdeling, har en autismespekterforstyrrelse og er lett psykisk utviklingshemmet. Atferdsproblematikk har medvirket til at han har tett oppfølging (1:1). Tiltaket blir presentert med utgangspunkt i en N=1 design med mål om å begrense uønsket atferd, samt å fremme progresjon i arbeidsdagen. Personen har selv et langsiktig mål om å få seg en jobb ved en dagligvareforretning eller i en cafe-/restaurantvirksomhet. Tiltaket som presenteres er en atferdsavtale med tegnøkonomi. Personen velger selv hvilke oppgaver han skal utføre. Oppgavene blir lagt fram av en arbeidsleder, med ulike krav til mestring og tilsvarende premiering ut fra vanskelighetskrav.


Fra passivitet til deltakelse: Atferdsavtale gjennomført med iRewards på iPad

Chris Safari Fossheim
Malin Muan Fossheim

Sammendrag: Arbeidstakeren er en ung mann med lett psykisk utviklingshemming. Arbeidstakeren hadde atferd som var uforenlig med varig tilrettelagt arbeid i forkant av tiltaket. Han var lite motivert og hadde vansker med å kommunisere adekvat med arbeidsledere. Han låste seg inn på toalettet, hørte ikke på beskjeder, protesterte ved å sove i fellesmiljø under arbeid osv. Denne atferden hindret arbeidstakeren i å komme i gang med aktiviteter eller arbeidsoppgaver. Videre medførte dette dårlig kommunikasjon og samhandling, og liten grad av deltakelse i arbeidsoppgaver og i det sosiale fellesskapet på jobb. Det var forsøkt mange ulike tiltak for å forhindre dette atferdsmønsteret uten å lykkes. Det ble igangsatt en atferdsavtale på iPad gjennom iRewards. Målet med tiltaket var å øke sammenhengende tid i igangsatt arbeidsaktivitet. Kriterier for måloppnåelse ved gjennomføring av oppgaver i atferdsavtalen er definert via iRewards på arbeidstakerens iPad.


Atferdsavtale og tegnøkonomi på en varig tilrettelagt arbeidsplass

Tom Rusten Fossheim
Marit Bernhoft Erikstad Fossheim

Sammendrag: En arbeidstaker hadde utfordrende atferd som preget miljøet i avdelingen. Arbeidstakeren kunne sabotere arbeidet (for eksempel ved å legge feil artikler i poser), stjele nøkler til arbeidsledere, stjele fra andre arbeidstakere og arbeidsledere og stenge dører. Videre kunne han forstyrre andre mens de jobbet ved å rope og rote til systemet på bordene etc.

I forkant av igangsatt tiltak ble det foretatt en gjennomgående behovskartlegging , samt kartlegging av ressurser og aktuelle problemområder. Det ble gjennomført observasjoner og analyse av den utfordrende atferden. Det ble definert mål om å redusere den uønskede atferden og bedre sosial fungering.

Tiltaket som ble valgt var en tilpasset atferdsavtale, kombinert med tegnøkonomi. Det ble også inkludert definerte samhandlingsregler som skulle gjøre det mer forutsigbart for arbeidstakeren. Etter flere måneder ble det dokumentert en reduksjon av uønsket atferd, og tiltaket har bidratt til at arbeidstakeren i dag kan være arbeidsdeltakende i en VTA-avdeling.


Symposium

Symposium: Behandling av utfordrende atferd når personen også har psykisk lidelse

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Relativt mange som har utfordrende atferd, har også en psykisk lidelse, som kan være noe av årsaken til den utfordrende atferden. Det medfører at behandling av den psykiske lidelsen blir en del av behandlingen (i tillegg til at det kan være verdt å behandle en psykisk lidelse uansett). Innledningsvis gis det en presentasjon av hvordan forholdet mellom psykiske lidelser og utfordrende atferd kan forstås. Deretter er det flere caseframlegg om behandling.


Innledning

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Behandling av vegring mot sosiale aktiviteter og uteaktiviteter som ble forklart med angst, hos 11 år gammel gutt

Pål Skogstad Ecura Veiledning og Habilitering

Bruk av kapittel 9 og regler for samhandling for kvinne med lett utviklingshemning og personlighetsforstyrrelse

Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd i form av angrep på personalet hos en ung gutt med autisme og psykose

Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF
Espen Sebastian Skjærvold Ringsaker Kommune
Steffen Aaseth Stensby Ringsaker kommune

Behandling av ung mann med lett utviklingshemning og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Videre oppfølging i en komplisert sak

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Symposium

Symposium: Habiliteringsarbeid i praksis

Presentasjoner av pasientarbeid ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF og samarbeidspartnere

Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-17:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Presentasjon av habiliteringsarbeid ved utfordrende atferd og generell habilitering. Det vil presenteres en gjennomgang av et habiliteringsforeløp i forbindelse med utfordrende atferd og to pasient kasuistikker fra Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus. Det vil legges vekt på atferdsanalytisk behandling. Samarbeidspartnere fra bydeler/kommuner vil delta ved en av presentasjonene.


Habiliteringsforløp ved utfordrende atferd

Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF
Lone Engejordet Akershus universitetssykehus
May Glad Lien Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Det vil presenteres et habiliteringsforløp fra start til slutt: kartlegging, behandling og evaluering. Presentasjon av ulike verktøy og metoder som benyttes i kartlegging/utreding i forbindelse med utfordrende atferd. Gjennomgang av ulike evidensbaserte metoder som benyttes i behandling av utfordrende atferd. Viktigheten av registrering, dokumentasjon og evaluering i arbeides vil drøftes.


Kartlegging og tiltak ved epilepsi

Elin Nøkleby Andreassen Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Innlegget handler om en voksen mann med epilepsi, cerebral parese og alvorlig psykisk utviklingshemming. Han henvises avdelingen for utfordringer ved oppfølging av epilepsi hvor ansatte i bolig og dagtilbud har vansker med å gjenkjenne/registrere epilepsianfall med påfølgende usikkerhet vedrørende bruk av anfallskuperende behandling. I presentasjonen blir det en gjennomgang av kartlegging- og tiltaksarbeidet med pre/post test av workshop med en større del av personalgruppen.


Bruk av handlingskjeder og hjelpebetingelser ved opplæring i matlagningsferdigheter hos mann med psykisk utviklingshemming og autisme

Randi Salamonsen Skedsmo kommune
Espen Eriksson Skedsmo kommune
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag: Bruk av handlingkjeder med hjelpebetingelser er en måte å legge opp opplæring av ferdigheter hos mennesker med behov for bistand. I casen presentert er det utarbeidet handlingskjeder med bruk av hjelpebetingelser (blant annet i form av tilpassede bilder) for å lære en mann med psykisk utviklingshemming og autisme matlagningsferdigheter. Prosedyrer og handlingskjeder blir presentert, samt en plan for lik personalatferd. Resultater blir presentert både i form av gjennomførte handlingkjeder, bruk av hjelpebetingelser og mål på personalatferd.


Symposium

Symposium: Atferdsanalytiske tiltak ovenfor personer i ulik alder og med ulike utfordringer

Kreative løsninger innenfor kjente atferdsanalytiske metoder

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg
Anne Louise Finstad Ecura Bo og habilitering AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Ecura Bo og Habilitering presenterer fagarbeid på ulike nivåer og arenaer. Her er det alt fra hygiene til alvorlig selvskading som behandles med effektive intervensjoner. Arenaene er heldøgns omsorg for barn, voksne, skoleoppfølging, tilbakeføring på skole og oppfølging av et barn hjemme. Kjente atferdsanalytiske metoder blir anvendt på kreative måter.


Atferdsanalytiske tiltak ovenfor ulike diagnosegrupper, på mange ulike arenaer og med ulike utfordringer

Jonny Finstad Ecura Helse og Omsorg

Sammendrag: Ecura Bo og Habilitering presenterer fagarbeid på ulike nivåer og arenaer. Her er det alt fra hygiene til alvorlig selvskading som leder til effektive intervensjoner. Arenaene er heldøgns omsorg for barn, voksne, skoleoppfølging, tilbakeføring på skole og oppfølging av et barn hjemme. Kjente atferdsanalytiske metoder blir anvendt på kreative måter.


Tilbakeføring til skole

Anne Louise Finstad Ecura Bo og habilitering AS
Silje Owren Ødemark Ecura Bo og habilitering AS

Sammendrag: Elev på 6.trinn fikk tilbud ved alternativ læringsarena hos Ecura Bo og Habilitering fra april 2018 og frem til 1/10. Fra skolestart og frem til 1/10 ble det arbeidet med en systematisk plan for tilbakeføring til skole. Bakgrunnen for at eleven hadde skoletilbud på alternativ arena var utfordrende atferd i form av vold og trusler/trakassering mot lærere og medelever. Det ble besluttet et skolebytte etter sommerferien, og i et tett samarbeid mellom skole, hjem og Ecura ble det arbeidet med en systematisk plan for tilbakeføring som ledet til at eleven var fullt tilbake på skole med ordinær deltakelse fra uke 41.


Opplæring i dusjferdigheter med Prompt-fading som teknikk

Marie Gram Ecura Bo og Habilitering
Pia Linrud Ecura Bo og Habilitering

Tema/nøkkelord: Promptfading, psykisk utviklingshemming, opplæringstiltak, personlig hygiene, shaping, most to least prompting

Sammendrag: Prompt-fading innebærer at man reduserer graden av hjelp (prompt) helt til den faller bort. Tjenestemottakeren (TM) var en gutt på 14 år som mottok tjenester i et døgnkontinuerlig botilbud, diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming. Observasjoner viste at TM ikke fremviste de nødvendige ferdighetene for å ivareta personlig hygiene. Tiltaket som ble iverksatte var et trinnvis program hvor man benyttet most-to-least prompting. Målet med opplæringstiltaket var at TM skulle bli selvstendig i dusjsituasjon, inneha nødvendige ferdigheter for tilfredsstillende dusj, og på den måten ivareta personlig hygiene.


Funksjonell kommunikasjon og toleransetrening

Knut-Aleksander Brath Ecura Bo og habilitering AS

Sammendrag: Innlegget er en gjennomgang av en intervensjonspakke etablert for en gutt på 7 år med diagnose innen autismespekteret. Gutten utviste daglig utagerende og skadelig atferd. Det vil være en gjennomgang av intervensjonen som er delt i 4 distinktive steg.

1. Enkel funksjonell kommunikasjonstrening.
2. Kompleks funksjonell kommunikasjonstrening.
3. Trening av toleranserespons.
4. Venteaktiviteter og opprettholdelse, videre utvikling av ventetid

Det vil gjennomgås omfang på iverksettelsen, resultater og evaluering.


Effekt av DRO for å redusere utfordrende atferd hos to gutter i døgnkontinuerlig omsorgsbolig

Katrine Sørgjerd Finstad Ecura Bo og habilitering AS
Linn Adriana Thomassen Ecura Bo og habilitering AS

Tema/nøkkelord: DRO, tvang og makt, psykisk utviklingshemming, Asperger syndrom, OCD, tegnøkonomi, regelstyring

Sammendrag: Effekt av DRO for å redusere utfordrende atferd hos to gutter i døgnkontinuerlig omsorgsbolig.
DRO (Differensiell forsterkning av annen atferd) er en prosedyre som kan benyttes for å redusere utfordrende atferd. Prosedyren består av å levere forsterker når all annen atferd enn målatferden har forekommet innenfor et bestemt tidsintervall. DRO er et alternativt tiltak til bruk av tvang og makt. Deltakerne var to gutter på 12 og 14 år som mottok tjenester i et døgnkontinuerlig botilbud. Deltakeren på 12 år har diagnosene Asperger syndrom og OCD, mens 14 – åringen har psykisk utviklingshemming. Med en A-B design ble det gjort baselinemålinger på utfordrende atferd forut for iverksetting av DRO-prosedyre med med mål om å redusere forekomst av utfordrende atferd hos begge deltagerne i to uavhengige tiltak (N=1). Resultatene indikerte at DRO-prosedyren førte til en reduksjon i forekomst av utfordrende atferd hos begge deltakerne.


Fra belteseng til blomstereng

Florus Groentjes Ecura Bo og habilitering AS
Linn Therese Sagen Knashaug Ecura Bo og habilitering AS

Sammendrag: Fra å se begrensninger til å se muligheter. En N=1 beretning over forenlig praksis med mål om å gi opplevelser og trygghet til TM.

I flere år har utagering og annen utfordrende atferd medført at livet til TM har blitt relativt fattig på opplevelser og innhold, ikke minst gjennom begrensninger og fjerning av krav. Tjenestetilbud var preget av utfordrende atferd og til slutt var en av de mest forutsigbare hendelsene i livet til TM at ved utfordrende atferd ble han lagt i belteseng. Hvordan dette kunne skje kommenteres ikke videre i denne presentasjonen.

Vi fikk ansvar for å gi TM et tjenestetilbud hos oss i Ecura Bo og Habilitering, da det var et ønske om å endre livssituasjonen til vedkommende. Ved å tilby TM mange nye og varierende aktiviteter, samt tilrettelegge for struktur og opplæring, har vi en hypotese om at vi reduserer forekomst av utfordrende atferd, og periodene imellom blir lengre, mer innholdsrik og trygg. Personalet jobber proaktivt og gleder seg sammen med TM over mestring i hverdagen. Fra hverdagslige gjøremål som hushold, handling og gåtur til besøk av museer, kino og familiepark.

Det blir gjennomgått programmer, registreringer og anekdoter.


Behandling av vegring

Pål Skogstad Ecura Veiledning og Habilitering
Øystein Rørhus Ecura Bo og habilitering AS

Tema/nøkkelord: atferdsavtaler, tegnøkonomi, unngåelse, motkontroll, angst, verbal atferd

Sammendrag: Presentasjonen vil beskrive unngåelsesatferd hos et en 11 år gammel gutt med sosial vegring, vegring for utførelse av grunnleggende ADL-oppgaver (som å spise) og utfordringer med overdrevent data spilling. Det ble igangsatt atferdsavtaler regulert via appen MemoAssist. Det var i tillegg nødvendig med regulering av tilgang til internett. Det vil også bli redegjort for utfordringer knyttet til selvbestemmelse og manglende samsvar mellom guttens verbal atferd og realiteter.
Resultater vil bli presentert via data/grafer.


Workshop

Workshop: Registreringskvalitet i miljøbehandling

Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?

Jørn Isaksen Sykehuset Innlandet HF
Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Registreringskvalitet står sentralt i atferdsanalytisk arbeid (Isaksen & Karlsen, 2013; Viken, 2018). Innsamling av data bør være fundamentert i krav til gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Dette stiller krav til hvilke målatferder som velges ut for registrering, hvor godt disse operasjonaliseres og hvordan man går fram i arbeidet med å samle inn dataene. Denne workshopen vil være praktisk rettet og handle om både konkrete ferdigheter og etablering av gode rutiner for innsamling av data.


Symposium

Symposium: Traumer som årsak til utfordrende atferd

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Atferdsanalytisk leting etter årsaker til utfordrende atferd kalles gjerne funksjonelle analyser. Årsaker er alt fra enkle til komplekse, nære til fjerne, og sikre til usikre. Funksjonelle analyser kan gå ut på alt fra konkrete eksperimentelle analyser til bred og åpen leting etter alt som kan ha bidratt til nåværende atferd. Det er «in» å forklare utfordrende atferd med traumer, som kan være alt fra enkeltstående og sterke til mer vedvarende og komplekse. Traumer er selvfølgelig aktuelt i en atferdsanalytisk forståelse av årsaker til utfordrende atferd. Innledningen tar for seg begrepene traumer og «funksjonelle analyser». Deretter gis det fire caseframlegg der traumer har inngått i atferdsanalytisk forståelse og behandling.


Innledning

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Behandling av traumer og alvorlig utfordrende atferd hos kvinne med utviklingshemning

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd etter seksuelle overgrep hos kvinne med lett utviklingshemning

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Behandling av kompleks traumatisering hos kvinne som fikk diagnosen lett utviklingshemning i voksen alder

Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF

Behandling av utfordrende atferd hos ung mann med lett utviklingshemning og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter mishandling

Christoffer Fodstad Eng Sykehuset Innlandet HF
Thea Olstad Ringsaker kommune
Steffen Aaseth Stensby Ringsaker kommune

Symposium

Symposium: Hvorfor ikke bruke enkle tiltak? Om behandling av utfordrende atferd

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Som fagpersoner blir vi ofte bedt om å bistå i saker der utfordrende atferd (UA) forekommer. Det finnes mye dokumentasjon på at atferdsanalytiske prinsipper og metoder er nyttige i forbindelse med dette. Symposiet består av en teoretisk innføring i behandling av UA, og en praktisk del med flere ulike eksempler. Det første innlegget beskriver ulike former for funksjonelle vurderinger som bør gjøres i forkant av tiltak der målet er å redusere tilfeller av UA. Deretter presenteres en rekke mulige tiltak, både der atferdens funksjon er entydig og når funksjon er vanskeligere å finne.

Øvrige innlegg består av praktiske eksempler på behandlingstiltak ved UA. Eksemplene viser behandling utført på ulike arenaer, overfor mennesker med ulike diagnoser, og med ulike behandlingsvalg. Vi forsøker å vise at det ofte er mulig å komme langt med «enkle» tiltak.


En teoretisk innledning til behandling av utfordrende atferd

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune

Drittenkel atferdsavtale for å dempe rampestreker hos ung mann med Downs syndrom

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Hvordan et enkelt NCR tiltak kan redusere selvskading hos en mann med Downs-syndrom

Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF

Reduksjon av selvskading hos ung mann med dyp psykisk utviklingshemning

Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Behandling av tvangspreget og svært tidkrevende atferd hos ung mann med moderat utviklingshemning og autisme

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF

Symposium

Symposium: Klinisk atferdsanalyse

Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Klinisk atferdsanalyse er undergren av anvendt atferdsanalyse som fokuserer på verbale intervensjoner rettet mot verbalt kompetente personer. Primært er klinisk atferdsanalyse assosiert med spesifikke behandlingsformer – som Aksept og forpliktelsesterapi og Dialektisk atferdsterapi – men er langt ifra avgrenset fra disse. Innledningen vil tematisere felles trekk og kjennetegn ved klinisk atferdsanalyse. Deretter vil ulike bidrag fra norske miljøer på klinisk atferdsanalyse bli presentert.


Funksjonelle analyser i tredje generasjons klinisk atferdsanalyse – Hvor utbredt er det egentlig?

Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo
Kjetil Viken Høgskolen i Lillehammer

Sammendrag: Funksjonelle analyser er en hjørnesten i anvendt atferdsanalyse, men bruken av funksjonelle analyser i klinisk atferdsanalyse er uklar. Funksjonelle analyser fremheves av samtlige behandlingsformer innenfor tredje generasjons atferdsterapi som sentrale, men litteraturen viser få eksempler på bruken av funksjonelle analyser. Dette tematiseres med eksempel fra sentrale lærebøker om Aksept og forpliktelsesterapi og Dialektisk atferdsterapi. Med utgangspunkt i eksempler diskuterer vi rollen til funksjonelle analyser i tredje generasjons klinisk atferdsanalyse, og kommer med anbefaling om kunnskapshull som må dekkes.


Rett til hjelp

Linn Tangen Skedsmo kommune

Sammendrag: Mennesker med alvorlig avvikende atferd som selvskading med potensiell døden til følge, har rett til hjelp. Etter utredning i det offentlige med påvisning av flere ulike diagnoser, vil det være ulike lovverk man må forholde seg til, og ulike vilkår som må oppfylles for å kunne ha rett til hjelp. Med grunnlag i en case vil foredraget drøfte ulike lovverk sin påvirkning på individets situasjon og atferd, hvilken effekt enkle prinsipper fra anvendt atferdsanalyse kan ha for individets liv, og forholdet mellom fag og juridisk lov. Data som viser reduksjon i bruk av tvang og makt, i antall hendelser av alvorlig selvskade, og reduksjon i bemanningstetthet vil bli vist.


Framing effekter på impulsive valg

Yngve Herikstad Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Studier har vist at diskontering av utsatte og usikre forsterkere kan spille en sentral rolle i utviklingen av atferdsmønstre preget av overdrevent forbruk. Slike atferdsmønstre er blant annet kjennetegnet av repeterende valg av alternativer som gir umiddelbar/kortsiktig forsterkning (impulsive valg). Hvordan valgalternativer blir presentert, har betydning for de valgene folk gjør, til tross for at valgalternativene objektivt sett kan være like.

Framing i denne sammenheng kan dermed relateres til hvordan spørsmål eller valgalternativer presenteres, eller «rammes» inn. For eksempel er det vist at deltakere gjør færre impulsive valg når valgalternativer eksplisitt inkluderer hva deltakeren velger bort i valget av ett alternativ fremfor et annet.

I innlegget tas det sikte på å beskrive noen slike framing-effekter på diskontering, i lys av forskning. Implikasjoner diskuteres.


Hva kjennetegner miljøarbeidere som blir i jobben selv om utfordringene er store og komplekse?

Lena Groth Verdia
Per Håkon Henriksen Verdia
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Sammendrag: Vi har gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer og undersøkt hva som kjennetegner miljøarbeidere og terapeuter som blir værende i arbeidet selv om utfordringene er store med klienter som har mange og sammensatte problemer. Vi presenterer data fra intervjuene i form av kategorier som viser trekk ved organiseringen, de fysiske rammene og miljøarbeidernes tenking og handling. Data fortolkes inn i en ACT-sammenheng der verdier, akseptering, negativ forsterkning og ekstinksjon av negativt forsterket atferd er sentrale elementer for å forstå personalets utholdenhet. Vi gir noen råd som kan støtte opp om gjennomføringen av klinisk atferdsanalyse.


Bruk av ipad som styrings- og motivasjonssystem

Pål Skogstad Ecura Veiledning og Habilitering

Sammendrag: De siste årene har det vært stort fokus på velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan brukes for å bedre effekt og kvalitet på tjenester. Velferdsteknologi kan også øke de enkelte brukernes deltakelse og selvstendighet. Atferdsavtaler er en utbredt metode i Norge. I perioden 2014-18 deltok undertegnede i et prosjekt hvor atferdsavtaler ble organisert i forskjellige apper. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Det ble tatt data på selvstendighet, aktivitetsnivå, igangsettingsferdigheter, effekt og kvalitet av tjenester, adaptiv fungering (Vineland II) og psykisk helse (N=5). En del av datamaterialet blir presentert. Det argumenteres med at klinisk atferdsanalyse bør nyttiggjøre seg av velferdsteknologiske løsninger i større grad.


Funksjonell forståelse og behandling av selvskading

Martin Øverlien Myhre Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo

Sammendrag: Non-suicidal self-injury (selvskade) består av en rekke topografier fra små kutt på ekstremiteter til store skader på kroppsvev. Omtrent 10 % av ungdom oppgir å ha selvskadet, og selvskade er assosiert med en rekke negative utfall. Strukturelle og funksjonelle forståelser av selvskading presenteres kort, før fire primære funksjoner av selvskading blir presentert. Behandling for pasienter med og uten borderline personlighetsforstyrrelse blir kort beskrevet. Sist diskuteres hvordan metodologiske og tekniske innovasjoner kan føre til nye og viktige studier for en funksjonell forståelse av selvskading.


Workshop

Workshop: Innføring i shaping

Marita Kvia EIBI-teamet i Asker Kommune
Hanne Thorhallsson EIBI-teamet i Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Atferd formes/shapes kontinuerlig av våres omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som sukssessive tilnærminger, differensiell forsterkning, prompting, promptfading og kjeding.

Workshoppen er tilpasset for deltakere som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser, og som har et ønske om å (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se videoeksempler på shaping , (3) å selv utarbeide trinnvise treningsprogram på visuelle ferdigheter og (5) å gjennomføre en til en trening basert på de treningsprogrammene dere har laget (med veiledning fra oss).


Forelesning

Systematisk arbeid med reduksjon av utfordrende atferd og tvang og makt

Ole Helgeneseth Tynset kommune
Monica Bjørke Tynset Kommune
Joakim Schärer Østhus Tynset Kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Syningen)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler en ung mann med fire diagnoser – moderat psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD og Tourette syndrom. Klienten har hatt til dels omfattende utfordrende atferd gjennom mange år. Arbeidet med å redusere utfordrende atferd og bruk av tvang/makt startet i 2015/2016.
Vi har drevet målrettet miljøarbeid, brukt FAS (fagadministrativt system) for å samordne personalgruppen, og jobbet mye med forståelsen av klientens behov. Lik praksis og bruk av forsterkere har vært viktig for å få til endringen som har oppstått i løpet av disse årene. I foredraget viser vi tall for reduksjonen av utfordrende atferd og bruk av tvang og makt.


Forelesning

En feil er ikke alltid en feil, det kan ganske enkelt være det beste man kan gjøre under omstendighetene. Den virkelige feilen er å gi opp.

Linn Tyra Sveen Bye Aurskog Høland kommune
Mette Ragnhild Stai Aurskog Høland kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 16:15-17:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Caseframlegg om ei ung jente med autisme og lett psykisk utviklingshemming. Hun har bistandsbehov knyttet til utfordrende atferd, kommunikasjon og samhandling med andre brukere og personale. Foranledningen for forsøkte tiltak var at hun isolerte seg, og god samhandling og tjenesteyting var vanskelig å få til.
Vi forsøkte og feilet i forhold til samhandling og samarbeid. Vi presenterte tre ulike varianter av atferdsavtaler, før vi kom frem til en variant som var effektiv. I første tiltak ble det utfordringer i forhold til generalisering. Andre tiltak ble for komplekst for både tjenestemottaker og personal og viste ingen effekt. Tredje metode var enklere og viste god effekt. Vi kommer til å legge frem dokumentasjon på hvordan det var før og etter atferdsavtalene ble satt i gang. I framlegget snakker vi også om forsterkerkartlegging og baseline, samt hvordan øke fokus på gode dager fremfor dårlig dager.


Forelesning

Hvordan heve standarden i frontlinja – gjennom systemrettet kompetanseutvikling?

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester

Anders Johansen Sykehuset i Vestfold
Monica Stolen Dønnum Vestre Viken HF
Evelyn Skalstad Drammen kommune HSO
Hege Kylland Nedre Eiker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Syningen)

Sammendrag: Drammen og Nedre Eiker kommune tar samhandlingsreformen på alvor – og bestemte seg i 2016 for å styrke og utvikle kompetanse innen målrettet miljøarbeid og kunnskap om autismespekterforstyrrelser for å bidra til bedre levekår for personer med ASF og/eller psykisk utviklingshemming. Med utgangspunkt i nasjonale føringer og resultater fra en medarbeiderundersøkelse – hvor det fremgikk tydelig behov for kompetansehevende tiltak og økt rekruttering av vernepleiere spesielt – ble «Handlingsplan for målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring» realisert i kommunene. Drammen og Nedre Eiker kommune står overfor en omfattende kommunesammenslåing og Svelvik kommune blir også med på laget – derfor ble også denne kommunen inkludert i prosjektet i 2018.

Forelesningen redegjør for hvordan kompetanseutvikling i disse kommunene ble gjort i samarbeid med to helseforetak – og resultatene er lovende! Større grad av brukermedvirkning, tydeligere fokus på individualiserte tjenester og økt kompetanse er resultater av prosjektsamarbeidet.

Forelesningen vil beskrive to modeller for kompetansehevende tiltak. Resultater fra surveyundersøkelser, funn fra fokusgruppeintervjuer og permanente produkter som funksjonelle analyser på individnivå vil bli presentert.
Ved å gi medarbeidere ansvar, legge til rette betingelser for faglig arbeid, identifisere og plukke ut «riktige seleksjonsagenter», knytte krav og forventninger opp mot privilegier og forsterke atferdsendring og gode faglige prestasjoner – er utfallet;

Økt fokus på målrettet tiltaksarbeid i avdelingene, hyppigere gjennomføring av funksjonelle analyser av definerte målatferder, implementering og revidering av fagadministrative systemer, bedret kvalitet på dokumentasjon av den helsehjelp som ytes samt tydeligere struktur og rollebeskrivelse på ulike stillingshjemler ved tjenestestedene – Vi mener dette vitner om en endring i kulturell praksis.


Workshop

Workshop: Preferansekartlegging

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Bruk av forsterkere er ofte sentralt når atferdsanalytiske metoder benyttes. Tradisjonell forsterkerkartlegging eller nærpersoners tips kan bidra til å finne potensielle forsterkere, men fører sjelden til klassifisering eller rangering av potensiell effekt av disse. Preferansekartlegging fører til nettopp det. Ulike typer tester utføres for å kunne rangere stimuli innbyrdes, med hypotesen om at de stimuli som skåres høyest har best forsterkereffekt. Workshopen vil bestå av 1) teoretisk innføring i preferansekartlegging, 2) presentasjon av kartleggingsskjemaer og demonstrasjon av ulike tester, 3) opplæring i skåring og utregning, samt grafisk framstilling av resultater, 4) praktisk trening på gjennomføring av tester, 5) veiledning på utregning og framstilling av resultater, og 6) konklusjoner og videre arbeid. Deltagerne vil være i stand til å gjennomføre preferansekartlegging på eget arbeidssted etter å ha deltatt på work-shopen. Deltakerne på workshopen bør ha med egen bærbar pc/mac m/excel, eventuelt kalkulator


Forelesning

Fra nord til sør – suksessfaktorer ved overflytting til nytt tjenestetilbud i ny kommune

Therese Winterthun Iversen Stavanger kommune
Melissa Øren Ulltang Stavanger kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Presentasjonen er et casefremlegg om overflytting av en bruker fra en kommune til en annen. Bruker er en ung mann med infantil autisme og utfordrende atferd som i hovedsak består av fysisk atferd mot personalet. Vi presenterer antatte suksessfaktorene for overflyttingen. Bruker får nå et samlet tjenestetilbud på ett sted for å unngå overganger, øke muligheten for større behandlingsintegritet og gode relasjoner. Bruk av positiv atferdsstøtte som rammeverk og generell kartlegging presenteres, samt eksempler på deskriptiv FAK analyse. Videre presenteres både reaktive og proaktive tiltak i arbeidet med utfordrende atferd, samt grafisk fremstilling av resultatene. Tiltakene innbefatter trening på samarbeidsferdigheter, tydelige og forutsigbare konsekvenser ved utfordrende atferd, DRA prosedyre og ekstinksjon. Det blir gjort en presentasjon av hvordan vi har økt opp kontroll i aktiviteter ved hjelp av forsterkere. Avslutningsvis beskrives det hvordan programmer i verbal imitasjon og matching er brukt som en del av funksjonell kommunikasjonstrening.


Workshop

Workshop: Opplæringsmål og plan for igangsetting av tiltak

Silje Nikolaisen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Christine Lie Senter for tidlig intervensjon (STI)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) har i varierende grad behov for tilrettelagt opplæring for å lære ulike ferdigheter. Å tilpasse opplæringen til det enkelte barnet kan være utfordrende. Flere variabler kan påvirke dette, som: barnets læringsbehov, interesser/motivasjon, hvilke mål som er oppnåelige for barnet og passende innlæringsmetoder. Generalisering og vedlikehold av ferdigheter er videre viktig for at barnet skal nyttiggjøre seg det hen har lært. Det vil være en teoretisk gjennomgang. Videre vil vi øve på å lage opplæringsmål og en plan for igangsetting av målene som er basert på kartleggingsverktøy. Målene kan velges ut ifra områder som språk og kommunikasjon, sosiale ferdigheter, lek og selvhjelpsferdigheter. Deltakerne oppfordres til å ha med problemstillinger fra eget arbeidssted for bruk i øvelsene. Selv om vi i hovedsak har fokus på barn og unge med ASF, kan det også tilpasses for voksne og/eller barn med andre spesielle behov.


Forelesning

Enkelt, men effektivt

Fra hjelpavhengighet til selvstendighet og mestring

Edel Marie Langeland Sørum kommune
Bente Haugli Sørum kommune
Lene-Therese Stolpnes Sørum kommune
Anneline Hjelle Sørum kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 09:00-09:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Til tider kan det vise seg at det enkle ofte er det beste, som i dette tilfellet. Når tjenestemottakeren skulle dusje, mestret han ikke annet enn å skru på og av dusjen. Med bakgrunn i dette, antok vi at manglende selvstendighet var medvirkende til uønsket atferd, der tjenestemottaker tok tak i personalets overarmer og klemte og/eller ristet de. Tjenestemottaker framviste viste også uønsket verbal atferd, ved å snakke nedlatende og negativt om seg selv og andre, med høy og streng stemme.

Her måtte noe gjøres! Løsningen var enkel, og ble utarbeidet av en vernepleierstudent i praksis. En perm med pictogambilder, der bildene fortalte hver delhandling i handlingskjeden «dusje». Nå mestrer tjenestemottaker å dusje alene, og den uønskede atferden er vesentlig redusert.


Forelesning

Fra 1 time til 10 minutter på toalettet

En casepresentasjon om en person med utfordringer med å komme seg videre i en handlingskjede.

Wenche Amundsen Drammen kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Målpersonen har utfordringer som ved ASF. Han bruker mye tid på gjennomføringen av Adl-ferdigheter og aktiviteter generelt. Casen viser hvordan veien var frem til måloppnåelse og hvordan atferdsendring hos personalet førte til atferdsendring hos målpersonen.


Forelesning

Etablering av emergente intraverbaler responser

Svare på når spørsmål

Inger Karin Almås OsloMet - Storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 12:15-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Intraverbal atferd blir av Skinner (1957) definert ved en verbal stimulus som fremmer en verbal respons som ikke har en punkt-til punkt korrespondanse med den verbale stimulusen og blir opprettholdt av generaliserte betingede forsterkere. Det har i den senere tid blitt arbeidet med å utarbeide effektive opplæringsmetoder for etablering av intraverbaler hos barn som ikke etablerer slik atferd i naturlige situasjoner. I denne studien undersøkte vi om etablering av lytteratferd kan føre til emergente intraverbale responser, i form av å svare på når spørsmål. Deltagerne var fire gutter i alderen 9-12 år med autismespekterforstyrrelse. I tillegg ble det testet for emergente bidireksjonale intraverbaler. Det ble brukt et multiple probe design over tre sett med når spørsmål. Resultatene viste at etablering av lytteratferd førte til mestring av emergente intraverbale responser samt emergente bidireksjonale intraverbale responser. Det kan tyde på at prosedyren er en effektiv opplæringsmetode for etablering av intraverbal atferd


Forelesning

Behandling av utfordrende atferd, og etablering av et nytt bo- og omsorgstilbud for en kvinne med utviklingshemning og psykiske lidelser

Stein Modig Andersen Heimta MI AS
Emily Øwre Glorvigsmoen Heimta-MI AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 11:15-13:00 (Syningen)

Sammendrag: Kvinnen er i 30 årene og har utfordrende atferd, tidligere rusproblematikk, og en uspesifisert personlighetsforstyrrelse.

Det har vært sentralt for kvinnen å komme i jobb, ha et sosialt nettverk, og en hverdag med meningsfulle aktiviteter for å forebygge utfordrende atferd og tilbakefall til rusmiljøet. Desensitivering og eksponeringstrening, forsterkerkartlegging, atferdsavtaler og et tegnøkonomisystem er tiltak som ble satt i gang. Et kapittel 9 vedtak er videreført for å sikre at hun får tjenester og tett oppfølging.

I forelesningen vil vi beskrive kartleggingen i forkant, etablering av FAS, utarbeidelse av miljøregler og tiltaksbeskrivelser, fordeling av ansvarsområder i personalgruppa, og etablering av ett godt samarbeid mellom tjenesteyter og tjenestemottaker med vekt på brukermedvirkning. Samarbeidet med kommunen, habiliteringstjenesten, verge, pårørende og tidligere tjenesteytere blir også beskrevet.

Vi vil vise resultater, oppsummere suksessfaktorer, og avslutte med noen tanker om veien videre.


Forelesning

Behandling av alvorlig utfordrende atferd hos en kvinne med lett utviklingshemning, autisme og dyssosial- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Stein Modig Andersen Heimta MI AS
Birgit Aasen Heimta-MI AS
Stine-Iren Lomsdalen Heimta-MI AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-10:45 (Syningen)

Sammendrag: Forelesningen vil beskrive tiltak som ble iverksatt i forhold til kvinnens alvorlige utfordrende atferd rettet mot å skade andre. Det beskrives tiltak både på individ og systemnivå. Det har vært en betydelig reduksjon av utfordrende atferd og bruk av tvang og makt, og det blir presentert data av dette.

Lik praksis, atferdsavtaler, og differensielle forsterkningsprosedyrer er sentrale tiltak som blir beskrevet, og det presenteres data. Informasjonsflyt er sikret gjennom et fagadministrativt system med tiltaksbeskrivelser, miljøregler, rutiner m.m., og det er etablert faste evaluering- og veiledningsfora. Tvang og makt er regulert gjennom et meget inngripende kap. 9 vedtak som beskrives.

Det er også gjennomført flere tiltak på systemnivå med skjerming på alternativt bosted, og etterhvert ble det kjøpt ny bolig som ble bygd om og tilpasset kvinnens behov på en bedre måte. Bemanningen ble en periode økt til 3:1, men har blitt redusert til 2:1 i en alternativ medleverturnus.


Workshop

Workshop: Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Dette gjennom bruk av videofilm, gruppeoppgaver, rollespill og ikke minst mye humor.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter og andre ”newbies.” Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene i anvendt atferdsanalyse.


Forelesning

Fra passivitet til aktivitet

Linda M. Krogsvold Aasnes Aurskog-Høland kommune
Monica Linnerud Aurskog- Høland kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: En ung mann viste økning i selvstimulering, utagering og ødeleggelse av egne eiendeler. Atferdsendringen var størst i perioder med fridager og ferier. Han takket nei til aktiviteter, og avviste ofte bistand fra personalet. Han opplevdes passiv. Kommunen besluttet å henvise til Voksenhabilitering ved Akershus Universitetssykehus hvor Anita Grønvold bistod med utarbeidelse av mål og tiltak for å øke mannens livskvalitet.

Målene handlet om å skape forutsigbarhet og struktur, gjennom dager fylt av aktiviteter og lik praksis hos tjenesteytere. Framlegget vil vise hvordan dette ble gjennomført, og inkluderer gjennomføring av preferansekartlegging og oppbygging av dagsplan og tegnøkonomisystem. Vi snakker om opplæring og oppfølging av personalet i form av blant annet workshop, miljøregler og sjekklister. Vi gjennomgår resultater.


Forelesning

Fokus på mestring og utvikling i arbeid med en ungdom som viser utageringsproblematikk

Bruk av proaktive tiltak for å redusere bruk av tvang og øke livskvaliteten

Åse Weydahl Stavanger kommune
Emily Grødem Stavanger kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 10:00-10:45 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Dette fremlegget vil være en case presentasjon av miljøarbeidet rundt en ung mann med diagnosene infantil autisme og alvorlig utviklingshemming. Han begynte å vise en økende forekomst av utfordrende atferd i form av selvskading og angrep mot personalet, samtidig som forekomst av «tvangspreget» atferd opptok mye av hverdagen hans. Hyppighet og alvorlighet av utfordrende atferd ble etter hvert så gjeldende at kommunen så seg nødt til å starte prosessen med å fatte kap.9 vedtak etter HOST.

I samarbeid mellom private og profesjonelle instanser ble det gjort tiltak for å ivareta/optimalisere personens livskvalitet med utgangspunkt i behovsoppnåelse. Bruk av funksjonelle analyser i form av MAS-skjema og 2 typer FAK-analyser for å gi oss hypoteser om atferdens årsak, hyppighet og funksjon. Videre iverksatte vi tiltak, med hovedvekt på proaktive og forebyggende tiltak, samtidig måtte vi iverksette reaktive tiltak, for å best mulig kunne forhindre vesentlig skade av ansatte, samt personen selv.


Workshop

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon

En kort introduksjon og tilpasninger til mennesker med psykisk utviklingshemming

Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Eimund Fløisbonn Arnesen Oslo universitetssykehus
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Atferdsaktivering for depresjon er en evidensbasert, strukturert, og atferdsorientert behandling av depresjon. Workshopen er to-delt og første del vil introdusere Brief Behavioral Activation Treatment for Depression. Innledningsvis presenteres en atferdsanalytisk forståelse av depresjon kort. Atferdsaktiverings behandlingsrasjonale og kjernekomponenter – selvmonitorering, kartlegging av verdier og mål, og planlegging av aktiviteter –presenteres med praktiske eksempler og demonstrasjoner.

Depresjon er den hyppigst forekommende psykiske lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemming, og ansvaret for å identifisere mulige årsaker og opprettholdende betingelser ligger hos tjenesteyterne. Atferdsaktivering for behandling av depresjon fokuserer i hovedsak på å etablere meningsfylte aktiviteter, og er mindre avhengig av verbale kommunikasjonsevner. Aktiv bruk av kjernekomponentene i kartleggingsfasen vil kunne føre til bedre målvalg og ivareta sosial validitet. Vi vil derfor i den andre delen foreslå og diskutere tilpasninger av behandlingen for ulik grad av psykisk utviklingshemming med fokus på tilrettelegging av kjernekomponentene.

Det forventes aktiv deltagelse i workshopen.


Workshop

Workshop: Psykisk utviklingshemning og seksuell helse

En praktisk guide til gjennomføring av tilrettelagt opplæring om seksuell helse

Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus
Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Bente Ellinor Strømberg Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-12:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: I flere offentlige dokumenter har det de senere årene blitt pekt på viktigheten av å legge til rette for at personer med psykisk utviklingshemning kan ha god seksuell helse. Dette jf. bl.a. NOU 2016: 17 På lik linje, Rundskriv IS-10 2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning samt Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Tilrettelagt undervisning om seksuell helse rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemning er derfor et svært viktig tiltak.

I denne workshopen vil vi se på hvordan man med utgangpunkt i metoderekka kan utarbeide opplæringsprogram innen seksuell helse basert på behovskartlegging, pre- og posttesting, målvalg, og evaluering. Vi skal gå igjennom ulike typer tilpasset undervisningsmateriell og metoder for kartlegging av kunnskaper om seksuell helse. Deltakerne vil få praktiske arbeidsoppgaver knyttet til utarbeidelsen av et opplæringsprogram. Workshopen vil være mest aktuell for de som jobber med mennesker med lett psykisk utviklingshemning.


Workshop

Workshop: Innføring i funksjonelle analyser av problematferd

Carsta Simon Universitetet i Agder

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-12:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Funksjonelle analyser er paraplybegrepet til et utvalg av metoder som kan brukes for å kartlegge årsaker til atferd. Å ha gjennomført funksjonelle analyser av, for eksempel, utfordrende atferd styrker muligheten for å kunne iverksette behandling som er mer presis og mer effektiv enn behandling uten å ha identifisert årsaker til atferden. Workshopen gir en innføring i hva funksjonelle analyser er, hvilke typer av funksjonelle analyser som finnes, hva de kan brukes til, hvordan de brukes og hvilke begrensninger de har. Etter en introduksjon gjennomfører vi funksjonelle analyser av problematferd i praktiske øvelser. Deltakerne får anledning til å dele egne praktiske erfaringer, til å drøfte etiske vurderinger, samt til å delta i en diskusjon av fordeler og ulemper ved bruken av funksjonelle analyser. Deltakelse krever ingen forkunnskap.


Forelesning

Adapted Aggression Replacement Training (AART)

Erfaringer fra gruppebasert trening for voksne personer med lett psykisk utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser

Katharina Nissen-Lie Oslo universitetssykehus
Liv-Unni Røraas Oslo universitetssykehus
Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: AART er en evidensbasert metode for trening i sosial kompetanse som består av komponentene sosial ferdighetstrening, sinnereguleringstrening og moralsk resonneringstrening. Det vil presenteres erfaringer fra gjennomføring av standard AART (Knut K. Gundersen at.al. 2015) med tilrettelegging innenfor strukturen. Gruppen besto av fem deltakere, hvorav fire personer har diagnosen lett psykisk utviklingshemming og en person har autismespekterforstyrrelse.

Innledningsvis vil det gis en kort introduksjon til AART. Hoveddelen vil være en presentasjon av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Det vil fremlegges resultater fra pre- og posttester og gjennomføring av trening i de ulike komponentene. Eksempler på tilrettelagt materiell vil bli presentert.


Forelesning

Forståelse av problematferd gjennom funksjonell analyse

Mats Jarness

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Presentasjonen tar utgangspunkt i tre studier gjennomført i Oslo kommune som benyttet ulike former for funksjonelle analyser før tiltak for å redusere problematferd som selvskading, aggressivitet, upassende vokalisering og verbal aggresjon hos utviklingshemmede brukere. Den første delen av presentasjonen vil ta for seg funksjonelle analyser generelt og rasjonale for å gjennomføre slike analyser. Deretter presenteres data fra de tre ulike analysene hvor den ene analysen er basert på Iwata et al. (1982/1994), den andre Hanley et al. (2014) og den tredje Bloom et al. (2011). Avslutningsvis vil det bli gjennomgått styrker og svakheter ved bruken av de ulike variantene. Hvis tiden strekker til så vil det også bli formidlet tips og triks for å gjennomføre funksjonelle analyser.


Forelesning

Mestring

Aktiv deltagelse

Ingrid Vengen Hansen Holmenkollen dagsenter og boliger
Mari Wærnes Holmenkollen dagsenter og boliger

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Tiltak for å fremheve og tilrettelegge for aktiv deltagelse.

Tjenestemottaker er en ung kvinne som startet på dagsenteret for 2 år siden. Hovedfokus da hun startet på dagsenteret var økt aktivitet. Hun fremviste mye unngåelses- og unnslippelsesatferd. Dette førte til lite deltakelse i eget liv. Tiltak som er igangsatt for å fremme aktiv deltagelse er forsterke ønsket atferd i kombinasjon med ekstinksjon, fokus på flyt, tydelig og forutsigbar kommunikasjon, tilrettelegging av miljøet i form av dagsplan og bevisst tilrettelegging av det fysiske miljøet. For å evaluere effekt av tiltakene er det gjort registreringer av mestringsprosent; hvor mange av de presenterte aktivitetene er gjennomført?


Forelesning

Selvbestemmelse

Tiltak som fremmer selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemning

Linn Therese Røynesdal Holmenkollen dagsenter og boliger
Heidi Karset Holmenkollen dagsenter og boliger

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Søndag 11:00-11:45 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Case 1:
Brukeren er en kvinne med psykisk utviklingshemming og autisme. Hun hadde tidligere mye låseatferd. Låseatferden førte tidvis til inaktivitet, samt selvskadende atferd tjenestemottaker i form av trykk mot øyet. Tiltak som ble igangsatt for å redusere låseatferd, er tegnøkonomisystem og mulighet til å si «nei» til aktiviteter på dagsplanen. Tiltakene er utarbeidet gjennom kartlegging, registreringer og evaluering av data.
Case 2:
Brukeren er en mann med psykisk utviklingshemming og autisme, uten verbalt språk. Han fremviser utfordrende atferd i form av uttissing og matkasting. Han har dagsplan i form av bilder og personalet kommuniserer med enkle gester. Det har blitt forsøkt ulike tiltak og endringer i hans miljø for å forsøke å redusere den utfordrende atferden. Hypotesen har vært at den utfordrende atferden er et uttrykk for ønske om endring i miljøbetingelser. Det har vært mye prøving og feiling. Lik praksis og registreringer har vært avgjørende for evalueringen.


Forelesning

Trening av skjønn hos tjenesteytere

Annika Poulsen Hava-instituttet
Karl Kristian Indreeide HAVA-Instituttet
Jo Berge Presthus HAVA-Instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 10:00-10:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Når brukere fremviser utfordrende atferd som topografisk endrer seg raskt over tid er det ofte vanskelig for tjenesteytere å ta vurderinger i henhold til skadeavvergende prosedyrer. Slike situasjoner tilsier at tjenesteytere må bruke skjønn fordi prosedyrebeskrivelser må være brede nok til å kunne dekke nåværende og fremtidige atferdsvariasjoner.

I fremlegget blir det presentert en case hvor en personalgruppe ble trent til å vurdere utfordrende situasjoner ved hjelp av observasjon og registrering av videoklipp som ble etterfulgt av faglige diskusjoner. Utgangspunktet for prosjektet var gjentatte mislykkede forsøk på å verbalisere kriterier for inngrep presist nok til å gi en praksis hvor inngripen skjer der hvor det faktisk er fare for vesentlig skade og oppnå lik praksis i personalgruppen.

Før tiltaket ble iverksatt ble det registrert baseline på to kategorier – tvils- og åpenbare episoder knyttet til skadeavvergingsprosedyrer. Resultatene fra baseline viste at en stor del av episodene ble kategorisert som tvilstilfeller. Målet med tiltaket var todelt (1) At personalgruppen skulle oppnå økt grad av enighet om episoder av utfordrende atferd utfra videoklippene. (2) At personalgruppen griper inn etter samme typer kriterier. Resultatene fra registreringene ble vurdert med hjelp av reliabilitetsmålinger innen gruppen.

Resultater og implikasjoner fra caset vil bli drøftet, i tillegg diskuteres det hvordan man kan vurdere faglig skjønn og om det er mulig å trene opp tjenesteytere til slike vurderinger. Er det generelt slik at en betydelig del av en tjenesteyteres mest avgjørende ferdigheter (inkludert å gjøre skjønnsmessige vurderinger) ikke kan tactes presist nok med ord, og at det derfor er et paradoks at veiledning i stor grad foregår utelukkende verbalt (altså i møter, under diskusjoner eller skriftlig)?


Forelesning

Atferdsanalyse i skolen

Dag Gladmann Sørheim

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Anvendt atferdsanalyse er ofte avgjørende for vellykket undervisning, enten man ønsker å hjelpe én elev eller en gruppe elever i ordinær skole. Publikum vil bli presentert praktiske eksempler på metoder med empirisk støtte som The Good Behavior Game, Tootling, ClassWide Peer Tutoring mfl.


Workshop

Workshop: Trening av hunder

Bruk av atferdsanalytiske innlæringsmetoder for å lære hunder avanserte handlinger.

Anne Rustad Sjøvold Ås kommune
Marit Lillejordet Ås kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-17:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen vil ha fokus på praktisk arbeid med tre hunder. Vi vil med videoklipp og in vivo demonstrasjon med hundene vise innlæring av handlingskjeder ved bruk av:

- Shaping
- Prompt/promptfading
- Baklengs kjeding

Vi bruker klikker som betinget forsterker. Eksempler på atferder som demonstreres er luktdiskriminering, synsdiskriminering, apportering, kroppsposisjonering mm. Deltagerne skal jobbe i grupper med å definere en målatferd, velge metode, og sammen trene hundene mot målet. For å få utbytte av workshopen bør deltagerne ha kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper.


Forelesning

«Klare det selv»

Minst til mest prompt prosedyre for å øke grad av selvstendighet under måltider

Kristine Solbrekke Ryen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Christian Myrvang Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tema/nøkkelord: Psykisk utviklingshemning, atypisk autisme, utfordrende atferd, minst til mest prompt prosedyre, multiple baseline design, selvstendighet, generalisering, oppgaveanalyse, ADL ferdigheter

Tid og sted: Fredag 15:00-15:45 (Syningen)

Sammendrag: Det å velge selv hva man ønsker å spise, ha på seg, eller gjør i løpet av dagen er for de fleste en grunnleggende del av det å klare seg selv. Men for enkelte kan det som virker som små ting være utfordrende, enten ved å utføre det selv, eller å ha selvbestemmelse over disse tingene.

Denne presentasjonen beskriver en case med anvendt atferdsanalyse for å øke graden av selvstendig utførsel i måltidsituasjoner for en beboer med utviklingshemning og utfordrende atferd. Tiltaket som ble gjennomført innebar endring av miljøbetingelser i form av tilrettelegging og bruk av minst til mest prompt prosedyre.

Vi skal diskutere endring av miljøbetingelser, resultater, effekt på utfordrende atferd, konfunderende variabler i naturlig setting og generalisering til andre settinger.


Forelesning

BACB Sertifisering: Hva, Hvorfor og Hvordan

Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Presentasjonen vil gi en oversikt over organisasjonen BACB og de sertifiseringsordningene, RBT, BcBAB, BCBA og BCBA-D, denne organisasjonen har. Vi kommer til å gå gjennom de ulike kravene for å kunne blir sertifisert, samtidig som vi vil argumentere for viktigheten av denne type sertifisering. Grunner til at ordningen ikke har vært spesielt populær i Norge sammenliknet med hva den er i en del andre europeiske land vil bli diskutert. Avslutningsvis vil si litt om de rammene for å sertifiseringseksamen, samt råd og tips vedrørende forberedelser og gjennomføring av eksamen.


Forelesning

Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen beskriver fortsettelsen fra fjorårets innlegg i symposiumet «Behandling av utfordrende atferd i kombinasjon med psykiske lidelser hos voksne med (lett) utviklingshemning» og spesifikt innlegget «Behandling av voldelig atferd hos mann med lett utviklingshemning og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse». Klienten er en mann i tjue årene med en betydelig voldshistorikk. Veien fra å motta få kommunale tjenester til å fatte vedtak etter helse-og omsorgstjenestelovens kapittel 9 basert på voldsrisikovurdering (HCR 20) beskrives i sin helhet. Forelesningen vil beskrive 1) utredning og funksjonell kartlegging av utfordrende atferd 2) bruk av HCR 20 voldsrisikovurdering og 3) funksjonell behandling.Workshop

Workshop: Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring, med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.


Forelesning

Hvordan yte tjenester da man kommer til stengt dør

Sara Karine Vang Lørenskog kommune
Nikolai Andre Kypreos Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Målpersonen er en mann i 20 årene med lett utviklingshemming som nylig har flyttet fra rusomsorgsbolig til egen leilighet hvor han mottar punkttjenester fra bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune.

Presentasjonen belyser problemstillinger knyttet til utforming og gjennomføring av tiltak, samt utfordringer knyttet til å komme i posisjon til å yte tjenestene målpersonen har behov for.

Funksjonelle vurderinger viser at mas og krav fra personal i forbindelse med avtaler virker aversivt og bidrar til at målpersonen fremviser unngåelsesatferd i form av å ikke åpne døren eller å ikke overholde avtaler. Det presenteres et tiltak med endring av motivasjonelle forhold rundt levering av medisiner med mål om å øke sannsynligheten for at målpersonen tar imot tjenester, også på flere områder.


Forelesning

Hvordan bruke virtuelle hjelpemidler for å skape forutsigbarhet og oversikt

Fra idé til gjennomføring

Truls Lurås HAVA-Instituttet
Line Konradsen HAVA-Instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 16:15-17:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: For mennesker med diagnose innenfor autismespekteret antar man at en manglende oversikt over sin egen hverdag kan henge sammen med oppleveklse av usikkerhet og frustrasjon, og i noen tilfeller lede til forekomst av problematferd.

På Nafo-seminaret i 2018 ble det holdt en forelesning om hvordan filming av nye aktiviteter i første persons perspektiv kunne være et alternativ til bruk av tvang og makt. Aktiviteter ble filmet slik at bruker kunne se disse før de ble implementert i dagsplanen. Presentasjonen i år vil ta for seg prosessen etter implementeringen. I tillegg er oppstart av nytt dagtilbud i startfasen, og dette skal introduseres gjennom bruk av filming i første persons perspektiv slik som ved tidligere aktiviteter. Resultater fra dette nye prosjektet legges frem.
Vi oppsummerer året som har gått, nye erfaringer vi har gjort oss og veien videre.


Forelesning

Først DRO vi til, deretter har vi bare fortsatt!

Langvarig bruk av DRO for å forsterke ønsket atferd

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune
Gro Renate Storås Lørenskog kommune
Martin Skillebekk Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-15:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Forsterkning av ønsket atferd kan være en viktig del av pedagogiske tiltak i skolen). Forelesningen beskriver utarbeidelsen av et DRO-tiltak (differensiell forsterkning av annen atferd), kombinert med tegnøkonomi. Tiltaket ble iverksatt for å forsterke annen atferd enn alvorlig utfordrende atferd (selvskading, angrep på andre, samt materielle ødeleggelser) hos en ung gutt med autisme. DRO-tiltaket er fortsatt i drift, nå på tredje året. Forelesningen inneholder diskusjon omkring DRO som prosedyre, potensielle virkningsmekanismer ved prosedyren (forsterkning eller straff), behov for endringer i tidsintervallet over tid, og utfordringer ved langvarig bruk. Tegnøkonomisystemet blir gjennomgått, og vi viser hva vi gjorde for å opprettholde interessen for tiltaket. Positive sideeffekter, som økt tid til å drive med opplæring, gås igjennom og resultater presenteres.


Workshop

Workshop: Kartlegging og registrering

Teori og praktisk anvendelse

Even Skavhaug Sykehuset Innlandet
Martin Enger Otrera AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Workshopen vil belyse ulike grunner til hvorfor registrering av atferd kan være avgjørende for å lykkes i arbeid med mennesker med ulike utfordringer. Den vil i tillegg gå gjennom generelle prinsipper for kartlegging og registrering. Vi vil gi eksempler på de vanligste registreringsmetodene, gjennomføring, oppsummering og bearbeidelse av data. Det vil bli praktiske øvelser.


Symposium

Symposium: Positiv atferdsstøtte

Verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd

Ulf Berge Vid Vitenskapelig Høgskole

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 14:30-18:00 (Storefjellhall 1)


Innledning

Lene Skjaker Borgli Otrera AS

Sammendrag: Innledningen vil kort ta for seg PAS-modellen og beskrive hvordan denne inngår i tjenestetilbud ved Otrera.


Fra «Ææææ?» til Å?

Martin Enger Otrera AS
Siri Svensbraaten Otrera AS

Sammendrag: Etablering av grunnleggende ferdigheter etter PAS-modellen. Casen omhandler en ung mann med angelmans syndrom uten forutsetninger for verbal kommunikasjon. Han har kommunisert ved bruk av enkle tegn. Det har vært ulik oppfatning blant tjenesteytere hva disse har betydd, noe som har ført til frustrasjon og utfordrende atferd. For å komme i posisjon for å bruke «widgit go», et alternativt kommunikasjonsverktøy på Ipad, måtte vi etablere grunnleggende ferdigheter hos bruker, og en felles forståelse i personalgruppen. Det har blitt gjennomført brede funksjonelle analyser som er utgangspunktet for det vi har gjort.


En farlig gutt, eller?

Tom Gaarder Otrera AS
Rune Hagen Otrera AS

Sammendrag: Sammendraget beskriver en case rundt en 13 år gammel gutt med en ADHD diagnose. Gutten viste mye utfordrende atferd på skolen. Planen før tiltaket startet, var å ta eleven ut av klassen og inn på en alternativ opplæringsarena utenfor skolens område. Søknaden til spesialklasse for kommende skoleår var påbegynt. Det vil bli beskrevet hvordan målrettet miljøbehandling med vekt på positiv atferdsstøtte ble brukt for å redusere den utfordrende atferden, og gradvis tilbakeføring inn i klassen igjen. Det vil også bli beskrevet hvordan prinsippene innenfor PAS ble brukt for å sikre god kommunikasjon og et nært og godt samarbeid med hjemmet.


Historien om meg

Nicolai Sønsteby Otrera AS
Dijana Karanovic Otrera AS

Sammendrag: Vi vil fortelle historien om en ekstrem forvandling i livskvaliteten hos en ung mann med autisme og alvorlig utviklingshemming. Tidligere har brukeren hatt 5:1 bemanning, men gjennom PAS-modellen har vi påvirket til reduksjon av utfordrende atferd og er i gang med reduksjon av bemanningstettheten. Ved å justere og tilrettelegge store aspekter i livet til brukeren har vi oppnådd resultater som i stor grad øker brukermedvirkning og livskvalitet.


Workshop

Workshop: Innføring i bruk av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts)

Innføring og praktiske øvelser

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering
Lisa Anita Sannerud Høisæt Ecura Bo og Habilitering

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Ved første øyekast kan Standard endringsskjemaer (SES) virke overveldende. Mestring av SES er essensielt for å kunne drive Presisjonsopplæring (PO). Workshopen vil gi en kort innføring i PO og fordeler ved å benytte SES. Det vil bli gitt en grunnleggende innføring i hvordan man bruker SES til å registrere atferd og vurdere læringsprosesser. Gjennom forelesing, Direct Instruction og praktiske øvelser vil deltakerne lære hvordan man fører Daily per minute Chart og Timings Chart, hvordan man tolker ulike læringsbilder og foretar vurderinger på tvers av økter, samt hvordan man foretar vurderinger innen en økt.


Symposium

Symposium: Tidlig Intervensjon ovenfor Barn med Autisme - Aktuelle Tema

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-12:00 (Storefjellhall 2)


Innledning: Fagprosedyre for EIBI - Hvordan måle omfang og intensitet av intervensjonen?

Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme

Sammendrag: Hovedpunktene i fagprosedyren for EIBI blir gjennomgått. Det vil bli lagt ekstra vekt på de punktene det erfaringsmessig er mest utfordrende å få til i en vanlig norsk barnehage. Dette gjelder intensitet, foreldredeltakelse og opplæring og veiledning av personalet.


Effekter av Lav-intensiv Intervensjon

Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet
Amin Lotfizadeh Easterseals, Southern California
Ellie Kazemi California State University

Sammendrag: Vi presenterer data fra 171 barn i USA som har mottatt lav intensiv tidlig intervensjon i to år. Effekter er målt med VB-MAPP og Vineland Adaptive Behavior Scales. Vi forklarer hvordan VB-MAPP kan brukes som et mål på effekt og ser på sammenhenger mellom effekter og antall ukentlige timer med opplæring.


Implementering av EIBI i norske kommuner; Flere timer gir bedre effekt

Christine Lie Senter for tidligintervensjon
Silje Nikolaisen Senter for tidligintervensjon
Hege Aarlie Høgskolen på Vestlandet
Roy Tønnesen Bergen kommune
Kristine Berg Titlestad Høgskolen på Vestlandet
Astrid Synnøve Valmo Senter for tidligintervensjon
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Vi presenterer data fra to kommunale EIBI sentra i Norge; Oslo og Bergen. Vi vil se på sammenhenger mellom intensitet i intervensjonen og effekter etter et år. En gruppe (n=36) mottok 20 timer i uka med intervensjon, en gruppe mottok 10 timer i uka (n=21), og en tredje gruppe fikk et eklektisk spesialpedagogisk opplegg (n=17). Fordeler og ulemper med den norske modellen for implementering EIBI blir diskutert.


Etablering av samarbeid ved oppstart av EIBI gjennom instrumentet Kartlegging av Grunnleggende Læring (KGL)

Silje Nikolaisen Senter for tidligintervensjon
Hanne Skau Senter for tidligintervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for tidligintervensjon
Christine Lie Senter for tidligintervensjon

Sammendrag: Vi presenterer et instrument som måler samarbeid og interaksjon ved oppstart av EIBI. Fortløpende registreringer danner grunnlaget for målsettinger knyttet til samarbeid og hvordan kriterier for godt samarbeid gradvis kan økes. Prosedyren representer et positivt alternativ til «escape-extinction» prosedyrer.


EIBI veiledning gjennom Videokonferanse: Opplevd Kvalitet blant Brukere og Mulige Tidsbesparelser

Aina W Hay-Hansson Vestre Viken HF
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag: Ved Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF ble det mellom 2015 og 2017 undersøkt en ny arbeidsform hvor pasienter og personale ble fulgt opp ute i kommunene ved bruk av videokonferanse. Ved hjelp av spørreskjemaer undersøkte vi om bruk av videokonferanse kunne ivareta den opplevde pasientkvaliteten. Samtidig ville vi se nærmere på hva man kan spare i tid og hvilke utslag det kunne ha på antall saker en veileder kunne følge opp. Det ble startet EIBI-veiledning via videokonferanse i aktive pasientsaker annenhver uke, og veiledning ved fysisk tilstedeværelse ble i prosjektperioden redusert til hver 10. uke.


Tiltak for Selvskading hos et barn med ASD i en Barnehage

Marita Kvia Asker Kommune
Hanne Thorhallsson Asker kommune

Sammendrag: Dette er en casepresentasjon av en gutt som begynte med selvskading i forbindelse med smerter som oppstod flere ganger i uken, over en periode på over et halvt år. Forekomst av selvskading vedvarte etter at barnet ikke hadde smerter lengre, og forekom i ulike situasjoner. Det blir presentert tiltakspakker på selvskadingen, utfordringer knyttet til å finne effektive tiltak og ved å implementere disse i en vanlig barnehage.


Poster

Atferdsanalytisk behandling av selektiv mutisme

Etablering av vokal-verbal atferd hos en elev med selektiv mutisme

Birthe Lundestad Høier Allagi
Raymond Johansen Allagi

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Selektiv mutisme beskrives i diagnosemanualene som en tilstand som kjennetegnes ved at barnet er konsekvent taus i enkelte situasjoner, men snakker fritt i andre situasjoner. Formålet med denne studien er å etablere vokal-verbal atferd på skolen hos en elev på 6 år. Under baseline-registrering var det ikke registrert forekomst av vokal-verbal atferd. For etablering og øking av vokal-verbale responser arrangeres treningssituasjoner etter prinsipper for discrete trial trening (DTT) og incidental teaching samtidig med kriterieendring. Treningen er intensiv, foregår ca. 60 % av skoledagen, og består av økter med 10- 20 trials. Økning av vanskegrad skjer etter trinnvis liste når det er stabil respondering av vokal-verbal atferd for gitt trinn. Kriteriet for å gå opp et trinn er 80% mestring av avgitte responser over 3 økter, der prompt ikke er benyttet. Prinsipper for incidental teaching er benyttet i lek mellom øktene med DTT. Vokal-verbale responser øker stabilt likeløpende med endring av kriterier.


Poster

Bruk av Non-Kontingent forsterkningsprosedyre for å redusere forekomst av utfordrende atferd

Fredrik Dammen Ullensaker kommune
Trym Schjervheim Ullensaker kommune
Hege Catrine Skancke Nordli Ullensaker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det blir benyttet en «non-kontingent forsterkningsprosedyre (NCR)» hos en tjenestemottaker med psykisk utviklingshemming, autisme og utfordrende atferd. Prosedyren går ut på å utlevere en forsterker til en person selv om det har forekommet eller vært fravær av en målatferd innenfor et gitt tidsintervall. Tidsintervall der det er fravær av målatferd blir sett på som mestret. Vi har benyttet tidsintervall som er på mellom 30 og 45 minutter. Forsterkerne er et utvalg mellom «små» og «store» forsterkere som blir utlevert ut i fra visse kriterier. Tidligere har det vært benyttet en «Forsterkning av annen atferd(DRO)» som vi sammenligner med for å se på forskjeller på mestrede tidsintervaller og gjennomførte tvangstiltak.


Poster

Mer variert kosthold ved gradvis eksponering

Terese Remseth Andresen

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Matselektivitet er en vanlig utfordring blant unge med autisme og kan føre til alvorlige ernæringsmangler. Det kjennetegnes blant annet ved et begrenset inntak av mat basert på tekstur, smak, farge, presentasjon, merke og form. I dette tiltaket ble det introdusert nye matvarer hos en ung mann med moderat utviklingshemming og autisme. Før tiltaket ble igangsatt spiste han kun tre ulike sprø matvarer. Tiltaket kombinerte instruksjon med krav, differensiell forsterkning, fading av favorittmat og gradvis eksponering ved å øke mengde mat. Under tiltaket økte antall matvarer og mengde konsumert mat fra baseline.


Poster

Samarbeidstrening

Lære et barn med autisme å følge instruksjoner

Emilie Østby Kløfta

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det å kunne samarbeide er grunnleggende for all læring og for å være en del av et fellesskap. I overgangen fra barnehage til skole vil det være spesielt viktig å kunne samarbeide da barnet møter nye mennesker og det stilles høyere krav til hvordan samhandlingen skal foregå. En del av det å samarbeide er å følge enkle instruksjoner. For et førskolebarn med autisme var dette vanskelig, grunnet reduserte kommunikasjonsevner, manglende motivasjon og et ønske om å teste grenser. Det ble derfor startet opp med samarbeidstrening basert på Ducharme’s «Errorless Compliance Training», med et mål om at barnet skulle følge noen enkle instruksjoner i hverdagen. Man startet å trene og forsterke enkle og attraktive instrukser som barnet vanligvis fulgte og gikk gradvis over til nøytrale instruksjoner som barnet sjeldent fulgte. Resultatet ble at barnet begynte å følge de 6 bestemte instruksjonen i ulike omgivelser i barnehagen.


Poster

Epilepsi og psykisk utviklingshemming

Opplæring av personalgruppen med fokus på lik praksis

Lone Engejordet Akershus universitetssykehus HF
Elin Nøkleby Andreassen Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Posteren vil gi en beskrivelse av hvordan vernepleiere i samarbeid med nevrologer ved Avdeling voksenhabilitering, Ahus jobber med å endre personalatferd gjennom opplæring i grunnleggende kunnskap om epilepsi. Herunder opplæring, rutiner for registrering og håndtering av epilepsianfall, fokus på anfallsutløsende- og anfallsforebyggende faktorer, kunnskap om effekter og bivirkning av antiepileptika, overvåkning og skadeforebygging, samt anfallskupperende medikasjon.


Poster

Økning av selvstendighet med hjelp av dagsplan

Emilie Nyang Granseth

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Det å starte og avslutte aktiviteter er ofte problematisk hos personer med autisme, det gjør at de blir ofte avhengig av nærpersoner. Selvstendighet er en viktig egenskap i hverdagen og er med på å øke selvbestemmelsen til personen. Det ble derfor satt i gang ett tiltak med mål om å øke selvstendighet i hverdagen til en ung man med autisme og moderat utviklingshemming. Tiltaket er en enkel dagsplan, hvor aktivitetene som utføres er allerede lært. Det ble brukt instruksjoner, tilbaketrekning av prompt for innlæring av dagsplanen og tiltaket ble så overført til det ordinære personalet. Etter innføringen av dagsplanen har aktivitetsnivå til deltageren økt, og han har fått en mer strukturert hverdag. I tiltaksfasen kommer det frem at deltagerens selvstendighet ved å starte og avslutte aktiviteter har økt, fra baseline registreringene.Poster

Stimuluseksvivalens og Priming med Bilder og Ord

Guro Dunvoll OsloMet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Torbjørn Elvsåshagen Ullevål Universitetssykehus
Eva Malt Akershus Universitetssykehus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Utvikling av effektive treningsmetoder er viktig når det kommer til arbeid med mennesker med en autisme spektrum diagnose. Matching to sample (MTS) er en måte å trene inn relasjoner mellom stimuli og teste for emergente relasjoner. Test av relasjoner kan også gjennomføres med en priming prosedyre hvor to og to stimuli presenteres og deltagerens oppgave er å avgjøre om disse er relaterte eller ikke. I det presenterte eksperimentet deltok en deltager med autisme og en 3q29 mikrodelesjon, to deltagere med høytfungerende autisme og to personer som fungerte som kontroller. De ble alle trent i 6 betingede diskriminasjoner i en many to one (MTO) treningsstruktur med meningsfull C stimuli. En tredjedel av de emergente relasjonene ble testet under MTS før resten ble testet med en priming prosedyre. Deltagerne gjennomførte også en priming prosedyre med relaterte og urelaterte ord. Til slutt ble en full MTS test gjennomført. Resultatene viser at deltageren med 3q29 microdelesjon brukte flere treningstrials enn deltagerne med høytfungerende autisme og personene som fungerte som kontroller, men responderte innenfor kriteriet på 90% under alle tester med unntak av ord priming. De andre deltagerne responderte innenfor kriteriet på alle tester.


Poster

Effekter av Intensiv Intervensjon for Voksne med Utviklingshemming og Autisme

Dragana Jankovic

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Dette er et utdrag av en pilotstudie hvor vi ønsker å finne ut om voksne med utviklingshemming og autisme kan få utbytte av intensiv intervensjon. Den intensive intervensjonen baserer seg på atferdsanalytiske opplæringsmetoder som benyttes i tidligintervensjon. Deltageren er 25 år gammel mann med diagnosen autisme og psykisk utviklingshemming. Resultatene viser fremgangen etter seks måneder med systematisk opplæring.


Poster

Øke Antall Lydkombinasjoner gjennom Shaping av Vokal Imitasjon

Lise Snevoll Sørensen

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Barn med autisme har vanskeligheter med å lære språk. Autismespekterforstyrrelse er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som blant annet kjennetegnes av vansker ved språk og kommunikasjon. Et første skritt for å lære språk er å lære lyder og lydkombinasjoner. Denne studien ville derfor undersøke hva slags effekt shaping av vokal imitasjon har på antall lyder og lydkombinasjoner en gutt på 5 år med autisme kan imitere. Det ble valgt ut 9 ulike lydkombinasjoner, hvor det ble undersøkt hva slags effekt det har å suksessivt øve på å imitere en og en lydkombinasjon til den blir korrekt. Det ble tatt en pre-test og en post-test på ulike lydkombinasjoner. Resultatene viste at shaping av vokal imitasjon økte barnets korrekt uttalte lyder og lydkombinasjoner, fra 11 korrekte i pre-test til 41 korrekte i post-test.


Poster

Atferdsanalytisk personaltrening og veiledning for å øke tiltaksintegritet i målrettet miljøarbeid

Kristine Solbrekke Ryen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Et kjennetegn ved målrettet miljøarbeid er at programmer implementeres etter skrevne prosedyrer og en tiltaksplan. Samsvaret imellom disse og faktisk implementering kalles for tiltaksintegritet (Cooper, Heron & Heward, 2007). Tiltaksintegritet kan bli svært utfordrende når flere personer har ansvaret for implementering av et tiltak. Dette nødvendiggjør en evidensbasert personaltrening. Dessverre har tradisjonell personaltrening, som ofte innebærer verbale instrukser gjennom skriftlige eller visuelle materiale, vist seg å være svært lite effektive når det kommer til en meningsfull endring i jobbferdigheter til personalet. Vi undersøkte om en atferdsanalytisk tiltakspakke kunne forbedre tiltaksintegritet i implementering av et program for skriving, gjennomføring og oppfølging av en dagsplan for en bruker. Tiltakspakken besto av behavioral skills training og observasjoner av personalatferd samt veiledning og tilbakemeldinger. Det ble demonstrert gjennom en multiple baseline design ovenfor ulike personalgrupper at tiltaksintegritet ble betydelig forbedret ved eksponering for tiltakspakken.


Poster

Gjenoppretting av samhandling ved bruk av regelstyring og ekstinksjon av negativ forsterket atferd

Tom André Ertsås HAVA-Instituttet
Johannes Bøgwald HAVA-instituttet
Annika Poulsen HAVA-instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Hos personer med diagnosen psykisk utviklingshemming er det ikke uvanlig at kravsituasjoner leder til ulike typer flykt- eller unngåelsesatferder. I verste fall kan unngåelsesatferden bli så pass rigid at en mister meningsfylte aktivitetstilbud, eller nødvendige aktiviteter for å holde en flyt i hverdagen, dels for å unngå utfordrende atferd. Studien beskriver en målperson hvor løping til seng hadde blitt et fremtredende problem og til dels var en konsekvens av presentasjon av krav. En kartlegging av baseline viste at målperson lå lenge i seng og at det var utfordrende for tjenesteyterne å gjenopprette samhandling. Tiltak i form av regelstyring og eksponering av krav ble derfor iverksatt, hvor målperson ble informert av tjenesteytere om å stå opp når en stoppeklokke ringte, samtidig som de var tett på målperson og motiverte til ny aktivitet. Resultatene viste at tiltaket reduserte antall minutter i seng og at målperson i større grad gjenopprette samhandling frivillig.


Forelesning

Prestasjons- og endringsledelse: Hvordan benytte Organizational Behavior Management på en arbeidsplass

Hilde Mobekk OsloMet - storbyuniversitetet
Sigridur Sigurjonsdottir OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Syningen)

Sammendrag: Anvendt atferdsanalyse handler om mye mer enn anvendelse hos bruker. På samme måte som forståelse og bruk av forsterkning gir en bedre hverdag for brukerne, kan det bidra til en bedre hverdag for ansatte.
Bruk av atferdsanalyse for prestasjons- og endringsledelse kalles Organizational Behavior Management (OBM) og har vært forsket på siden syttitallet. I denne forelesningen vil det gis en innføring i OBM med fokus på nyttige verktøy og anvendelse av OBM på arbeidsplassen.
Formålet er at alle, både ledere og ansatte, skal kunne ta med seg noen nyttige metoder og ideer tilbake til arbeidsplassen. Disse kan implementeres allerede på mandag.
Den første delen omhandler empirisk støttede verktøy innen "human services" i OBM. Den andre delen inneholder praktiske øvelser og eksempler på bruk av OBM på arbeidsplassen. Den siste delen gir deg inspirasjon til å benytte Nudging som verktøy for atferdsendring hos grupper.