Søknader til stipendfondet behandles to ganger årlig av styret i NAFO. Søknadsfrister er 1. februar og 1. august. (Spesiell frist for søknader i anledning presentasjoner på NAFO-seminaret: 1. mars)

Søknader må inneholde:

  • Personalia:
    • Navn og kontaktinformasjon inkl. e-postadresse
    • Utdannelse
    • Arbeidssted og stilling
  • Beskrivelse av relevante sider ved prosjektet det søkes støtte til, inkludert en fremdriftsplan dersom dette er relevant.
  • Budsjett, inkludert eventuelle inntektssider for prosjektet.
  • Beløpet det søkes om

Søknader kan sendes på e-post til service.nafo@atferd.no