Mange presentasjoner som avholdes på NAFOs arrangementer inkluderer opplysninger om enkeltpersoner i forbindelse med for eksempel behandling, undervisning eller omsorgstilbud.

I slike tilfeller skal det innhentes skriftlig samtykke. I utgangspunktet skal samtykket innhentes fra den personen som omtales. Ofte vil den aktuelle personen ikke inneha nødvendig samtykkekompetanse, og man kan da vurdere om andre, eksempelvis foresatte, har anledning til å gi samtykke på vedkommendes vegne. Et skjema til bruk ved innhenting av samtykke kan fås ved henvendelse til NAFO.

I tilllegg til skriftlig samtykke er det sentralt i slike presentasjoner at omtaler av enkeltpersoner ivaretar den enkeltes anonymitet og integritet på best mulig måte. Dette innebærer at det nøye skal vurderes hvilke opplysninger om vedkommende det synes viktig å inkludere, slik som alder, kjønn, diagnoser og personlig historikk. I tilfeller der kjennskap til for eksempel behandlingssted, eller lokalisering av tjenestetilbud kan gjøre det enkelt å identifisere vedkommende, skal slike opplysninger holdes tilbake både i selve presentasjonen, i eventuelle lysark som benyttes og ved publisering av programmet til arrangementet.