ParagraferForeningens årsmøte avholdes vanligvis på våren, underveis på NAFO-seminaret. På grunn av de ekstraordinære forholdene med Korona-pandemien har årets møte blitt utsatt til nå.

Det er fortsatt ikke mulig å avholde noe møte med fysisk tilstedeværelse for deltakerne. Vi vil isteden gjennomføre det hele digitalt. På møtet vil det bli redegjort for styrets og foreningens aktiviteter siden forrige årsmøte i april 2019. Det vil bli et særlig fokus på økonomi. Det reviderte regnskapet for 2019 vil bli lagt frem, og prognoser for 2020-regnskapet vil få en fyldig gjennomgang.

Vanligvis tar styrets beretning og øvrige redegjørelser i hovedtrekk for seg fjorårets aktiviteter. Situasjonen i år er imidlertid svært spesiell og styret tar sikte på å gi en grundig redegjørelse for arbeidet som har blitt lagt ned så langt i 2020, samt de foreløpige planene for 2021. Vi kan allerede her avklare at det ikke planlegges et fysisk seminar til våren, men at dette utsettes til neste høst.

Saksliste, skriftlig beretning og øvrige dokumenter finner du på denne siden: https://atferd.no/arsmote/saksliste

Slik blir årsmøtet gjennomført

På et årsmøte skal alle medlemmer naturligvis ha møte- tale- og stemmerett. Selv om våre årsmøter vanligvis gjennomføres uten store kontroverser må dette allikevel imøtekommes fullt ut. I tillegg håper vi å kunne gjennomføre møtet på en måte de fleste vil oppleve som enkelt tilgjengelig, og ikke unødig tidkrevende.

Vi har fått låne et grupperom på OsloMet til årsmøtet, og der vil møteleder, regnskapsfører og andre som skal holde redegjørelser befinne seg. Årsmøtet vil gjennomføres som en live-sending fra dette møterommet. Livesendingen kan følges her på NAFOs nettsider. Dersom du har innspill eller forespørsler i forbindelse forbindelse med redegjørelsene, kan du formidle dette i kommentarfeltet.

Som en del av årsmøtet vil det også opprettes et møte via Zoom. De som ønsker å ha lengre innlegg som ikke er praktisk å formidle via kommentarfeltet, kan holde sine innlegg i Zoom, og livesendingen vil da videreformidle dette til de andre deltakerne.

Valg og avstemninger

Årsmøtet inneholder en rekke punkter som deltakerne skal stemme over. Dette gjelder alt fra valg av møteleder og referenter til godkjenning av regnskap og valg av medlemmer til styret. Alle vedtakssaker er angitt i sakslisten. Det er ikke anledning til å bringe nye saker til vedtak på møtet, men deltakerne har anledning til å fremme forslag om andre avstemningsalternativer enn det som foreligger i innstillingene. Eksempelvis kan dette være benkeforslag om andre kandidater til styreverv.

Valg og avstemninger gjennomføres i to omganger her på nettsidene. Valg av møteleder og referenter gjennomføres i uken før årsmøtet starter. Øvrige valg og avstemninger gjennomføres i en stemmepause underveis i årsmøtet

Valg av møteleder og referenter

Av praktiske grunner gjennomføres valg av møteleder og referenter før møtet starter. Å gjennomføre avstemning tar tid, og det synes unødvendig byråkratisk og tidkrevende å måtte starte årsmøtet med en stemmepause for å velge møteleder og referenter. Styret har innstilt Per Tronsaune som møteleder, samt Kristin Utgård og Tage Lien som referenter. Dersom du ønsker å fremme forslag om andre kandidater til disse rollene, må dette gjøres på e-post til service.nafo@atferd.no innen 20. november.

Avstemningssiden for møteleder og referenter vil være tilgjengelig her på nettsidene våre i tidsrommet fra og med 23. november til og med 1. desember.

Statuttendringsforslag

Det skal voteres over ett statuttendringsforslag som styret har fremmet. Statuttendringsforslaget består i å formalisere rollen som web-redaktør i statuttene, og vedkommendes rett til møte- og talerett på styremøter. Les endringsforslaget her (PDF, 645KB)

Valg av representanter til styret og valgkomitéen

Valgperioden til leder, tre styremedlemmer og ett medlem av valgkomitéen utløper nå. Valgkomitéen har avgitt en innstilling der de foreslår gjenvalg for de aktuelle styremedlemmene. I innstillingen fremkommer også forslag til nytt medlem av valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling finner du her (PDF, 182KB)