Søknad om støtte fra Helge Morsets stipendfond

Søknader til stipendfondet behandles to ganger årlig av styret i NAFO. Søknadsfrister er 1. februar og 1. august.

Søknader må inneholde:

  • Personalia:
    • Navn og kontaktinformasjon inkl. e-postadresse
    • Utdannelse
    • Arbeidssted og stilling
  • Beskrivelse av relevante sider ved prosjektet det søkes støtte til, inkludert en fremdriftsplan dersom dette er relevant.


  • Budsjett, inkludert eventuelle inntektssider for prosjektet.


  • Beløpet det søkes omSøknader kan sendes:

Norsk atferdsanalytisk forening
P.b. 24
3209 SANDEFJORD


eller:


E-post til service.nafo@atferd.no