Tilleggsseminaret

Veslefjellhall 2 og 3
15:30 - 19:00

David Palmer

Behavior analysis and the two purposes of science

09:00 - 13:00

Heidi Aase og Espen Borgå Johansen

ADHD som en forsterkningsforstyrrelse: Fra teori til praksis

Lysark:

Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
16:00 - 18:00

David Palmer

The interpretation of the behavior of the listener

16:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Inger Lamache

Verbalatferd på ville veier
Kommunikasjonsvansker hos mennesker med høytfungerende autisme og Asperger syndrom
09:00 - 10:45

Martin Olsson

Symposium: Målrettet miljøarbeid i system

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
10:00 - 13:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Enkelt og greit! 5 eksempler på behandling av utfordrende atferd

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
 
09:00 - 10:45

Kenneth Larsen og Merete Haugen

Observasjonslæring hos barn med autisme
Hvilken betydning har vansker med observasjonslæring for opplæring av barn med autisme, og beskrivelse av intervensjon for å bedre dette.
09:00 - 13:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

09:00 - 13:00

Jon A. Løkke og Gunn H Løkke

Atferdsspisser (”behavioral cusps”) og utforming av mål

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Variabler som influerer respondering i henhold til stimulusekvivalens

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
09:00 - 09:45

Jarle Eknes

E-læring som redskap for kompetanseheving

11:15 - 13:00

Anne Gro Innstrand

Fra TIME OUT til TIME IN
Hvordan jobbe målretta i møte med depresjon
11:15 - 13:00

Børge Holden og Monica Ledsaak Aag m.fl.

Behandling av utfordrende atferd hos ungdom med hjerneskade

11:15 - 13:00

Trude Stenhammer Wyatt og Kari Megrund

The Low Arousal Approach: Personsentrert håndtering av utfordrende atferd

11:15 - 13:00

Kenneth Larsen og Anne Ekrheim

Pivotal Response Training (PRT)
Opplæring av foreldre i å implementere Pivotal Response Training.

Lysark:
11:15 - 13:00

Kjell Arne Larsen

Målrettet kompetanseoppbygging i organisasjoner.
Hvordan etablere og opprettholde relevant jobbatferd i arbeid med personer som har behov for tilrettelagt bistand.

Fredag ettermiddag

NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Jonny Finstad

Behandling av komplekse og alvorlige atferdsproblemer hos en ung kvinne med moderat utviklingshemming og OCD- diagnose.
Jinta på Toten!
15:00 - 15:45

Frode Dragsten

Man kan komme langt med vennlighet og et lunt smil, men man kommer lengre med en ladd maskinpistol
Om forebygging av vold og trusler mot personalet som arbeider med psykisk Utviklingshemmede
16:00 - 16:45

Liv Logn

Contingency Management - Læringsbasert rusbehandling

15:00 - 16:45

Bjørn Roar Vagle og Børge Holden

Bidrar høgskoleutdanning til faglig forsvarlig bruk av tvang og makt?

Lysark:
15:00 - 16:45

Jan-Ivar Sållman og Terje Fredheim

“En ny verden ble åpnet”: Bruk av Presisjonsopplæring i etablering av grunnleggende leseferdigheter og matematikkferdigheter, en casepresentasjon.

14:30 - 17:00

Gunn H Løkke og Jon A. Løkke

En enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts/ Standard endringsskjema

Lysark:
15:00 - 16:45

Kjetil Viken

Behavioral economics – en introduksjon

      

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
09:00 - 10:45

Erik Arntzen og Christoffer Eilifsen

Radikal Behaviorisme: Filosofien og vitenskapen

09:00 - 13:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper i atferdsanalysen; til glede, forvirring og undring!

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
09:00 - 10:45

Børge Holden

Hvor store krav stiller kapittel 4A i sosialtjenesteloven til bruk av alternativer til bruk av tvang?

09:00 - 13:00

Wenche Fjeld

Symposium: Mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser og seksualitet

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
09:00 - 10:45

Thore Ottershagen

Atferdsanalyse og kommunen

09:00 - 10:45

Steinar J. Nevland

Hva skal til for å gi gode døgnkontinuerlige tjenester til mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker?

09:00 - 11:45

Asbjørg Merete Berget

Symposium: Motivert for å lære

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
11:15 - 13:00

Monica Vandbakk

Verdibasert atferdsendring gjennom aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).
En praktisk innføring i ACT belyst gjennom en caseframstilling.
11:15 - 13:00

Janiche Dankertsen

ASK - Alternativ og supplerende kommunikasjon. Analytiske, metodiske og tekniske utfordringer.

11:15 - 13:00

Anne Gro Innstrand

Slanking og andre fabelaktige tiltak hos overvektige utviklingshemmede
Hvordan etablere evne til å regulere inntak av mat hos overvektige
11:15 - 13:00

Børge Strømgren

Universelle intervensjoner

12:15 - 13:00

Jørn Arve Vold

Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 15:45

Per Holth

Forsterkning av kreativitet?

16:00 - 16:45

Per Holth

Operant analyse av fellesoppmerksomhet (“joint attention”) hos barn med autisme

15:00 - 18:00

Thore Ottershagen og Evy Wasskog m.fl.

Sørumprosjektet - erfaringer gjennom 20 år

15:00 - 16:45

Kari Anne Torp Bertelsen og Marianne Solvang m.fl.

Opplæring av en personalgruppe i gjennomføring av FAK-analyser (ABC-analyser)

15:00 - 18:00

Børge Holden

Analyse og behandling av skolenekting (”vegring”, ”skulk”)

15:00 - 18:00

Kjetil Viken

Symposium: Eksempler på praksis som gjør atferdsanalyse mer kjent for omgivelsene

(Se detaljer for informasjon om innleggene)
15:00 - 15:45

Ingunn Sandaker

Seleksjon av kulturer

16:00 - 16:45

Erik Arntzen og Ingunn Sandaker

Mastergrad og PhD ved Hiak

15:00 - 16:45

Jon A. Løkke og Gunn H Løkke

Atferdsanalytiske design og vanlige metodekrav.
Anvendelse av Cook & Campbells validitetstypologi på N=1 design og visuelle analyser.
15:00 - 15:45

Siv Anita Tsakem

Risikovurdering av personer med utviklingshemming- ARMIDILO

16:00 - 16:45

Kim Liland og Espen Kåsa

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser
Presentasjon av en promptprotokoll
17:15 - 18:00

Iver H. Iversen

The influence of collateral behavior on operant behavior

17:15 - 18:00

Linda Teikari

Arbeidstilbud for mennesker med utviklingshemning.

  
17:15 - 18:00

Gaute Golden-Myreng

Bruk av styrte lekegrupper versus ”tradisjonell” atferdsanalytisk tilnærming for å lære barn med autisme lek og sosiale ferdigheter – et praktisk blikk


Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 12:00

Gunnar Gløersen Frederiksen

Case: Intensiv opplæring av 5 år gammel jente med infantil autisme.
Igangsetting av intensiv opplæring. Felles målsetninger. Suksesskriterier. Samarbeid med foreldre, Fra 1:1 trening til sosial integrering.
10:00 - 12:00

Sharon Wilson

Ikke stykkevis og delt, men helt

10:00 - 12:00

Stine Libekk og Marius Sørby m.fl.

Innføring av fagadministrativt system som hjelpemiddel i samarbeide over tre arenaer: Hjem, skole og avlastning. Fokus på personalatferd.