Oversikt over postersesjonen på Nafo-seminaret 2011

(Veslefjellhall 2 og 3, fredag 17:00 - 18:30)

Kartlegging av væremåte, temperament og utførelsesvansker og oppfølging av kartleggingen.

John Inge Korsgat

Åsveien skole og ressurssenter

Katrine Hildebrand

Åsveien skole og ressurssenter

Prosjekt Væremåte har siden 1999 utviklet et kartleggingsverktøy som omhandler mennesker med utviklingsforstyrrelser og deres vansker i hverdagen. Kartleggingsskjemaet er nokså omfattende, og gir blant annet et bilde av den enkelte persons måte å samhandle på, temperament, atferdsvansker og problemer med gjennomføringen av handlinger. Ut fra dette skjemaet vil informanten få en tilbakemeldingsprofil som også inneholder forslag til veier å gå videre. Målet er et individuelt tilrettelagt tilbud for den enkelte bruker. Vi vil vise utdrag av skjemaet/tilbakemeldingsprofilen, hvordan atferden beskrives, statistiske funn og vise hvordan disse resultatene kan benyttes i det videre arbeidet rundt brukeren.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Fra medlemsblad til vitenskapelig tidsskrift

Torunn Lian

OsloMet - storbyuniversitetet

NAFO har over en årrekke arbeidet med å utvikle foreningens tidsskrift og mange har bidratt til det tidsskriftet vi har i dag. Posteren gir en oppsummering av historiske milepæler i dette arbeidet for de 20 siste årene. Det presenteres også oversikter over antall utgivelser, type stoff og hvordan fagartikler har vært fordelt på områdene praktiske demonstrasjoner / tjenesteformidling, anvendt, eksperimentell og konseptuell atferdsanalyse i samme periode. Oversikter som gjengis er tidligere publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Praksisendrende opplæring i målrettet miljøarbeid

Morten Berger

Avdeling for nevrohabilitering OUS

Nils-Øivind Offernes

Avdeling for nevrohabilitering OUS

Habiliteringstjenesten har som oppave å bistå kommuner med kompetansehevende tiltak. Dette innebærer blant annet at det avholdes kurs i form av tradisjonelle forelesninger. I hvilken grad slik undervisning fører til nødvendig endring i tjenesteyteres praksis er imidlertid uklart. Avdeling for nevrohabilitering OUS har av den grunn utviklet et kurskonsept i målrettet miljøarbeid som i større grad tar sikte på å endre tjenesteyteres praksis. Kurset gir tjenesteyterne erfaring med å anvende teoretiske prinsipper, utarbeide og implementere faglige tiltak, diskutere fag og presentere resultater fra eget arbeid.

Kurset baseres på metoderekka med vekt på definering av målatferd, registreringsmetodikk, funksjonelle analyser, atferdsanalytiske metoder og evaluering. Kursets struktur, innhold og opplæringsprinsipper vil presenteres. Videre presenteres resultater i form av kompetansetester og kursevalueringer.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Tidsbasert presentasjon av Stimuli med Forsterkende effekter (TSF/NCR) og påvirkning av verbal uro ved Alzheimer demens

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Leif Egil Sølvberg

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

Studien omfatter en eldre dame med diagnosen Alzheimer demens. Hun bor på en avdeling som inngår i en forsterket enhet. Det var ikke mulig med vurdering av grad av demens (MMSE). Målatferden vi har påvirket er aggressiv verbal uro. Vi gjennomførte funksjonelle analyser som viser at atferden er opprettholdt på positiv forsterkning; oppmerksomhet. Foreløpige data viser en vesentlig reduksjon av aggressiv verbal uro. TSF/NCR er en teknikk som kan tilpasses rutinene ved sykehjem.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Fading inn av økende lydstyrke på radio og økt stemmevolum hos en person med Selektiv Mutisme

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Karoline Rønning

Høgskolen i Østfold

Tone M. Spjudvik

Høgskolen i Østfold

Line Martinsen

Høgskolen i Østfold

Line Kristin Jemtland Økland

Høgskolen i Østfold

Det finnes få nasjonale studier om behandling av Selektiv Mutisme. De fleste internasjonale studier benytter atferdsteoretisk orienterte tiltak med gode resultater.
Prosedyren som er benyttet i studien er fading inn av økende lydstyrke på radio i et forsøk på å få en person med Selektiv Mutisme til å øke stemmevolumet.
I studien benyttes en kriterieendringsdesign, der volumstyrken på radio gradvis blir økt, og deltaker må øke stemmevolumet for å bli hørt av trenerne.
Så langt i studien viser data tegn til effekt, og fortsetter utviklingen slik får vi en indikator på om fading inn av økende lydstyrke virker godt. Vi presenterer foreløpige data.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Variation as an operant dimension

Line Flatebø Widmark

Per Holth

OsloMet - storbyuniversitetet

Variation is the raw material on which selection operates (Catania 2007). Operants, behaviors selected by consequences, emerge from variation. The currently existing literature considers variation a measureable characteristic; a continuum ranging from stereotypic to stochastic. It has been suggested that behavior variability can be directly reinforced. In a series of experiments, Neuringer and colleagues have demonstrated increased variability in sequences of responses on two keys in pigeons as a function of reinforcement being contingent of variability in such response sequences. The present experiment replicated these results in the variability in response topographies in rats. However, variability typically increases during extinction, and it might be more appropriate to describe increased behavior variability as a gradually more rapid extinction of previously reinforced responses. Knowledge of sources of behavioral variability can contribute to advances in behavioral modification in applied areas such as teaching, animal training and clinical treatments, as well as provide extended knowledge of the mechanisms of operant learning.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Preferansekartlegging

Ulike metoder og nødvendig utstyr

Kai-Ove Ottersen

Ecura Bo og Habilitering

Posteren vil beskrive ulike metoder for å gjennomføre preferansekartlegging (både intervjuskjemaer og ulike tester). Vi vil vise eksempler på skjemaer, og utregningsmodeller.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Roterende dagsplansystem

Forebygging av rigid og ritualistisk atferd

Arnt Gisnås

Oslo universitetssykehus

Vidar Antonsen

OUS Avdeling for nevrohabilitering

Elisabeth Kristiansen

Oslo kommune, Storbyavdelingen v/Bolig Schu

Mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser profitterer ofte på grunntiltak med ulike former for dagsplaner med tilhørende motivasjonssystem. Det kliniske fagfeltet i Norge kan fremvise et utall eksempler på individuelt tilrettelagte dagsplansystemer og avtaleplaner. Gjenkjennelighet, repetisjon, aktivisering, tilgang til positive forsterkere samt endring av stimuluskontroll kan antas å være sentrale elementer for å forklare gode effekter ved bruk av slike tiltak.

For enkelte tjenestemottakere kan det repetitive elementet ved slike planer imidlertid medføre store utfordringer. Mange med autismespekterforstyrrelser fremviser atferd preget av rigiditet, stereotypitet og ritualisme. For disse kan faste strukturelle egenskaper ved en dagsplan medføre utilsiktede utfordringer. På kort sikt kan slike dagsplaner gi ønsket effekt, men over tid kan slike planer for enkelte snarere bidra til opprettholdelse og økning av rigid og ritualistisk atferd.

For å forebygge rigid og ritualistisk atferd hos en tjenestemottaker har Avdeling for nevrohabilitering i samarbeid med Bolig Schu utarbeidet systemer for rotasjon av dagsplaner og motivasjonssystemer. Ut fra et utvalg på seks planer bestemmes aktuell dagsplan ved at tjenestemottaker kaster en terning. Dagsplanene har ulike egenskaper inkludert tilpassede tegnøkonomisystemer. Det vil bli framvist et utvalg av materiell ved posterpresentasjonen.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Effekten av prefererte aktiviteter på lykke hos personer med demens

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Nina Hanch Bjerke

Høgskolen i Østfold

Mette Hjortkær Hansen

Høgskolen i Østfold

Beatrice Josianne Nilsen

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

I studien er det anvendt en multippel basislinjedesign over personer med multielementer for å måle effekten av prefererte aktiviteters innvirkning på lykke for to deltakere med moderat demens.
Prefererte aktiviteter ble kartlagt ved at deltakerne og primærkontakt ble spurt. Lykkeindikatorene ble målt før og under tiltak. Tre aktivitetspakker ble gjennomført i tillegg til det daglige programmet. Aktivitetspakkene inneholdt sosial interaksjon, deretter målinger med kun sosial interaksjon.
Både gjennomføringen av de prefererte aktivitetene med sosial interaksjon og sosial interaksjon alene resulterte i høyere nivåer av lykke enn det daglige programmet. Kombinasjonen av prefererte aktiviteter med sosial interaksjon resulterte i noe høyere lykkenivå enn sosial interaksjon alene. Slike funn viser at kartlegging og inkludering av prefererte aktiviteter vil være nyttig i demensomsorgen.


Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Tidsbasert presentasjon av Stimuli med Forsterkende egenskaper (TSF/NCE) og DRO prosedyrer i stell hos personer med demens

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Anita Beate Iversen

Høgskolen i Østfold

Anna Lind Lind

Høgskolen i Østfold

Marianne Riis

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

Studien omhandler en mann med Alzheimer som bor i en skjermet sykehjemsenhet. Forfatterne benyttet tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkende egenskaper (NCR/E) og en DRO prosedyre for å redusere problematferd og for å fullføre stell hos deltakeren. Funksjonelle analyser viser at problematferd oppstår ved krav, og stellet blir avbrutt ved negativ forsterket atferd. Deltakeren forlot baderommet, sa “nei, gå vekk” og ble fysisk utagerende. Problematferdene påvirket deltakerens hygiene og personalet ved avdelingen opplevde stellet som utfordrende. Resultatene viser at utførelsen av stell økte med 45,7 % i intervensjon B og 65,7 % i intervensjon B/ C. Problematferden ble redusert etter at tiltakene ble iverksatt.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Reduksjon av påtrengende prompts under måltider ved hjelp av personalopplæring

En replikasjonsstudie

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Aud Helen Drabløs

Høgskolen i Østfold

Turid M. Strand

Høgskolen i Østfold

Britt Thorvaldsen

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

Måltidet er den aktiviteten som gjentar seg flest ganger i døgnet, og det er viktig å ha fokus på å opprettholde ferdigheter lengst mulig. Vi har målt hvor mye prompts beboere mottar fra personal i utgangspunktet.
Våre registreringer viste at velmenende personal i stor grad ”gjør for” beboere som innehar ADL ferdigheter for å gjennomføre måltidene selvstendig. Målet med studien var å redusere ”pleier gjør for” og øke ”beboer gjør selv”. Tiltaket besto av et 2 timers personalopplæringskurs i tilpasset promptbruk. I tillegg deltok forfatterne under 12 måltider for få lært opp flest mulig. Effektene ble målt ved nedgang i bruk av påtrengende prompts i forhold til beboernes faktiske ferdigheter.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Tidsbasert presentasjon av Stimuli med kartlagte Forsterkeregenskaper (TSF/NCR) og vandring hos en person med demens

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Camilla Berger

Høgskolen i Østfold

Rune Aadalen

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

I studien presenteres effekten av Tidsbasert presentasjon av Stimuli med kartlagte Forsterkeregenskaper (TSF eller nonkontingent forsterkning; NCR) med en person med demens som vandrer som deltaker. Tiltaket innebærer at stimuli med kjente forsterkeregenskaper presenteres på et fast tidsskjema (FT). Funksjonelle analyser og forsterkerkartlegging viste at deltakeren vandret i fravær av oppmerksomhet. Den funksjonelle analysen og tiltaket ble utført i deltakerens naturlige miljø i fellesarealet på sykehjemmet hun bor. En reverseringsdesign ble brukt for å evaluere effekten av nonkontingent forsterkning. Resultatene viser at oppmerksomhet presentert på ulike FT-skjemaer reduserer vandring hos en person med demens. Tiltaket er relativt enkelt og bør kunne ha en fremtid i demensomsorgens vektlegging av mer miljøbaserte intervensjoner.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Rusa på ros!

En stand med fokus på sosiale forsterkere

Hanne Ortell

Inspirio

Linn Heier Nilsen

Inspirio

Presentørene ønsker å øke bevisstheten rundt bruk av sosiale forsterkere, og vil derfor ha et innslag med dette som tema. Standen vil inneha eksempler på ulike varianter samt praktiske øvelser med humor.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Some methodological issues in the study of conditioned reinforcement

Steinar J. Nevland

Unicare BAB AS

Per Holth

Høgskolen i Akershus

Monica Vandbakk

Høgskolen i Akershus

Behavior-analytic research has developed two different procedures to condition stimuli as reinforcers. One procedure uses operant discrimination. A second procedure pairs the stimulus with a reinforcer (classical conditioning). Clinical observations suggest that the “pairing procedure” may not always be effective. In this experiment we used 4 rats to compare the “pairing procedure” with an explicit operant discrimination procedure. A previously neutral stimulus (left light) was established as a discriminative stimulus for a response that produced a reinforcer. Another previously neutral stimulus (right light) was repeatedly paired with the same reinforcer. The left and the right stimuli were alternatingly presented with the same duration throughout each session. Second, to test preferences, the rats could operate left and right levers to produce the left and right light respectively. Third, the contingencies were reversed so that presses on left lever produced right light and vice versa. The results showed a preference for responding that produced the paired light (S-paired) over responding that produced the SD. This was also evident during the reversed contingency, where the response preference also reversed. Finally, a test was conducted with the same conditions except that the S-paired was not presented. The rats showed no changes in preference during the test. In order to test if the SD and the S-paired could function as conditioned reinforcer for the establishment of novel behavior, three novel response types produced the left light, the right light, or a novel center light, respectively. The results showed no evidence that either light had become conditioned reinforcers.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Socially Mediated and Automatic Reinforcers: Predictors of Therapy Outcome

Although EIBI is the first line treatment for children with autism, the variation in individual gains from treatment is large. A possible outcome moderator is how many stimuli that can be used as reinforcers in the treatment, and how many reinforcers the child has unconditional access to. The present study investigated the retrospective correlation between number and type of reinforcers and outcome in EIBI. Both numbers and type of reinforcers explained a large proportion of variation in treatment outcome.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Group differences in number and type of reinforcers

In order to validate a questionnaire aimed at parents and therapists working with children in EIBI, group differences between children with and without autism were investigated. As predicted, children with autism was reported to have a more limited repertoire of socially mediated stimuli functioning as reinforcers, but were also reported to exhibit more stereotypic behaviors, assumed to be reinforced by automatic reinforcers.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Etablering av matematikkferdigheter ved betinget diskriminasjonstrening.

Torunn Lian

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

Høgskolen i Akershus

Forståelse av at matematiske størrelser både kan framstilles som brøk, desimaltall og divisjon er sentrale læringsmål i matematikk i grunnskolen. Læreplan for barne- og ungdomsskole trinnet beskriver at elever i løpet av tredje skoleår skal kunne beskrive deler av en hel ved å bruke brøk og på sjuende trinn skal elevene kunne finne sammenhenger mellom desimaltall, brøk og prosent. I denne studien undersøkte vi om barn på andre og tredje skoletrinn ville lære visuell betinget diskriminasjon mellom størrelsene ”en halv”, ”en kvart” og ”tre kvart” og de korresponderende desimaltall og brøker. Stimulusklassene ble deretter gradvis utvidet til 5 medlemmer. Alle deltagerne etablerte de betingede relasjonene til minimum 90 % mestring i løpet av 2 timers jobbing og 6 deltagere responderte i henhold til stimulusekvivalens i påfølgende test for deriverte relasjoner. En skriftlig mattetest i etterkant av eksperimentet viste generalisering til ny oppgavetype og at ferdighetene forekom i en ikke trent modalitet. Resultatene indikerer at forståelse av matematiske begreper kan trenes på et langt tidligere tidspunkt enn det som gjøres i norsk skole i dag.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Identitetsmatching hos en pasient med Alzheimer

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Hanna Steinunn Steingrimsdottir

Høgskolen i Akershus

I Norge er omtrent 66.000 mennesker rammet av demens. Demens er en sykdom der ”hukommelsen” svekkes samt annen kognitiv svikt som for eksempel aphasia, apraxia og agnosia (American Psychology Association, 1994). De fleste studiene som har vært publisert innen atferdsanalytisk litteratur om demens handler om enten å øke ønsket atferd eller redusere uønsket atferd. I denne studien har atferdsanalytiske prinsipper vært brukt for å studere Alzheimers pasients kognisjon. Deltakeren var en 80 år gammel Alzheimer pasient diagnostisert med alvorlig kognitiv svikt. Ved bruk av betinget diskriminasjonsprosedyre ble antall sammenligningsstimuli og effekten av 0 s delay studert. Resultatene viste at deltakeren klarte å løse oppgaver når to sammenligningsstimuli ble presentert på skjermen men ikke når de var tre. Deltakeren klarte ikke å løse oppgaven når 0 s delay ble brukt.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Visuell fremstilling av vokal-konsonant kombinasjoner

Et verktøy for presentasjon av data fra trening av verbalimitasjon

Kim Liland

Fagskolen Aldring og helse

Når man gir opplæring er det et viktig atferdsanalytisk prinsipp at tiltaket har effekt og at man kan dokumentere at man nærmer seg målet for opplæringen (Baer, Wolf & Risley 1968). Innenfor tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme er foreldre og ufaglærte en viktig del av opplæringsteamet, i tillegg er det ofte faglærte fra andre retninger enn vernepleie og atferdsanalyse. Dette gir utfordringer knyttet til visuell fremstilling av data over progresjon. Data bør kunne presenteres på en slik måte at man med det blotte øye kan se hvorvidt tiltaket har effekt. Eksempler på slik grafisk fremstilling vil være VB-MAPP (Sundberg 2008) og ABLLS-R (Partington 2006). Posteren vil gi et eksempel på visuell fremstilling av data fra verbal imitasjon av konsonant-vokal kombinasjoner og vokal-konsonant kombinasjoner for et barn med store artikulasjonsvansker.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Brukerkurs i sosioseksuelle kunnskaper

Bente Svendsrud

Oslo universitetssykehus

Bente Ellinor Strømberg

Oslo universitetssykehus

Basert på interne og eksterne henvisninger til Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus, har vi avholdt seks kurskvelder for jenter i sosioseksuelle kunnskaper. Problemstillingene i henvisningene har blant annet omhandlet mangelfulle kunnskaper om temaet seksualitet generelt, og grenseløs og ukritisk seksuell atferd.

Temaene for kurskveldene har vært kropp, seksualitet, pubertet, hygiene, skille mellom venner og kjærester, prevensjon, kjønnssykdommer, hvordan sette grenser, samt bruk av mobil og internett. Undervisningen er basert på elementer fra ART hvor teorigrunnlaget bygger på anvendt atferdsanalyse, sosial læringsteori og utviklingspsykologi. Dette gjelder blant annet strukturen på timen samt mye bruk av positiv og vikarierende forsterkning, observasjonslæring samt vekt på generalisering gjennom bruk av hjemmeoppgaver. Posteren vil ta for seg hvilke kartleggingsverktøy som har blitt benyttet i forkant av kurset samt kursets oppbygging. Materiale som ble brukt på kurskveldene vil bli presentert.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Bachelor utdanning i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp)

Heidi Skorge Olaff

OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Bakke

Høgskolen i Akershus

Live Fay Braaten

OsloMet - storbyuniversitetet

Norge har flere atferdsanalytikere per innbyggere enn noe annet land. Likevel har linken til akademia vært heller svak. Siden 2008 har Høgskolen i Akershus tilbudt et bachelorprogram i atferdsanalyse som gir grunnleggende kompetanse i atferdsanalytisk vitenskap i forskning og i det praktiske felt. Studiet øker kunnskapen om hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres, og hvordan menneskelig atferd kan analyseres i interaksjon med omgivelsene. Programmet har en omfattende introduksjon til hvordan grunnleggende læringsprinsipper kan anvendes innen ulike arenaer og i ulike anvendelsesområder. Bachelorprogrammet er arrangert slik at utveksling internasjonalt er mulig. Vi ønsker nye studenter - både nasjonale og internasjonale - velkommen.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Studier av kompleks menneskelig atferd ved Læringslab, Høgskolen i Akershus

Aleksander Vie

Høgskolen i Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Akershus

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Vi vil i denne presentasjonen vise fram noe av det arbeidet som foregår i Læringslab’en ved Høgskolen i Akershus. Presentasjonen vil inneholde praktiske demonstrasjoner av ulike matching-to-sample arrangement som kan gi et innblikk i ulike forskningstema innen stimulusekvivalens, samt eksempler på hvordan ulike stimuli sett er brukt i opplæring på ulike områder. Interesserte tilhørere kan få en kort introduksjon til forskningsfeltet og anledning til å prøve ulike oppgaver på PC.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Refleksjon som verktøy for komptanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede

- å sette sin egen praksis under lupen

Kari Høium

OsloMet - Storbyuniversitetet

Elisabeth Antonsen

Skedsmo kommune

Solfrid Westli

Skedsmo kommune

Lene Bjerke Jensen

Lørenskog kommune

Ledere ved Korshagen boliger i Skedsmo kommune vil med denne Poster presentasjonen vise til erfaringer med faglig refleksjon i gruppe, som veiledningsverktøy på personalmøtene.

Endringsarbeidet startet opp høsten 2008, med et ønske om økt kompetanse og brukerfokus i bofellesskapet. Posterpresentasjonen viser til erfaringer som er gjort frem til i dag våren 2011.


Ved systematisk tilrettelegging for refleksjon i forhold til profesjonsrollen og håndtering av faglige utfordringer hos brukerne, har de bidratt il å heve kompetansen og engasjement blant ansatte i bofellesskapet.

Studien er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Akershus, avd for atferdsvitenskap.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)