Oversikt over postersesjonen på Nafo-seminaret 2012

(Veslefjellhall 2 og 3, fredag 17:00 - 18:30)

Vold og trusler i små og store bofellesskap for personer med utviklingshemning

Frode Dragsten

St. Olavs Hospital HF

Det har vært en klar økning av vold i samfunnet vårt de siste tiårene. Dette har ført til økt fokus på voldsproblematikken og dermed på det faktum at mange mennesker opplever å bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen sin. Undersøkelser viser at helse- og sosialarbeidere er en spesielt utsatt gruppe når det gjelder å bli utsatt for vold på arbeidsplassen, og de som yter tjenester overfor psykisk utviklingshemmede er mest utsatt for dette.

Etter nedbygging av institusjonene i 1991 var idealet at bofellesskap skulle romme maksimalt 4-5 boenheter. Etter HVPU- reformen ble det også primært etablert slike bofellesskaper. Nye registreringer viser imidlertid at utviklingshemmede i stadig økende grad bor i store fellesskap. Dette er en utvikling som er registrert over de siste 10 årene, og fagmiljøet, brukerorganisasjonene og sentrale politikere er i hovedsak enige om at dette er uønsket. Kommunene velger likevel i økende grad å bygge store bofellesskap.

Denne posteren vil ta for seg sammenhengen mellom bofellesskapets størrelse, bemanningstetthet og forekomsten av vold og trusler. Det empiriske grunnlaget er en kvantitativ undersøkelse med spørreskjema til tjenesteytere som arbeider i miljøer der det er en høy forekoms av vold og trusler fra utviklingshemmede. Presentasjonen vil være interessant for fagpersoner som arbeider etter en atferdanalytisk tilnærming så vel som annen tilnærminger til faget.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Andre tema

Regulering av tvang og makt – En ønsketenkning?

Rule of law – Wishful Thinking? Exemptions from educational requirements and the use of coercion against persons with intellectual disability

Kim Berge

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning - NAKU

I planlegging av tiltak som kan omfatte bruk av tvang og makt er det viktig å vektlegge variabler som utdannet personale og trenden om velferdspaternalisme.

Posteren fokuserer på to forhold relatert til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning i Norge. Det første forholdet fokuserer på den utstrakte bruken av dispensasjoner vedrørende utdanningskravet gitt gjennom kapittel 4A i sosialtjenesteloven (i dag helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9). Det andre forholdet relateres til den femdobbelte økningen av vedtak etter sosialtjenestelovens kapittel 4A-5 tredje ledd, bokstav b og c. Dette i perioden 1999-2008.

Våre funn er at bruk av tvang og makt og mangelen på utdannet personale har en nær sammenheng og at den utstrakte bruken av dispensasjoner svekker lov om sosiale tjenester kapittel 4A (i dag helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9).

Posteren er en kortversjon av en artikkel som ble publisert i Scandianvian Journal of Disability Research med tittelen Rule of Law – Wishful Thinking?

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Livsstilsendring - bilder til bruk i kostholdsveiledning for ikke etnisk norske

Renate Jensen

Frydenhaug Skole

Kari Høium

OsloMet - Storbyuniversitetet

Kort om bakgrunn for prosjektet:
Statistikk viser at hver femte mann som er innvandrer fra India, Pakistan og Sri Lanka mellom 40 og 60 år hadde diabetes og mer enn hver tredje kvinne i den samme aldersgruppen (Birkeland & Jenum, 2003).

Bestilling av veiledning fra et familievernesenter på Østlandet:
” Hvordan skal vi klare å veilede i kost og helse når kommunikasjon og analfabetisme blant beboerne er et hinder for læring og veiledning? ”.

Personalet var bekymret for diabetes 2, overvekt og feilernæring som de så som et økende problem blant beboerne. Personalet forsøkte å veilede beboerne innen kost og helse, men syntes det var vanskelig å nå fram med sitt budskap da språkbarriere og analfabetisme hindret kommunikasjon.
I presentasjonen vil vi vise til hvordan bilder ble benyttet for å fasilitere kommunikasjon med brukerne, og hvilke resultater som fremkom etter opplæring og veiledning av de ansatte på stedet.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Faghefter for habiliteringstjenestene

Fagutvikling gjennom samarbeid mellom voksenhabiliteringstjenestene i Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold

Peter B. Zachariassen

Oslo universitetssykehus

Det presenters seks faghefter som er utviklet i et samarbeid mellom de fem habiliteringstjenestene for voksne i det tidligere Helse Øst.
Heftene tar for seg aktuelle tema innen feltet voksenhabilitering og er ment å skulle gi kvalifiserte og oppdaterte faglige innspill til habilitører, og også til fagpersoner i førstelinjen.
Opprinnelig ble heftene bare trykt opp i et begrenset antall eksemplarer, men de er tilgjengelige for nedlastning på de respektive habiliteringstjenestene sine hjemmesider.
Arbeidet med å skrive nye og oppdaterte faghefter pågår fortsatt og vurderes å ha vært svært vellykket.
Innholdet i heftene varierer fra tema som er direkte knyttet opp til atferdsanalytisk tenkning og praksis, og til andre som ikke har en slik tilknytning, men som er relevante for fagfolk som jobber med mennesker med utviklingshemning og -forstyrrelser.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Andre tema

Målrettet miljøarbeid -et kompetansetiltak i Sørum kommune

Susanne Bingen

Thore Ottershagen

Sørum kommune

Marion Kilde

Sørum kommune

Hildur Valdimarsdóttir

Sørum kommune

Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på funksjonshemmedes tjenestetilbud. Sørum kommune har siden 2008 gjennomført intern opplæring i målrettet miljøarbeid, rettet mot ansatte i Tjenester til funksjonshemmede/Sørum aktivitetssenter. Opplæringen er todelt, med 60 timer teori samt gjennomføring av tiltak i praksis. Arbeidet avsluttes med en skriftlig redegjørelse av tiltaket. Undervisningen bygger på atferdsanalytiske prinsipper og bøkene til Horne/Øyen, og formidles av tjenestens egne fagansatte. Det er dokumentert gjennom pre- og posttest at deltakernes kunnskapsnivå har økt betydelig. Ledere melder tilbake om ansatte som viser økt faglig engasjement, samtidig som flere har blitt motivert til å søke på vernepleierstudiet. Tiltaket har dessuten medført en atferdsendring hos fagansatte, da stadig flere stiller som forelesere. Posterpresentasjonen vil illustrere kompetansetiltakets form og innhold, testresultater og eksempler på tiltak som deltakerne har iverksatt. Et utvalg skriftlige oppgaver vil ligge tilgjengelig.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Hvordan jobber vi for å spre kunnskap om atferdsanalyse?

Ulf Larsen

Glåmdal og Nes lokallag av NAFO

Dagsseminar og temakvelder
Vi har som mål å arrangere minst 1 dagsseminar, samt minst 2 temakvelder i løpet av året

Temaer på seminar og temakvelder har stor spennvidde; fra rent teoretiske forelesninger til casepresentasjoner eller debatter.

Vi benytter oss i stor grad av kjente profilerte forelesere og forelesere med spesiell tilknytning til lokallaget. Målet er å nå flest mulig mennesker, også utenfor vårt eget fagmiljø. Vi opererer med et prinsipp om lave kostnader for kursdeltakere og tilgjengelighet for alle.

Vi vil informere om hva slags arrangementer vi gjennomfører og hvordan vi gjennomfører dem. Vi vil også være tilgjengelige for spørsmål knyttet til hvordan lokallagsvirksomhet kan drives.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Andre tema

Atferdsskolen

Kai-Ove Ottersen

eMAA

Atferdsanalytisk terminologi er presist, men for mange også komplisert. Det er ikke tvil om at mange synes det er vanskelig å forstå innholdet i begrepene. Det er heller ikke bestandig like lett å få enkle forklaringer når man leser atferdsanalytisk litteratur. En av måtene vi kan få flere interessert i atferdsanalyse på er å forklare presise, men kompliserte begreper, på en enkel måte (selv om det da kanskje ikke blir helt presist). Enkle forklaringer er ett av hovedmålene med eMAAs atferdskole som presenteres på denne posteren.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse og metodepresentasjoner

Vi får det til!

Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Jan Erik Østvik

Akershus universitetssykehus HF

Leif Olav Ringeli

Sykehuset Innlandet HF

Eirin Lorentzen

Kapellveien habiliteringssenter

Helse Øst nedsatte høsten 2009 en tverrfaglig sammensatt gruppe, med representanter fra Voksenhabiliteringstjenestene i Oppland, Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus. Formålet var å skrive et faghefte som på bakgrunn av aktuell forskning og litteratur beskriver ”best practise” på området utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming. Etter omfattende litteratursøk, interne drøftinger i gruppen og samarbeid med noen av de beste fagfolkene på sine respektive fagområder var fagheftet ferdig høsten 2011. Posteren vil presentere innholdet i dette fagheftet.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Andre tema

Lokallag i Norsk atferdsanalytisk forening

Torunn Lian

OsloMet - storbyuniversitetet

-

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)

Jobb34

Et arbeidstilbud som alternativ. Mål muligheter og praktiske eksempler.

Martin Olsson

Nordvoll skole og autismesenter

Erlend Hoff Jensen

Ullevålsveien 34, Oslo kommune

Jobb34 er et nyoppstartet arbeidstilbud og prosjekt drevet av Ullevålsveien 34. Målet er å etablere et tilbud for to personer som bor i boligen, og som av ulike årsaker ikke tidligere har hatt mulighet til arbeid. Samtidig utvikler vi organisasjonsmodellen. Jobb34 er organisert som et firma og påtar seg ulike oppdrag, feks vedlikeholdsoppgaver, henting og levering og salg av mat.
Oppdrag som utføres skal være av høy kvalitet, knyttet opp mot det ordinære arbeidsmarked og være inntektsbringene.

Vi benytter, og ønsker å videreutvikle alternative måter å utbetale lønn på, mest mulig i tråd med atfersvitenskapelige prinsipper. Stikkord her er: tegnøkonomi, bonusordninger, kontantlønn og daglig utbetalinger.

Presentasjonen inneholder eksempler på disse ordningene, ulike mål, bilder og presentasjon av prosjektet som helhet.

Prosjektet er støttet av Regionalt fagmiljø for Autisme, Tourettes, ADHD og narkolepsi.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Generalization effects in multiple exemplar training of prepositions and imitations

an illustration

Lars Klintwall

OsloMet - storbyuniversitetet

It is well known that teaching one behavior or discrimination makes acquisition of similar behaviors and discriminations easier. This poster reports the diminishing number of trials required to master seven different motor imitation skills (of three different kinds: gross, complex and object use), and number of trials to master the correct response to 6 prepositions in relation to 9 different objects. The results yields a good illustration of the generalization effect to novel behaviors and discriminations.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Personer med demens og manding

Tina Nkongolo

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Siv Larsen

Høgskolen i Østfold

Solveig Sigurbjørnsdottir

Høgskolen i Østfold

Sjur Granmo

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

Studien handler om å kartlegge mand-topografier hos 18 sykehjemsbeboere med demensdiagnoser. Redusert manding er et vesentlig problem ved demenslidelser. Vi har kartlagt syv typer mands: preferanse, assistanse, informasjon, mangler, samhandling, aversjon og oppmerksomhet. Data ble samlet inn ved direkte og indirekte registrering. Time-sampling og partiell registrering, med 8 intervaller på 15 minutter hver over 5 dager, og en intervjuguide ble benyttet. Registreringene ble gjennomført under frokost, etter frokost og middag. Data viser at 90 % av deltakerne kvitter seg med ubehag; ingen ber om samhandling. Mellom 28 % og 58 % av pasientene ber om assistanse, informasjon, oppmerksomhet og at mangler utbedres. Studien er tentativ. Tilsvarende studier er vesentlig for å beskrive omfanget av mand bortfall og som grunnlag for anvendte studier med mål om å vedlikeholde manding og eventuelt reetablere mands.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Utfordrende atferd og personer med demens

Siv Larsen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Tina Nkongolo

Høgskolen i Østfold

Solveig Sigurbjørnsdottir

Høgskolen i Østfold

Sjur Granmo

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

Det finnes en omfattende internasjonal litteratur og forskning om bruken av Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) og pasienter med demens og problematferd. CMAI, lang versjon, består av 29 spørsmål som besvares på en sju-punkts skala; fra «aldri» til «flere ganger i timen». Instrumentet kan brukes som intervju, spørreskjema eller som guide i direkte observasjon. Vi benyttet CMAI som spørreskjema, og personalet som kjente deltakerne fylte ut. Totalt ble det fylt ut CMAI for 75 deltakere i sykehjem 1 og for 64 deltakere i sykehjem 2. Vi presenterer data for totalt 139 beboere. Data tyder på at utfordrende krav om oppmerksomhet og hjelp er de hyppigst forekommende utfordrende atferdene. Beskrivelser av problematferd, og oversikt over fordeling av forekomster, kan være til hjelp i planleggingen av tjenestene og innholdet i kompetansehevingen for ansatte i omsorgen for personer med demens – inkludert atferdsanalytiske tiltak som innebærer opprettholdelse av mand-funksjoner og annen forebygging av utfordrende atferd.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Expelling the Meme-Ghost from the Machine: An Evolutionary Explanation for the Spread of Cultural Practices

Carsta Simon

Høgskolen i Oslo og Akershus

Memes, defined in terms of ideas, mental representations or information, are used in an attempt to explain the spread of cultural practices. We argue that such reference to hidden replicators, which are said to have causal effects on a person’s actions, appears to explain human behavioral patterns, but only results in restating the observed behavior. This approach, based on a memotype-phemotype distinction falls prey to the unsolvable problems of mind-body dualism. A more coherent evolutionary explanation for the spread of cultural practices is to regard behavioral units, instead of unobservable entities underlying them, as the units of selection. Behavior can be understood as directly selected by its consequences.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse og metodepresentasjoner

Universelle tiltak i friminutt og gruppebaserte tiltak på en ungdomsskole

En observasjonsstudie av effekt på elevers samhandlingsmønster i friminutt etter trivselsledere og ART

Kristina Gundersen

Ida Aasen

Otrera AS

Ida Martine L'orange Melby

Akershus universitetssykehus HF

Camilla Hexeberg

Det som betegnes som atferdsproblemer er et stadig tilbakevendende tema i den norske skolen. En rekke skolebaserte programmer har vist seg effektive og mange skoler har tatt i bruk universelle intervensjoner som verktøy for å redusere uønsket atferd, styrke elevenes og de ansattes prososiale kompetanse. Slike universelle intervensjoner evalueres vanligvis ved oppsummering av regelbrudd gjennom hendelsesrapporter eller andre avvikssystemer. Direkte observasjon av elevatferd i og utenfor undervisning brukes sjeldent som evalueringsgrunnlag ved universelle intervensjoner. Vi foretok en observasjon av forekomst av ønsket og uønsket elevatferd utenfor undervisning på en ungdomsskole. Observasjonsstudien hadde til hensikt å kartlegge skolemiljøet utenfor undervisningen, samt å vurdere effekten av en universell intervensjon (Trivselsledere) og en gruppefokusert intervensjon (adaptert Agression Replacement Training (aART)). Kartleggingen ble gjort ved hjelp av et direkte observasjonsskjema (SW-OBS), som er et verktøy for å kunne observere og predikere forekomst av atferdsproblemer i skolemiljøet.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Enkel atferdsavtale og spisevegring hos en gutt på 11 år

Elisabeth Kolstad

Høgskolen i Oslo og Akershus

Linn-Cecilie Larsen Burås

Høgskolen i Oslo og Akershus

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Jonny Finstad

Mjøsen Bo- og behandling

Det å spise tilstrekkelig, normalt og jevnt er vesentlig for de fleste, og kanskje i enda større grad når man har ekstra utfordringer som krever regulering på medisiner som ved epilepsi og ADHD. Studien omhandler en ung gutt på 11 år med både epilepsi og ADHD, som hadde hatt langvarige perioder med det som ble karakterisert som spisevegring. Tidligere undersøkelser ga ingen informasjon om somatiske forhold eller psykiske faktorer. Det ble utarbeidet og etablert en enkel atferdsavtale hvor målet var at gutten skulle spise opp matpakken i matpausen på skolen hver dag. En AB-design ble benyttet, og det ble registrert endringer i målatferden. Resultatene viste at gutten hadde betydelig fremgang og oppnådde målet raskt.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Tilrettelegging av dagsplan

Forebygging av opptrapping av utfordrende atferd

Merete Jørgensen

Bydel Bjerke

Bente Riseth

Bydel Bjerke, Oppfølgertjenesten

Vi vil beskrive et system for tilrettelegging av dagsplan/ filofaksstyring etter fastsatte kriterier for målatferd i bolig og på dagsenter for en person med diagnosen autisme og psykisk utviklingshemming.

Det er laget en trinnvis prosedyre for mulige tilpassete oppgaver tilknyttet hver målatferd, for å forebygge videre opptrapping av utfordrende atferd. Det er svært hurtige skifter i dagsform.

Trinnene består av:
1. Ingen målatferd. Er i stand til å foreta reelle oppgavevalg.
2. Tidligtegn.
3. Ulike typer fysisk og vokal utfordrende atferd. Beboer har et høyt tempo, men er fortsatt kontaktbar.
4. Alvorlighetsgrad av utfordrende atferd øker: Ulike typer utagering. Ikke kontaktbar.

Tilpassede oppgaver til hvert trinn vil bli beskrevet og eksemplifisert.

To presentører fra boligen vil være til stede. Utstyr tilknyttet systemet vil stå fremme.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Kartlegging av elevatferd og læreratferd ved ulike systemintervensjoner

Karoline Giæver Helgesen

OsloMet - storbyuniversitetet

Anne-Lise Stokken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Cathrine Berg-Mortensen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stjärnborg Pauline

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mohsen Bahari

Høgskolen i Oslo og Akershus

Elisabeth Edquist

Høgskolen i Oslo og Akershus

Helskole positiv atferdsstøtte og fin stil er systemintervensjoner som delvis er basert på atferdsanalytiske prinsipper, hvor formålet er å redusere problematferd og fremme prososial atferd og et godt læringsmiljø. I forlengelsen av utviklingen av Helskole positiv atferdsstøtte i USA er det utviklet et verktøy for å kartlegge endringer i regelbrytende atferd som følge av systemintervensjon, såkalte hendelsesrapporter. Gjennom en casestudie observerte vi faktisk forekomst av regelbrytende atferd i og utenom undervisning, samt læreres bruk av positiv og negativ feedback på elevenes atferd. Et spørsmål var om de ulike intervensjonene ville gi forskjeller i observert elevatferd og læreratferd.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Implementering av atferdsanalytiske systemintervensjoner og læringsmiljø i barneskoler

Karoline Giæver Helgesen

OsloMet - storbyuniversitetet

Anne-Lise Stokken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Cathrine Berg-Mortensen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stjärnborg Pauline

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mohsen Bahari

Høgskolen i Oslo og Akershus

Elisabeth Edquist

Høgskolen i Oslo og Akershus

Helskole positiv atferdsstøtte og FiN STIL er systemintervensjoner som delvis er basert på atferdsanalytiske prinsipper, hvor formålet er å redusere problematferd og fremme prososial atferd og et godt læringsmiljø. I forlengelsen av utviklingen av Helskole positiv atferdsstøtte i USA er det utviklet flere verktøy for å kartlegge implementering, oppfølging og effekter. Gjennom en casestudie samlet vi data på to barneskoler vedrørende implementering av de faktorene som er viktige for at ønsket effekt på atferd og læringsmiljø kan oppnås. Formålet var å se om viktige faktorer var implementert og hvordan elevene opplevde sitt læringsmiljø. Resultatene diskuteres opp mot den statlige elevundersøkelsen for 2011.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Økning av samhandlingstid og aktivitetsnivå

Jonny Finstad

Ecura Helse og Omsorg

Torstein Dompen

Mjøsen Bo og Habilitering AS

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Tjenestemottaker er en kvinne midt i 30-årene som har 2: 1 bemanning. Gjennom en årrekke har hun hatt alvorlige og omfattende atferdsproblemer . Hun har hatt en svært uhensiktsmessig døgnrytme og ligget veldig mye i seng noe som blant annet har medført at hun ikke har vært i samhandling med personale over lange perioder. Posteren presenterer et døgnkontinuerlig opplegg med komplekse atferdsavtaler kombinert med differensielle forsterkningsprosedyrer på å stå opp om morgenen.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Etablering av "nye" ferdigheter gjennom atferdsavtaler og regelstyring

Trening på enkeltresponser administrert via komplekse atferdsavtaler

Steffen Eliassen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jonny Finstad

Ecura Helse og Omsorg

Monica Vandbakk

Høyskolen i Oslo og Akershus

Målpersonen her har komplekse atferdsavtaler på alle livsområder 24 timer i døgnet. Dette har gitt god effekt på døgnrytme, kosthold, utføring av andre ADL- ferdigheter. Hun har også avgrensede utfordringer på en del områder. Dette gjelder f.eks. spiseferdigheter/bordmanerer og etterarbeid toalettferdigheter. Målatferdene som ble prioritert i denne intervensjonen var 1) tørke seg rundt munnen under måltider, 2) vaske seg rundt munnen etter måltider og 3) legge håndkle i skittentøyskurv etter dusjing. Det er anvendte en multippel baseline design (MBD) på tvers av responser. Regelstyring av ferdigheter ble anvendt som tiltak underavtalemøter og følging av "trent" regel ble satt opp som bør-oppgave på avtaleplan. I tillegg ble det anvendt ekstra - stimulus prompt i form av generalisert bistand (se på plan din) rett i forkant av måltider. Både regelstyring og prompt ble fadet ut slik at atferdene skulle fremvises kun som følge av å ha det på avtaleplanen som bør-oppgave.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Reduksjon av utagerende atferd og etablering av instruksfølging og samarbeidsatferd gjennom komplekse atferdsavtaler.

Et eksempel på at effektiv behandling av problematferd gir eleven tilgang på effektiv opplæring.

Jonny Finstad

Ecura Helse og Omsorg

Monica Vandbakk

Høyskolen i Oslo og Akershus

Lene Degvold

Mjøsen Bo og Habilitering AS

Eleven har diagnosene ADHD og lett utviklingshemming. Han er også beskrevet med Tourette Syndrom, men dete er ikke stadfestet . Eleven har gjennom flere år vært en utfordring for skolen, både ansatte og medelever. Han viste opposisjonell atferd, vold, trusler, boikotting av undervisning og til dels farlig atferd i nærvær av medelever. Skolen kontaktet Mjøsen Bo og Habilitering AS og i et samarbeid mellom deres lærere og våre miljøterapeuter det er etablert et tilbud rettet mot atferdsbehandling og opplæring. Gjennom bruk av blant annet komplekse og enkle atferdsavtaler har elevens problematferd blitt drastisk redusert og han er i stor grad tilgjengelig for undervisning. Hva som hittil er gjort og oppnådd og videre planer i prosjektet vil bli presentert.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Praktiske eksempler

Observasjon av vandring hos personer med demens på sykehjem med tre ulike registreringsmetoder

Anya Lund

Høgskolen i Østfold

Stian Ormestad

Høgskolen i Østfold

Charlotte Seppola

Høgskolen i Østfold

Jørn A. Vold

Råde kommune

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

I denne studien observerer og registrerer vi vandring hos tre beboere med demens i en sykehjemsavdeling. Observasjon og registrering foregår i deltagernes naturlige miljø. Scatterplot, med delvis forekomst registrering, viser mest vandring på kveldstid. Tre deltageres vandring er deretter, og med bakgrunn i registeringen med scatterplot, observert med henblikk på å etablere basislinjer. Vi sammenligner tre ulike time-samplings teknikker med faktisk forekomst av hyppighet og varighet. Teknikkene er «hele intervallet registrering», «delvis forekomst registrering» og «på tidspunktet registrering». Data fra sammenlikningen av registreringsmetoder presenteres. Problemer knyttet til hensiktsmessig operasjonalisering av vandring, utfordringer med nøyaktig registrering i naturlige omgivelser, og valg av registreringsmetode diskuteres. Data skal benyttes i en multippel basislinjedesign som evaluerer et tiltak for å redusere vandring.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Modified Incidental Teaching Sessions to establish mands

Lars Klintwall

OsloMet - storbyuniversitetet

Christensen Rita

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dyvesveen Håvard

Høgskolen i Oslo og Akershus

MITS is a useful compromise between DTT and IT, as it combines the flexibility of IT with the high number of learning opportunities in DTT. This poster presents data on using MITS for teaching three mands in a single-subject multiple baseline design. To achieve optimal learning for the client, MITS had to be modified slightly. Given such modifications, MITS is an effective way to teach language to clients.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Two methods for indirect measurement of reinforcer valences

Lars Klintwall

OsloMet - storbyuniversitetet

Anine Syverinsen

Høgskolen i Oslo & Akershus

Strøm Mariann

Høgskolen i Oslo & Akershus

Josefsson Frida

Høgskolen i Oslo & Akershus

The importance of having a large variety of reinforcers in interventions cannot be exaggerated. To find reinforcers for client and subtyping diagnosis for optimizing treatment - several indirect measurements of reinforcer valences has been developed (e.g. RAISD, SMARQ). The usability of these questionnaires are, however, contingent on their validity. This poster presents two possible techniques for assessing the validity of a reinforcer questionnaire: it is either compared to: 1) putative reinforcer effect on a response frequency, or 2) a single stimulus presentation procedure (a client choice; yes/no). The two techniques have been tested which has revealed some pros and cons which should be considered for further research.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse

Autisme og synshemming

Forskningsprosjekt om autisme og synshemming

Katrine Hildebrand

Tambartun kompetansesenter

Tambartun kompetansesenter har fått tildelt midler fra Helse Midt-Norge til et forskningsprosjekt rundt autisme og synshemming. Det vil bli en trekantsammenligning av gruppene:
- Mennesker med autisme og synshemming
- Mennesker med autisme
- Mennesker med synshemming
Prosjektet inngår som en del av et større prosjekt som startet i 1999; Prosjekt væremåte som er et samarbeid mellom Klinisk Seksjon ved Institutt for Spesialpedagogikk ved UIO, Autismeenheten i Oslo og Autismeforeningen i Norge.
Noen sentrale arbeidsoppgaver i prosjektet vil bli å beregne omtrentlig forekomst av synshemming i autismebefolkningen, beskrive noen felles kjennetegn på mennesker med autisme og synshemming, sammenlikne personer med autisme og synshemming på ulikt alderstrinn og beskrive belastninger, tilpasningsproblemer og psykiske lidelser hos mennesker med autisme og synshemming.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Andre tema

Praktisk Demonstrasjon av bruk av Stimulusekvivalensprosedyrer med Barn

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Marie Moksness

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anette Brogård Antonsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stimulusekvivalens har vært brukt med forskjellige målgrupper for blant annet å trene leseferdigheter, løse matteoppgaver, kjenne begreper innen statistisk analyser, ferdigheter innen botanikk og trafikk. Denne posteren viser et eksempel der stimulusekvivalensprosedyrer er brukt å lære funksjonsfriske barn å gjenkjenne geometriske former. Deltakerne fikk oppgavene presentert på en dataskjerm der hun skulle pare sammen tall (3, 4 og 5) og skrevet ord (trekant, firkant og femkant) ved bilde av trekant, firkant og femkant. Oppgavene ble presentert med bruk av en many-to-one treningsstruktur og med serialized presentasjon av trials. Resultatene viste at deltakeren kunne pare sammen hvilken som helst variasjon av tall, skrevet ord og bilder. Deretter ble deltakeren trent til å pare tilsvarende engelske ord med de norske ordene (triangle, square og pentagon) til bildene av formene. Testen i siste fasen viste at deltakeren kunne pare sammen på riktig måte tall, skrevet ord, bilde og engelske ordene. Dette eksperimentet er en illustrasjon hvordan stimulusekvivalensprosedyrer kan bli brukt til å trene gjenkjenning av geometriske former.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

Titrating DMTS with a Dementia Patient

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Janne Sando

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Delayed matching-to-sample (DMTS) procedures have often been used when studying what is generally known as short-term memory. The sample stimulus is presented, and then it is removed for n seconds at the onset of the comparison stimuli. The delay can either be changed by the experimenter from one condition to the next (fixed DMTS), or it can change as a function of the participants performance, increasing as with correct responses and decreasing with incorrect responses (titrating DMTS). In the present experiment, the titrating DMTS procedure was used to study how much the delay could be stretched in a patient diagnosed with dementia. The participant did not get instruction about looking for similarities to begin with so that behavior could be described in terms of conditional discrimination. In the first titration phase, starting with 0s delay, the participant did not respond in accordance with the identity of the stimuli. An errorless learning phase with 0s delay did not increase number of correct responses above chance level and nor simultaneous matching. Therefore, we introduced specific instruction stating that the participant was required to “choose the identical one” and started the titration again from 0 s delay. The results showed that after introducing the instruction the participant responded in accordance to the identity of the stimuli and they delay increased to up to 3000ms. Future experiments could 1) compare the use of fixed DMTS vs. titrating DMTS within participants and 2) teach pre-current behavior to increase the length of the delay when using titrating DMTS.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

Stimulus Control Issues in a Patient with Dementia

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Hege Lofthus

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stimulus control can be established by using differential reinforcement procedures such as in conditional discrimination. In an experiment by Steingrimsdottir and Arntzen (2011), the participant, a dementia patient, failed to respond in accordance to the experimenter-defined classes when the density of programmed consequences was reduced. This is different from what is seen in healthy elderly participants. In this experiment, a dementia patient was exposed to different conditional discrimination tasks, from matching different functional stimuli such as clothes and cutlery to identity MTS with only cutlery or colors. The participant failed to respond above chance level with the different functional stimuli during arbitrary MTS tasks and on identity MTS tasks with pictures of cutlery and colors. Specific instructions were introduced for the participant during identity MTS with colors and accuracy increased to up to 90%. However, the participant failed a test for generalized identity MTS (5 out of 8 correct) which might failure of establishing proper stimulus control. Thus, the number of training blocks to criterion was increased. The results showed that correct responding on a subsequent generalized identity matching test increased to 14 out of 16 correct. In a follow up test with cutlery stimuli the participant got 14 out of 16 correct. Establishing stimulus control is a topic for future experiments with dementia patients.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

Stimulusekvivalens – Presentasjon av Forskningsprosjekter

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Marie Moksness

Høgskolen i Oslo og Akershus

Richard Nartey

Høgskolen i Oslo og Akershus

Aleksander Vie

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Flere prosjekter knyttet til begrepsdannelse, problemløsning og det som i dagligtale kalles for ”kognisjon” foregår i ”Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd laboratoriet” ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er stor variasjon i deltakerne i disse eksperimentene, alt fra barnehagebarn diagnostisert med autisme og funksjonsfriske barn, elever på barneskole og videregående skole, studenter ved høgskole og universitet, og voksne, samt funksjonsfriske personer opp til 90 år og eldre deltakere diagnostisert med demens. Forskningsspørsmålene varierer også, fra å være knyttet til grunnforskning der arbitrære stimuli er brukt til eksperimentet til anvendte settinger med funksjonelle stimuli. Denne posteren viser eksempler på de prosjektene som pågår i dette laboratoriet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Eksperimentene kan deles i tre grupper; grunnforskning, anvendt forskning og translational research som innebærer grunnforskning med hovedfokus på sosial signifikant atferd. De eksperimentene som er knyttet til grunnforskning er for eksempel bruk av forstyrrende oppgaver under test av stimulus ekvivalens og sammenligning av serialized og concurrent presentasjon av trials. Anvendt forskningseksperimenter er opplæring i gjenkjenning av forskjellige dyr og former mens translational research som for eksempel bruk av delayed matching-to-sample prosedyrer og funksjonelle stimuli med demenspasienter.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

Effektene av distraherende oppgaver under et retensjonsintervall i en delayed matching-to-sample prosedyre og respondering i henhold til stimulusekvivalens

Jon Magnus Eilertsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Aleksander Vie

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Hukommelse er vidt benyttet begrep tatt i fra dagligtale, som omfatter kompleks menneskelig atferd. Kognitiv psykologi benytter dette begrepet som et samlebegrep på omfattende komplekse atferdsprosesser som ofte forekommer privat, og utenfor observasjonsrekkevidde. Ved å manipulere miljøvariabler, og benytte seg av eksperimentelle atferdsanalytiske metoder, vil vi kunne komme et skritt nærmere en atferdsanalytisk fortolkning av kompleks menneskelig atferd som hukommelse og problemløsningsatferd. I den presenterte studien var det seks deltakere (3 kvinner og 3 menn) med en gjennomsnittsalder på 27 år. Eksperimentet ble arrangert i en ABA design, der fase A er uten distraktoroppgave og fase B er med distraktoroppgave. Det ble benyttet en delayed matching-to-sample prosedyre, med et 3 sekunders retensjonsintervall. Det ble benyttet 3 stimulussett, ett sett for hver betingelse der det var 3 klasser og 3 medlemmer per klasse i hvert sett. Stimuli besto av abstrakte symboler. Distraktoroppgaven ble presenter i retensjonsintervallet under testen i B betingelsen. Distraktoroppgaven besto av en enkel labyrint, der deltakeren måtte føre muspekeren til en grå boks langs den ene veggen merket ”finish”. Hvis muspekeren ble ført inn i veggen, ble den automatisk ført tilbake til utgangspunktet. Det ble benyttet en many-to-one treningsstruktur. Resultatene viste at fem av seks deltakere responderte i henhold til stimulusekvivalens i første betingelse uten distraktoroppgave, fire av seks i andre betingelse med distraktoroppgave og seks av seks deltakere i siste betingelse uten distraktoroppgave.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

European Journal of Behavior Analysis: En dyptpløyende grafisk beskrivelse

Christoffer Eilifsen

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fagtidsskriftet European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) har siden årtusenskiftet blitt utgitt av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) i samarbeid med et editorial board bestående av forskere og praktikere fra alle verdenshjørner. I løpet av denne tid har EJOBA publisert flere hundre fagfellevurderte artikler som representerer et bredt spekter av internasjonal atferdsanalytisk aktivitet. For omtrent et år siden ble det gjennomført en oppgradering av nettsiden til tidsskriftet. Da ble blant annet alle publiserte artikler gjort tilgjengelig i elektronisk format, noe som førte til økt spredningen av artiklene. Denne posteren vil i flotte farger presentere kvantitative data om publiserte artikler i EJOBA og aktiviteten på nettsiden. Presentasjonen er av interesse for alle som ønsker å ta et raskt dypdykk inn i EJOBA sin del av verdens atferdsanalytiske univers.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse og metodepresentasjoner

Overtraining in Formation of Equivalence classes

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Christoffer Eilifsen

OsloMet - storbyuniversitetet

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Andreas Nygård

Høgskolen i Oslo og Akershus

When establishing conditional discriminations, differences in the number of training trials can be some of the reason for the discrepancy in equivalence yields. The current study was employed to study how different numbers of trials required in training influenced the participants’ responding in accordance with stimulus equivalence. In two experiments, we trained three 3-member classes in a Linear Series training structure (AB and BC trials) in 30 adult participants. The training of conditional discrimination was divided into 5 phases. For participants in Group 1, there was a minimum requirement of 18 training trials in each phase, i.e., each trial type was presented three times. For participants in Group 2, there was a minimum requirement of 36 training trials in each phase, i.e., each trial type was presented six times. For participants in Group 3 there was a minimum requirement of 54 training trials in each phase, i.e., each trial type was presented nine times. A test block including baseline, symmetry, transitivity, and equivalence trials followed the training. The results showed that in Group 1 two of 10 responded in accordance with stimulus equivalence. In Group 2, four of 10 responded in accord with stimulus equivalence. In Group 3, five of 10 responded in accordance with stimulus equivalence. Reaction time data showed that reaction time increase from the last five baseline trials to the first five test trials. The reaction times were shorter for the participants in Group 2 and 3 compared to Group 1. In a second experiment, we controlled for number of reinforced trials. We presented 18, 36, or 54 trials in a block with no programmed consequences. The results showed that it was a minimal effect of number training trials per ce. It seems like the significant variable in overtraining is number reinforced trials and not number of trials by itself.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Eksperimentell atferdsanalyse

Teaching autistic children thematic pretend play skills using video modeling.

Janne Mari Akselsen

Helse Stavanger

Children with autism often have difficulty to attend to relevant aspects of other people’s behavior, and they may not learn by observing other children playing. The present study was design to use video modeling to teach thematic pretend play skills to tree preschool children with autism. A multiple probe design within child across tree play sets was used to demonstrate experimental control. Using a peer model, scripted play situations with eight play actions and eight verbalizations were videotaped. Before training the children were shown the video model two times. The results indicated that one child acquired the sequences of scripted play actions and verbalizations quickly and maintained this performance during follow-up probes. Another child acquired only the scripted play actions and not the verbalizations, and the third child did not acquire ether scripted play actions or verbalizations. Results are discussed whether or not a child needs prerequisite skills to learn successfully with video modeling, and if video modeling needs to be combined with another intervention to increase initiations.

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:00-18:30)
Tema:Anvendt atferdsanalyse