Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse

En atferdsanalytisk kommune: Drøm eller virkelighet?

Are Karlsen

Tønsberg kommune, Senter for Forebygging

Atferdsanalytikere bør være opptatt av at flest mulig tjenester er virkningsfulle og at tjenesteyter hjelper flest mulig mennesker på en god måte. Atferdsanalytikere bør derfor ikke bare jobbe for endringer hos enkeltindivider, men også i organisasjoner.

En kommune som jobber atferdsanalytisk på alle områder er kanskje bare en drøm. En kommune som er opptatt av at tjenestene skal være virkningsfulle og som satser på atferdsanalytisk kompetanse er virkelighet.

Forelesningen presenterer et arbeid som er gjort for utviking av mer virkningsfulle tjenester, blant annet i barnehager, skoler og tiltak for funksjonshemmede. Det vises blant annet hvordan systematisert samarbeid på tvers av sektorer bidrar til bedre tjenester.

Videre vil det bli drøftet hvordan en kan jobbe videre mot ”drømmen om en atferdsanalytisk kommune”. Det vil blant annet være fokus på atferdsanalytikerens fremgangsmåter i påvirkningsarbeid ovenfor ”ikke-atferdsanalytikere”.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (09:00-10:45)

Workshop: Presentasjonsteknikker og retoriske grep.

Hvordan etablere og forbedre funksjonelle ferdigheter som presentør.

Kjell Arne Larsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

En god framføring kan løfte et svakt innhold og en svak framføring kan svekke et godt innhold. Verbal atferd kan etableres og endres slik at budskapet blir forståelig, logisk og ryddig. På den måten øker sannsynligheten for positive effekter av presentasjonen.

Følgende tema blir lagt vekt på: Analyse, argumentasjon, disponering, formulering, memorering, agering, oppsumering og evaluering av egen atferd ut fra sjekkliste. Det blir også lagt vekt på egen stil, tempo, framdrift, powerpoint, nervøsitet, entusiasme og humor.

Deltakerne skal framføre et selvvalgt tema på 5 - 10 minuter og få atferdsspesifikke tilbakemeldinger fra undertegnede og de andre deltagerne. Workshopen passer for de som planlegger en framtidig presentasjon, skal legge fram i løpet av seminaret og andre som vil forbedre egne ferdigheter.

Format:Workshop
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)

Workshop: Grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel

Fie Olsen

Ungdom og barnevern

Formålet med workshopen er å gi en grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel. Målet er at deltakerne lager innendeltaker-design grafer fra første datapunkt legges inn i regnearket til den ferdige grafen overføres til mediet hvor grafen skal brukes. Det viktigste innholdet innebærer en gjennomgang av regnearket og reglene for innlegging av data og formatering.

Workshopen passer for alle som driver miljøarbeid og som ønsker å dokumentere effekten på en enkel måte. Deltakerne trenger ikke ha tidligere erfaring med regneark og linjegrafer. Fremgangsmåten er i tråd med retningslinjer fra aktuelle publiseringskanaler, f.eks. NTA. Deltakerne må ha med egen PC med programvare som enten Excel, Spreadsheet og iWork.

Format:Workshop
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Torsdag (14:00-19:00)

Persons with intellectual disability who have experienced force and coercion

Kim Berge

NTNU

In key documents self-determination has come to be defined as a legal right and a variable limiting the use of force and coercion. International surveys that reflect the opinion of users and patients towards the use of coercion have also gained significance. However, in national surveys and development work concerning people with intellectual disability there is scarce information about this topic. The National Institute on Intellectual Disability and Community (NAKU) is currently running three projects aimed at improving the knowledge base in the area.

1) A case study (ongoing)
2) A comparative study between NDCPD (Minote State University Center of Excellence) and NAKU (ongoing)
3) A joint application from The Faculty of Law of the University of Oslo, The Psychiatric Department for Intellectual Disabilities of Oslo University Hospital, The Programme of Social Education at Sør-Trøndelag University College and NAKU to the Norwegian Research Council. This project aims at applying a triangulation of quantitative and qualitative research methods. It also involves the establishment of a PhD position

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemning

En reell eller nominell økning?

Frode Dragsten

St. Olavs Hospital HF

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning er bla. regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kapittel 9. Denne loven videreførte i 01.01.2012 Sosialtjenestelovens kapittel 4A som videre avløste bestemmelsene i kapittel 6A med tilhørende forskrift som hadde virket fra 01.01.1999.
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet, 2000-2011) har ført årlig statistikk med fattede vedtak etter loven siden 1999 og har avdekket en tydelig økning i antallet fattede vedtak.

Denne posteren tar for seg et prosjektet som vil søke forklaringer på den nominelle økningen i lovhjemlet tvang og makt i Norge. Landets Fylkesmenn som innehar vedtaksmyndighet og et utvalg av tjenesteytere vil bli intervjuet omkring den faktiske utviklingen av vedtak.
Posteren vil synliggjøre den reelle økningen og har til intensjon primært å søke diskusjon og mulige forklaringer på økning i antallet fattede vedtak.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang

Vurdering av minst mulig inngripende tiltak

Pål-Erik Ruud

Verge Opplæring AS

Presentasjonen har som formål å øke bevisstheten til metodevalg og risikovurdering knyttet til bruk av makt og tvang innenfor Helse- og omsorgstjeneseteloven kap 9.5. Presentasjonen vil belyse etiske, juridiske, funksjonelle og faglige variabler relevant for kvalitetssikring av minst mulig inngripende tiltak. Eksempler fra tidligere case vil bli benyttet, og vi ser frem til dialog med deltakerne.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Søndag (10:00-12:00)

Symposium: Hvordan sikre faglig forsvarlighet?

Trude Hoksrød

Habiliteringstjenesten i Hedmark

Å jobbe med mennesker med bistandsbehov krever kompetanse fra mange ulike fagfelt; både medisinske, etiske, sosiale, pedagogiske og psykologiske utfordringer skal løses innenfor rammene av eksisterende lovverk av personale med ulik grad av formalisert kompetanse. Noen krav må innfris for at vi skal kunne si at tjenester er faglig forsvarlige, både på system-, gruppe- og individnivå.

I dette symposiet vil tre glade, engasjerte vernepleiere presentere sine erfaringer med hvordan man sikrer faglig forsvarlighet i daglig tjenesteutøvelse.


Om lovverk og fag og slikt

Trude Hoksrød

Skedsmo kommune


Forsvarlighet kan oppsummeres som ”Å gi rett person rett hjelp til rett tid av kvalifisert personell”. Presentasjonen omhandler gjeldende lovverk, og hvordan man kan omsette til praksis.


Om forsvarlighet og personalopplæring

Rita Larsen

Sykehuset Innlandet HF


Foreleseren er leder i et kommunalt bofellesskap, og satser på god utnyttelse av ressursene, god opplæring og gode kollegaer.


Om forsvarlighet i opplæringstilbud

Anniken Vig Hellerdal

Hurum kommune, Sætre barneskole


Foreleseren er vernepleier og spesialpedagog på en barneskole, og jobber mye med trening av barn og veiledning av assistenter.


Hvorfor er det så vanskelig?

Trude Hoksrød

Skedsmo kommune


En av foreleserens absolutte favorittartikler er ”The right to effective behavior treatment”, Van Houten med flere, JABA nr 4/ 88.
Hun vil avslutte symposiet med en presesntasjon av artikkelens 6 punkter, og komme med eksempler fra ”hvardagen”.

Format:Symposium
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Søndag (10:00-12:00)

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

En møteplass for studenter og andre faginteresserte innenfor atferdsanalyse

Live Fay Braaten

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jon Magnus Eilertsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Line Flatebø Widmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi har gleden av å informere om at det er opprettet et nytt lokallag av NAFO; Oslo og Akershus studentlag av NAFO. Vårt formål er å spre og utdype kunnskap om atferdsanalyse og om hvordan atferd formes og endres i interaksjon med miljø, og hvordan denne kunnskapen best kan formidles utad.
Vi ønsker å være et forum hvor engasjerte studenter og andre interesserte kan lufte ideer, tillegne seg kunnskap og ressurser og komme i kontakt med fagfeller. Dette vil vi tilby gjennom å arrangere forelesninger, seminarer og andre typer sosiale sammenkomster.

Som nyoppettet studentlag brenner vi for å omfavne studenter og interesserte fra flere utdanningsinstitusjoner, utdanninger og miljø. Studentlaget er studentdrevet , og studentmedlemskap i NAFO gir fordeler som fri eller redusert inngang på sammenkomster. Like fullt er interesserte fra alle fagmiljø oppriktig og hjertelig velkommene på alle arrangementer.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

European Journal of Behavior Analysis: En grafisk beskrivelse

Christoffer Eilifsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fagtidsskriftet European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) blir utgitt av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) i samarbeid med et editorial board bestående av forskere og praktikere fra hele verden. Siden tidsskriftet ble opprettet ved årtusenskiftet har det blitt publisert flere hundre fagfellevurderte artikler som representerer et bredt spekter av internasjonal atferdsanalytisk aktivitet. I 2011 ble det gjennomført en oppgradering av nettsiden til tidsskriftet, der alle artikler publisert i EJOBA ble gjort tilgjengelig i elektronisk format, og det ble mulig å søke opp artikler ved bruk av en spesialdesignet søkemotor. Den foreliggende posteren vil presentere kvantitative data om publiserte artikler i EJOBA og aktiviteten på nettsiden. Presentasjonen kan sees på som en illustrasjon av atferdsanalytisk aktivitet i Europa og resten av verden.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

EMAA-Atferdsskolen

Opplæring i atferdsanalyse

Kai-Ove Ottersen

Sykehuset innlandet HF

Posteren presenterer Atferdsskolen, som publiseres av "eMagasin for Anvendt Atferdsanalyse". Atferdsskolen gis ut gratis på internett, og kan lastes ned fra hjemmesiden www.emaa.no. På posteren vil vi presentere ulike leksjoner.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Om etablering av rutiner mot seksuelle overgrep

Gard Andreas Ek

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Tidlig innsats i barnehagen – Kvello modellen

Tone K. Flønes

Lillehammer kommune

Tidlig innsats i barnehagen, Kvello-modellen ønsker å sikre at barn som har behov for tilrettelegging i barnehagen eller der barn/familier behøver bistand fra hjelpeapparatet, skal oppdages tidligst mulig og få slike tilbud. Modellen initierer observasjoner av og drøftinger mellom PPT, barnevern, helsestasjon og fysio/ergo i samarbeid med den enkelte barnehage. Modellen beskriver hvordan instansene kan samhandle og koordinere en felles innsats for barn som trenger mer enn det ordinære barnehagetilbudet.

Lillehammer kommune startet opp med prosjektet «Tidlig innsats i barnehagen» i 2012 og har gjennomført 2 runder med observasjoner og drøftinger i 5 barnehager. Prosjektet utvides med 6 nye barnehager i løpet av 2013. Nasjonalt er modellen prøvd ut over år, og er implementert i 46 kommuner.
Posteren vil gjennomgå praktisk organisering, innføring i sjekkliste av risiko- og beskyttelsesfaktorer som gjennomgår ved tvil om barnets behov, og foreløpige resultater fra Lillehammer kommune og på landsbasis.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis

Heidi Skorge Olaff

OsloMet - storbyuniversitetet

Gunnar Ree

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne Bakke

OsloMet - storbyuniversitetet

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Svein Eikeseth

OsloMet - storbyuniversitetet

Sigmund Eldevik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Espen Borgå Johansen

OsloMet - storbyuniversitetet

Børge Strømgren

OsloMet - storbyuniversitetet

Inger Karin Almås

OsloMet - storbyuniversitetet

Hans Horne

OsloMet - storbyuniversitetet

Stig Johannesen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Norway has more behavior analysts per capita than any other country. However, the link to academia has been rather weak. Since 2008 we have offered bachelor program in behavior analysis and gives a basic competence in behavioral science in the research and practical field. The study will increase the knowledge about how human behavior influence and changes, and how human behavior can be analyzed in interaction with the environment. The program will give a substantial introduction to how basic learning principles can applies within different areas in the field. The bachelor program will make you able to study behavior analyses more extended through our master program in Learning in Complex System and PhD in Behavior Analysis. The study is arranged for exchanges of students internationally. We'll welcome international students.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Symposium: Retten til et seksualvennlig miljø

Kommunale og nasjonale retningslinjer ved mistanke om seksuelle overgrep og suksess-case ved atferdsanalytiske tiltak.

Wenche Fjeld

Sykehuset innlandet HF

Mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser antas å være 2-3 ganger mer utsatte for seksuelle overgrep enn normalbefolkningen. Dette er et estimat, basert dels på studier fra andre land og dels på norske studier av personer med andre typer funksjonsnedsettelser. Men det er antagelig et forsiktig estimat, og det er mulig at det faktiske tallet kan være enda høyere. Alle faggrupper skal kunne gjenkjenne tegn på overgrep og alle kommuner skal ha prosedyrer for handling ved mistanke om overgrep mot eller av mennesker med utviklingshemning. Symposiet vil omhandle en undersøkelse om kommuner har retningslinjer og presentere nytt verktøy for sikring av mennesker med utviklingshemming mot overgrep. Symposiet vil også vise, ved case-presentasjoner, atferdsanalytiske tiltak ved utfordrende seksuell atferd og i opplæring om samliv og seksualitet. Alle som arbeider med utviklingshemmede skal kunne tilrettelegge for et seksualvennlig miljø, ifølge utkastet til ny Stortingsmelding, og det er derfor et stort behov for å presentere suksess-tiltak innen ulike aspekter av seksuelle atferder.


Kommunale retningslinjer mot overgrep. Resultat fra kommuner i fire fylker

Kjell Robertsen

Sykehuset TelemarkSUMO - presentasjon av et verktøy for sikring av mennesker med utviklingshemming mot overgrep

Peter B. Zachariassen

Oslo universitetssykehusLesbisk og homofil adferd og diagnosen tviklingshemning; en litteraturstudie

G. Hilde Lunde

OsloMet - storbyuniversitetet


Lysark:

Etablering av retningslinjer mot seksuelle overgrep i en boenhet og bydel i Oslo

Gard Andreas EkHvordan tilrettelegge for bruk av seksualtekniske hjelpemidler? En case-presentasjon

Cathrine Kværnø LangfjordKan opplæring føre til reduksjon av omfavnelse (klemming)? En case-presentasjon

Kristine Borger KühnOppfølging av mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser etter seksuelle overgrep

Wenche Fjeld

Sykehuset innlandet HF


Format:Symposium
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Lørdag (11:15-13:00)
Lørdag (15:00-15:45)

Private heldøgns omsorgstjenester i Oslo og Akershus

Omfang, innhold og tilfredshet

Jan Erik Østvik

Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus

Wenche Engen

Avdeling Voksenhabilitering, Akershus Universitetssykehus

De siste årene har man i hovedstadsområdet sett økning i kjøp av private heldøgns omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Kjøp av tjenester til mennesker med omfattende hjelpebehov reiser komplekse problemstillinger av etisk, juridisk og faglig karakter.

For å undersøke temaet nærmere gjennomførte vi i 2012/2013 en kartleggingsstudie i Oslo og Akershus. Forelesningen presenterer resultatene fra undersøkelsen i forhold til følgende sentrale momenter:
- Kjennetegn ved tjenestemottakere som mottar private tilbud
- Anbudsprosess og regulering av samarbeid mellom bydel/kommune og privat firma
- Brukermedvirkning
- Boforhold
- Innhold i tjenestene som gis
- Tilfredshet med tjenestene som gis

Avslutningsvis beskrives sentrale trekk ved faglig god praksis når tjenester skal kjøpes, på bakgrunn av aktuelt lovverk og de erfaringer kommuner og bydeler har på området.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Lørdag (11:15-12:00)

Mye kan skje på kort tid...

Fra kaos til mer kontroll over eget liv

Annette Bergersen

Sørum kommune

Marit Sofie Derås

Sørum Kommune

For 1,5 år siden overtok kommunen tjenesteytingen til en kar i 20 årene med reaktiv tilknytningsforstyrrelse og ADHD. Han hadde store utfordringer i livet sitt, og disse var i hovedsak knyttet til at han ikke så seg selv som en kar som trengte hjelp. Han fremviste ofte utfordrende atferd i form av blant annet trusler mot personal, selvskading, ødeleggelse av egne eiendeler og konflikter med personalet.

Presentasjonen vil ta for seg tiltak som personalgruppen har iverksatt ift å komme i posisjon til samhandling, realitetsorientering ift hans bistandsbehov og hans utfordrende atferd. Mye har handlet om endring av rammebetingelser som turnus og personalsammensetning, men forsterkningsprosedyrer som avtalestyring har også hatt påvirkning på hans liv.

Vi vil si noe om hvilke effekter de ulike tiltakene har hatt og beskrive ulike faktorer som kan ha hatt betydning for resultatene. Det er foretatt en rekke registreringer underveis og resultatene fra disse vil bli grafisk fremstilt.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (11:15-13:00)

Spesialundervisning

Hva det er og om det er en rom for atferdsanalytikere i dette feltet

Tore Vignes

Gjesdal PPT

I Norge er det i dag omtrent 50.000 elever som får spesialundervisning i grunnskolen, og står for omtrent en fjerdedel av kostnadene i grunnskolen. En typisk trend er at dette øker med alder, og når en først har hatt ett år fortsetter en med det resten av skoleløpet.

Gjennomgang av hva spesialundervisning er i et juridisk og praktisk lys, samt en drøfting av hva en atferdsanalytiker kan bidra med i dette fagfeltet.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Lørdag (15:00-15:45)

Hvordan er ikke hvorfor

Et kortfattet foredrag om forskjellen på en beskrivelse og en forklaring, med praktiske eksempler.

Rasmi Krippendorf

Trass i mange års empiriske studier omkring atferd og et velutviklet begrepsapparat som både gir relevante falsifiserbare forklaringer og brukbare praktiske verktøyer i dagligdagen, er ikke atferdsanalysen videre kjent utenfor en snever krets av forskere, akademikere og vernepleiere.
Den utbredte bruk av visse verbale atferder både i alminnelig språkbruk, i medier og i det etablerte behandlingsmiljøet kan tyde på at de fleste nordmenn har en kartesisk oppfattelse av mennesket som autonom årsak til egen atferd.

Et klart språk, renset for referanser til indre årsaker, kan medvirke til å profilere atferdsanalyse og
det gis derfor i foredraget eksempler på de vanligste former for hypotetiske konstrukter, overtro og annen verbal atferd uten konkret innhold, hvordan man gjenkjenner de og hvilke atferdsanalytiske alternativer man kan erstatte de med.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Lørdag (15:00-15:45)

Søvnbehandling uten medikamenter

Anne Marit Bygdnes

Kvæfjord kommune

Søvnmangel virker inn på humør, konsentrasjon, oppmerksomhet og helse, kan føre til atferdsproblemer, hyperaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet.

Barn med utviklingsforstyrrelser rammes i større grad av søvnmangel enn andre. 34 – 71% av barn med utviklingshemning, 50% av barn med Down syndrom og vel 50 % av barn med autisme rammes av søvnmangel. Søvnmangel rammer ikke bare barna, men også foreldrene. Helsevesenet har ofte ikke annet tilbud til disse familiene enn medikamentell behandling. Dette til tross for at miljøterapeutisk behandling har bedre effekt.

Foreldre til fem barn med autisme gjennomgikk et 4 timers søvnkurs og hjelp til å utarbeide et behandlingsopplegg. Faktorer som påvirker søvn og søvnbehandling ble gjennomgått. Faste rutiner og søvnrestriksjon var sentrale elementer i det miljøterapeutiske opplegget. Etter kurset gjennomførte foreldrene søvnbehandlingen og det ble gjort oppfølgingsstudier 3 og 6 måneder etter kurset. Andre grupper har også gjennomført søvntrening med god effekt.

Format:Forelesning
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (09:00-10:45)