Årets seminar vil ha en betydelig svakere inntektsside enn normalt ettersom smitteverntiltakene medfører at vi kan ta imot færre deltakere. Vi kan derfor ikke tilby honorar og godtgjørelser slik vi opprinnelig annonserte for seminaret i april.

Presentører som ønsker å delta på seminaret utover egen presentasjon vil innvilges 50% rabatt på seminaravgiften, men det vil ikke utbetales honorar, og det vil i utgangspunktet ikke bli dekket overnattings- eller reiseutgifter.

Studenter og andre som ikke har mulighet til å få dekket utgifter gjennom arbeidsgiver anbefales å søke Helge Morsets stipendfond om støtte. Se https://www.atferd.no/stipend/ for mer informasjon.