Postersesjonen

Postersesjonen vil finne sted i Veslefjellhall 2 & 3 i tidsrommet 17:15 til 18:45 på fredag ettermiddag. Mens postersesjonen pågår er det ingen forelesninger i de øvrige salene.

Forekomst av mands ved to stimulusbetingelser hos to personer med Alzheimer sykdom

Sjur Granmo

Høgskolen i Østfold

Siv Leirvik

Høgskolen i Østfold

Pernille Andersen Lund

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

En review av studier fra tiden 1989 til 2004, som omhandler Skinners verbale operanter, frambringer et stort omfang av studier på operanten "mand". Likevel er mandrepertoaret til personer med demens lite beskrevet. Studien omhandler en beskrivelse av forekomsten til mand under stimulusbetingelsene Incidental Teaching og Interupted Behavior Chain. Deltakerne er to sykehjemsbeboere med Alzheimer sykdom. Datainnsamlingen innebar frekvensregistrering med partial interval recording med 2 minutters intervaller over fem økter med Incidental Teaching-betingelsen og fire økter med Interupted Behavior Chain-betingelsen. Dataene viser stor variasjon av manding under betingelsene og at deltakerne ikke nødvendigvis frambringer mand selv om betingelsene i miljøet skulle tilsi det. Framtidige studier bør inkludere en preferansekartlegging før Interupted Behavior Chain-betingelser som benytter spiselige stimuli, eller se på forekomsten av mand under betingede motivasjonelle operasjoner.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Lett forståelig formidling av atferdsanalytiske prinsipper

Presentasjon av to atferdsanalytiske bøker

Are Karlsen

Senter for Forebygging, Tønsberg

Jørn Isaksen

Sykehuset Innlandet

Foreldrepappen – Kjøreregler for en positiv barneoppdragelse (Karlsen og Isaksen, 2008) hadde som formål å formidle virkningsfulle prinsipper i barneoppdragelse. Prinsippene er atferdsanalytiske, men beskrevet med et enkelt språk uten bruk av fagterminologi. Boka retter seg både mot foreldre og fagfolk.

Innføring i Atferdsanalyse (Isaksen og Karlsen, 2013) er en ny innføringsbok i anvendt atferdsanalyse. Boka gjennomgår sentrale begreper og prinsipper i atferdsanalysen, og gir en rekke eksempler på hvordan atferdsanalytisk arbeid kan gjennomføres i praksis. Boka er relevant både for studenter, fagfolk og andre som vil lære mer om hvordan en endrer atferd.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

A Molar View of Verbal Behavior

Carsta Simon

Høgskolen i Oslo og Akershus

So far, verbal behavior has usually been analyzed in the molecular paradigm, which assumes stimuli lead to momentary discrete verbal responses on which consequences are contiguous. In attempts to explain instances of verbal behavior in which not all of those three components are observable, the molecular framework relies on an introduction of hypothetical internal stimuli, responses, or reinforcers. This questionable step can be avoided by treating verbal operants as temporally extended, which is also in accordance with the very nature of (verbal) behavior. This molar approach deals with the commerce of whole organisms with their environment. The particular size of a unit of analysis is determined by the research question. Trying to abstract small discrete units like tacts and mands and to look for their immediate or delayed reinforcement often leads to implausible explanations. In the molar view, verbal activities are regarded as nested, i.e. they are components of other (verbal) activities and consist of further smaller scale actions, all of which are parts of contingencies. Larger verbal episodes are viewed as wholes, induced by a context and correlating with consequences. Last but not least, the molar view offers a plausible account of the occurrence of mental- and private-event terms in an individuals’ verbal repertoire by suggesting that those are induced by the individuals’ observation of extended behavioral patterns.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Persons with intellectual disability who have experienced force and coercion

Kim Berge

NTNU

In key documents self-determination has come to be defined as a legal right and a variable limiting the use of force and coercion. International surveys that reflect the opinion of users and patients towards the use of coercion have also gained significance. However, in national surveys and development work concerning people with intellectual disability there is scarce information about this topic. The National Institute on Intellectual Disability and Community (NAKU) is currently running three projects aimed at improving the knowledge base in the area.

1) A case study (ongoing)
2) A comparative study between NDCPD (Minote State University Center of Excellence) and NAKU (ongoing)
3) A joint application from The Faculty of Law of the University of Oslo, The Psychiatric Department for Intellectual Disabilities of Oslo University Hospital, The Programme of Social Education at Sør-Trøndelag University College and NAKU to the Norwegian Research Council. This project aims at applying a triangulation of quantitative and qualitative research methods. It also involves the establishment of a PhD position

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemning

En reell eller nominell økning?

Frode Dragsten

St. Olavs Hospital HF

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning er bla. regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kapittel 9. Denne loven videreførte i 01.01.2012 Sosialtjenestelovens kapittel 4A som videre avløste bestemmelsene i kapittel 6A med tilhørende forskrift som hadde virket fra 01.01.1999.
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet, 2000-2011) har ført årlig statistikk med fattede vedtak etter loven siden 1999 og har avdekket en tydelig økning i antallet fattede vedtak.

Denne posteren tar for seg et prosjektet som vil søke forklaringer på den nominelle økningen i lovhjemlet tvang og makt i Norge. Landets Fylkesmenn som innehar vedtaksmyndighet og et utvalg av tjenesteytere vil bli intervjuet omkring den faktiske utviklingen av vedtak.
Posteren vil synliggjøre den reelle økningen og har til intensjon primært å søke diskusjon og mulige forklaringer på økning i antallet fattede vedtak.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Omfanget og funksjonen til to problematferder hos en person med demens

Vibeke Jacobsen

Høgskolen i Østfold

Andreas Nygaard

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Jørn Arve Vold

Råde kommune

I studien er direkte observasjon og scatterplot med frekvensregistrering benyttet for å finne omfanget av urin/avføring utenom toalettbesøk og be om å skifte bukse. Indirekte funksjonelle analyser som MAS og FAI er benyttet sammen med direkte observasjon for å finne atferdenes funksjon. Resultatene viser at urin/avføring utenom toalettbesøk og be om å skifte bukse forekommer fra en til tre ganger per økt. FAI og direkte observasjon viser at problematferdene er opprettholdt av oppmerksomhet. MAS indikerer at oppmerksomhetsfunksjonen ligger litt over materiell og sensorisk funksjon. Videre arbeid bør inkludere andre problematferder som er i kjede med problematferdene og tiltak som NCR for å redusere problematferdene til null.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Oslo og Akershus studentlag av NAFO

En møteplass for studenter og andre faginteresserte innenfor atferdsanalyse

Live Fay Braaten

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jon Magnus Eilertsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Line Flatebø Widmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi har gleden av å informere om at det er opprettet et nytt lokallag av NAFO; Oslo og Akershus studentlag av NAFO. Vårt formål er å spre og utdype kunnskap om atferdsanalyse og om hvordan atferd formes og endres i interaksjon med miljø, og hvordan denne kunnskapen best kan formidles utad.
Vi ønsker å være et forum hvor engasjerte studenter og andre interesserte kan lufte ideer, tillegne seg kunnskap og ressurser og komme i kontakt med fagfeller. Dette vil vi tilby gjennom å arrangere forelesninger, seminarer og andre typer sosiale sammenkomster.

Som nyoppettet studentlag brenner vi for å omfavne studenter og interesserte fra flere utdanningsinstitusjoner, utdanninger og miljø. Studentlaget er studentdrevet , og studentmedlemskap i NAFO gir fordeler som fri eller redusert inngang på sammenkomster. Like fullt er interesserte fra alle fagmiljø oppriktig og hjertelig velkommene på alle arrangementer.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Identifisering av forløpere og samvariasjonssjekk hos deltagere med problematferd

Kristian Ree Berge

Høgskolen i Østfold

Lars Johnsrud

Høgskolen i Østfold

Kristina Larsen

Høgskolen i Østfold

Line Jeanette Viberg Mæhre

Høgskolen i Østfold

Lars Rune Halvorsen

Høgskolen i Østfold

Forløperatferd opptrer ofte i forkant av problematferden, men inngår i samme responsklasse. Funksjonell analyse og behandling kan rettes mot forløpere hvis en har sikre indikasjoner på at disse og problematferd tilhører samme responsklasse. Deltagerne er 2 personer diagnostiert med utviklingshemning og autisme. Semi-strukturert intervju ble gjennomført med deltagernes tjenesteytere for å identifisere forløpere. Ved flere forløpere ble respondentene bedt om å rangere disse ut fra sannsynlighet. Samvariasjonsjekken ble utført via individuelt tilpassende partial interval recording systemer. Flere forløpere ble identifiserte, og rangeringen viste hvilke forløpere som var mest sannsynlige. Samvariasjonssjekken hos deltager 1 viste at forløperne predikerte problematferd. Hos deltager 2 var det lav forekomst av problematferd. Problematferd ble ikke avgitt uten forekomst av forløper i forkant, men forløpere ble registrert i et stort antall intervaller uten forekomst av problematferd. Fremtidige studier bør undersøke hvor stor samvariasjonen bør være for å ha tilstrekkelig indikasjon på at de tilhører samme responsklasse.

Format:Poster
Kategori:Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsavtaler

Vil bruk av atferdsavtaler øke fysisk aktivitet i en treningssituasjon hos en overvektig kvinne med Downs syndrom?

Marianne Nævdal

Monica Vandbakk

Høgskolen i Oslo og Akershus

Folk flest liker å ha kontroll over og styre sin egen hverdag. Mange av oss har en almanakk, kalender eller dagbok som vi skriver ned hva vi skal gjøre i løpet av uka. Vi setter oss mål som vi ønsker å fullføre innen et spesielt tidspunkt. Noen ganger er man kanskje ikke like motivert til litt tyngre gjøremål, og da kan atferdsavtaler være fint å bruke. Det er mye empiri som har vist at atferdsavtaler kan være en egnet metode for å påvirke enkeltindividers atferd. Den aktuelle studien omhandler en kvinne i midten av trettiårene med Downs syndrom. Hun er sykelig overvektig med en BMI på 46.44. I dette studentprosjektet ønsket vi å øke målpersonens fysiske aktivitet for på sikt å få en vektnedgang og bedre kondisjon. Det ble dermed satt i gang en atferdsavtale og et treningsprogram hun skulle utføre en gang i uken i tillegg til aktivitetene hun hadde ellers. Det ble benyttet et kriterie-endringsdesign for å kunne registrere om hun klarte å fullføre målene i treningen som vi hadde satt oss. Resultatene viste oss at hun hadde en god fremgang og oppnådde alle målene i treningsprogrammet.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

European Journal of Behavior Analysis: En grafisk beskrivelse

Christoffer Eilifsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fagtidsskriftet European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) blir utgitt av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) i samarbeid med et editorial board bestående av forskere og praktikere fra hele verden. Siden tidsskriftet ble opprettet ved årtusenskiftet har det blitt publisert flere hundre fagfellevurderte artikler som representerer et bredt spekter av internasjonal atferdsanalytisk aktivitet. I 2011 ble det gjennomført en oppgradering av nettsiden til tidsskriftet, der alle artikler publisert i EJOBA ble gjort tilgjengelig i elektronisk format, og det ble mulig å søke opp artikler ved bruk av en spesialdesignet søkemotor. Den foreliggende posteren vil presentere kvantitative data om publiserte artikler i EJOBA og aktiviteten på nettsiden. Presentasjonen kan sees på som en illustrasjon av atferdsanalytisk aktivitet i Europa og resten av verden.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

A giraffe's choice

Preference assessment using forced choice and free choice procedures

Eva Bertilsson

Høgskolen i Oslo og Akershus

Modern behavior management in zoos includes positive reinforcement training. Identifying the reinforcement value of various events is an important aspect.

At Kristiansand zoo, the giraffe Melvin regularly approaches people who then sometimes reach up and touch his nose. The aim of the current experiment was to investigate the reinforcement value of touch, and to evaluate a strategy for preference testing.

Two behaviors, nose-touch to two different targets, were trained in an ABC design. A forced choice procedure was implemented with different consequences (food versus touch). Here the nose-touch behavior deteriorated in the “touch” setting and Melvin consistently left before the session ended, while the behavior remained strong in the “food” setting. Then the procedure was altered to free choice, where Melvin mostly stayed through the session and chose “food” over “touch”. The touch did thus not show to be an effective reinforcer, which is valuable information for future behavior management.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Jobb34

Det lønner seg med tegnøkonomi

Martin Olsson

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Camilla Lavik

Oslo kommune, Ullevålsveien 34

Jobb34 er et prosjekt drevet av Ullevålsveien34. Formålet med prosjektet er i første omgang å etablere et arbeidsrettet dagtilbud for to beboere i Ullevålsveien 34, med spesielt stort oppfølgingsbehov.

Foruten å fylle arbeidsdagen med meningsfulle aktiviteter, er en av hovedmålsettingenene å utvikle effektive og individuelt tilpassede lønns og bonussystemer - ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper.

Ved å benytte tegnøkonomi og kontant betaling formidles forsterkende hendelser kontingent på ønsket atferd. Eksempler på dette er oppmøte på jobb, gjennomføring av dagens arbeidsoppgaver, riktig bruk av arbeidsklær og krav til hygiene. Målbare arbeidskrav og måling av oppmøte på jobb er også viktige faktorer i Jobb34.

Det er laget forskjellige systemer som vises frem i presentasjonen.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Respondering i en betinget diskriminasjonsprosedyre hos unge og eldre voksne

Anne-Lise Stokken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Christoffer Eilifsen

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Tidligere forskning på stimulusekvivalens som spesifikt undersøker aldersrelaterte forskjeller, har i hovedsak fokusert på sammenlikning av unge og eldre mennesker. Den foreliggende studien undersøker respondering i stimulusekvivalensprosedyrer hos yngre voksne deltakere (15- 20 år) og eldre voksne deltakere (50- 55 år) ved bruk av en mellomgruppedesign. Deltakerne ble trent til å danne 3 klasser med 5 stimuli i hver klasse i en simultan matching-to-sample prosedyre med one-to-many treningsstruktur. Ble mestringskriteriet oppnådd ble deltakerne eksponert for en test, hvor det ble testet for stimulusekvivalens. Resultatene viser en langt høyere reaksjonstid hos gruppen med de eldre deltakerne enn for de yngre, men at antall trials i forming av betingede diskriminasjoner er lavere. I forhold til respondering i henhold til stimulusekvivalens er det derimot små forskjeller.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Effektene av distraktorer i stimulusekvivalenstester

Frida Bjørklund

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anine Walle

Høgskolen i Oslo og Akershus

Aleksander Vie

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Formålet med eksperimentet var å sjekke om presentasjon av distraktorer eller forstyrrende stimuli i en delayed matching-to-sample prosedyre ville influere stimulusekvivalensutkomme. I eksperimentet deltok tre menn og tre kvinner i alderen fra 22 til 25 år. Disse ble rekruttert gjennom personlig kontakter. Tre stimulusklasser med tre medlemmer i hver klasse ble trent i en many-to-one treningsstruktur. Videre var stimuliene abstrakte og relasjonene arbitrære. De programmerte konsekvensene ble gradvis tynnet når deltakerne responderte 100 % korrekt i blokker på 18 trials. Når deltakerne fremviste 18 av 18 trials korrekt i en blokk med 0 % programmerte konsekvenser ble det testet om deltakerne responderte i henhold til stimulusekvivalens i ekstinksjonsbetingelser. I testen ble det presentert distraktorer. Det som ble benyttet som distraktorer var diktatoppgaver. Diktatoppgavene var lydopptak av firestavelsesord som deltakeren skulle skrive ned. Kriteriet for respondering i henhold til stimulusekvivalens var satt til 90 % korrekt i symmetritrials og ekvivalenstrials. Ut fra disse kriteriene var det 2 av 6 deltakere som responderte i henhold til stimulusekvivalens. Resultatene viser at distraktoren influerte ekvivalensutkomme negativt.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Tegnøkonomi og forsterkning av oppmøte etter friminutt i en barneskole

Mai Linda Andresen

Høgskolen i Østfold

Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

I denne studien dokumenteres effekten av tegnøkonomi på en klasse i barneskolen. Deltakerne er 16 elever mellom syv og åtte år. Målet innebar at 80 % av elevene var inne i klasserommet 5 minutter etter at det hadde ringt inn. Funksjonelle analyser viste at det var mer spennende å være ute i skolegården enn å komme inn til klassen etter at det hadde ringt inn. Tiltaket ble utført i klasserommet til elevene. Datainnsamlingen er planlagt og samlet inn i tråd med en ABAB design. Data viser at tegnøkonomi har god effekt på å få inn elevene til ønsket tid etter friminutt. Tiltaket er enkelt og er mulig å videreføre med lærere som tilretteleggere.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

EMAA-Atferdsskolen

Opplæring i atferdsanalyse

Kai-Ove Ottersen

Sykehuset innlandet HF

Posteren presenterer Atferdsskolen, som publiseres av "eMagasin for Anvendt Atferdsanalyse". Atferdsskolen gis ut gratis på internett, og kan lastes ned fra hjemmesiden www.emaa.no. På posteren vil vi presentere ulike leksjoner.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Forskningsprosjekter i Laboratoriet for Eksperimentelle Studier av Kompleks Menneskelig Atferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Oslo og Akershus

Steffen Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

I laboratoriet for Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus studeres det som i dagligtale kalles for, begrepsdannelse, språk, hukommelse, og kognisjon. Prosedyrene som er brukt er ulike varianter av betingete diskriminasjonsprosedyrer der variabler som for eksempel tid mellom utvalgsstimulus og sammenligningsstimuli, oppsett av selve treningen, antall stimuli som er brukt, samt effekten av ulike typer stimuli er studert. Vi er interessert i å vite mer om hvordan det er mulig påvirke både selve læringsprosessen samt respondering i henhold til utrente relasjoner. Deltakerne er alt fra barnehagebarn, til eldre funksjonsfriske deltakere og pasienter diagnostisert med afasi eller demens. Denne posteren gir oversikt over de eksperimentene som foregår ved dette laboratoriet , samt kontaktinformasjon for studenter som er interessert i å delta i eksperimenter og andre som er interessert i samarbeidsprosjekter innenfor dette området.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Titrerende Forsinket Matching-to-Sample til Asymptotisk Nivå hos Voksne

Gelayoul Salamelahi

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

Høgskolen i Oslo og Akershus

I en titrerende forsinket (delayed) matching-to-sample (TDMTS) fastsetter eksperimentator et mestringskriterium (f.eks. 95 % korrekt over visst antall forsøk). Når forsøkspersonen responderer i henhold til kriteriet øker forsinkelse mellom utvalgs- og sammenligningsstimuliene og reduseres hvis han/hun ikke gjør det. I Eksperiment 1 ble to forsøkspersoner eksponert for TDMTS oppgaver der høyeste verdi av forsinkelsen var avhengig av deltakerens korrekt/feil responser (asymptotisk nivå). Hensikten var å studere hvor høyt forsøkspersonene titrerte forsinkelsen når økning/redusering av forsinkelsen var 500ms. Resultatene viste store forskjeller der ene titrerte forsinkelsen opp til 11000ms, mens den andre til 21500ms. Begge responderte korrekt på etterfølgende test der både trente og utrente relasjoner ble presentert. Ettersom det var stor individuelle forskjeller i resultatene, ble Eksperiment 2 gjennomført. I dette eksperimentet gjennomgikk en voksen forsøksperson TDMTS oppgaver presentert i AB design med 500ms økning/redusering på forsinkelsen i A fasen, og 100ms økning/redusering i B fasen for å avdekke variabler som påvirker respondering på TDMTS oppgaver.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Presisjonsopplæring på mellomtrinnet

En studie i økning av matteferdigheter og mål for flyt

Cathrine Berg-Mortensen

Linn Tangen

Skedsmo kommune

Karen-Victoria Swan Engen

Frydenhaug Skole

Elisabeth Edquist

Presisjonsopplæring har vist seg å ha en positiv effekt på innlæring og opprettholdelse av akademisk atferd. I den aktuelle studien undersøkte forfatterne effekten av presisjonsopplæring (PO) på multiplikasjon- og divisjonsferdigheter, samt ulike mål for flyt innenfor PO. Deltagerne var norske elever fra femte, sjette og syvende trinn i en innengruppe-mellomgruppe design. 48 normalt fungerende elever av ulik kulturell bakgrunn og kjønn, ble tilfeldig fordelt i en kontrollgruppe som kun fulgte standardundervisning; og i en eksperimentgruppe som fikk presisjonsopplæring i tillegg til standardundervisning. Eksperimentgruppen ble også tilfeldig fordelt etter hvilken regneart eleven skulle begynne med. I løpet av åtte uker med daglige økter, ble eleven trent og testet etter prinsipper innen PO. Aktuelle tester var pre-posttest av eksperiment- og kontrollgruppen. Eksperimentgruppen ble videre testet i de ulike målene for flyt; utholdenhet, stabilitet, retensjon og applikasjon.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Kan opplæring føre til reduksjon av omfavnelse (klemming)? En case-presentasjon

Kristine Borger Kühn

-

Format:Poster
Kategori:
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Om etablering av rutiner mot seksuelle overgrep

Gard Andreas Ek

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bruk av en arbitrær matching-to-sample-prosedyre med morfing (datagenererte overganger fra en stimulus til en annen), for å etablere betingete diskriminasjoner hos en deltager med afasi

Espen Gjerde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lars Engelsen Strandbakken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

I denne studien undersøkes etableringen av betinget diskriminasjon hos en deltaker med afasi. Det benyttes en simultan matching-to-sample-prosedyre, og det ble her startet med tre klasser med tre medlemmer. Forholdet mellom stimuliene som benyttes er arbitrært og det benyttes en many-to-one treningsstruktur. Da det etter et forhåndsdefinert antall forsøk ble observert tilfeldig respondering ble antall klasser redusert til to. Videre ble det igjen, etter like mange forsøk, observert tilfeldig respondering. Antall klasser ble deretter økt til tre, samtidig som det ble implementert matching-to-sample med morfing. De samme stimuliene benyttes gjennom hele studien, men ved bruk av morfing endrer forsøkene seg gradvis fra identitetsmatching på første trinn til arbitrær matching på siste trinn. Etter ca to måneder med daglig datainnsamling, er deltakeren fortsatt i treningsfasen. Dataene som foreligger indikerer at bruk av morfing i en matching-to-sample-prosedyre vil kunne påvirke etableringen av betingete diskriminasjoner.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Forming a six-member equivalence class with linear series training structure by training one relation from two stimulussets

Camilla Harangen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanne Augland

Høgskolen i Oslo og Akershus

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Previous experiments have showed that it is possible to expand classes by training one stimulus from one set to a second stimulus from another set. In this experiment two stimulussets were trained and tested using a linear series training structure. The two sets consisted of three classes with three members each (A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3) and (D1E1F1, D2E2F2, D3E3F3). All of the stimuli used in this experiment were visual. By training the three EC relations it would be possible to form three six-member classes. The results showed that the participant was able to form three six-member equivalence classes consisting of A1B1C1D1E1F1, A2B2C2D2E2F2 and A3B3C3D3E3F3

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Tidlig innsats i barnehagen – Kvello modellen

Tone K. Flønes

Lillehammer kommune

Tidlig innsats i barnehagen, Kvello-modellen ønsker å sikre at barn som har behov for tilrettelegging i barnehagen eller der barn/familier behøver bistand fra hjelpeapparatet, skal oppdages tidligst mulig og få slike tilbud. Modellen initierer observasjoner av og drøftinger mellom PPT, barnevern, helsestasjon og fysio/ergo i samarbeid med den enkelte barnehage. Modellen beskriver hvordan instansene kan samhandle og koordinere en felles innsats for barn som trenger mer enn det ordinære barnehagetilbudet.

Lillehammer kommune startet opp med prosjektet «Tidlig innsats i barnehagen» i 2012 og har gjennomført 2 runder med observasjoner og drøftinger i 5 barnehager. Prosjektet utvides med 6 nye barnehager i løpet av 2013. Nasjonalt er modellen prøvd ut over år, og er implementert i 46 kommuner.
Posteren vil gjennomgå praktisk organisering, innføring i sjekkliste av risiko- og beskyttelsesfaktorer som gjennomgår ved tvil om barnets behov, og foreløpige resultater fra Lillehammer kommune og på landsbasis.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bruk av betinget diskriminasjonstrening for å lære navn-bilde-relasjoner hos personer med demens

Lars Engelsen Strandbakken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Espen Gjerde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Noen få tidligere studier antyder at betinget diskriminasjonstrening kan være funksjonelt for personer som lider av nevrologiske sykdommer for å etablere ferdigheter som navn på nærpersoner. I denne studien vises det hvordan navn på og bilde av bistandspersonale hos personer med diagnosen annen og uspesifisert demens blir etablert ved bruk av en matching-to-sample prosedyre (MTS). MTS prosedyren innebærer at deltakeren sitter foran en touchskjerm; en lyd (et innlest navn) spilles av samtidig som tre ansikter dukker opp på dataskjermen. Studien viser hvordan morfingteknikker (datagenererte overganger fra en stimulus til en annen) som innebærer at hvert ansiktsbilde også inneholder navneteksten til personen benyttes. Etter hvert som deltakeren responderer riktig (trykker på riktig bilde i nærvær av navn opplest) reduseres synligheten av teksten, mens synligheten av ansiktet styrkes. Dette pågår helt til teksten er helt borte.

Format:Poster
Kategori:Anvendt atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Establishment of Conditioned Reinforcers in Rats

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Heidi Skorge Olaff

OsloMet - storbyuniversitetet

Per Holth

OsloMet - storbyuniversitetet

Most verbal and social behavior is maintained by the social consequences like smiles, nods, comments, and praise. Children with autism have impairments in reciprocal social interaction and, often, such typically reinforcing social stimuli do not work as reinforcers. If such stimuli can be established as conditioned reinforcers for the behavior of these children, important social behavior is more likely to be established and maintained in a natural environment.

Holth et al., (2009) showed that through an operant discrimination procedure, a previously ineffective stimulus became a conditioned reinforcing stimulus. In contrast, in a pairing procedure, a previously ineffective stimulus was presented just prior to the presentation of the reinforcer, and did not acquire any reinforcing effects. The current study is a systematic replication of Holth et al., (2009) with four rats.

This experiment established cue lights above the levers in a standard operant chamber (previously ineffective stimuli) as conditioned reinforcers, respectively by pairing and by operant discrimination. Tests discovered whether the “paired” cue light or the SD light had acquired a reinforcing effect, and was conducted under a VR schedule.

The results support Holth et al. (2009) that SD-procedure establishes conditioned reinforcers more effectively than does the “pairing” procedure.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis

Heidi Skorge Olaff

OsloMet - storbyuniversitetet

Gunnar Ree

Høgskolen i Oslo og Akershus

Anne Bakke

OsloMet - storbyuniversitetet

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Svein Eikeseth

OsloMet - storbyuniversitetet

Sigmund Eldevik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Espen Borgå Johansen

OsloMet - storbyuniversitetet

Børge Strømgren

OsloMet - storbyuniversitetet

Inger Karin Almås

OsloMet - storbyuniversitetet

Hans Horne

OsloMet - storbyuniversitetet

Stig Johannesen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Norway has more behavior analysts per capita than any other country. However, the link to academia has been rather weak. Since 2008 we have offered bachelor program in behavior analysis and gives a basic competence in behavioral science in the research and practical field. The study will increase the knowledge about how human behavior influence and changes, and how human behavior can be analyzed in interaction with the environment. The program will give a substantial introduction to how basic learning principles can applies within different areas in the field. The bachelor program will make you able to study behavior analyses more extended through our master program in Learning in Complex System and PhD in Behavior Analysis. The study is arranged for exchanges of students internationally. We'll welcome international students.

Format:Poster
Kategori:Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Behavioral Effects of Manipulating Response Effort in an Animal Model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Line Flatebø Widmark

Alexander Belgum Andresen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Espen Borgå Johansen

OsloMet - storbyuniversitetet

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by inattention, hyperactivity and impulsivity, and is a highly heritable behavioral disorder affecting 3-5% of children. Rate, magnitude, quality, and immediacy of reinforcement are important variables that influence behavior. Although less well studied, response effort is an additional variable that affect behavior including choice, stimulus control and response rate, and may affect behavior characteristic of ADHD differently than behavior in typically developing children. Spontaneously hypertensive rats (SHR/NCrl), the best validated animal model of ADHD, display poor stimulus control (inattention), high rates of responses (hyperactivity) and responses with short interresponse times (impulsivity) in operant tasks. Using an operant two-lever visual discrimination task and response effort manipulations, the present study explored effects on stimulus control, response rate and interresponse times in SHR/NCrl and WKY/NHsd controls. Prior to response effort manipulation, stimulus control was lower and rates of responses and short interresponse times were higher in SHR/NCrl relative to WKY/NHsd controls, while increased response effort reduced overall responding in both strains

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Diktat som Distraktor i Delayed Matching-to-Sample Prosedyrer

Jon Magnus Eilertsen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Aleksander Vie

Høgskolen i Østfold

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Delayed matching–to–sample (DMTS) prosedyrer foregår ved at presentasjonen av utvalgsstimulus avsluttes etterfulgt av et delay før fremvisningen av sammenlikningsstimuli starter. Den foreliggende studien undersøker om diktatoppgaver som distractors påvirker respondering under test for stimulusekvivalens i en DMTS prosedyre. Det er benyttet en ABA design, der betingelse (A) er uten distractor, betingelse (B) er med distractor under test for respondering i henhold til stimulusekvivalens. Det ble benyttet tre stimulussett, ett sett for hver betingelse. Stimulusmaterialet besto av tre potensielle klasser av stimuli med tre medlemmer i hver klasse. Distractor oppgavene ble presentert i form av forhåndsinnspilte lydopptak av firestavelsesord. Eksempler på ord som ble benyttet var "gris", "vann" og "eple". Samtidig som ordet ble presentert, kom det opp en tekstboks på skjermen. Resultatene viser at fire av seks responderte i henhold til stimulusekvivalens i første A betingelse uten distractor. En av seks responderte i henhold til stimulusekvivalens i B betingelsen med distractor og fire av seks responderte i henhold til stimulusekvivalens i siste A betingelse.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

The Role of Retention Intervals When Establishing Stimulus Equivalence Using a Stimulus Pairing Procedure

Pedram Sadeghi

Høgskolen i Oslo og Akershus

Christoffer Eilifsen

OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Arntzen

OsloMet - storbyuniversitetet

Previous research suggests that increasing retention intervals during conditional discrimination training facilitates stimulus equivalence (SE) responding. Another line of studies have used stimulus parings, instead of conditional discrimination procedures, as the prerequisite for testing for SE. The purpose of the current study was to examine the effect of using retention intervals of 500, 6000, and 12000 ms in a stimulus paring procedure, on both directly trained and derived performance assessed using a Go/No-Go procedure. 9 adult participants underwent stimulus-pairing training with the purpose of establishing 12, three member classes, before a Go/No-Go test assessing performance similar to symmetry, transitivity, global equivalence were administered. The importance of the current study lies in the novelty of the experimental procedure, which can illuminate reasons for variable findings surrounding different methods for training prerequisite for SE. The results show that participants respond more in accordance with SE under the long and small delays, relative to the medium delay, thereby partially supporting previous studies on retention intervals with conditional discrimination procedures.

Format:Poster
Kategori:Eksperimentell atferdsanalyse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Atferdsanalytisk tiltak basert på NCR, DNRO og momentary DRO, overfor multifunksjonshemmet dame som skriker i ulike situasjoner

Ole-Jørgen Hess

Høgskolen i Oslo og Akershus

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Det å kunne delta i sosiale settinger er vesentlig for de fleste, det at man har atferd som gjør at man blir mye isolert kan gjøre livet monotont og kjedelig. I studien presenteres et atferdsanalytisk tiltak basert på NCR (ikke kontingent forsterkning), og DNRO (differensiell negativ forsterkning av annen atferd) og «momentary» DRO (differensiell forsterkning av annen atferd), overfor skriking. Målpersonen var en kvinne med multifunksjonshemning. Hennes hyppige og voldsomme skriking medførte at hun ble mye isolert i sin leilighet. Det ble foretatt en funksjonell analyse som viste at atferden var opprettholdt av oppmerksomhet og det å komme bort fra situasjoner. En AB design ble benyttet og det ble registrert antall skrikeepisoder. Resultatet viste at målpersonen hadde betydelig nedgang i skriking.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)

Etablering av hensiktsmessig døgnrytme hos en 18 år gammel gutt med diagnosen ADHD ved hjelp av enkle atferdsavtaler

May Anita Belseth

Høgskolen i Oslo og Akershus

Linda Gjerstad

Høgskolen i Oslo og Akershus

Monica Vandbakk

OsloMet - storbyuniversitetet

Å ha gode rutiner for hensiktsmessig døgnrytme kan være en viktig del av hverdagen for de aller fleste, når man har ekstra utfordringer i hverdagen som ved ADHD kan dette være ekstra viktig. Studien handler om en gutt på 18 år med ADHD, han hadde ingen faste rutiner for hverken å stå opp eller å legge seg, historien viste at han kom for sent eller uteble fra jobb flere ganger i uken. Det ble utarbeidet en enkel atferdsavtale der målet var at gutten skulle etablere hensiktsmessig døgnrytme og bli mer selvstendig i disse situasjonene. Det ble benyttet en multiple baseline design for å kunne registrere de valgte målatferdene som ble igangsatt på ulike tidspunkt under tiltaket. Resultatene viste god effekt overfor samtlige målatferder.

Format:Poster
Kategori:Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
Tid:Fredag (17:15-18:45)