1. Formål
  1. Norsk Atferdsanalytisk forening er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å utbre og utdype kunnskap som er relevant for atferdsanalyse og anvendelsen av denne. Sentralt i den forbindelse er kunnskap om 
   1. hvordan menneskelig atferd påvirkes i samspillet mellom individ og omgivelser og
   2. regler om hvordan slik viten best kan innhentes og systematiseres.
  2. Hovedformålsparagrafen (pt.1.1) skal gjennomføres:
   1. ved å arrangere kurs eller seminarer for medlemmene,
   2. ved å gjøre medlemmene kjent med tilgjengelig litteratur,
   3. ved å knytte utdanningsutvalg og arbeidsgrupper til NAFO,
   4. ved å spre kunnskap om atferdsanalyse utad.
 2. Medlemskap
  1. Medlemskap er individuelt og direkte.
  2. Som stemmeberettiget medlem regnes den person som innen hvert årsmøte har betalt den fastsatte kontingent til NAFO.
 3. Kontingent
  1. Alle medlemmer skal betale en årlig kontingent
  2. Kontingentens størrelse avgjøres med simpelt flertall på årsmøtet
 4. Årsmøtet
  1. Årsmøtet er Nafos høyeste organ.
  2. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig minst tre uker på forhånd.
  3. Med innkalling til årsmøte skal det vedlegges årsberetning, regnskap (regnskapsåret følger kalenderåret), forslag valgkomiteen, forslag til dagsorden, eventuelle statuttendring og sakspapirer.
  4. Årsmøtet skal velge et styre (se 5.), valgkomite og revisor.
  5. Saker som vedrører statuttendringer og som ikke er oppført på dagsorden, kan ikke settes under votering.
  6. Endringer av statutter krever 2/3 flertall blant medlemmene på årsmøtet.
  7. Andre vedtak fattes med simpelt flertall.
  8. Valg av styre skjer etter følgende ordning:
   1. Valget skjer muntlig på NAFOs årsmøte. Medlemmene kan fremme ønske om skriftlig valg.
   2. Hvert styremedlem velges for en periode på to år.
  9. Valg av valgkomite skjer etter følgende ordning:
   1. Valget skjer muntlig på NAFOs årsmøte.
   2. Valgkomiteen har tre medlemmer.
   3. Medlemmer av valgkomiteen velges for tre år.
   4. Det velges ett nytt medlem av valgkomiteen hvert år.
   5. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke umiddelbart gjenvelges etter tre år.
  10. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom 1/3 av medlemmene eller styret finner det påkrevet. Innkalling må skje minst 14 dager på forhånd.
  11. Med innkalling til ekstraordinært årsmøte skal det vedlegges forslag til dagsorden, eventuelle forslag til endring av statutter, sakspapirer og eventuelle forslag på kandidater til tillitsverv. Forøvrig gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.
  12. Forretningsorden:
   Før årsmøtet konstitueres, velges ordstyrer, to referenter og to representanter til å underskrive møteprotokollen.
 5. Styret
  1. Styret består av 7 medlemmer.
  2. Årsmøtet velger representanter til alle styreverv. Leder, nestleder og internasjonal kontakt velges direkte av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.
  3. Redaktør av NTA utpekes av styret etter innstilling fra en komité bestående av tidligere redaktører, minst fire (4) representanter fra tidsskriftets faglige konsulenter, og to representanter fra styret, hvorav det ene er styrets leder. Redaktør utpekes for en periode på tre år.
  4. Web-redaktør utpekes av styret for en periode på tre år. Redaktøren har ansvar for innhold i form av reportasjer fra konferanser og annet medlemsstoff på nettsidene.
  5. Organisasjonssekretær engasjeres av styret. Organisasjonssekretær gis oppgaver og disposisjonsmessige fullmakter innen de rammer styret fastsetter, og honoreres i forhold til dette.
  6. Redaktør av NTA, webredaktør og organisasjonssekretær møter i styret.
 6. Styrets oppgaver
  1. Styret er NAFOs koordinerende og besluttende organ i årsmøteperioden.
  2. Styret har ansvaret for at NAFOs statutter blir fulgt. Det skal således innkalle til årsmøte, framlegge årsberetning og regnskap, og forberede andre saker som skal behandles på årsmøtet.
  3. Det skal arrangere fagseminar i forbindelse med årsmøtet. Plan for seminaret bør sendes ut sammen med innkallelse til årsmøtet.
  4. Styret skal føre kartotek over NAFOs medlemmer og innkassere medlemskontingenten.
  5. Styret står ansvarlig for utgivelsen av foreningens tidsskrift "Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse" og "European Journal of Behavior Analysis.
  6. Styret har følgende funksjoner:
   1. å skaffe forelesere for eventuelle undergrupper av NAFO og eventuelle andre organisasjoner som ønsker å arrangere kurs i atferdsanalyse og anvendelsen av denne.
   2. å knytte faglige kontakter for NAFOs medlemmer.
   3. å representere NAFO i relevante internasjonale organisasjoner og faglige fora og formidle informasjon til medlemmene fra slike kontakter.
   4. å orientere medlemmene om relevante undervisningstilbud utenfor NAFOs regi.
   5. å informere medlemmene skriftlig om nye bøker, tidsskrifter, forskningsmetoder og forskningsresultater.
   6. å utgi et internt informasjonsblad
  7. Styret skal godkjenne opprettelsen av lokallag av NAFO.
  8. Styret har det formelle ansvaret for tildeling av stipendier NAFO