Tilleggsseminaret 25. og 26. april 2012:

"Atferdsanalyse, etikk og normative problemstillinger"

Program:

Onsdag, 15:30 - 19:00

Forelesning: Etikk og atferdsanalyse - et problematisk forhold?

Sven Arntzen, PhD, filosof, Høgskolen i Telemark

Sammendrag: Bidraget faller i tre deler. Første del gir en fremstilling av betydningen av etiske begreper og normer for adferdsanalyse innen forskning og profesjon. Her skisseres ulike sider ved forskers og kunnskapsutøvers etiske ansvar og mulige begrunnelser av disse. Del to tar opp grunnlagsteoretiske problemstillinger i forholdet mellom adferdsanalyse og etikk. Det kan virke som om adferdsanalyse som vitenskap, med sitt grunnleggende syn på menneske og menneskelig adferd, er på kollisjonskurs med den moderne (og sekulære) etikks grunnforutsetninger. Så spørsmålet her er om det for vitenskapelig virksomhet innen adferdsanalyse i det hele tatt gir mening å snakke om etikk, eller hvordan etikk skal forstås. Tredje del diskuterer formaliserte etiske retningslinjer (codes of conduct) og rutiner for å implementere disse og for å håndtere interessekonflikter som kan fremstå som etiske dilemma.

(Dersom du deltok på tilleggsseminaret, og ønsker kopi av Arntzen sine lysark, kan du henvende deg til ham på e-post:Sven.Arntzen@hit.no)

Torsdag, 09:00 - 13:00

Paneldebatt

Sven Arntzen, PhD, filosof, Høgskolen i Telemark
Gunnar Salthe, PhD, filosof, Høgskolen i Østfold
Jon Arne Farsethås, psykolog, Kapellveien habliteringssenter
Børge Holden, PhD, psykolog, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Christoffer Eilifsen, stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus
Silje Haugland, Universitetslektor, Universitetet i Agder
Hanna Steinunn Steingrimsdottir, stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus

Lysark fra introduksjonen til tilleggsseminaret, inkludert spørsmålene til panelet