Oppstart og drift av lokallag

Lokallagene er en del av NAFO, og har samme formål som moderforeningen - å utbre og utdype kunnskap om atferdsanalyse, men de er også selvstendig ansvarlige enheter. Innenfor rammene av statuttene som hvert lokallag må utarbeide før de godkjennes av NAFO sentralt, arbeider lokallagsstyrene selvstendig etter egne planer.

Et lokallag kan omfatte et større eller mindre distrikt - gjerne, men ikke nødvendigvis, et fylke. Det typiske er at en gruppe entusiaster utgjør et foreløpig interimsstyre som tar kontakt med NAFO sentralt, iverksetter innledende formaliteter og inviterer NAFO-medlemmene i distriktet til f.eks. en temakveld som også utgjør lokallagets første årsmøte. På årsmøtet velges styre, normalt vil medlemmene i interimsstyret bli formelt valgt, og statutter for lokallaget godkjennes. Når dette er på plass, søkes det om godkjenning som lokallag hos NAFO, og det sendes inn aktuelle opplysninger til enhetsregisteret i Brønnøysund slik at man får tildelt et organisasjonsnummer.

NAFOs organisasjonssekretær bistår med å få opprettet bankkonto med nettbanktilgang, samt tilgang til NAFOs datasystemer med bl.a. medlemsregister og redigering av hjemmeside.

Og så er det opp til lokallagsstyret hva som skjer videre...