Veiledning til et godt sammendrag

Ved innsending av bidrag til seminarprogrammet må man skrive et sammendrag av presentasjonen. Sammendraget utgjør det viktigste grunnlaget for programkomitéens vurdering av bidraget. I tillegg vil sammendraget - dersom bidraget blir antatt - bli publisert på programsidene. Sammendraget vil dermed også være den viktigste informasjonen seminardeltakerne får når de skal avgjøre hvike presentasjoner de skal prioritere å få med seg. Under følger noen råd for hvordan du bør utforme sammendraget.

Generelt gjelder:

  • Sammendraget bør være mellom 100 og 150 ord. Referanser er ikke nødvendig i sammendraget.
  • Hensikten med presentasjonen bør komme klart frem.
  • Ikke skriv om alt. Gå raskt til "kjernen" og fokuser på noen få sentrale momenter.
  • Husk at sammendraget skal publiseres.
  • Det anbefales at du skriver sammendraget før du starter innsendingen, og benytter klipp-og-lim i innsendingsskjemaet. Merk deg at det ikke er støtte for formatert tekst i sammendraget når du sender inn. Overskriftsstiler, uthevet tekst etc. vil bli ignorert.

Avhengig av type bidrag gjelder:

1. Eksperimentell atferdsanalyse. Dersom innlegget er basert på empirisk forskning og innebærer fremstilling av data bør sammendraget beskrive hvilket problem som er i fokus, kjennetegn ved deltaker(e), hvordan data er samlet inn eller tenkt samlet inn, eventuelle resultater og konklusjoner. Sammendraget trenger ikke inneholde presentasjon av data.

2. Teoretisk eller konseptuell atferdsanalyse eller bidrag vedrørende metode. Dersom innlegget er av teoretisk karakter/behandler begreper eller innebærer litteraturgjennomgang bør sammendraget beskrive problemet som blir belyst, sentrale momenter og hvilken status eller betydning funnene har for atferdsanalyse. Metoden for litteratursøk ved litteraturgjennomgang må presenteres. Dersom innlegget dreier seg om metoder og datafremstilling bør sammendraget beskrive hvilken generell tilhørighet metoden har (eksempelvis eksperimentell eller deskriptiv), de viktigste trekkene ved metoden og anvendelsesområdet for metoden.

3. Anvendt atferdsanalyse. Bidrag som beskriver anvendt atferdsanalyse bør tilfredsstille de syv dimensjoner (Se Baer, Wolf og Risley sin artikkel fra 1968, oversatt til Norsk i Diskriminanten nr. 3/1999), og skal i sammendraget beskrive problemstilling, deltaker(e), metode, eventuelle resultater og konklusjon.

4. Atferdsanalyse i praktisk anvendelse. Dersom innlegget innebærer casefremlegg bør sammendraget gjøre det klart at det er en case, beskrive deltakeren, hvilket problem casen belyser, samt metoder og data. Vi minner ellers om personvernhensyn som kan være særlig aktuelt for presentasjoner i denne kategorien. Navn på tjenestested og inngående beskrivelser av tjenestemottaker bør normalt unngås.

5. Andre bidrag med relevans for atferdsanalyse. Sammendrag av presentasjoner som i utgangspunktet ikke er basert på atferdsanalytisk teori eller omhander atferdsanalyse må gjøre rede for hvordan den allikevel er relevant for atferdsanalyse.

(Dersom sammendraget ditt ikke kan skrives ferdig innen fristen, kan du sende inn et foreløpig sammendrag. Programkomitèen vil ta kontakt med deg for videre oppfølging.)