Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Fagkonferanse: Effektiv innsats i skolen

Program lørdag 25. januar

Michael Beverley

Forelesningstema: Måling av akademiske ferdigheter

Dr Mike Beverley er utdannet ved Liverpool John Moores University som Teacher in Higher Education i 2003, og ved Bangor University hvor han forsvarte sin PhD i psykologi i 2012. Tittelen på hans doktorgradsavhandling er Using precision teaching strategies and tactics to increase essential skill fluency. Hans forskningsinteresser har vært rettet mot anvendelse av atferdsanalytiske metoder i utdanning og har de senere år vært fokusert mot Precision Teaching og Direct Instruction. Dr Beverley har også studert ved Morningside Academy's Summer School i Seattle og han har holdt workshop i Precision Teaching i Storbritannia, Spania, Italia, og Norge, samt at han har presentert flere av sine arbeider ved internasjonale konferanser.

Dr Beverley underviser til daglig ved Bangor University, North Wales hvor han blant annet er ansvarlig for undervisningsmodulen Evidence-based Behavioural Methods in Education. Han veileder også studenter i forskningsprosjekt som ofte gjennomføres ved lokale skoler og med elever som har skolefaglige vansker (for eksempel matematikk, skriving, staving og lesing). Dr. Beverley har videre vært involvert i utvikling av et Foreldreveiledningsprogram for å bedre barns lesing av Walisisk.

Last ned lysarkene fra Michael Beverleys forelesning

Jennifer L. Austin

Forelesningstema: Funksjonell kartlegging

Dr. Jennifer Austin (PhD I psykologi, BCBA-D) er for tiden ansvarlig for masterutdanningen i atferdsanalyse og bachelorutdanningen i barne-og ungdomspsykologi ved University of South Wales. Hun underviser i og forsker på atferdsanalytiske tiltak i skolen, spesielt undervisning av lærere, planlegging av og evaluering av tiltak for vanlige barn med atferdsproblemer i skolen. Hun forsker også på atferdsanalytiske undervisningsstrategier på universitetsnivå. Hu arbeider med skoler og familier for å utvikle atferdsanalytiske program for barn med forskjellige atferdsproblemer, inkludert antisosial atferd og autisme. Dr. Austin er assosiert redaktør for Journal of Applied Behavior Analysis og er i redaksjonsrådet for tidsskriftene European Journal of Behavior Analysis og Education and Treatment of Children. Hun er sittende president for den engelske atferdsanalytiske foreningen, the UK Society for Behaviorur Analysis, og har tidligere vært medlem i styret for både Florida Association for Behavior Analysis og California Association for Behavior Analysis.

Last ned lysarkene fra Jennifer Austin sin forelesning

Bjørn Einar Bjørgo

Forelesningstema:
Tempolex bedre leseferdigheter -Et elektronisk hjelpemiddel for automatisering av leseflyt

Bjørgo er spesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk nevropsykologi og har 20 års erfaring som psykolog. Han arbeider i dag ved BUP Hamar.

Bjørn Einar Bjørgo har vært sentral i utviklingen av Tempolex som er et elektronisk hjelpemiddel for automatisering av leseflyt og som vil bli presentert på konferansen.

Last ned lysarkene fra Bjørn Einar Bjørgo sin forelesning

Deltakerne på konferansen kan få kostnadsfri tilgang til Tempolex om man tar kontakt med Bjørn Einar Bjørgo på E-post. Han kan nås på:bjorn.einar@tempolex.no. Tempolex sine nettsider finner du her: www.tempolex.no

 

 

Cathrine Berg-Mortensen og Linn Tangen

Forelesningstema: Presisjonsopplæring

Tangen og Berg-Mortensen er masterstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I forelesningen vil de presentere sitt tidligere Bachelor-arbeid om presisjonsopplæring:

Presisjonsopplæring (PO) har en positiv effekt på innlæring og opprettholdelse av akademiskatferd. I den aktuelle studien undersøkte vi effekten av PO på multiplikasjons- og divisjonsferdigheter i kombinasjon med standardundervisning, samt ulike mål for flyt innenfor PO.

Deltakerne var norske elever fra femte, sjette og syvende trinn i en mellomgruppe - innengruppedesign. 48 normalt fungerende elever av ulik kulturell bakgrunn, ble tilfeldig fordelt i en kontrollgruppe som kun fulgte standardundervisning, og i en eksperimentgruppe som fikk PO i tillegg til standardundervisning. Eksperimentgruppen ble også tilfeldig fordelt etter hvilken regneart eleven skulle begynne med. I løpet av åtte uker med daglige økter, ble deltakerne trent og testet etter prinsipper innen PO. Aktuelle tester var pre-, post- og oppfølgingstest av eksperiment- og kontrollgruppen. Eksperimentgruppen ble videre testet i de ulike målene for flyt; utholdenhet, stabilitet, opprettholdelse og applikasjon.

 

Se program for fredag

Børge Strømgren og Torunn Lian

Oppsummering av konferansen

Last ned lysarkene fra oppsummeringen her