NAFO-seminaret 2019

Oversikt over program innen kategorien "Bidrag med relevans for atferdsanalyse"


Informasjonsstand

Stand fra Verge opplæring AS

Pål-Erik Ruud Verge Opplæring AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Forelesning

Veiledning og system

Sett fra et atferdsanalytisk perspektiv

Ole Kristian Storli Friske Valg
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 11:15-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Veiledning er et viktig element for å fremme læring, behandlingsintegritet refleksjon og endring. Veiledning er også et lovpålagt krav når det fattet vedtak etter HOL kap. 9. God veiledning er avhengig av en rekke faktorer. blant annet systemet og konteksten veiledningen foregår i, den veilededes motivasjon og veileders utøvelse av veiledningen. Foredraget vil ta for seg veiledning sett fra et atferdsanalytisk perspektiv, både på system og individnivå. Vi foreslå hvordan man ved bruk av atferdsanalytiske metoder kan skape et system som forsterker atferd knyttet til veiledning og måle effekten av veiledningen som gis. Vi vil også se på hvordan man kan tilrettelegge for ønsket atferd i selve veiledningssituasjonen.


Forelesning

Samtykkekompetanse og vergemål

Forsøk på avklaringer

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Utviklingshemning er en diagnose som kan være grunnlag for manglende samtykkekompetanse, og vergemål. Diagnosen utviklingshemning kan derfor ha store konsekvenser, og diagnostikk av utviklingshemning kan være kontroversielt. Det samme kan vurdering av samtykke og vergemål. Det er ikke engang klart om personens vilje eller personens forståelse skal avgjøre for eksempel om personen skal ha verge, og dette kan bli en vanskelig diskusjon. Vi kommer ikke utenom diagnostikk og de nevnte vurderingene, men alt bør foregå riktigst mulig. Jeg går gjennom en del sider ved diagnostikk, og vurderinger av samtykkekompetanse, og hvilken «linje» det kan være klokest å legge seg på.


Forelesning

Målrettet miljøarbeid i et avlastningstilbud

Utfordringer og løsninger!

Siri Hefre Lørenskog kommune
Jeneba Christine Øgaard Kanu Lørenskog Kommune
Victoria Larssen Lørenskog kommune
Kristian Johansen Bakke Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Avlastning, atferdsavtaler, tegnøkonomi, miljøregler, vedtak etter kap. 9, DRO, samarbeid

Tid og sted: Lørdag 16:00-16:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Det er ikke uvanlig å høre at det er vanskelig å få til godt miljøarbeid på en avlastningsarena. Argumentene er blant annet knyttet til at personene ikke bor fast der, eller at avlastning ikke skal være et sted hvor det skal være for mye systematikk eller struktur. På vår kommunale avlastningsenhet gir vi tjenester til barn/ungdom/unge voksne med ulike diagnoser (autisme, Prader-Willi, Fragilt-X, ryggmargsbrokk, Duchenne, Downs, utviklingshemning m.m.), eller med kombinasjoner av psykiatriske og somatiske diagnoser. En av våre utfordringer er nettopp at personene oppholder seg i varierende grad hos oss. Det betyr at «våre» tiltak blir systematisk avbrutt for deretter å bli gjeninnført ved begynnelse av neste avlastningsopphold. Vi vil presentere hvordan dette 1) påvirker vårt målrettede miljøarbeid, og 2) påvirker samarbeidet med pårørende og andre instanser. I tillegg diskuteres personalutfordringer vi opplever ved avlastningsenheten.


Symposium

Symposium: Velferdsteknologi

Ole Kristian Storli Friske valg

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-18:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: I Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg», står det at helse- og omsorgstjenestens utfordringer i fremtiden vil bli mer komplekse. Det anbefales at kommunene ser på hvordan tjenestene skal være og utformes, fremfor å heve terskelen for å motta hjelp. Stortingsmeldingen inneholder anbefalinger om å styrke kommunenes innovasjonsarbeid og oppfordrer til å ta i bruk ny teknologi. Målsettingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene innen 2020.

Velferdsteknologi skal øke kvaliteten på tjenestene og åpner opp for en rekke muligheter. Flere atferdsanalytiske tiltak kan profitere på å ta i bruk velferdsteknologiske virkemidler og vice versa. Formålet med symposiet er å presentere velferdsteknologi som et satsningsområde, hvilke muligheter som finnes og inspirere til å ta det i bruk. Symposiet innholder innlegg fra to kommuner om hvordan de har jobbet for å ta i bruk velferdsteknologi samt et innlegg med praktiske tips til bruk i direkte tjenesteyting.


Velferdsteknologi i bydel Nordstrand

Marion Kilde Oslo kommune

Sammendrag: Oslo kommune har flere satsninger for økt bruk av velferdsteknologi. Bydel Nordstrand har ett bredt utvalg av erfaringer med blant annet multidose dispensere, e-plan og videoopplæring. I tillegg vil vi vise hvordan vi systematisk tilrettelegger for testing av nye løsninger. Innbyggernes behov er styrende for hva vi tester og hva vi prioriterer.


Velferdsteknologi i Farsund

Reidun Rasmussen Farsund kommune

Sammendrag: Innlegget vil ta for seg implementering av velferdsteknologitjenester i drift. Det vil bli presentert en flere ulike velferdsteknologiske tjenester:
-Bruk av Ipad/iphone med diverse apper, med hovedfokus på Memoassist.
-Geocaching- bruk av smart tlf og at brukerne kommer ut og får hverdagstrim
-Bruk av avstandsoppfølging "Telma", som tidligere har vært brukt til cols og diabetes pasienter, som er skreddersydd til en person med utviklingshemming.
-Digitalt tilsyn i henhold til dør/sensor alarm og digitalt nattkamera.

I tillegg vil man komme innom lovverket rundt kap 9 og kap 4.


Apper til opplæring og registrering

En presentasjon av mine favoritter.

Dag Gladmann Sørheim Karlsrud skole

Sammendrag: En rekke apper egner seg fint i opplæringssituasjoner, for eksempel til å etablere verbal atferd, akademiske ferdigheter eller til problemløsning. I tillegg finnes tusenvis av spill, bilder, video og musikk, viss stimuli kan være effektive forsterkere. I foredraget vil det blant annet bli presentert apper som kan erstatte tradisjonelle tegnøkonomi-brett, og publikum vil se hvilke muligheter som finnes når det gjelder apper for atferdsregistrering og opplæring. Foredraget vil være praktisk rettet, og passer til folk som jobber med tjenesteyting basert på anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Workshop: e-Plan habilitering

Et digitalt planverktøy på nettbrett

Morten Berger Oslo universitetssykehus
Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Skogshorn)

Sammendrag: e-Plan er et digitalt planverktøy utviklet ved habiliteringstjenesten for voksne ved Oslo Universitetssykehus. e-Plan kan erstatte de fleste analoge planverktøy samtidig som en digital løsning muliggjør en rekke andre funksjoner som integrerte handlingskjeder, sjekklister, påminningsfunksjonalitet, motivasjonssystemer og valgmuligheter.

Det vil demonstreres hvordan e-plan kan benyttes fra enkle dagsplaner til komplekse atferdsavtaler. Deltakerne vil få løsningen installert gratis med bistand til utforme individuelle planer under presentasjonen.

NB! Alle deltakere må ha med egen iPAD til å installere e-Plan (iPaden bør ha operativsystemet IOS 12 eller nyere). e-Plan er per i dag ikke klargjort for andre typer nettbrett.


Forelesning

Bruk av "Train the trainer" som metode for å veilede en personalgruppe med forskjellig ferdighetsnivå i utførelse av tiltak

Jo Mellemstuen Bydel Søndre Nordstrand
Karin Tønnesen Bydel Søndre Nordstrand

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tema/nøkkelord: Atferdskjeder, positiv forsterkning, forsterkeravlevering, kartlegging av bistandsbehov, train the trainer

Tid og sted: Lørdag 09:00-09:45 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Forelesningen vil vise hvordan man kan trene inn nye ferdigheter hos personer med store bistandsbehov gjennom å presentere bilder som diskriminant i starten av atferdskjeder.

Bruken av metoden "Train the trainer" kan egne seg for tjenestesteder med varierende ferdighetsnivå blant de ansatte. Denne metoden består blant annet i å sikre mestring hos personer med bistandsbehov gjennom gradvis økning av antall trenere, dvs. en trinnvis utvikling av tiltak.

Data vil sammenlignes gjennom kartlegging av treneres ferdighetsnivå i de ulike trinnene.
Data i forhold til beboers bistandsnivå på de ulike trinnene vil også sammenlignes og presenteres ut fra om tiltaket fører til avtrapping av hjelp.


Forelesning

Lisa Simpson og atferdsanalyse i populær media

Espen Sjøberg OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 17:15-18:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: I en episode av The Simpsons utfører Lisa Simpson et single-case dyrestudie hvor hun måler problemløsning i en hamster, basert på positiv forsterkning og avoidance læring. Noen komiske pseudo-vitenskapelige trials senere konkluderes det at hamsteren er mer intelligent enn Lisa’s egen bror. Denne episoden er en av flere eksempler fra populær media hvor atferdsanalytiske prinsipper blir presentert, enten eksplisitt eller indirekte. Denne forelesningen vil ta for seg flere tilfeller hvor bl.a. klassisk og operant betinging blir illustrert i film, TV og videospill. Klipp vil bli vist og analysert i henhold til hvor nøyaktig de portretterer atferdsanalysen. Både film og TV er generelt gode på å dokumentere positiv forsterkning og klassisk betinging, men forvirrer ofte negativ forsterkning med straff. Det finnes også videospill, slik som Black & White, hvor spilleren direkte lærer et dyr atferd basert på observasjonslæring, positiv forsterkning og straff. Forelesningen gir en oversikt over flere tilfeller i media hvor atferdsanalytiske prinsipper blir presentert, og hvordan disse tilfellene kan bli brukt i pedagogiske sammenhenger slik som student undervisning.


Workshop

Workshop: Kunnskapsbasert praksis - hva er det og hvordan gjør vi det?

En workshop for deg som vil forstå bedre hvordan jobbe kunnskapsbasert på din arbeidsplass.

Evelyn Skalstad Utviklingsenheten Skap gode dager, Drammen kommune og USHT Buskerud
Line Ek Andreassen USHT-Buskerud, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Dette er en Workshop som er spesielt tenkt til de som er nysgjerrige på Kunnskapsbasert praksis og/eller som jobber med forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Interesse for området er det viktigste.

MÅL:
- Øke kunnskap om KB
- Stimulere til bruk av ny forskning i praksis
- Lære å finne forskning innenfor fagområdet og kritisk vurdere relevante artikler
- Lære å stille gode kliniske spørsmål
- Stimulere til anvendelse i praksis

I forkant av workshoppen vil deltakerne får tilsendt en artikkel som skal gjennomgås.

I første halvdel av workshopen skal vi gå gjennom prinsipper for Kunnskapsbasert praksis, metode og øvelser. Den siste halvdelen benyttes til databasesøk og kritisk vurdering av artikler. Deltakerne på workshopen må ha med egen PC eller nettbrett/Ipad.


Workshop

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Skogshorn)

Sammendrag: ”Simple truths are often difficult to notice and easy to dismiss. One of these truths that is necessary to understanding science is the fact that scientists are behaving organisms” (Johnston & Pennypacker, 1993 s. 4). Sitatets funksjon er å minne oss på at forsking, og akademisk skriving, ikke er noe mystisk, men tvert i mot analyserbar atferd.

Forskningsprosessen er en lang kjede med ulikt utseende atferd med ulik funksjon. Formålet med workshopen er å beskrive og påvirke den potensielle skribentens og forskerens atferd fra et tema stimulerer den første tenkingen til produktet er et bidrag til atferdsanalyse i tråd med APA-manualen.
Workshopen baserer seg på at deltakerne har med problemstillinger og eventuelt noe skrevet materiale som kan bli posters, kronikker eller artikler. Problemstillingene og teksten er utgangspunkt for et styrt arbeid om mulige design, datainnsamling, feilkilder, skriveprosess og skrevet produkt.


Workshop

Workshop: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9. Den vil bli delt inn i 4 deler. Del 1 og del 2 vil ha en liten teori innføring på lovverket med påfølgende gruppearbeid rundt dette. Del 3 vil ha fokus på internkontroll av vedtak, med avsluttende gruppe arbeid. Del 4 er en avsluttende del med oppsummering og spørsmål.

Det er ønskelig med innsendte case minimum to uker i forkant til lpauls@lorenskog.kommune.no. Casene må være detaljert.
Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen.


Forelesning

Prosjekt Myrvang

Hva er viktig for deg?

Linda M. Krogsvold Aasnes Aurskog- Høland kommune
Monica Linnerud Aurskog Høland kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 12:15-13:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Myrvang er et prosjekt som startet i Sektor helse og rehabilitering i 2015. Myrvang er et planlagt byggeprosjekt som samlokaliserer leiligheter, avlastningsenhet og aktivitetssenter. Prosjektet kan deles inn i to underprosjekter; Det ene er fagprosjektet, det andre er ledelse og organisering. Målet er at gode faglige vurderinger skal ligge til grunn i valg av organisering av Myrvang,

Fagprosjektet sitt mål er å kunne gi gode tilpassede tjenester fra første dag etter innflytning, slik at brukerne som flytter inn opplever forutsigbarhet. Tjenesteyterne samarbeider med nye brukere og deres pårørende for kartlegging av selvstendighetsferdigheter knyttet til det å bo alene. Disse kartleggingene er utgangspunkt for utarbeidelse av mål og tiltak. I kartleggingen er det benyttet Vineland intervjuer, og tilpassede intervjuer med beboere med hovedfokus: «Hva er viktigst for deg?». Anbefalinger knyttet til riktig antall vedtakstimer til den enkelte, gir gode data for riktig budsjett.

Foredraget vil vise oppbygningen av prosjektet, tiltakene, og hvordan brukerne involveres i alle fasene av fagprosjektet.


Forelesning

Pårørendesamarbeid

Systematisk arbeid med klager, for bedring av samarbeid med pårørende

Gry Tjernshaugen Gjefle Nesodden kommune
Linda Marie Kjøniksen Nesodden kommune
Irena Stjepanovic Nesodden kommune
Åse Christin Elvestad Nesodden kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:30-12:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Presentasjonen omhandler den profesjonelle rollen i praksis, med fokus på pårørendesamarbeid. Ledere og ansatte i botilbud har et ansvar for å skape gode rammer, både for samværet mellom beboerne og deres pårørende og for samarbeidet mellom personalet og pårørende. Pårørendes klager på tjenesteyting og tjenesteytere medførte at vi i 2017-18 utarbeidet rutiner for håndtering av disse. Gjennom flere år har kommunens pårørendeundersøkelser hatt lav svarprosent, noe som ikke ga valide svar. Vi ønsket å endre dette.

Presentasjonen viser eksempler på hvordan tjenesteyternes profesjonalitet kan virke inn på pårørendesamarbeidet. Vi har gjennom klager og klagebehandling vurdert/analysert hva som hemmer og fremmer pårørendesamarbeid.

Vi har analysert og gjennomgått hendelser som foranlediget klager. Det har vært vektlagt tjenesteyternes atferd, og om vi måtte analysere og eventuelt endre vår egen atferd i samhandling med pårørende. Vi presenterer eksempler gjennom rollespill og diverse tiltak som er iverksatt i 2018.

Temaer:
- Miljøarbeideren og den profesjonelle rollen
- Tiltak
- Rollespill
- Resultater


Symposium

Symposium: Forsvarlige tjenester

Trude Hoksrød Skedsmo kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Storefjellhall 2)


Hva sier jusen om forsvarlige tjenester?

Trude Hoksrød Skedsmo kommune

Sammendrag: Omfanget av lovverk, rundskriv og veiledere vi forholder oss til er omfattende. Dette er de viktigste punktene!


CRPD og Atferdsanalyse – sammen selvsagt!

Cato Brunvand Ellingsen NAKU

Sammendrag: FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) innebærer et perspektivskifte for tjeneste- og politikkutvikling. Ofte har vi i tjenestene til utviklingshemmede hatt fokus på å gjøre det vi mener er best for den vi yter tjenester til. Med CRPD som grunnlag må nå fokus være på hva personen selv mener er best i sitt eget liv. Selvbestemmelse og beslutningsstøtte er sentrale elementer i et slikt perspektivskifte. Forelesningen vil kort presentere CRPD og hvorfor kunnskap om konvensjonen er viktig for atferdsanalytisk arbeid. Mens CRPD gir føringer for atferdsanalytisk arbeid, gir tjenester basert på atferdsanalyse muligheter for å oppfylle CRPD for mennesker med utviklingshemming. CRPD og Atferdsanalyse – sammen selvsagt.


Behandlingsintegritet - et grunnleggende fokus på kvalitet i tjenester

Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet

Sammendrag: Dette innlegget er bygget rundt en enkel tese om at «dersom vi skal levere gode tjenester, må det vi gjennomfører være i tråd med de planene vi har». Behandlingsintegritet er begrepet som brukes om slik sammenfall mellom planer og gjennomføring. Behandlingsintegritet er et målbart fenomen og bør i størst mulig grad dokumenteres.


Sjekklister til veiledning

Lene Degvold Ecura Bo og habilitering AS

Sammendrag: Presentasjonen vil vise opplæring og veiledning ved bruk av sjekklister til tjenesteytere som jobber med mennesker med komplekse bistandsbehov. Det vil bli gitt eksempler på hvordan sjekklister kan benyttes ved atferdsanalytiske prosedyrer på både individ- og systemnivå, både i boliger og i forhold til kompetanseoverføring i skoler. Det vil bli vist hvordan man grafisk fremstiller skårene i sjekklistene, og hvordan man kan bruke dette videre i veiledning.


Huset- systematisk grunnlagsarbeid

Ole Kristian Storli Friske valg
Marion Kilde Friske valg

Sammendrag: Huset er en modell for å skape oversikt og struktur i tjenestene. Modellen bidrar til å danne grunnlaget for systematiske, målrettede og forsvarlige tjenester. Vi vil presentere hvordan vi i praksis benytter oss av modellen som et verktøy for å skape forsvarlige tjenester. Vi vil vise hvordan man ved å skape en solid grunnmur og jobbe systematisk med kompetanseheving skaper gode tjenester.


De flinke folka

Trude Hoksrød Skedsmo kommune

Sammendrag: En av de viktigste faktorene for å yte, sikre, og ivareta forsvarlige tjenester, er de ansatte som er nærmest brukeren i det daglige. Hva må de kunne og hva bør de gjøre – er det noe som kjennetegner de flinke folka som yter forsvarlige tjenester?


Forelesning

Systematiske review og meta-analyser i Single-Case Eksperimentelle Design

En presentasjon av metoder og gjennomførte meta-analyser

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Vetle Aaserud Berge OsloMet – storbyuniversitetet
Line Børtveit OsloMet – storbyuniversitetet
Oda Marie Vister OsloMet – storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Systematiske review (kvantitative analyser) er en samlet oppsummering av enkeltstudier. Vanligvis består metoden av at kriterier for hvilke artikler som skal inngå bestemmes (hva–tiltak, hvem–mottaker). Dette er grunnlaget for et litteratursøk og påfølgende utvalg av artikler. Utvalgte artikler leses og sentrale momenter oppsummeres (hvem–alder, evt. diagnose, etc) og hva (tiltak, ulike varianter). Effekt av tiltak vurderes for hver studie—her benyttes vanligvis visuell analyse for å anslå positiv, usikker eller negativ effekt. Noen rapporterer også overlappbaserte effektdata (eks. PND, IRD, NAP, osv). Det er også blitt mer vanlig å vurdere kvaliteten på hver enkelt studie, for å se om den kan inngå i en evidensbase. Endelig er det utviklet statistikk for å finne effektstørrelser som kan sammenlignes med effektstørrelser i gruppestudier. Da kan man gjøre en meta-analyse med SCED. Metodene vil bli kort gjennomgått, og det vil bli gitt eksempler på systematiske reviews med meta-analyser for SCED.


Forelesning

Plutselig bortfall av sosial kompetanse hos profesjonelle tjenesteytere

Karl Kristian Indreeide HAVA-Instituttet
Are Molund HAVA-Instituttet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 12:15-13:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Vi blir ofte involvert i saker der forebygging av vold og aggresjon står sentralt. Vi er også ofte involvert i saker der personer som blir vurdert som hjelpetrengende, motsetter seg slik hjelp. Som regel er det åpenbart for de som involverer oss at samspill mellom tjenesteytere og bruker spiller en viktig rolle i problematikken.

Ofte krever slike saker at man gjør uvanlige ting, som krever uvanlig kompetanse. På den annen side er det slående hvor ofte foranledninger for aggressiv og voldelig atferd eller å ikke ta i mot hjelp er at tjenesteytere lar være å gjør ting som er helt vanlige å gjøre, eller at de gjør ting som er helt uvanlige å gjøre. Med andre ord – det ser egentlig ikke ut som folk trenger å få tilført en magisk samspillskompetanse. Det ser ut som de på magisk vis mister samspillskompetanse de vanligvis har, i samme øyeblikk som de går på jobb som profesjonelle hjelpere!

Og da er det naturlig å spørre: Skyldes dette plutselige tapet av kompetanse motivasjonelle og forsterkningsmessige betingelser knyttet til å det å være profesjonell hjelper?


Forelesning

Kvalitetsvurdering av enkeltstudier i systematiske review og meta-analyser

Er nåværende "gullstandard" relevant for kliniske studier?

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 11:15-12:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Nåværende gullstandard for kvalitetsvurdering er basert på Cochrane og tildels Campbell, som begge er sammenslutninger av forskere med formål om å fremme empirisk informerte beslutninger i helsetjenesten. Gjennom systematiske review og meta-analyser vil de gradere tiltak som virksomme, ikke virksomme, eller skadelige, og de vurderer også kvaliteten på evidensgrunnlaget. Kvalitet vurderes med verktøyet GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). GRADE fokuserer på sentrale elementer i metoden for å vurdere "risk of bias." Spørsmålet er om de elementene i GRADE det fokuseres på er passende for klinisk forskning, og hva det betyr at andre sentrale elementer, som for eksempel "treatment integrity," er utelatt. Det vil diskuteres om andre kvalitetsverktøy kan være like bra eller bedre. Det vil bli gitt eksempler fra en nyere review og met-analyse som vurderte effekten av EIBI.


Forelesning

Skadeavverging og læring

Karl Kristian Indreeide HAVA-instituttet

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Søndag 10:00-12:00 (Nystølsfjellet)

Sammendrag: Der skadeavverging forveksles med behandling eller opplæring går det oftere galt. Kanskje gripes det ikke inn der det burde vært grepet inn, kanskje gripes det inn der det ikke burde vært grepet inn. I de eksemplene jeg tar for meg er ikke problemet manglende praktiske ferdigheter eller tilgang på data. Problemet er mangel på logikk. Skarpere logiske ferdigheter ville spart brukere og tjenesteytere for mange slags unødvendige påkjenninger, inkludert tvangsbruk og vesentlig skade. Dette er temaet for den første delen.

Den andre delen dreier seg om den læringen som foregår under nødssituasjoner, med eller uten skadeavvergende tiltak. Det er min erfaring at formingen av atferd som foregår i løpet av en nødssituasjon - hos bruker, tjenesteytere og andre - er undervurdert og underanalysert. Læringseffekt i disse situasjonen må av juridiske og etiske hensyn prioriteres lavere enn å avverge skade og minimalisere tvangsbruk, men dette må ikke være noen hindring for å analysere og påvirke den læringen som foregår i disse situasjonene


Workshop

Workshop: Det er ikke så vanskelig som du tror!

Datainnsamling og enkel bruk av Excel

Ulf Larsen Lørenskog kommune
Ina Merethe Utti Lørenskog kommune
Anne Bjerkelund Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Workshopen vil gi en kort presentasjon av måter å samle inn data på i forhold til opplæring og behandling i omsorgsapparatet. Det vil gis en innføring i operasjonalisering av målatferder, måling av behandlingsintegritet og utregning av IOA. Hoveddelen vil ta for seg behandling av innsamlede data og produksjon av grafer i Excel.

Målet med presentasjonen er at deltakerne blir i stand til å lage enkle grafiske fremstillinger av data, samt å vurdere kvaliteten på datainnsamlingen grafene er utarbeidet fra.

Deltakerene må ha med egen pc/Mac med Excel-versjon nyere enn 2010.


Forelesning

Refleksjon om "best practice" ved bruk av tvang og makt

Hvordan kvalitetssikre tiltak ved bruk av tvang og makt

Pål-Erik Ruud Verge Opplæring AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 09:00-10:45 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: I arbeid med utviklingshemming og bruk av tvang og makt står vi ovenfor mange utfordringer faglig og etisk. "Best practice" har de senere årene fått mer oppmerksomhet. Hva betyr "best practice" og hvordan kan vi kvalitetssikre tiltak når det er behov for bruk av tvang og makt.

I arbeid med utviklingshemming er det behov for individuelt tilpassede tiltak, og utelukkelse av andre mindre inngripende tiltak. Formålet med "best practice" er å kvalitetssikre denne prosessen. Det vil bli presentert eksempler og utfordringer knyttet til alternative tiltak, bruk av tvang og makt, og metodevalg.


Informasjonsstand

Informasjon om Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. helse Sør-Øst

Presentasjon av relevant materiell

Tage Lien Oslo universitetssykehus - Ullevål

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Poster

Psykologi med vekt på Atferdsanalyse

En revidert bachelorgrad ved OsloMet 2019

Magnus Blystad Institutt for Atferdsvitenskap OsloMet - BA Psykologi

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Ved overgangent fra høyskole til universitet, fra HiOA til OsloMet, ble det foretatt en revisjon av bachelorprogrammet i Læringspsykologi med Vekt på atferdsanalyse. Vi ønsker å presentere disse endringene for å vise hvordan bachelorgraden har blitt modernisert. Dette inkluderer både endringer i eksisterende fag, og et helt nytt emne. Allikevel har graden beholdt sitt særegne atferdsanalytiske fokus og dedikerte emner til praksis.

Plakaten vil også fortelle om gradens kobling til EUROPSY, den europeiske standarden for psykologiske utdanninger og godkjennelsene som graden har fått av The Association for Behavior Analysis (ABAI). For interesserte av atferdsanalyse og psykologi bør dette være relevant.


Informasjonsstand

Stand fra Ctrl it

Per Even Bjerketvedt Ctrl it AS
Kent Kjærnes

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Informasjonsstand

Stand fra SOR

Linn Slette

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Informasjonsstand

Infostand fra Weisstech

Vegard Hammerstad

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Informasjonsstand

Infostand fra Nedre Eiker kommune

Hege Kylland Nedre Eiker kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Informasjonsstand

Infostand fra Fellesorganisasjonen

Gry Reinsnos Fellesorganisasjonen
Mari Lilleng

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Poster

Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review)

Stian Orm Autismekonsult
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Elisabeth Sletbakk Moss kommune
Cathrine Orm Fredrikstad kommune
Gunn H Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Psykoedukasjon for barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelse (ASF), ADHD og Tourettes syndrom er de senere årene blitt sett på som en vesentlig komponent i et helhetlig opplærings- og behandlingstilbud. Anvendt atferdsanalyse har tradisjonelt stått sterkt som opplærings- og behandlingsteknikk for personer med nevroutviklingsforstyrrelser,. For atferdsanalytikere er det relevant med en oversikt over forskningslitteratur om psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Vi har gjort et systematisk litteratursøk i vitenskapelige databaser på søkeord knyttet til psykoedukasjon for personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom. Data viser at det er lite forskningslitteratur om psykoedukasjon for denne gruppen, og i kunnskapsbasert praksis bør behandlere være tilbakeholden med å anbefale eller inkludere psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser inntil det er kommet mer forskning på feltet.

*Stian Orm og Jon Arne Løkke har bidratt likt til denne studien.


Informasjonsstand

Digitale læringsressurser som kilde til kompetansebygging

Få økt kunnskap om Epilepsi og helseveiledning

Kari Høium
Torunn Erichsen

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Informasjonsstand

Infostand fra Aurskog-Høland kommune

Therese Sæther

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse


Forelesning

Omhu-appen - Løsningen på framtidens digitale løsninger innen miljøterapeutisk dokumentasjon og arbeid innen tirettelagte tjenester

Even Skavhaug WeissTech AS
Philip Andreas Aspholt-Weisser WeissTech AS

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 12:15-13:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Dokumentasjon, samordnet praksis, samhandling og god informasjonsflyt er viktige
størrelser innen det atferdsanalytiske arbeidet. I det ganske land benyttes til dels tungvinte løsninger med perm, penn og papir. Mange steder finnes det ikke gode systemer i det hele tatt. Omhu-appen er et verktøy som hjelper kommuner og andre som yter tjenester til målgruppa til å få et godt, moderne og tilpasningsdyktig system på dette. Samhandling og informasjonsflyt vil bli gjort enklere og mere effektivt. Permer, papir og penner kan legges bort, og rapporteringsarbeidet for ansatte og ledelse vil gjøres på kortere tid, det vil bli frigjort tid til flere “varme hender” og et godt og gjennomtenkt atferdsanalytisk arbeid.. Omhu-appen vil også bidra til at det blir enklere å ha oversikt og forsvarlig dokumentasjon i forhold til gjeldende lovkrav.

Framlegget vil vise på hvilke områder verktøyet kan anvendes, og det vil bli vist praktisk anvendelse av verktøyet.
Systemet er basert på sikker innlogging tilsvarende som for “Altinn” og innlogging i nettbanken. Alle data vil bli lagret i Microsofts nettsky Azure, og ingenting vil være lagret i den lokale enhet.
Verktøyet er utviklet med bakgrunn i stor frustrasjon over uoversiktelighet og ineffektive kommunikasjonslinjer i det daglige målretta miljøarbeid. Dette var en gjenganger innad i tjenesten, men også i forholdet til eksterne samarbeidspartnere.


Forelesning

Biologiske aspekter bak atferd

Nils Olav Aanonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Lørdag 15:00-16:45 (Syningen)

Sammendrag: Utfordrende atferd og legemidler i habilitering:
Ved atferdsavvik av alvorlig grad vil spørsmålet om bruk av legemidler erfaringsmessig raskt komme opp.
Hva kan man bygge på, er det «evidensbasert», hvilken rolle spiller tverrfaglighet?

Cannabis:
Cannabis er på vei inn i ulike deler av medisinen og kan være aktuelt ved visse tilstandsgrupper i habilitering.
Hva vet vi i dag om cannabis og medisinsk bruk av dette?