Helge Morsets stipendfond

Helge morsets stipendfond styres av- og tilføres midler fra Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO). Fondet støtter formål som bidrar til å spre kunnskap om atferdsanalyse. Dette kan skje ved dekning av utgifter til deltakelse på konferanser der søker skal presentere et prosjekt, eller ved støtte til utviklings- eller forskningsarbeid som anvender atferdsanalytiske metoder eller som resulterer i spredning av kunnskap om atferdsanalyse. Støtteverdige prosjekter kan få stipend fordelt over en periode eller som engangsbeløp. Det gis ikke støtte til formelt kvalifiserende aktiviteter eller aktiviteter hvor det offentlige har et klart finansieringsansvar.

Behandling av søknader

Søknader til stipendfondet behandles av styret i NAFO to ganger årlig. Det er en fordel om søkeren er medlem av NAFO. Ved behov for å rangere søknader, vil medlemmer av foreningen bli prioritert.

Gjenytelse ved tildeling av støtte

Støtte fra stipendfondet kan gjøres avhengig av at mottakeren kan gi en motytelse i form av en fagartikkel eller tilsvarende til "Norsk tidsskrift for atferdsanalyse" (NTA). Typisk vil dette kunne være et bidrag basert på prosjektet det har blitt gitt støtte til.

Søknadsfrister er 1. februar og 1. august

Søknad om økonomisk støtte for presentører på NAFO-seminaret

Presentører på NAFO-seminaret innvilges godtgjørelser etter fastsatte regler. I enkelte tilfeller dekker ikke utgiftsgodtgjørelsene de faktiske kostnadene som følger av reise og opphold. NAFO anser det vanligvis som naturlig at presentørenes arbeidsgivere bistår med dekning av slike kostnader. I enkelte tilfeller - f.eks.på studentpresentasjoner, eller når det som presenteres ikke harn noen tilknytning til presentørens arbeidssted, kan Helge Morsets stipendfond bistå med øknomisk støtte.

Fristen for søknader om slik støtte er 1. mars.