Workshops

Seminaret vil inneholde en egen workshop-sesjon i tidsrommet 14-19 på torsdag ettermiddag. Workshopene skiller seg fra forelesningene ellers i programmet gjennom å være mer undervisningspregede. De fleste workshopene vil ha begrensninger med hensyn på antall deltakere, og i de tilfellene vil det kreves egen påmelding. Du kan melde deg på workshops samtidig med at du melder deg på seminaret.

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

Børge Strømgren

OsloMet - storbyuniversitetet

Per Tronsaune

Koment AS

I likhet med andre forståelses- og praksisformer har også atferdsanalysen sitt eget begrepsapparat. For å kunne utvikle faget teoretisk og praktisk har vi behov for et fagspråk som er såpass presist at vi kan forstå hverandre. Foredraget er et tilbud til kursdeltakere som er ukjent med det atferdsanalytiske begrepsapparatet, men vil også være interessant for de som ønsker å få en repetisjon av grunnleggende begreper og prinsipper. Det vil legges opp til å eksemplifisere begrepsapparetet med gjenkjennelige situasjoner fra eget arbeid og fritid.

(Denne workshopen har ingen begrensninger i deltakerantall)

Format:Workshop
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Torsdag (14:00-19:00)
Tema:Opplæringsmetodikk og pedagogikk, Atferdsanalytisk behandling av utfordrende atferd, Teori og forskning, Atferdsanalyse i organisasjoner

Workshop: Forebyggende atferd

Karl Kristian Indreeide

HAVAInstituttet

Aggressiv og voldelig atferd oppstår ikke i et vakuum. Truende eller farlig oppførsel igangsettes og opprettholdes som regel av andre personers atferd. Det er heller ikke vilkårlig hvilke typer atferd som fungerer som diskriminative stimuli, motivasjonelle operasjoner eller forsterkere for aggressiv og voldelig atferd. Atferd som legger til rette for aggressiv og voldelig atferd er som regel typisk ikke bare i individets historie, men i menneskeartens historie. Likeledes er det atferdstopografier, verbale og nonverbale, som typisk legger til rette for fravær av aggressiv og voldelig atferd. Slike atferdstopografier kan vi kalle ”forebyggende atferd”. Målet for workshopen er å styrke deltakernes repertoar av forebyggende atferd.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (16:00-19:00)

Workshop: Hvordan utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, etablere og sikre opprettholdelse av betinget forsterkningseffekt

Jonny Finstad

Mjøsen Bo og Habilitering AS

Helt siden B.F. Skinners ”The Behavior of Organisms” fra 1938 har betinget forsterkning vært et mye drøftet og anvendt prinsipp i atferdsanalysen. I 1968 presenterte Allyon og Azrin ” The Token Economy: A Motivational System for Therapy and Rehabilitation”, som handler om utarbeiding av effektive tegnøkonomisystemer.
I dag er tegnøkonomi anvendt med stort hell i en rekke prosedyrer som struktureringsprogrammer, opplæringstiltak og i atferdsreduserende tiltak som for eksempel DRO.
Workshopen tar sikte på å gi deltagerne grunnlag for selv å etablere nøytrale stimuli som betingede forsterkere, utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, lage forsterkningsarrangement som forebygger avbetinging, samt lage ulike former for spare-/bonussystemer. Det vil bli noe teoretisk innføring (ca. 1,5 time) og masse praktiske eksempler. Det er muligheter for deltagerne til å drøfte mulig måter å arrangere tegnøkonomi på de tjenestemottakerne de selv jobber med.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)

Workshop: Strategier for å etablere flyt i atferd hos personer i alle aldre

Jan-Ivar Sållman

Sykehuset innlandet HF

Dag Gladmann Sørheim

Karlsrud skole

Presisjonsopplæring (PO) er etter hvert godt kjent i Norge, og erfaringer viser at det kan være et effektivt system i opplæring.

Workshopen gir en introduksjon i Presisjonsopplæring og det sentrale er strategier for etablering av flyt i atferd hos personer i alle aldre. Registrering i Standard Endringsskjema (SES) er en del av workshopen, men ikke hovedinnhold. Det legges opp til noen praktiske øvelser med veiledning fra presentørene.
Presentørene benytter seg av analoge og digitale hjelpemidler under workshopen. Dette kan være alt i fra flashcards til dataprogrammet ”Tempolex”.

Fokus gjennom workshopen er: 1) oppnåelse av flyt, 2) strategier for måloppnåelse, 3) deling av individuelle caser (der det kan tas opp spesifikke spørsmål rundt elever deltakerne arbeider med, profiler og registreringer i SES).

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (16:00-19:00)

Workshop: Klinisk atferdsanalyse for de fleste

- praktisk rettet innføringsworkshop i Acceptance and commitment Therapy (ACT)

Trym Nordstrand Jacobsen

ACT&BET instituttet

Funksjonell kontekstullt orienterte terapier innenfor en tradisjonell samtaleterapi-ramme har de siste årene blitt utviklet/mer synlig. Blant de mest fremtredende er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Behavioral Activation og Functional Analytic Psychotherapy.

ACT er en tilnærming hvor formålet er å fremme psykologisk fleksibilitet og verdibaserte handlingsmønstre. I ACT er det særlig 6 hovedprosesser man arbeider med for å fostre psykologisk fleksibilitet: kontakt med her og nå; kognitiv defusjonering; fleksibel selv-perspektivtaking; klargjøre personlige verdier; engasjere seg i verdibaserte handlinger.

Denne workshopen gir deltakerne mulighet til å lære om ACT, både gjennom å selv få "kjenne på" de sentrale prosessene i ACT gjennom øvelser i større og små grupper, og teoretisk gjennom mer undervisningsbaserte bolker. Formålet med workshopen er å gi deltakerne en innføring og grunnleggende forståelse for de sentrale prosessene i ACT; både de som leder til psykologisk infleksibilitet/psykopatologi og deres motsatser som leder til psykologisk fleksibilitet og mer effektive og verdifulle liv.

Vi vil også se på hvordan ACT kan brukes til å ramme inn og integrere både Behavioral Activation og Functional Analytic Psychotherapy.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (14:00-19:00)

Workshop: Presentasjonsteknikker og retoriske grep.

Hvordan etablere og forbedre funksjonelle ferdigheter som presentør.

Kjell Arne Larsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

En god framføring kan løfte et svakt innhold og en svak framføring kan svekke et godt innhold. Verbal atferd kan etableres og endres slik at budskapet blir forståelig, logisk og ryddig. På den måten øker sannsynligheten for positive effekter av presentasjonen.

Følgende tema blir lagt vekt på: Analyse, argumentasjon, disponering, formulering, memorering, agering, oppsumering og evaluering av egen atferd ut fra sjekkliste. Det blir også lagt vekt på egen stil, tempo, framdrift, powerpoint, nervøsitet, entusiasme og humor.

Deltakerne skal framføre et selvvalgt tema på 5 - 10 minuter og få atferdsspesifikke tilbakemeldinger fra undertegnede og de andre deltagerne. Workshopen passer for de som planlegger en framtidig presentasjon, skal legge fram i løpet av seminaret og andre som vil forbedre egne ferdigheter.

Format:Workshop
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)

Workshop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

Asbjørg Merete Berget

Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Oppland

Bente Svendsrud

Oslo universitetssykehus

Aggression Replacement Training (ART) er en metode for trening i sosial kompetanse som består av komponentene sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resoneringstrening. Treningen foregår i grupper på 4-8 elever. Forelesningen vil gi en kort innføring i ART, med en fordypning i komponenten sosial ferdighetstrening.

Deltakerne vil gjennom praktiske oppgaver få erfart hvordan en gjennomfører treningen, velger ut ferdigheter for treningen, samt arbeider med opprettholdelse av ferdighetene. Videre vil det i form av en casepresentasjon gis eksempel på hvordan programmet kan brukes ovenfor mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming.

Målet med workshopen er at deltagerne skal lære å arbeide målrettet med innlæring av sosiale ferdigheter.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)
Tema:Opplæringsmetodikk og pedagogikk

Workshop: Grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel

Fie Olsen

Ungdom og barnevern

Formålet med workshopen er å gi en grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel. Målet er at deltakerne lager innendeltaker-design grafer fra første datapunkt legges inn i regnearket til den ferdige grafen overføres til mediet hvor grafen skal brukes. Det viktigste innholdet innebærer en gjennomgang av regnearket og reglene for innlegging av data og formatering.

Workshopen passer for alle som driver miljøarbeid og som ønsker å dokumentere effekten på en enkel måte. Deltakerne trenger ikke ha tidligere erfaring med regneark og linjegrafer. Fremgangsmåten er i tråd med retningslinjer fra aktuelle publiseringskanaler, f.eks. NTA. Deltakerne må ha med egen PC med programvare som enten Excel, Spreadsheet og iWork.

Format:Workshop
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Torsdag (14:00-19:00)

Workshop: Atferdsavtaler

Terje Gundhus

Oslo universitetssykehus

Jan Laursen

Oslo universitetssykehus

Workshopen innledes med at deltakerne får en introduksjon av hovedelementene i avtalestyring med blant annet videodemonstrasjon. Det vil bli utdelt oppgaver som omhandler hvordan planlegge, utforme og iverksette et avtalestyringstiltak. Oppgavene besvares gruppevis og presenteres i plenum. Det vil bli gitt løpende veiledning under gruppearbeide.

Ved gruppeinndelingen vil det bli tatt hensyn til om noen av deltakerne kommer fra samme tjenestested eller hva slags erfaringsbakgrunn de har med bruk av atferdsavtaler.

Deltakerne forventes å ha noe kunnskap om og evt. erfaring med de metodiske prinsippene i atferdsavtaler.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (14:00-18:00)

Workshop: Funksjonelle analyser

Kari Anne Torp Bertelsen

Halden Kommune

Marianne Solvang

Halden kommune

Monica Thowsen

Halden kommune

Espen Søyland

Halden kommune

Workshopens tema er funksjonelle analyser som brukes for å identifisere miljømessige årsaker til at utfordrende atferd. En type funksjonelle analyser er FAK-analyser, eller deskriptive analyser. Workshopen består av grunnleggende opplæring i FAK-analyser. Deltagerne gjennomfører ett kort opplæringsprogram bestående av forelesning og gjennomgang av eksempler på konkrete og ikke-konkrete beskrivelser av observasjoner. Deltagerne øver på direkte observasjon og konkrete beskrivelser av foranledninger og konsekvenser. De praktiske øvelsene er basert på video-opptak av personer med utfordrende atferd. Målet med opplæringen er at deltagerne skriver konkrete, objektive beskrivelser av foranledninger og konsekvenser av atferd basert på observasjoner. Analysene er grunnlag for å trekke slutninger om atferd, og er viktige ferdigheter når funksjonelle analyser benyttes. Workshopen krever ingen forkunnskaper og er aktuell for alle som er interessert i funksjonelle analyser og krever aktiv deltagelse.

Format:Workshop
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Torsdag (15:00-19:00)