Postersesjonen på NAFO-seminaret 2018

Fra postersesjonen på NAFO-seminaret i 2018. (Foto: Thor Jonny Eriksen)

NAFO-seminaret: Postersesjonen

På fredag ettermiddag finner du seminarets postersesjon.

Tid & sted: Veslefjellhall 2 & 3, kl. 17:00 - 18:30.

Under ser du oversikten over postere som vil bli presentert.
Vi anbefaler alle å ta turen innom.

Postersesjonen

På fredag ettermiddag finner du seminarets postersesjon.

Tid & sted: Veslefjellhall 2 & 3, kl. 17:00 - 18:30.


Poster

Pathological Demand Avoidance (PDA) og autisme: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review)

Stian Orm Autismekonsult
Gunn H Løkke Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Pathological Demand Avoidance (PDA) er en atferdsprofil som får stadig større oppmerksomhet innenfor autismefeltet. Den første studien om PDA ble publisert i 2003. Innenfor anvendt atferdsanalyse har man viet mye oppmerksomhet til autisme, men det er lite litteratur å finne om PDA. Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk i internasjonale databaser, blant annet med hensikt på å identifisere hvilke intervensjoner som kan være effektivt for personer med PDA. Vi konkluderer gjennomgangen med forslag til atferdsanalytikere om videre teoretisk og empirisk arbeid for å hjelpe personer med PDA.
* Stian Orm og Jon Arne Løkke har bidratt likt til denne studien.


Poster

Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Autismekonsult

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Vi tar utgangspunkt i artikkelen "On Misconceptions About Behavior Analysis Among University Students and Teachers" (Arntzen, Løkke, Løkke & Eilertsen, 2010). Med misforståelsene i denne artikkelen som inspirasjonskilde har vi identifisert fremstillinger av atferdsanalyse i ulike medier som omhandler nevrodiversitet. Tematisk analyse er benyttet for å identifisere misforståelser og forståelser og sortere disse i kategorier. Vi vil presentere data fra analysen.
Et eksempel på funn er retorikken brukt av Facebooksiden "Autistics and Allies Against ABA Ireland" som skriver at "ABA is abuse against Autistics".

*Stian Orm og Jon Arne Løkke har bidratt likt i denne studien.


Poster

Psykologi med vekt på Atferdsanalyse

En revidert bachelorgrad ved OsloMet 2019

Magnus Blystad Institutt for Atferdsvitenskap OsloMet - BA Psykologi

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Ved overgangent fra høyskole til universitet, fra HiOA til OsloMet, ble det foretatt en revisjon av bachelorprogrammet i Læringspsykologi med Vekt på atferdsanalyse. Vi ønsker å presentere disse endringene for å vise hvordan bachelorgraden har blitt modernisert. Dette inkluderer både endringer i eksisterende fag, og et helt nytt emne. Allikevel har graden beholdt sitt særegne atferdsanalytiske fokus og dedikerte emner til praksis.

Plakaten vil også fortelle om gradens kobling til EUROPSY, den europeiske standarden for psykologiske utdanninger og godkjennelsene som graden har fått av The Association for Behavior Analysis (ABAI). For interesserte av atferdsanalyse og psykologi bør dette være relevant.


Poster

Atferdsanalytisk behandling av selektiv mutisme

Etablering av vokal-verbal atferd hos en elev med selektiv mutisme

Birthe Lundestad Høier Allagi
Raymond Johansen Allagi

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Selektiv mutisme beskrives i diagnosemanualene som en tilstand som kjennetegnes ved at barnet er konsekvent taus i enkelte situasjoner, men snakker fritt i andre situasjoner. Formålet med denne studien er å etablere vokal-verbal atferd på skolen hos en elev på 6 år. Under baseline-registrering var det ikke registrert forekomst av vokal-verbal atferd. For etablering og øking av vokal-verbale responser arrangeres treningssituasjoner etter prinsipper for discrete trial trening (DTT) og incidental teaching samtidig med kriterieendring. Treningen er intensiv, foregår ca. 60 % av skoledagen, og består av økter med 10- 20 trials. Økning av vanskegrad skjer etter trinnvis liste når det er stabil respondering av vokal-verbal atferd for gitt trinn. Kriteriet for å gå opp et trinn er 80% mestring av avgitte responser over 3 økter, der prompt ikke er benyttet. Prinsipper for incidental teaching er benyttet i lek mellom øktene med DTT. Vokal-verbale responser øker stabilt likeløpende med endring av kriterier.


Poster

Bruk av Non-Kontingent forsterkningsprosedyre for å redusere forekomst av utfordrende atferd

Fredrik Dammen Ullensaker kommune
Trym Schjervheim Ullensaker kommune
Hege Catrine Skancke Nordli Ullensaker kommune

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det blir benyttet en «non-kontingent forsterkningsprosedyre (NCR)» hos en tjenestemottaker med psykisk utviklingshemming, autisme og utfordrende atferd. Prosedyren går ut på å utlevere en forsterker til en person selv om det har forekommet eller vært fravær av en målatferd innenfor et gitt tidsintervall. Tidsintervall der det er fravær av målatferd blir sett på som mestret. Vi har benyttet tidsintervall som er på mellom 30 og 45 minutter. Forsterkerne er et utvalg mellom «små» og «store» forsterkere som blir utlevert ut i fra visse kriterier. Tidligere har det vært benyttet en «Forsterkning av annen atferd(DRO)» som vi sammenligner med for å se på forskjeller på mestrede tidsintervaller og gjennomførte tvangstiltak.


Poster

Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review)

Stian Orm Autismekonsult
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Elisabeth Sletbakk Moss kommune
Cathrine Orm Fredrikstad kommune
Gunn H Løkke Høgskolen i Østfold

Kategori: Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

Sammendrag: Psykoedukasjon for barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelse (ASF), ADHD og Tourettes syndrom er de senere årene blitt sett på som en vesentlig komponent i et helhetlig opplærings- og behandlingstilbud. Anvendt atferdsanalyse har tradisjonelt stått sterkt som opplærings- og behandlingsteknikk for personer med nevroutviklingsforstyrrelser,. For atferdsanalytikere er det relevant med en oversikt over forskningslitteratur om psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Vi har gjort et systematisk litteratursøk i vitenskapelige databaser på søkeord knyttet til psykoedukasjon for personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom. Data viser at det er lite forskningslitteratur om psykoedukasjon for denne gruppen, og i kunnskapsbasert praksis bør behandlere være tilbakeholden med å anbefale eller inkludere psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser inntil det er kommet mer forskning på feltet.

*Stian Orm og Jon Arne Løkke har bidratt likt til denne studien.


Poster

Mer variert kosthold ved gradvis eksponering

Terese Remseth Andresen

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Matselektivitet er en vanlig utfordring blant unge med autisme og kan føre til alvorlige ernæringsmangler. Det kjennetegnes blant annet ved et begrenset inntak av mat basert på tekstur, smak, farge, presentasjon, merke og form. I dette tiltaket ble det introdusert nye matvarer hos en ung mann med moderat utviklingshemming og autisme. Før tiltaket ble igangsatt spiste han kun tre ulike sprø matvarer. Tiltaket kombinerte instruksjon med krav, differensiell forsterkning, fading av favorittmat og gradvis eksponering ved å øke mengde mat. Under tiltaket økte antall matvarer og mengde konsumert mat fra baseline.


Poster

Samarbeidstrening

Lære et barn med autisme å følge instruksjoner

Emilie Østby Kløfta

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det å kunne samarbeide er grunnleggende for all læring og for å være en del av et fellesskap. I overgangen fra barnehage til skole vil det være spesielt viktig å kunne samarbeide da barnet møter nye mennesker og det stilles høyere krav til hvordan samhandlingen skal foregå. En del av det å samarbeide er å følge enkle instruksjoner. For et førskolebarn med autisme var dette vanskelig, grunnet reduserte kommunikasjonsevner, manglende motivasjon og et ønske om å teste grenser. Det ble derfor startet opp med samarbeidstrening basert på Ducharme’s «Errorless Compliance Training», med et mål om at barnet skulle følge noen enkle instruksjoner i hverdagen. Man startet å trene og forsterke enkle og attraktive instrukser som barnet vanligvis fulgte og gikk gradvis over til nøytrale instruksjoner som barnet sjeldent fulgte. Resultatet ble at barnet begynte å følge de 6 bestemte instruksjonen i ulike omgivelser i barnehagen.


Poster

Epilepsi og psykisk utviklingshemming

Opplæring av personalgruppen med fokus på lik praksis

Lone Engejordet Akershus universitetssykehus HF
Elin Nøkleby Andreassen Akershus universitetssykehus HF

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Posteren vil gi en beskrivelse av hvordan vernepleiere i samarbeid med nevrologer ved Avdeling voksenhabilitering, Ahus jobber med å endre personalatferd gjennom opplæring i grunnleggende kunnskap om epilepsi. Herunder opplæring, rutiner for registrering og håndtering av epilepsianfall, fokus på anfallsutløsende- og anfallsforebyggende faktorer, kunnskap om effekter og bivirkning av antiepileptika, overvåkning og skadeforebygging, samt anfallskupperende medikasjon.


Poster

Emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse

Bruk av PDCC, som er et screening instrument for vurdering personlighetsforstyrrelser hos personer med utviklingshemning.

Frode Dragsten St. Olavs Hospital HF
Ditlev Johnsen St. Olavs Hospital

Kategori: Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse

Sammendrag: Posteren viser til en studie som hadde til hensikten å validere den engelsk sjekkliste PDCC (Personality Disorder Characteristics Checklist) for personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning.
Diagnostisering av denne gruppa er vanskelig, og en ønsker her å se om en norsk bearbeidelse av PDCC er god nok.


Poster

Økning av selvstendighet med hjelp av dagsplan

Emilie Nyang Granseth

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Det å starte og avslutte aktiviteter er ofte problematisk hos personer med autisme, det gjør at de blir ofte avhengig av nærpersoner. Selvstendighet er en viktig egenskap i hverdagen og er med på å øke selvbestemmelsen til personen. Det ble derfor satt i gang ett tiltak med mål om å øke selvstendighet i hverdagen til en ung man med autisme og moderat utviklingshemming. Tiltaket er en enkel dagsplan, hvor aktivitetene som utføres er allerede lært. Det ble brukt instruksjoner, tilbaketrekning av prompt for innlæring av dagsplanen og tiltaket ble så overført til det ordinære personalet. Etter innføringen av dagsplanen har aktivitetsnivå til deltageren økt, og han har fått en mer strukturert hverdag. I tiltaksfasen kommer det frem at deltagerens selvstendighet ved å starte og avslutte aktiviteter har økt, fra baseline registreringene.Poster

Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved OsloMet; Eksperimenter med Fokus på Stimuluskontroll

Guro Dunvoll OsloMet - storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Jon Magnus Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet
Hanne Augland OsloMet - storbyuniversitetet
Live Fay Braaten OsloMet - storbyuniversitetet
Vanessa Aires-Pereira OsloMet - storbyuniversitetet
Felix Høgnason OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Forskningsgruppen for Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd ved OsloMet består av studenter på bachelor, master og Ph.D. nivå sammen med ansatte ved Institutt for Atferdsvitenskap. Forskningsgruppens fokus er på ulike aspekter av stimuluskontroll med særlig interesse for emergente relasjoner. Posteren vil gi en oversikt over eksperimenter gjennomført av gruppens medlemmer; treningsstrukturer, limited hold, transfer of function, bruk i opplæring, deltagere med demens, eye-tracking og EEG. Posteren vil også inneholde kontaktinformasjon for deltagelse eller samarbeid med forskningsgruppen.


Poster

Stimuluseksvivalens og Priming med Bilder og Ord

Guro Dunvoll OsloMet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Torbjørn Elvsåshagen Ullevål Universitetssykehus
Eva Malt Akershus Universitetssykehus

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Utvikling av effektive treningsmetoder er viktig når det kommer til arbeid med mennesker med en autisme spektrum diagnose. Matching to sample (MTS) er en måte å trene inn relasjoner mellom stimuli og teste for emergente relasjoner. Test av relasjoner kan også gjennomføres med en priming prosedyre hvor to og to stimuli presenteres og deltagerens oppgave er å avgjøre om disse er relaterte eller ikke. I det presenterte eksperimentet deltok en deltager med autisme og en 3q29 mikrodelesjon, to deltagere med høytfungerende autisme og to personer som fungerte som kontroller. De ble alle trent i 6 betingede diskriminasjoner i en many to one (MTO) treningsstruktur med meningsfull C stimuli. En tredjedel av de emergente relasjonene ble testet under MTS før resten ble testet med en priming prosedyre. Deltagerne gjennomførte også en priming prosedyre med relaterte og urelaterte ord. Til slutt ble en full MTS test gjennomført. Resultatene viser at deltageren med 3q29 microdelesjon brukte flere treningstrials enn deltagerne med høytfungerende autisme og personene som fungerte som kontroller, men responderte innenfor kriteriet på 90% under alle tester med unntak av ord priming. De andre deltagerne responderte innenfor kriteriet på alle tester.


Poster

Bruk av titrerende forsinkelsen i identitetsmatchings trening hos en dame med Alzheimers sykdom

Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: I denne studien deltok en kvinne på 92 år med Alzheimers sykdom. Hun hadde en Mini Mental Status (MMS) skåre på 17. Deltakeren ble presentert for ulike identitetsmatching med titrerende forsinkelse, der det ble alternert mellom størrelsen på titreringsblokkene. I første betingelse ble deltakeren presentert for blokker på 6 trials og i den andre betingelsen var bestod blokkene av 18 trials. Hensikten med studien var å identifisere hvor høyt deltakeren klarte å titrere forsinkelsen, og eventuelt ved hvilken forsinkelse korrekt respondering var stabilt. Resultatene viste at den lengste forsinkelsen deltakeren nådde var 17 sekunder. Videre viste resultatene storvariasjon i forsinkelse i begge betingelser.


Poster

Effekter av Intensiv Intervensjon for Voksne med Utviklingshemming og Autisme

Dragana Jankovic

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Dette er et utdrag av en pilotstudie hvor vi ønsker å finne ut om voksne med utviklingshemming og autisme kan få utbytte av intensiv intervensjon. Den intensive intervensjonen baserer seg på atferdsanalytiske opplæringsmetoder som benyttes i tidligintervensjon. Deltageren er 25 år gammel mann med diagnosen autisme og psykisk utviklingshemming. Resultatene viser fremgangen etter seks måneder med systematisk opplæring.


Poster

Øke Antall Lydkombinasjoner gjennom Shaping av Vokal Imitasjon

Lise Snevoll Sørensen

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Barn med autisme har vanskeligheter med å lære språk. Autismespekterforstyrrelse er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som blant annet kjennetegnes av vansker ved språk og kommunikasjon. Et første skritt for å lære språk er å lære lyder og lydkombinasjoner. Denne studien ville derfor undersøke hva slags effekt shaping av vokal imitasjon har på antall lyder og lydkombinasjoner en gutt på 5 år med autisme kan imitere. Det ble valgt ut 9 ulike lydkombinasjoner, hvor det ble undersøkt hva slags effekt det har å suksessivt øve på å imitere en og en lydkombinasjon til den blir korrekt. Det ble tatt en pre-test og en post-test på ulike lydkombinasjoner. Resultatene viste at shaping av vokal imitasjon økte barnets korrekt uttalte lyder og lydkombinasjoner, fra 11 korrekte i pre-test til 41 korrekte i post-test.


Poster

Self-Control and Qualitatively Different Reinforcers

An Investigation of Qualitatively Different Reinforcers and its Impact on Self-Control

Nikola Ljusic Oslo Metropolitan University
Matthew L. Locey University of Nevada, Reno

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Melioration is a hypothesis about behavioral allocation during concurrent variable-interval schedules of reinforcement that states that behavioral distribution will be allocated more to local rates of reinforcement, in contrast to a maximization hypothesis that suggests that behavioral distribution will occur more at such strategies that produces most overall reinforcers (Vaughan, 1981). The melioration vs maximization hypothesis can be analogous to self-control where behaviors that are in accordance with melioration hypothesis are under control of immediate and smaller reinforcers, and where behaviors in accordance with the maximization hypothesis are under control of larger and delayed reinforcers. Forzano and Logue’s experiment (1994) suggests that qualitatively different reinforcers produces different behavioral allocation during same concurrent variable-interval schedules. This study investigated differences in responding during the same procedure as Vaughan (1981) but with qualitatively different reinforcers. No differences were found based on 11 undergrad psychology students at University of Nevada, Reno.


Poster

Stimuluskontrol ved sammensatte stimuli i delayed matching-to-sample prosedyrer

Live Fay Braaten OsloMet - storbyuniversitetet
Thea Thorkildsen OsloMet - storbyuniversitetet
Urke Torjus E. OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Eksperimentet hadde som formål å undersøke om ett eller flere elementer av sammensatte stimuli utøver stimulus kontroll når deltakerne ble trent i en betinget diskriminasjonsprosedyre med delay. Femten deltakere ble eksponert for en blandet innen-subjekt/gruppe design. Seks deltakere ble trent for å etablere tre 3-medlemmers stimulusklasser med 3 sekunder delay, for deretter å bli trent med 6 sekunders delay med nytt stimulussett. Åtte andre deltakere ble trent med betingelsene i motsatt rekkefølge. I begge betingelsene bestod stimulussettet av seks abstrakte figurer og tre stimuli sammensatt av en form og en farge, en sammensatt stimuli i hver stimulusklasse. Deltakerne ble eksponert for to tester, en med sammensatt stimuli og en test hvor den sammensatte stimuli ble separert og elementene ble presentert individuelt. Resultatene viser at deltakere i første betingelse brukte flere trials for å etablere stimulusklasser uavhengig av betingelse, og at færre deltakere klarte Test 1 og 2 når de ble trent med seks sekunder delay enn tre sekunder i begge gruppene.


Poster

Antall meningsfulle stimuli i matching-to-sample prosedyrer og eye-tracking

Live Fay Braaten OsloMet - storbyuniversitetet
Jan Alexander Østby Oslomet - storbyuniversitetet
Larsen Julie OsloMet-storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Tidligere forskning har vist at det å inkludere en meningsfull stimulus blant abstrakte stimuli i en matching-to-sample prosedyre øker sannsynligheten for å responderer i henhold til stimulusekvivalens. Dette eksperimentet hadde som formål å undersøkte om antall meningsfulle og abstrakte stimuli i hver klasse påvirket antall trials, respondering i henhold til stimulusekvivalens og øye-bevegelser. Tjuetre studenter ble randomisert til tre grupper med ulike stimuli. Det ble trent 12 betingede diskriminasjoner og testet tre 5-medlemmers ekvivalensklasser i hver gruppe. Stimuli ble presentert i en en-til-mange treningsstruktur hvor Gruppe 1 ble trent fra få abstrakte stimuli til mange meningsfulle stimuli, Gruppe 2 ble trent fra få meningsfulle stimuli til mange abstrakte stimuli og Gruppe 3 ble trent med kun abstrakte stimuli. Foreløpige resultater viser at deltakere trent fra få meningsfulle stimuli til mange abstrakte stimuli etablerte stimulusklassene raskere enn deltakere som ble presentert for kun abstrakte eller mange meningsfulle stimuli. Deltakerne hadde på seg øyemålings-utstyr og analyser av øyebevegelser vil også bli vist.


Poster

Atferdsanalytisk personaltrening og veiledning for å øke tiltaksintegritet i målrettet miljøarbeid

Kristine Solbrekke Ryen Oslo Kommune, Velferdsetaten
Mats Jarness Oslo Kommune, Velferdsetaten
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune, Velferdsetaten

Kategori: Anvendt atferdsanalyse

Sammendrag: Et kjennetegn ved målrettet miljøarbeid er at programmer implementeres etter skrevne prosedyrer og en tiltaksplan. Samsvaret imellom disse og faktisk implementering kalles for tiltaksintegritet (Cooper, Heron & Heward, 2007). Tiltaksintegritet kan bli svært utfordrende når flere personer har ansvaret for implementering av et tiltak. Dette nødvendiggjør en evidensbasert personaltrening. Dessverre har tradisjonell personaltrening, som ofte innebærer verbale instrukser gjennom skriftlige eller visuelle materiale, vist seg å være svært lite effektive når det kommer til en meningsfull endring i jobbferdigheter til personalet. Vi undersøkte om en atferdsanalytisk tiltakspakke kunne forbedre tiltaksintegritet i implementering av et program for skriving, gjennomføring og oppfølging av en dagsplan for en bruker. Tiltakspakken besto av behavioral skills training og observasjoner av personalatferd samt veiledning og tilbakemeldinger. Det ble demonstrert gjennom en multiple baseline design ovenfor ulike personalgrupper at tiltaksintegritet ble betydelig forbedret ved eksponering for tiltakspakken.


Poster

Overføring av evaluert smerte i ekvivalensklasser

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Bruk av treningsstruktur i trening av betingede diskriminasjoner påvirker sannsynligheten for å respondere i henhold til stimulusekvivalens. Lineær treningsstruktur (LS) gir minst sannsynlighet for etablering av ekvivalensklasser. Den foreliggende studien undersøker hvorvidt LS påvirker overføring av stimulusfunksjoner og valg i preferansetester. Tjuefire studenter rangerte seks bilder av injeksjoner mot forskjellige punkter på en hånd. Bildene ble rangert på en 6-punkts Likert skala rangert fra minst til mest smertefull (1–5). Bildene som ble rangert som mest og minst smertefulle ble så brukt som stimulus D1 og D2. Bildet som ble brukt som D3 viste en Q tip som ble trykket mot en hånd. Etter rangeringen, trente deltakerne seks betingede diskriminasjoner med en LS treningsstruktur. Så ble det testet for tre 3-medlemmer ekvivalensklasser. Elleve av 24 deltakere etablerte tre 3-medlemmer ekvivalensklasser, mens ti av 26 deltaker utvidet klassene til tre 4-medlemmer ekvivalensklasser. Utvidelsen av klassene ble gjort ved at D-stimuliene ble trent til A stimuliene. I en påfølgende preferansetest ble de tre B-stimuliene klistret utenpå tre flasker. Fire deltakere valgte flasken med B3, mens en valgte B2 og fem valgte B1. En av 10 deltakere rangerte B og D stimuliene likt.


Poster

Gjenoppretting av samhandling ved bruk av regelstyring og ekstinksjon av negativ forsterket atferd

Tom André Ertsås HAVA-Instituttet
Johannes Bøgwald HAVA-instituttet
Annika Poulsen HAVA-instituttet

Kategori: Atferdsanalyse i praktisk anvendelse

Sammendrag: Hos personer med diagnosen psykisk utviklingshemming er det ikke uvanlig at kravsituasjoner leder til ulike typer flykt- eller unngåelsesatferder. I verste fall kan unngåelsesatferden bli så pass rigid at en mister meningsfylte aktivitetstilbud, eller nødvendige aktiviteter for å holde en flyt i hverdagen, dels for å unngå utfordrende atferd. Studien beskriver en målperson hvor løping til seng hadde blitt et fremtredende problem og til dels var en konsekvens av presentasjon av krav. En kartlegging av baseline viste at målperson lå lenge i seng og at det var utfordrende for tjenesteyterne å gjenopprette samhandling. Tiltak i form av regelstyring og eksponering av krav ble derfor iverksatt, hvor målperson ble informert av tjenesteytere om å stå opp når en stoppeklokke ringte, samtidig som de var tett på målperson og motiverte til ny aktivitet. Resultatene viste at tiltaket reduserte antall minutter i seng og at målperson i større grad gjenopprette samhandling frivillig.