Gruppepåmelding

Mange av deltakerne på NAFO-seminaret reiser som del av en gruppe fra arbeidsstedet. Individuelle påmeldinger er ikke til hinder for at man kan dele rom med en kollega, eller at betaling av seminaravgift og hotellrom kan gjøres samlet av arbeidsstedet. Dersom du oppgir aktuell romkamerat når du melder deg på, og velger arbeidsstedet ditt som fakturamottaker, så skal vi ordne resten. Det kan allikevel være gode grunner til at man ønsker å registrere påmeldingen som en gruppe. Under finner du link til en gruppepåmeldingsløsning, og informasjon om hvordan denne fungerer.

Her finner du den elektroniske påmeldingssiden

Vi anbefaler at du leser informasjonen under før du starter påmeldingen!

Hvem er gruppepåmeldinger for

Gruppepåmeldinger er ment for en personalgruppe eller lignende der seminaravgift for hele gruppen skal betales på én felles faktura av f.eks. arbeidsstedet. Det er ikke mulig å bruke gruppepåmeldingsskjema dersom hver enkelt deltaker skal faktureres for seg.

Du som ansvarlig for gruppen

Du som registrerer gruppen vil stå som ansvarlig kontaktperson. For spørsmål som gjelder økonomi, eller som på andre måter omhandler gruppen som helhet vil vi ta kontakt med deg. Du kan melde på deg selv som enn del av gruppen, men du kan også melde på gruppen uten å delta selv. Dersom du f.eks. er leder for flere personalgrupper, og det er behov for å fakturere hver gruppe for seg, så kan du registrere flere gruppepåmeldinger.

Hva som registreres i påmeldingen

Når du registrerer påmeldingen, oppgir du en felles fakturaadresse som vi kan benytte til å fakturere seminaravgift. Deretter legger du inn alle deltakerne med navn og e-postadresse. Når deltakergruppen er på plass, kan du opprette hotellrom til de som har behov for det. På hvert hotellrom kan du legge inn inntil tre personer, og angi hvilke netter de har behov for overnatting. Du kan bare opprette rom for de som er med i gruppen, men dersom noen ønsker å dele rom med noen som ikke er med i gruppen, kan dette angis som en merknad til rommet, så vil vi manuelt redigere romfordeling senere.

Deltakerne må bekrefte påmeldingen

Etter at gruppepåmeldingen er registrert, vil det gå ut en e-post med informasjon til alle deltakerne i gruppen. E-posten de mottar inneholder informasjon om at du har meldt dem på seminaret og en link til en nettside der de må godkjenne/akseptere påmeldingen, og derigjennom også bekrefte identiteten sin. Etter å ha bekreftet påmeldingen, vil de få tilgang til å melde seg på én eller flere workshops på seminaret.

Hvilket hotell

Som du kanskje er kjent med, er det stor knapphet på rom på Storefjell, og vi vil etter alt å dømme benytte to ekstra hotell for å finne plass til alle. Rommene på hovedhotellet fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men vi må i tillegg ivareta forelesere og seminardeltakere med helseproblemer spesielt, og det medfører at vi ikke har oversikt over fordelingen på hotellene før et stykke ut i april. Det er også viktig å være klar over at det er ulik prioritet for enkelt- og flersengsrom. Det er svært få enkeltrom på Storefjell, og vi benytter nødig store rom med plass til to eller tre personer som enkeltrom. Det er dermed i praksis små muligheter for å få enkeltrom på hovedhotellet. Vi varsler alle seminardeltakere så snart «romkabalen» er klar.

Medlemskap og medlemsrabatter

Medlemmer i NAFO har rett på rabatt på seminaravgiften. Dersom du ønsker at deltakerne «dine» skal være medlem foreningen, må du be dem kontrollere og eventuelt registrere dette på nettsidene våre. Dersom medlemskap er registrert før seminaravgiften faktureres (vanligvis medio mars), så vil medlemsrabatter bli tildelt automatisk.

Har du en foreleser/presentør i gruppen?

Om én eller flere i gruppen skal ha en presentasjon, så vil du ikke kunne angi dette i påmeldingen. Dette vil vi imidlertid fange opp etter at deltakeren har bekreftet påmeldingen. Eventuelle rabatter som følger av presentasjonene vil da også bli tildelt før seminaravgiften faktureres.

Om du har spørsmål i anledning seminaret, ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: service.nafo@atferd.no eller telefon 33 80 65 70

Vi arbeider med å få klar en gruppepåmeldingsløsning som bl.a. ivaretar personverndirektivet til EU. Ferdigstillingen av løsningen har imidlertid blitt litt forsinket, og for de som er bekymret for at hovedhotellet i mellomtiden kan bli fullbooket, anbefales følgende:

Send en e-post til service.nafo@atferd.no hvor du forteller hvor mange personer som vil komme i din gruppepåmelding. Når påmeldingssystemet er klart, så varsler vi deg om dette på e-post. Du kan da registrere gruppen, og vi tilbakedaterer påmeldingen slik at den får riktig "plass i køen" med hensyn på rommene på hovedhotellet.