Anvendt atferdsanalyse

Atferdsanalyse i dyreparken

Charlotte Krohn

Høgskolen i Oslo og Akershus

Ane Rasmussen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kunnskap om atferdsanalytiske prinsipper i dyreparker er viktig av fem ulike grunner: Atferdsanalyse kan (1) bedre kvaliteten på, og lette, daglig stell og kontakt med dyrene, (2) lede til berikelse av miljøet («enrichment»), (3) muliggjøre veterinærundersøkelser uten anestesi, (4) bidra i stor grad til forskning, og (5) sørge for sikkerhet for dyrepassere. Innlegget rapporterer eksempler fra disse områdene i et samarbeidsprosjekt mellom Dyreparken i Kristiansand og Avdeling for Atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Format:Forelesning
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (15:00-15:45)

Intensiv språktrening basert på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse for barn med spesifikke språkvansker: Et pilotprosjekt.

Jon Arne Farsethås

Kapellveien habiliteringssenter

Hilde Hauge

Kapellveien habiliteringssenter

Kapellveien habiliteringssenter

Ved Kapellveien Habiliteringssenter tilbys språktrening og språkstimulering til barn inne på dagtrening, og en har sett gode resultater av denne treningen. Vår erfaring er at barn med spesifikke språkvansker i større eller minst like stor grad som barn med autisme og/eller psykisk utviklingshemming, profitterer på intensiv språktrening basert på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse.

4 gutter og 1 jente, alle i førskolealder (de yngste var 3, 5 år, og eldste var 5 år ved oppstart), deltar i et pågående pilotprosjekt ved Kapellveien Habiliteringssenter. De fleste barna har diagnose innen området spesifikke språkvansker, F80.0., og skårer innen normalområdet i forhold til evnetester som Wppsy-III og Bayley III. I tillegg ble barna testet med Reynell språktest, VMI og Vineland intervju ved oppstart i september 2012. Det blir benyttet en N=1 design, pre- og post test. Barna er inne på Kapellveien Habiliteringssenter 2 dager i uken, hvor de mottar 1:1 trening, eller trening i mindre grupper. I tillegg gjennomføres noe trening i barnehagen. Treningen blir utført av studenter og støttepedagoger, med veiledning fra fagkonsulenter ved Kapellveien Habiliteringssenter. Resultater foreligger ikke pr i dag. Post test blir gjennomført i slutten av april 2013, med de samme testene som ble gjennomført ved oppstart. Oppsummering av resultatene vil bli lagt frem i forbindelse med fremlegget.

Format:Forelesning
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (15:00-16:45)

A giraffe's choice

Preference assessment using forced choice and free choice procedures

Eva Bertilsson

Høgskolen i Oslo og Akershus

Modern behavior management in zoos includes positive reinforcement training. Identifying the reinforcement value of various events is an important aspect.

At Kristiansand zoo, the giraffe Melvin regularly approaches people who then sometimes reach up and touch his nose. The aim of the current experiment was to investigate the reinforcement value of touch, and to evaluate a strategy for preference testing.

Two behaviors, nose-touch to two different targets, were trained in an ABC design. A forced choice procedure was implemented with different consequences (food versus touch). Here the nose-touch behavior deteriorated in the “touch” setting and Melvin consistently left before the session ended, while the behavior remained strong in the “food” setting. Then the procedure was altered to free choice, where Melvin mostly stayed through the session and chose “food” over “touch”. The touch did thus not show to be an effective reinforcer, which is valuable information for future behavior management.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Presisjonsopplæring på mellomtrinnet

En studie i økning av matteferdigheter og mål for flyt

Cathrine Berg-Mortensen

Linn Tangen

Skedsmo kommune

Karen-Victoria Swan Engen

Frydenhaug Skole

Elisabeth Edquist

Presisjonsopplæring har vist seg å ha en positiv effekt på innlæring og opprettholdelse av akademisk atferd. I den aktuelle studien undersøkte forfatterne effekten av presisjonsopplæring (PO) på multiplikasjon- og divisjonsferdigheter, samt ulike mål for flyt innenfor PO. Deltagerne var norske elever fra femte, sjette og syvende trinn i en innengruppe-mellomgruppe design. 48 normalt fungerende elever av ulik kulturell bakgrunn og kjønn, ble tilfeldig fordelt i en kontrollgruppe som kun fulgte standardundervisning; og i en eksperimentgruppe som fikk presisjonsopplæring i tillegg til standardundervisning. Eksperimentgruppen ble også tilfeldig fordelt etter hvilken regneart eleven skulle begynne med. I løpet av åtte uker med daglige økter, ble eleven trent og testet etter prinsipper innen PO. Aktuelle tester var pre-posttest av eksperiment- og kontrollgruppen. Eksperimentgruppen ble videre testet i de ulike målene for flyt; utholdenhet, stabilitet, retensjon og applikasjon.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bruk av betinget diskriminasjonstrening for å lære navn-bilde-relasjoner hos personer med demens

Lars Engelsen Strandbakken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Espen Gjerde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Noen få tidligere studier antyder at betinget diskriminasjonstrening kan være funksjonelt for personer som lider av nevrologiske sykdommer for å etablere ferdigheter som navn på nærpersoner. I denne studien vises det hvordan navn på og bilde av bistandspersonale hos personer med diagnosen annen og uspesifisert demens blir etablert ved bruk av en matching-to-sample prosedyre (MTS). MTS prosedyren innebærer at deltakeren sitter foran en touchskjerm; en lyd (et innlest navn) spilles av samtidig som tre ansikter dukker opp på dataskjermen. Studien viser hvordan morfingteknikker (datagenererte overganger fra en stimulus til en annen) som innebærer at hvert ansiktsbilde også inneholder navneteksten til personen benyttes. Etter hvert som deltakeren responderer riktig (trykker på riktig bilde i nærvær av navn opplest) reduseres synligheten av teksten, mens synligheten av ansiktet styrkes. Dette pågår helt til teksten er helt borte.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Opplæring av kommunalt ansatte i FAK-analyser(ABC-analyser)

- viderføring av pilotprosjekt-

Kari Anne Torp Bertelsen

Halden kommune

Marianne Solvang

Halden Kommune

Espen Søyland

Halden Kommune

Monica Thowsen

Halden kommune

Opplæring av personalgrupper i gjennomføring av FAK-analyser (ABC-analyser)
Funksjonelle analyser brukes for å identifisere miljømessige årsaker til at utfordrende atferd forekommer. Funksjonelle analyser kan deles inn i a) indirekte, b) deskriptive og c) eksperimentelle funksjonelle analyser. Funksjonelle analyser har blitt benyttet i analyser av mulige årsaker til utfordrende atferder som selvskading, aggresjon og forstyrrende atferd.

Vi har tidligere gjennomført et pilotprosjekt med opplæring av kommunalt ansatte i å gjennomføre FAK-analyser av utfordrende atferd. Underveis i pilotprosjektet måtte opplæringen endres da resultatene viste at deltagerne hadde vansker med å skrive objektive beskrivelser av foranledninger, atferd og konsekvenser. Forelesningen vil omhandle videre utprøving av opplæringspakken bestående av forelesning og praktiske øvelser. Elementer av opplæringen gjennomgås og eksempler på video-opptak brukt i opplæringen vises. Resultater og erfaringer gjennomgås.

Format:Forelesning
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (15:00-16:45)

Personalopplæring i atferdsanalyse

Bruk av bilder, film og muntlig forklaring som alternativ til tekst i powerpoint

Bergljot Rosvoll

Bydel Ullern

Foreleseren hadde en antakelse om at tettpakkede powerpoint-presentasjoner med tekst og tekniske definisjoner ikke nødvendigvis er en god måte å gi opplæring i atferdsanalyse på.

I bydel Ullern i Oslo har vi gjort et forsøk på om bruk av bilder og videoer, uten tekst, kan være en gangbar opplæringsmetode. Foreleser ga muntlige forklaringer på lysbilder, som bare inneholdt bilder og videoer. Opplæringen har funnet sted en gang i måneden (to timer) over åtte måneder. I tillegg ble deltakerne satt til å gjennomføre et selvendringsprosjekt basert på atferdsanalytiske prinsipper. Det ble utført en pretest før oppæringen begynte, og en posttest etter fullført opplæring. I denne presentasjonen vil det bli presentert resultatene fra forsøket og eksempler på bilder som ble brukt for å illustrere sentrale begreper innen atferdsanalyse under opplæringen.

Format:Forelesning
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (15:00-15:45)