Et lokallag kan omfatte et større eller mindre distrikt - gjerne, men ikke nødvendigvis, et fylke. Det typiske er at en gruppe entusiaster utgjør et foreløpig interimsstyre som tar kontakt med NAFO sentralt, iverksetter innledende formaliteter og inviterer NAFO-medlemmene i distriktet til f.eks. en temakveld som også utgjør lokallagets første årsmøte. På årsmøtet velges styre, normalt vil medlemmene i interimsstyret bli formelt valgt, og statutter for lokallaget godkjennes. Når dette er på plass, søkes det om godkjenning som lokallag hos NAFO, og det sendes inn aktuelle opplysninger til enhetsregisteret i Brønnøysund slik at man får tildelt et organisasjonsnummer.

NAFOs organisasjonssekretær bistår med å få opprettet bankkonto med nettbanktilgang, samt tilgang til NAFOs datasystemer med bl.a. medlemsregister og redigering av hjemmeside.

Og så er det opp til lokallagsstyret hva som skjer videre...