Forelesere på NAFOs konferanse om atferdsanalyse og demens

 

Kathrine Johannessen Haggag

Haggag er spesialist i nevrologi og overlege ved avd for Nevrohabilitering, OUS, Ullevål. Hun har arbeidet 9 år i habiliteringsfeltet (Ullevål), er spesielt interessert i epilepsi og nevropsykiatri. Hun har også arbeidet ved nevrologisk avd (Tromsø, Trondheim, Rikshospitalet, Ullevål (cerebrovaskulære sykdommer og hodepine) og som lektor/klinisk stipendiat ved Universitetet i oslo.

Knut-Ove Solberg

Solberg er psykologspesialist og arbeider ved Enhet for voksenhabilitering, Sykehuset Telemark. Han er tidligere sjefspsykolog ved Voksenhabiliteringen ved Ullevål universitetssykehus. Foreleseren har lang klinisk erfaring i arbeid med personer med utviklingshemning og demens. Han har tidligere arbeidet med prosjekt og utviklingsarbeid ved Nasjonalt Kompetansesenter for Aldersdemens nå Aldring og helse samt vært tilknyttet Høgskolen i Bergen på viderutdanningstilbud i psykisk lidelse og aldring hos personer med utviklingshemning. Han har også lang undervisningserfaring og skrevet en rekke artikler om temaet.

Erik Arntzen

Arntzen mottok sin doktorgrad fra universitetet i Oslo i 2000 for forskningsarbeid innen feltet stimulusekvivalens. Han arbeider i dag som professor i atferdsanalyse ved Høgskolen i Oslo og Akershus hvor han driver forskning med særlig vekt på relasjonell stimuluskontroll og verbal atferd. I senere tid har han også startet forskning på hukommelse hos pasienter med demens. Arntzen har publisert forskningsartikler i en rekke internasjonale tidsskrift, og har mottatt flere internasjonale priser for sitt arbeid innen atferdsanalyse.

 

Hanna Steinunn Steingrimsdottir

Steingrimsdottir har master i læring i komplekse systemer fra Høgskolen i Akershus i 2010 og arbeider i dag som PhD Fellow på samme sted. Fra tidligere har hun arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling på Sykehuset Buskerud og har arbeidet med ungdom med autisme både i Norge og Island.

Gunnar Salthe

Salthe er født 1951, har utdanning som sosiolog (cand- polit.) fra Universitetet i Bergen og avla doktorgrad i etikk ved Universitetet i Oslo 2003. Avhandlingens tittel er «Planning and Deciding for People with Mental Retardation». Han arbeider i dag som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag.

Jon Arne Løkke

Løkke er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold. Han har skrevet flere artikler sammen med studenter om ulike problemstillinger som angår atferdsanalyse og personer med demens. Det studentaktive utviklingsarbeidet har foregått i et samarbeidprosjekt med Råde kommune over flere år. Omtrent 50 bachelorstudenter har hatt hele 6. semester i prosjektet.

Marit Lindberg

Lindberg er enhetsleder på enhet for miljøbasert behandling ved avdeling for nevrohabilitering på universietssykehuset i Oslo hvor hun har vært i 16 år. Demensutredning har vært hennes spesialfelt i nesten like mange år. Lindberg er vernepleier med spesialkompetanse i personalledelse og veiledning av kollegaer, og hun har etterutdanning i psykisk utviklingshemming, aldring og psykiatri.

Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes er utdannet vernepleier (1983) og har hovedfag i helsefag (UIT, 1998). Hun har undervist ved vernepleierutdanningen på HIH og HIAK, og har arbeidet i habiliteringstjenesten. Nå arbeider hun i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Kvæfjord. Hun har lang erfaring med saksbehandling og opplæring av ansatte, særlig i forbindelse med bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning og personer uten samtykkekompetanse.

Lorentz Nitter

Lorentz Nitter er spesialist i allmennmedisin fra 1983. Han ar arbeidet mye med demensproblematikk siste 12 år, 11 år lege i deltidsstilling ved Orkersød sykehjem Moss, sykehjem spesielt for demente. Faglig ansvar for Moss Kommunes demensteam siden opprettelsen i 2005.

Fie Olsen

Olsen har utdanning som bachelor i vernepleie fra 2009 og arbeider på Grepperød Barnevernsenter, avd. Møllehuset. Har jobbet på Grepperød i åtte år. Hun arbeider også for Larvik Kommune, barneverntjenesten, i et prosjekt som heter Helhetlig omsorg.Hun har også eget firma som bl.a. tar konsulent- og barnevernsoppdrag. Olsen har gitt u

Jørn Arve Vold

Vold er utdannet vernepleier siden 2001 og arbeider som fagansvarlig innenfor demensomsorgen i Råde kommune. Har i samarbeid med andre flere publikasjoner knyttet til atferdsanalytiske tiltak innenfor demensomsorgen.

Anette Brogård Antonsen

Antonsen er vernepleier fra Høyskolen i Østfold og studerer nå ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Master i læring i komplekse systemer, med spesialisering atferdsanalyse. Anette er en del av laben til Professor Erik Arntzen og har de siste 2,5 årene studerte "korttidshukommelse" hos demente ved hjelp av atferdsanalytiske prosedyrer.

Berit Lien

Lien ble utdannet som vernepleier ved HIAK i 1998, og har videreutdanning i spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning, rehabilitering og epilepsi samt aldring og psykiatri hos personer med utviklingshemning. Hun tar nå master i rehabilitering ved HIOA. Lien har arbeidserfaring fra Bleiker behandlingssenter, Nordvoll skole og autismesenter, Frydenhaug skole samt Habiliteringssenteret siden 2006. Hovedfokus i saker med autisme, aldring, epilepsi, psykiske lidelser, alternativ og supplerende kommunikasjon samt kapittel 9-saker (Helse- og omsorgstjenesteloven).

Lisa Ingebrethsen

Ingebrethsen ble utdannet som vernepleier ved HIAK i 1989 og har videreutdanning i målrettet miljøarbeid, veiledning og kompetanseutvikling, arbeids- og organisasjonspsykologi, personalpsykologi samt master i Læring i Komplekse Systemer med fordypning i atferdsanalyse ved HIAK. Hun har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri og kommunale boligtjenester i ulike funksjoner samt ledererfaring. Videre har hun arbeidserfaring fra undervisning, praksisveiledning og klasselærerfunksjon innen hjelpepleie i vernepleie og vernepleierutdanning. Siden 2004 har hun arbeidet ved Habiliteringssenteret i Vestre Viken HF hvor hun fortrinnsvis har arbeidet innen områder som aldring, epilepsi, psykiske lidelser, og med kapittel 9-saker (Helse- og omsorgstjenesteloven).