Helge Morset

Helge Morset (1926-1999) var en foregangsmann i utdanning av mennesker med utviklingshemning. Han var den første som ble ansatt som lærer ved en institusjon for utviklingshemmede som følge av skoleloven av 1959, og han ble etter kort tid rektor ved Emma Hjorth Skole.

Alt manglet, både skolebygning, reglement og undervisningsplaner. I 1962/63 utarbeidet han reglement for lærere ved institusjonsskoler, behovsanalyser som grunnlag for skoletilbud og undervisningsplaner. Dette var grunnlaget for de første offisielle undervisningsplaner for elever i institusjonsskoler. Senere satte Morset igang forsøk med videregående opplæring, noe som lå til grunn for lovbestemmelse om rett til videregående opplæring for funksjonshemmede.

Tidlig i 1970-årene startet han forsøk med ettervern for utviklingshemmede. Beboere ved Emma Hjoths Hjem fikk bo i egne treningsleiligheter utenfor institusjonen og fikk arbeid. Han tok også initiativ til å opprette en vernet bedrift for utviklingshemmede. Han var drivkraften bak opprettelsen av Peder Morset Folkehøyskole i Selbu hvor funksjonshemmede og funksjonsfriske bor og får undervisning sammen.

Helge Morset var også en viktig person for utbredelse av atferdsanalyse i Norge ved at han allerede tidlig i 1970-årene ansatte atferdsanalytikere som veiledere ved Emma Hjort Skole. Dette førte til en rekke FOU prosjekter, spesielt i forhold til opplæring av autister og svaktfungerende utviklingshemmede.