NAFO-seminaret 2019

Oversikt over workshops

Workshopene på NAFO-seminaret skiller seg fra de vanlige forelesningene gjennom at de krever mer aktiv innsats fra tilhørerne/deltakerne. Workshopene inkluderer ofte gruppearbeid eller andre oppgaver som skal gjøres underveis. Workshopene har også ofte begrensninger i hvor mange som kan delta.

Påmelding/forhåndsregistrering til workshops

Dersom du har melt deg på seminaret, men ikke registrert deg på noen workshop, kan du gjøre dette på "Min Side". (Det er ingen ekstra avgift forbundet ved å delta på workshops)


Workshop

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Per Tronsaune Koment AS

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: I likhet med andre forståelses- og praksisformer har også atferdsanalysen sitt eget begrepsapparat. For å kunne utvikle faget teoretisk og praktisk har vi behov for et fagspråk som er såpass presist at vi kan forstå hverandre. Foredraget er et tilbud til kursdeltakere som er ukjent med det atferdsanalytiske begrepsapparatet, men vil også være interessant for de som ønsker å få en repetisjon av grunnleggende begreper og prinsipper. Det vil legges opp til å eksemplifisere begrepsapparetet med gjenkjennelige situasjoner fra eget arbeid og fritid.

Denne workshopen har også blitt avholdt på tidligere NAFO-seminar. Den har ingen begrensninger i deltakerantall


Workshop

Workshop: Registreringskvalitet i miljøbehandling

Hva skal vi registrere, hvordan skal vi registrere og hvordan skal vi forholde oss til det vi finner?

Jørn Isaksen Sykehuset Innlandet HF
Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Registreringskvalitet står sentralt i atferdsanalytisk arbeid (Isaksen & Karlsen, 2013; Viken, 2018). Innsamling av data bør være fundamentert i krav til gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet). Dette stiller krav til hvilke målatferder som velges ut for registrering, hvor godt disse operasjonaliseres og hvordan man går fram i arbeidet med å samle inn dataene. Denne workshopen vil være praktisk rettet og handle om både konkrete ferdigheter og etablering av gode rutiner for innsamling av data.


Workshop

Workshop: Innføring i shaping

Marita Kvia EIBI-teamet i Asker Kommune
Hanne Thorhallsson EIBI-teamet i Asker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Atferd formes/shapes kontinuerlig av våres omgivelser. Innen det atferdsanalytiske feltet er det flere sentrale begrep knyttet til shaping. Det gjelder begrep som sukssessive tilnærminger, differensiell forsterkning, prompting, promptfading og kjeding.

Workshoppen er tilpasset for deltakere som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser, og som har et ønske om å (1) å få en innføring i atferdsanalytiske begrep knyttet til shaping, (2) se videoeksempler på shaping , (3) å selv utarbeide trinnvise treningsprogram på visuelle ferdigheter og (5) å gjennomføre en til en trening basert på de treningsprogrammene dere har laget (med veiledning fra oss).


Workshop

Workshop: Preferansekartlegging

Kai-Ove Ottersen Lørenskog kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Bruk av forsterkere er ofte sentralt når atferdsanalytiske metoder benyttes. Tradisjonell forsterkerkartlegging eller nærpersoners tips kan bidra til å finne potensielle forsterkere, men fører sjelden til klassifisering eller rangering av potensiell effekt av disse. Preferansekartlegging fører til nettopp det. Ulike typer tester utføres for å kunne rangere stimuli innbyrdes, med hypotesen om at de stimuli som skåres høyest har best forsterkereffekt. Workshopen vil bestå av 1) teoretisk innføring i preferansekartlegging, 2) presentasjon av kartleggingsskjemaer og demonstrasjon av ulike tester, 3) opplæring i skåring og utregning, samt grafisk framstilling av resultater, 4) praktisk trening på gjennomføring av tester, 5) veiledning på utregning og framstilling av resultater, og 6) konklusjoner og videre arbeid. Deltagerne vil være i stand til å gjennomføre preferansekartlegging på eget arbeidssted etter å ha deltatt på work-shopen. Deltakerne på workshopen bør ha med egen bærbar pc/mac m/excel, eventuelt kalkulator


Workshop

Workshop: e-Plan habilitering

Et digitalt planverktøy på nettbrett

Morten Berger Oslo universitetssykehus
Vidar Antonsen Oslo universitetssykehus

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 10:00-13:00 (Skogshorn)

Sammendrag: e-Plan er et digitalt planverktøy utviklet ved habiliteringstjenesten for voksne ved Oslo Universitetssykehus. e-Plan kan erstatte de fleste analoge planverktøy samtidig som en digital løsning muliggjør en rekke andre funksjoner som integrerte handlingskjeder, sjekklister, påminningsfunksjonalitet, motivasjonssystemer og valgmuligheter.

Det vil demonstreres hvordan e-plan kan benyttes fra enkle dagsplaner til komplekse atferdsavtaler. Deltakerne vil få løsningen installert gratis med bistand til utforme individuelle planer under presentasjonen.

NB! Alle deltakere må ha med egen iPAD til å installere e-Plan (iPaden bør ha operativsystemet IOS 12 eller nyere). e-Plan er per i dag ikke klargjort for andre typer nettbrett.


Workshop

Workshop: Opplæringsmål og plan for igangsetting av tiltak

Silje Nikolaisen Senter for tidlig intervensjon (STI)
Christine Lie Senter for tidlig intervensjon (STI)

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) har i varierende grad behov for tilrettelagt opplæring for å lære ulike ferdigheter. Å tilpasse opplæringen til det enkelte barnet kan være utfordrende. Flere variabler kan påvirke dette, som: barnets læringsbehov, interesser/motivasjon, hvilke mål som er oppnåelige for barnet og passende innlæringsmetoder. Generalisering og vedlikehold av ferdigheter er videre viktig for at barnet skal nyttiggjøre seg det hen har lært. Det vil være en teoretisk gjennomgang. Videre vil vi øve på å lage opplæringsmål og en plan for igangsetting av målene som er basert på kartleggingsverktøy. Målene kan velges ut ifra områder som språk og kommunikasjon, sosiale ferdigheter, lek og selvhjelpsferdigheter. Deltakerne oppfordres til å ha med problemstillinger fra eget arbeidssted for bruk i øvelsene. Selv om vi i hovedsak har fokus på barn og unge med ASF, kan det også tilpasses for voksne og/eller barn med andre spesielle behov.


Workshop

Workshop: Målrettet miljøarbeid i praksis

En praktisk innføring i ”Sjekkliste for målrettet miljøarbeid” Løkke og Salthe (2012)

Ida Martine L'orange Melby Akershus universitetssykehus HF
Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-19:00 (Storefjelltoppen 1)

Sammendrag: Workshopen har til hensikt å gi en kort innføring i sjekklistens 10 trinn, samt gi deltakerne praktisk erfaring i kartlegging, målvalgsarbeid, tiltaksutarbeidelse og evaluering. Vi vil videre belyse hvordan å ta hensyn til normative premisser samt sørge for at de syv dimensjonene ved anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) er ivaretatt i det målrettede miljøarbeidet.

Workshopen vil bestå av korte forelesninger og praktisk arbeid med en konkret case. Dette gjennom bruk av videofilm, gruppeoppgaver, rollespill og ikke minst mye humor.

Workshopen vil passe godt for assistenter, helsefagarbeidere, vernepleierstudenter og andre ”newbies.” Deltakerne bør være kjent med de grunnleggende begrepene i anvendt atferdsanalyse.


Workshop

Workshop: Kunnskapsbasert praksis - hva er det og hvordan gjør vi det?

En workshop for deg som vil forstå bedre hvordan jobbe kunnskapsbasert på din arbeidsplass.

Evelyn Skalstad Utviklingsenheten Skap gode dager, Drammen kommune og USHT Buskerud
Line Ek Andreassen USHT-Buskerud, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Storefjelltoppen 2)

Sammendrag: Dette er en Workshop som er spesielt tenkt til de som er nysgjerrige på Kunnskapsbasert praksis og/eller som jobber med forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Interesse for området er det viktigste.

MÅL:
- Øke kunnskap om KB
- Stimulere til bruk av ny forskning i praksis
- Lære å finne forskning innenfor fagområdet og kritisk vurdere relevante artikler
- Lære å stille gode kliniske spørsmål
- Stimulere til anvendelse i praksis

I forkant av workshoppen vil deltakerne får tilsendt en artikkel som skal gjennomgås.

I første halvdel av workshopen skal vi gå gjennom prinsipper for Kunnskapsbasert praksis, metode og øvelser. Den siste halvdelen benyttes til databasesøk og kritisk vurdering av artikler. Deltakerne på workshopen må ha med egen PC eller nettbrett/Ipad.


Workshop

Workshop i akademisk skriving: Fra idé til produkt

Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 16:00-19:00 (Skogshorn)

Sammendrag: ”Simple truths are often difficult to notice and easy to dismiss. One of these truths that is necessary to understanding science is the fact that scientists are behaving organisms” (Johnston & Pennypacker, 1993 s. 4). Sitatets funksjon er å minne oss på at forsking, og akademisk skriving, ikke er noe mystisk, men tvert i mot analyserbar atferd.

Forskningsprosessen er en lang kjede med ulikt utseende atferd med ulik funksjon. Formålet med workshopen er å beskrive og påvirke den potensielle skribentens og forskerens atferd fra et tema stimulerer den første tenkingen til produktet er et bidrag til atferdsanalyse i tråd med APA-manualen.
Workshopen baserer seg på at deltakerne har med problemstillinger og eventuelt noe skrevet materiale som kan bli posters, kronikker eller artikler. Problemstillingene og teksten er utgangspunkt for et styrt arbeid om mulige design, datainnsamling, feilkilder, skriveprosess og skrevet produkt.


Workshop

Workshop: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - introduksjon til intern opplæring. Sånn gjør vi det i Lørenskog kommune.

Linn Cecilie Paulsen Lørenskog kommune
Janne Borglin Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Workshopen tar utgangspunkt i Lørenskog kommunes internopplæring av kap. 9. Den vil bli delt inn i 4 deler. Del 1 og del 2 vil ha en liten teori innføring på lovverket med påfølgende gruppearbeid rundt dette. Del 3 vil ha fokus på internkontroll av vedtak, med avsluttende gruppe arbeid. Del 4 er en avsluttende del med oppsummering og spørsmål.

Det er ønskelig med innsendte case minimum to uker i forkant til lpauls@lorenskog.kommune.no. Casene må være detaljert.
Hensikten med workshopen er å gi deltageren økt kompetanse i kap. 9, og et innblikk i hvordan man kan utføre internopplæring og kontroll av kap. 9 på arbeidsplassen.


Workshop

Workshop: Atferdsaktivering for depresjon

En kort introduksjon og tilpasninger til mennesker med psykisk utviklingshemming

Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Eimund Fløisbonn Arnesen Oslo universitetssykehus
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjellhall 1)

Sammendrag: Atferdsaktivering for depresjon er en evidensbasert, strukturert, og atferdsorientert behandling av depresjon. Workshopen er to-delt og første del vil introdusere Brief Behavioral Activation Treatment for Depression. Innledningsvis presenteres en atferdsanalytisk forståelse av depresjon kort. Atferdsaktiverings behandlingsrasjonale og kjernekomponenter – selvmonitorering, kartlegging av verdier og mål, og planlegging av aktiviteter –presenteres med praktiske eksempler og demonstrasjoner.

Depresjon er den hyppigst forekommende psykiske lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemming, og ansvaret for å identifisere mulige årsaker og opprettholdende betingelser ligger hos tjenesteyterne. Atferdsaktivering for behandling av depresjon fokuserer i hovedsak på å etablere meningsfylte aktiviteter, og er mindre avhengig av verbale kommunikasjonsevner. Aktiv bruk av kjernekomponentene i kartleggingsfasen vil kunne føre til bedre målvalg og ivareta sosial validitet. Vi vil derfor i den andre delen foreslå og diskutere tilpasninger av behandlingen for ulik grad av psykisk utviklingshemming med fokus på tilrettelegging av kjernekomponentene.

Det forventes aktiv deltagelse i workshopen.


Workshop

Workshop: Psykisk utviklingshemning og seksuell helse

En praktisk guide til gjennomføring av tilrettelagt opplæring om seksuell helse

Peter B. Zachariassen Oslo universitetssykehus
Bente Svendsrud Oslo universitetssykehus
Bente Ellinor Strømberg Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-12:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: I flere offentlige dokumenter har det de senere årene blitt pekt på viktigheten av å legge til rette for at personer med psykisk utviklingshemning kan ha god seksuell helse. Dette jf. bl.a. NOU 2016: 17 På lik linje, Rundskriv IS-10 2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning samt Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Tilrettelagt undervisning om seksuell helse rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemning er derfor et svært viktig tiltak.

I denne workshopen vil vi se på hvordan man med utgangpunkt i metoderekka kan utarbeide opplæringsprogram innen seksuell helse basert på behovskartlegging, pre- og posttesting, målvalg, og evaluering. Vi skal gå igjennom ulike typer tilpasset undervisningsmateriell og metoder for kartlegging av kunnskaper om seksuell helse. Deltakerne vil få praktiske arbeidsoppgaver knyttet til utarbeidelsen av et opplæringsprogram. Workshopen vil være mest aktuell for de som jobber med mennesker med lett psykisk utviklingshemning.


Workshop

Workshop: Innføring i funksjonelle analyser av problematferd

Carsta Simon Universitetet i Agder

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Fredag 09:00-12:00 (Grupperom 2 Syningen)

Sammendrag: Funksjonelle analyser er paraplybegrepet til et utvalg av metoder som kan brukes for å kartlegge årsaker til atferd. Å ha gjennomført funksjonelle analyser av, for eksempel, utfordrende atferd styrker muligheten for å kunne iverksette behandling som er mer presis og mer effektiv enn behandling uten å ha identifisert årsaker til atferden. Workshopen gir en innføring i hva funksjonelle analyser er, hvilke typer av funksjonelle analyser som finnes, hva de kan brukes til, hvordan de brukes og hvilke begrensninger de har. Etter en introduksjon gjennomfører vi funksjonelle analyser av problematferd i praktiske øvelser. Deltakerne får anledning til å dele egne praktiske erfaringer, til å drøfte etiske vurderinger, samt til å delta i en diskusjon av fordeler og ulemper ved bruken av funksjonelle analyser. Deltakelse krever ingen forkunnskap.


Workshop

Workshop: Trening av hunder

Bruk av atferdsanalytiske innlæringsmetoder for å lære hunder avanserte handlinger.

Anne Rustad Sjøvold Ås kommune
Marit Lillejordet Ås kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Lørdag 15:00-17:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen vil ha fokus på praktisk arbeid med tre hunder. Vi vil med videoklipp og in vivo demonstrasjon med hundene vise innlæring av handlingskjeder ved bruk av:

- Shaping
- Prompt/promptfading
- Baklengs kjeding

Vi bruker klikker som betinget forsterker. Eksempler på atferder som demonstreres er luktdiskriminering, synsdiskriminering, apportering, kroppsposisjonering mm. Deltagerne skal jobbe i grupper med å definere en målatferd, velge metode, og sammen trene hundene mot målet. For å få utbytte av workshopen bør deltagerne ha kjennskap til atferdsanalytiske prinsipper.


Workshop

Workshop: Atferdsavtaler

Oppbygning av en kompleks atferdsavtale/Avtalestyring

Terje Gundhus Oslo universitetssykehus
Jan Laursen Oslo universitetssykehus

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-19:00 (Storefjellhall 3)

Sammendrag: Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring, med blant annet videodemonstrasjoner. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeidet.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og eventuelt erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.


Workshop

Workshop: Kartlegging og registrering

Teori og praktisk anvendelse

Even Skavhaug Sykehuset Innlandet
Martin Enger Otrera AS

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 15:00-18:00 (Storefjellhall 2)

Sammendrag: Workshopen vil belyse ulike grunner til hvorfor registrering av atferd kan være avgjørende for å lykkes i arbeid med mennesker med ulike utfordringer. Den vil i tillegg gå gjennom generelle prinsipper for kartlegging og registrering. Vi vil gi eksempler på de vanligste registreringsmetodene, gjennomføring, oppsummering og bearbeidelse av data. Det vil bli praktiske øvelser.


Workshop

Workshop: Det er ikke så vanskelig som du tror!

Datainnsamling og enkel bruk av Excel

Ulf Larsen Lørenskog kommune
Ina Merethe Utti Lørenskog kommune
Anne Bjerkelund Lørenskog kommune

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Grupperom 1 Syningen)

Sammendrag: Workshopen vil gi en kort presentasjon av måter å samle inn data på i forhold til opplæring og behandling i omsorgsapparatet. Det vil gis en innføring i operasjonalisering av målatferder, måling av behandlingsintegritet og utregning av IOA. Hoveddelen vil ta for seg behandling av innsamlede data og produksjon av grafer i Excel.

Målet med presentasjonen er at deltakerne blir i stand til å lage enkle grafiske fremstillinger av data, samt å vurdere kvaliteten på datainnsamlingen grafene er utarbeidet fra.

Deltakerene må ha med egen pc/Mac med Excel-versjon nyere enn 2010.


Workshop

Workshop: Innføring i bruk av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts)

Innføring og praktiske øvelser

Anne Louise Finstad Ecura Bo og Habilitering
Lisa Anita Sannerud Høisæt Ecura Bo og Habilitering

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Tid og sted: Torsdag 14:00-18:00 (Grupperom 3 Syningen)

Sammendrag: Ved første øyekast kan Standard endringsskjemaer (SES) virke overveldende. Mestring av SES er essensielt for å kunne drive Presisjonsopplæring (PO). Workshopen vil gi en kort innføring i PO og fordeler ved å benytte SES. Det vil bli gitt en grunnleggende innføring i hvordan man bruker SES til å registrere atferd og vurdere læringsprosesser. Gjennom forelesing, Direct Instruction og praktiske øvelser vil deltakerne lære hvordan man fører Daily per minute Chart og Timings Chart, hvordan man tolker ulike læringsbilder og foretar vurderinger på tvers av økter, samt hvordan man foretar vurderinger innen en økt.